BDAR
gdpr

Apie departamentą

DEPARTAMENTO FUNKCIJOS:

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pagrindinė Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos funkcija – centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos organizavimas:

 • departamento sudarytos komisijos atrenka karjeros valstybės tarnautojus maždaug 500 Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigų bei institucijų, įstaigų vadovus – maždaug 200 įstaigų bei institucijų (pakaitinių tarnautojų atranką nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. organizuoja pačios įstaigos);
 • per savaitę suorganizuojama apie 60 valstybės tarnautojų konkursų.

Teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas įstaigoms ir fiziniams asmenims Valstybės tarnybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais (valstybės tarnautojų priėmimas, atleidimas, pareigybių aprašymų rengimas, darbo užmokestis, tarnybinės veiklos vertinimas ir kt.):

 • telefonu – vidutiniškai 30 skambučių per dieną;
 • tiesiogiai kreipiantis į specialistus – vidutiniškai 45 skambučiai per dieną;
 • el. paštu – vidutiniškai 35 atsakymai į gautus klausimus per savaitę;
 • raštu – vidutiniškai 107 atsakymai į gautus klausimus per ketvirtį;
 • rengia metodines konsultacijas įstaigoms. 2020 m. surengtos 35 nuotolinės metodinės konsultacijos. Jose dalyvavo nuo 40 iki 120 dalyvių;
 • rengia metodikas ir rekomendacijas įvairiais Valstybės tarnybos įstatymo bei su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

Koordinuoja įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimą taikant 360 laipsnių metodą:

 • teikia metodinę pagalbą;
 • atlieka šio metodo taikymo bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo proceso stebėseną.

Vykdo valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir įtraukimo į pretendentų rezervą procedūras.

Įgyvendina ES lėšomis finansuojamus valstybės tarnautojų mokymo projektus.

Pastaruoju metu įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami projektai:

 • „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“;
 • „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“;
 • „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“;
 • „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“.

Koordinuoja Tarptautinės frankofonijos organizacijos veiklas:

 • organizuoja prancūzų kalbos kursus bei teminius seminarus valstybės tarnautojams;
 • bendradarbiaudamas su politiniu koordinatoriumi – Užsienio reikalų ministerija – įgyvendina įvairias Tarptautinės frankofonijos organizacijos iniciatyvas.

Yra Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui valdymo grupės narys:

 • organizuoja  Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui sklaidą Lietuvoje;
 • teikia konsultacijas šia tema valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

Įgyvendina Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme pavestas funkcijas:

 • skelbia informaciją apie laisvas pareigas priimančiosiose institucijose;
 • priima motyvuotus pasiūlymus dėl pareigybių pripažinimo atitinkančiomis nacionalinius delegavimo prioritetus ir dėl delegavimo išlaidų padengimo tikslingumo iš  tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų. Taip pat teikia informaciją, rengia pavedimus valstybės institucijoms dėl pretendentų atrankų įgyvendinimo;
 • įstatyme numatytais atvejais organizuoja ir vykdo atrankas į deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybes įvairiose institucijose;
 • bendradarbiaudamas su kitomis valstybės institucijomis vykdo atrankas į delegavimo rezervą.

Organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą bei valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atranką.

Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02