BDAR

exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Valstybės tarnautojų užduotys

Žemiau pateikiamos 2020 m. Valstybės tarnautojų užduotys.

Rasa Tumėnė Vedėja

1.Užtikrinti 2020 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą (toliau – 2020 m. planas).

2.  Didinti centralizuotai vykdomų konkursų/atrankų kokybę.

Arvydas Kazlauskas

Vyresnysis patarėjas

1. Parengti pasiūlymus dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo (toliau – TGĮ) tobulinimo.

2. Koordinuoti Ataskaitos dėl 2019 m. centralizuotai organizuotų konkursų/atrankų įgyvendinimo pagal kompetencijų priskirtų dalių parengimą.

Alma Markevičienė

Patarėja

1. Pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio vertinimo tvarkos tobulinimo.

2. Sukoordinuoti ir užtikrinti rekomendacijų, skirtų konkursų komisijų nariams dėl pretendentų vertinimo komisijoje, parengimą.

3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų/atrankų procedūrose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

4. Sukoordinuoti ir užtikrinti vadybinių ir lyderystės kompetencijų testo, skirto pretendentų, siekiančių užimti padalinių vadovų pareigas, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui, parengimą.

Aida Akudovičiūtė

Patarėja

1. Parengti pagrindinių centralizuotai organizuojamų konkursų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų rodiklių sąrašą ir jų aprašymus.

2. Parengti vadybinių ir lyderystės kompetencijų testo variantą, skirtą pretendentų, siekiančių užimti padalinių vadovų pareigas, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui.

3. Dalyvauti parengiant rekomendacijas, skirtas konkursų komisijos nariams dėl pretendentų vertinimo komisijoje.

4. Pravesti konkrečių pretendentų vertinimų komisijoje aptarimus (intervizijas) Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovų grupėje.

5. Parengti 1 naują kompleksinio vertinimo užduočių rinkinį.

Indrė Adomaitė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti rekomendacijų, skirtų konkursų komisijų nariams dėl pretendentų vertinimo, projektą.

2. Parengti siūlymus dėl klausimų, skirtų viduriniosios grandies vadovams, formuluočių.

3. Vykdyti intervizijas (darbo su pretendentų vertinimo konkursų/atrankų komisijose).

Agnė Šniukovienė

Vyriausioji specialistė

1. Specialistų ir padalinių lygmens klausimų bankams sukurti situacinius klausimus bei papildyti specialistų ir padalinių vadovų klausimų bankus naujomis kompetencijomis ir jų teigiamomis gairėmis.

2. Mokymų, skirtų VTD darbuotojams ir įstaigų atstovams dalyvaujantiems konkursų/atrankų komisijų darbe dėl konkurso/atrankos metu interviu klausimų parengimo ir jų įvertinimo mokomosios medžiagos parengimas.

3. Parengti daromąją mokamąją medžiagą (algoritmą), kaip teikti informaciją telefonu (skambučio valdymas).

Vaiva Apanavičiūtė

Patarėja

1. Pateikti pasiūlymus dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galiniais įrenginiais, tvarkos aprašo (toliau – TGĮ) projekto tobulinimo, pasikeitus techniniams reikalavimams.

2. Organizuoti ir pravesti mokymus/konsultacijas Valstybės tarnybos departamento specialistams apie TGĮ vykdomų konkursų/atrankų pasikeitusius techninius reikalavimus.

Simona Abraitienė Patarėja

1. Parengti Pretendentų vertinimo komisijoje informacinius pranešimus (šablonus) dėl pasikeitusio Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas teisinio reglamentavimo.

2. Pateikti 3 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

 

Diana Černiavska

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį apie 2019 m. vykdytą pretendentų rezervo ir statuso atkūrimo funkciją.

2. Parengti pasiūlymus dėl teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių pretendentų rezervo procedūras, tobulinimo ir pateikti skyriaus vedėjui.

Dalia Janulevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Pateikti siūlymus dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, VIII skyriaus „Asmenų iš pretendentų rezervo vertinimo įpatumai“ tobulinimo.

2. Parengti 10 testo klausimų iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

3. Parengti atmintinę seniūnų konkursų komisijos nariams, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotiems asmenims, kurie deleguoti į komisiją pagal Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 9 dalies nuostatas.

Gražina Čekolytė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti 2 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

2. Teikti konsultacijas, analizuoti pateikiamus klausimus, juos sisteminti ir teikti pasiūlymus dėl skilties „Klausimai – atsakymai“ Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM svetainėje.

