BDAR
gdpr

Kaip pasiruošti konkursui?

Konkurse į aukščiausio lygio vadovo pareigas yra naudojami įvairūs pretendentų pažinimo metodai, kurie padeda atrankos komisijai priimti sprendimą. Siekiant laimėti konkursą, o toks ir yra kiekvieno dalyvaujančio jame tikslas,  būtina atsakingai pasiruošti.

Konkursą į įstaigos vadovų pareigas sudaro du etapai: kompleksinis vertinimas ir vertinimas komisijoje.

KOMPLEKSINIS VERTINIMAS

Kompleksinis vertinimas – tai viena iš įstaigų vadovų, priimamų konkurso būdu, konkurso dalių. Tai individualus 3–4 val. trukmės susitikimas, kuriame dalyvauja pretendentas ir du kompetencijų vertinimo ekspertai ir kuris vyksta iki vertinimo komisijoje. Vertinimas yra privalomas, be jo vadovų konkursuose dalyvauti neleidžiama.

Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ji galioja 3 metus.

Pretendentai į įstaigos vadovo pareigas, gavę pranešimą, kad atitinka konkurse keliamus reikalavimus, per 15 darbo dienų turi sudalyvauti kompleksiniame kompetencijų vertinime.

Kompleksinio vertinimo eiga ir metodai:

DOKUMENTŲ KREPŠELIO UŽDUOTIS: pretendentas per nustatytą užduoties atlikimo laiką turi susipažinti ir išanalizuoti pateiktus dokumentus, įvertinti juos pagal svarbos ir skubos kriterijus, kiekvienam iš jų užrašyti rezoliuciją.

ATVEJO PRISTATYMAS: pretendentui pateikiamas dokumentų rinkinys ir instrukcija su trumpu esamos situacijos aprašymu. Pretendentas per skirtą laiką turi išanalizuoti, pasiruošti ir žodžiu pristatyti situaciją.

PUSIAU STRUKTŪRUOTAS ELGESIO INTERVIU: užduodami klausimai (žinių, patirties arba hipotetiniai), kuriais siekiama nustatyti, ar pretendentas turi sėkmingos darbo patirties, žinių vertinamoje srityje, ar geba savo elgesį pagrįsti žiniomis.

KOMPLEKSINIO VERTINIMO IŠVADA: rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuris galioja 3 metus. Su išvada turi galimybę susipažinti pretendentas, konkurso komisijos nariai ir į pareigas priimantis asmuo.

Daugiau apie kompleksinį vertinimą rasite čia.

 

Kompleksinio vertinimo metu vertinamos kompetencijos

STRATEGINIS POŽIŪRIS: tikslų suderinimas su valstybės prioritetais, gebėjimas įvertinti platesnį kontekstą, ateities galimybių numatymas ir gebėjimas jomis pasinaudoti.

VEIKLOS VALDYMAS: tinkamas veiklos prioritetų nustatymas, veiklos organizavimas ir koordinavimas, siekiant užtikrinti nustatytų tikslų įgyvendinimą.

LYDERYSTĖ: gebėjimas būti pavyzdžiu kitiems, perteikti viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti; gebėjimas suteikti reikiamą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, sukurti pozityvią darbo aplinką.

ORGANIZUOTUMAS: gebėjimas planuoti einamųjų darbų atlikimą, deleguoti, nusistatyti prioritetus, priimti sprendimus ir veikti neatidėliojant.

ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS: gebėjimas atlikti situacijos analizę – išskaidyti ją į sudėtines dalis, nustatyti dalių tarpusavio ryšius, išskirti esminę informaciją, parengti pagrįstus sprendimus.

KOMUNIKACIJA: gebėjimas bendrauti su asmeniu ir grupėje, pasirenkant įvairias bendravimo priemones, užtikrinant informacijos perteikimą bei supratimą.

 

PRETENDENTŲ VERTINIMAS KOMISIJOJE

Pretendentų vertinimui komisijoje taikomi vertinimo metodai

– Interviu

Komisija gali nuspręsti vesti struktūruotą ar pusiau struktūruotą, individualų ar grupinį pokalbį. Komisijos nariai pretendentams gali užduoti vienodus ar lygiaverčius klausimus su galimybe užduoti tikslinamųjų klausimų ar pateikti pagrindinius klausimus su galimybe duoti papildomų klausimų. Komisija nusprendžia, kiek laiko truks interviu su kiekvienu pretendentu.

– Praktinė užduotis

Praktinės užduotys yra susietos su darbo pobūdžiu, pareigomis, į kurias vykdomas konkursas. Kitaip tariant, jos panašios į darbe vykdomas užduotis. Šios užduotys leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose. Jos gali būti pateikiamos raštu ir (ar) žodžiu.

– Esė

Esė yra pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, grįstas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais. Ši užduotis leidžia įvertinti pretendento domėjimąsi tam tikra tema, analizės, rašybos ar kitus gebėjimus. Esė temos gali būti įvairios priklausomai nuo komisijos pasirinktų vertinimo kriterijų.

– Testas

Testas yra pretendentams raštu pateikiamos užduotys, reikalaujančios vienareikšmio atsakymo. Jis gali būti skirtas žinių, kompetencijų įvertinimui. Testo rezultatas konvertuojamas į dešimties balų vertinimo sistemą ir apvalinamas iki šimtosios dalies.

– Namų darbų užduotis ir jos pristatymas

Pretendentams gali būti iš anksto pateikiama užduotis su sąlygomis. Jos atlikimo rezultatus pretendentai turi pristatyti komisijai žodžiu ir (ar) raštu. Namų darbų užduotis pretendentams pateikiama el. paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

Daugiau apie pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimą komisijoje galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-03