BDAR

Tarnybos sąlygų skyrius

Inga Sirutavičė Vedėja

1. Parengti (atnaujinti) 4 rekomendacijas ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje:

1.1. Dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

1.2. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus;

1.3. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų dėl valstybės tarnautojo teisės dirbti kitą darbą taikymo;

1.4. Dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų aktualaus teisinio reguliavimo.

2. Užtikrinti Pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aprašo įgyvendinimas pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM kompetenciją Vyriausybės nutarime nustatytais terminais (jei bus priimtas).

3. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) atranka, veiklos vertinimu, rotacija bei kvalifikacijos tobulinimu, analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

4. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje parengimą, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir aprobuota Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

5. Parengti šias analizes ir pateikti direktoriui:

5.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizė;

5.2. 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizė ir rekomendacijos dėl teisės aktų tobulinimo.

Lina Daujotaitė-Prūsaitienė

Vyresnioji patarėja

1. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) atranka ir rotacija analitinę informaciją ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

2. Parengti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų dėl valstybės tarnautojo teisės dirbti kitą darbą taikymo rekomendacijų parengimą pagal pasikeitusius teisės aktus ir patalpinimą įstaigos interneto svetainėje.

3. Organizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubrikos parengimą pagal TSS kompetenciją įstaigos interneto svetainėje.

4. Pagal Valstybės tarnautojų informacinės sistemos duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

5. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje parengimą, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui.

Darius Bradūnas Patarėjas

1. Parengti (atnaujinti) 2 rekomendacijas ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje:

1.1. Dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus;

1.2. Dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų aktualaus teisinio reguliavimo.

2. Parengti ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM direktoriui bei patalpinti įstaigos interneto svetainėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalgą/analizę.

Aistis Rusteika Patarėjas

1. Parengti rekomendaciją dėl Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą.

2. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) rotacija bei kvalifikacijos tobulinimu, analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

3. Organizuoti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui  sklaidą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

4. Parengti analitinę informaciją dėl valstybės tarnautojų mobilumo sistemos funkcionavimo Lietuvoje, siekiant nustatyti jos funkcionavimo privalumus ir galimas tobulinimo kryptis ir aprobuota Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

Skaidrė Katiliavienė

Patarėja

1. Parengti užsienio šalių gerosios praktikos, susijusios su aukštesniųjų vadovų (Top Civil Service) veiklos vertinimu analitinę informaciją ir aprobuoti Valstybės tarnybos departamente prie LR VRM.

2. Atnaujinti/aktualizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką įstaigos interneto svetainėje pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (temos: perkėlimas į kitas pareigas, tarnybinis kaitumas, tarnybinės veiklos vertinimas).

3. Organizuoti ir/ar dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

Liuda Ruseckaja Vyriausioji specialistė

1. Parengti rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

2. Organizuoti ir dalyvauti metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

3. Aktualizuoti dažniausiai užduodamus klausimus -atsakymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (atostogų, socialinių garantijų, darbo užmokesčio bei atleidimo srityse) įstaigos interneto svetainėje.

4. Parengti Asmenų ir įstaigų prašymų ir skundų analizę už 2020 m. ir pateikti vadovybei.

Rima Tubutienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti (atnaujinti) Rekomendaciją dėl Valstybės tarnybos įstatymo taikymo, atliekant įstaigų struktūrinius pertvarkymus.

2. Parengti (atnaujinti) Rekomendaciją dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų.

3. Parengti 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.

Loreta Baršauskienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitą už 2019 metus pagal pateiktus įstaigų duomenis.

2. Atnaujinti/aktualizuoti dažniausiai užduodamų klausimų-atsakymų dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo rubriką įstaigos interneto svetainėje pagal TSS kompetenciją (Temos: mokymai, perkėlimas į kitas pareigas, tarnybinis kaitumas, socialinės garantijos).

3. Organizuoti ir/ar dalyvauti VTD metodinėse konsultacijose TSS kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

4. Parengti rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo ir patalpinti įstaigos interneto svetainėje.

Rasa Kanašonkienė Vyriausioji specialistė

1.      Aktualizuoti dažniausiai užduodamus klausimus-atsakymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo pagal Tarnybos sąlygų skyriaus kompetenciją (atostogų, socialinių garantijų, darbo užmokesčio,  atleidimo ir kt. srityse) įstaigos interneto svetainėje.

2.      Parengti 2020 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-25