BDAR
gdpr

Asmens duomenų apsauga

Valstybės tarnybos departamento

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

duomenų apsaugos pareigūnė

Rima Tubutienė,

Tarnybos sąlygų skyriaus patarėja
Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius
Tel. +370 5 271 8341
El. p. [email protected]
 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi, duomenų apsaugos pareigūnas Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) atlieka šias užduotis:

1. Informuoja VTD ir duomenis VTD tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitas duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.

2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų duomenų apsaugos nuostatų ir VTD politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą.

3. Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.

4. Bendradarbiauja su asmens duomenų apsaugos priežiūros institucija – Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

5. Atlieka kontaktinio asmens funkcijas asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais ir prireikus konsultuoja kitais klausimais.

Atkreipiame dėmesį, kad VTD duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją tik apie asmens duomenų tvarkymą VTD, todėl norėdami pasikonsultuoti kitais klausimais, kreipkitės VTD konsultacijų tel. +370 5 271 7255 (VTD nevykdo konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas. Dėl konkursų į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, prašome kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tel. +370 5 271 7777 arba el. p. [email protected]  (techniniais klausimais) arba į konkretų konkursą organizuojančią įstaigą (turinio klausimais). Duomenis iš Valstybės tarnautojų registro teikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Duomenų apsaugos politika VTD

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VTD tvarkos aprašas

Informuojame, kad Jums kreipiantis į VTD duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite:

Privatumo pranešime (asmenims, kurių asmens duomenys tvarkomi VTD ir kurie kreipėsi į jį su prašymu įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų, teises) 

Privatumo pranešime (studentams, atliekantiems ar siekiantiems atlikti praktiką VTD) 

Privatumo pranešime (VTD organizuojamų posėdžių, pasitarimų, metodinių konsultacijų ar kitų renginių dalyviams) 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-05