3. Konsultuoti kolegas ir dalyvauti rengiant dokumentų šablonus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė Vyriausioji specialistė

1. Analizuoti pateiktuose pareigybių aprašymuose nustatytus per aukštus specialiuosius reikalavimus, kurių įstaigos nesutinka koreguoti pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM pateiktas pastabas.

2. 2020 m. teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą dėl skelbiamų pareigybės aprašymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, skelbiant konkursų prašymus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Miglė Gylienė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti pasiūlymus dėl Valstybės tarnybos portalo patobulinimo. 

2. Pateikti pasiūlymus dėl informacinės sistemos VATARAS/VATIS patobulinimo.

3. Parengti ir Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Administravimo skyriui pateikti informaciją reikalingą rusų ir lenkų kalbų mokėjimo tikrinimo pretendentams paslaugų pirkimui (paraiškos rusų ir lenkų kalbų mokėjimo tikrinimo pretendentams paslaugų pirkimui projektą, paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą).

Kristina Jasilionytė Vyriausioji specialistė

1. Išanalizuoti pretendentų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas dažniausiai užduodamus klausimus (telefonu ir el. paštu), pateikti analizę tiesioginiam vadovui ir pasiūlyti įtraukti dažniausiai užduodamus klausimus į įstaigos interneto svetainės www.vtd.lt skyrelį „Klausimai-atsakymai“.

2. Sudaryti schemą dėl pretendentų vertinimo komisijoje protokolo išrašo ir garso įrašo gavimo.

Miglė Noreikaitė Vyriausioji specialistė

1. Išanalizuoti pateikiamus klausimus, juos susisteminti ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM interneto svetainėje.

2. Parengti šablonų patobulinimus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

Vaiva Minkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Vertinti pateiktų pareigybių, į kurias skelbiami konkursai/atrankos, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir prireikus teikti pasiūlymus dėl pareigybių aprašymo ir vertinimo proceso tobulinimo.

2. Atlikti statistinę analizę apie patvirtintus ir per 5 savaites nepaskelbtus bei paskelbtus ir per 5 savaites neįvykusius konkursus / atrankas.

3. Analizuoti pateiktuose pareigybių aprašymuose nustatytus per aukštus specialiuosius reikalavimus, kurių įstaigos nesutinka koreguoti pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM pateiktas pastabas.

Lina Pranskevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį apie konkursus, vykdytus į specialistų pareigas.

2. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį - konkursai pagal įstaigų grupes: I – VIII grupės.

3. Priskirtų konkursų/atrankų vykdymas.

Raimonda Usovienė Vyriausioji specialistė

1. Vertinti pretendentų pateiktus prašymus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir teikti išvadas dėl pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems konkursų pareigybių aprašymuose.

2. Teikti pasiūlymus dėl naujų Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos funkcionalumų poreikio, susijusių su centralizuotos atrankos procedūrų tolimesniu automatizavimu ir darbo su sistema efektyvumo didinimu. 

Jovita Rupšytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti 10 testo klausimų iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

2. Išanalizuoti pretendentų poreikį (telefonu) dėl atnaujinimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, pateikti siūlymus dėl žinučių siuntimo pretendentams apie konkurso eigą ir palengvinti pretendentų prašymų atsiėmimą informacinėje sistemoje, naudojant mobilius įrenginius bei pateikti analizę.

Regina Filipovič-Jurgaitienė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti 2 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

2. Parengti 5 testo klausimus iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

Danguolė Kūrienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankos į karjeros valstybės tarnautojų pareigas proceso aprašo tobulinimo ir pateikti skyriaus vedėjui.

2. Parengti 10 testo klausimų iš Vietos savivaldos įstatymo ir pateikti skyriaus vedėjui

Aistė Viškelytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti šablonų patobulinimus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

2. Sudalyvauti 30 konkursų / atrankų komisijų posėdžiuose, užimant komisijos nario pareigas ir pateikti rekomendacijas dėl pretendentų vertinimo komisijoje patarėjų ir specialistų  lygiu tobulinimo.

Inga Sirutavičė Vedėja

1. Parengti (atnaujinti) 4 rekomendacijas ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje:

1.1. Dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

1.2. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus;

1.3. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų dėl valstybės tarnautojo teisės dirbti kitą darbą taikymo;

1.4. Dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų aktualaus teisinio reguliavimo.

2. Užtikrinti Pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aprašo įgyvendinimas pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM kompetenciją Vyriausybės nutarime nustatytais terminais (jei bus priimtas).

3. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) atranka, veiklos vertinimu, rotacija bei kvalifikacijos tobulinimu, analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

4. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje parengimą, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir aprobuota Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

5. Parengti šias analizes ir pateikti direktoriui:

5.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizė;

5.2. 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizė ir rekomendacijos dėl teisės aktų tobulinimo.

Lina Daujotaitė-Prūsaitienė

Vyresnioji patarėja

1. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) atranka ir rotacija analitinę informaciją ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų dėl valstybės tarnautojo teisės dirbti kitą darbą taikymo rekomendacijų parengimą pagal pasikeitusius teisės aktus ir patalpinimą įstaigos interneto svetainėje.

3. Organizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubrikos parengimą pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.

4. Pagal Valstybės tarnautojų informacinės sistemos duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

5. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje parengimą, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

Darius Bradūnas Patarėjas

1. Parengti (atnaujinti) 2 rekomendacijas ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje:

1.1. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus;

1.2. Dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų aktualaus teisinio reguliavimo.

2. Parengti ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalgą/analizę.

Aistis Rusteika Patarėjas

1. Parengti rekomendaciją dėl Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą.

2. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) rotacija bei kvalifikacijos tobulinimu, analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

3. Organizuoti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui  sklaidą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

4. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir aprobuota Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

Skaidrė Katiliavienė

Patarėja

1. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) veiklos vertinimu analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

2. Atnaujinti/aktualizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką įstaigos interneto svetainėje pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (temos: perkėlimas į kitas pareigas, tarnybinis kaitumas, tarnybinės veiklos vertinimas).

3. Organizuoti ir/ar dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Liuda Ruseckaja Vyriausioji specialistė

1. Parengti rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

2. Organizuoti ir dalyvauti metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

3. Aktualizuoti dažniausiai užduodamus klausimus -atsakymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (atostogų, socialinių garantijų, darbo užmokesčio bei atleidimo srityse) įstaigos interneto svetainėje.

4. Parengti Asmenų ir įstaigų prašymų ir skundų analizę už 2020 m. ir pateikti vadovybei.

Rima Tubutienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti (atnaujinti) Rekomendaciją dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus.

2. Parengti (atnaujinti) Rekomendaciją dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų.

3. Parengti 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.

Loreta Baršauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą už 2019 metus pagal pateiktus įstaigų duomenis.

2. Atnaujinti/aktualizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką įstaigos interneto svetainėje pagal TSS kompetenciją (Temos: mokymai, perkėlimas į kitas pareigas, tarnybinis kaitumas, socialinės garantijos).

3. Organizuoti ir/ar dalyvauti VTD metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

4. Parengti rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Rasa Kanašonkienė Vyriausioji specialistė

1.      Aktualizuoti dažniausiai užduodamus klausimus-atsakymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (atostogų, socialinių garantijų, darbo užmokesčio,  atleidimo ir kt. srityse) įstaigos interneto svetainėje.

2.      Parengti 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.

Jolita Urbonienė

Skyriaus vedėja

1. Įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius, pertvarkant Atrankų skyrių (Vidaus reikalų ministerijai pritarus struktūros pokyčiams).

2. Sukurti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM  vidaus administravimui reikalingų teisės aktų ir veikiančių sutarčių kontrolės sistemą.

3. Atnaujinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Dokumentų ir užduočių registravimo, valdymo ir kontrolės sistemą.

4. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM komunikacijos strategija ir priemonių planą.

5. Sėkmingai įgyvendinti ES projektas „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“.

Gintarė Gužauskaitė

Patarėja

1. Vidaus reikalų ministerijai pritarus Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūros pakeitimui, įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius.

2. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM  vidaus administravimui reikalingų teisės aktų ir veikiančių sutarčių kontrolės sistemos.

3. Pateikti pasiūlymus skyriaus vedėjai dėl Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Dokumentų ir užduočių valdymo sistemos.

Irena Genienė

Patarėja

1. Dalyvauti rengiant  Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM 2019 metų veiklos ataskaitą.

2. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM finansų kontrolės taisykles.

3. Vidaus reikalų ministerijai pritarus Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūros pakeitimui, įgyvendinti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM struktūrinius pokyčius.

Milda Alasabashi Vyriausioji specialistė

1. Sukurti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje skyrių, susijusį su Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikla (informacija lietuvių – prancūzų kalba).

2. Pateikti siūlymus kartu su LR Užsienio reikalų ministerija organizuojant renginį, susijusį su Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikla.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-07