BDAR

Atrankų skyrius

Vaiva Apanavičiūtė

Patarėja

1. Pateikti pasiūlymus dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galiniais įrenginiais, tvarkos aprašo (toliau – TGĮ) projekto tobulinimo, pasikeitus techniniams reikalavimams.

2. Organizuoti ir pravesti mokymus/konsultacijas Valstybės tarnybos departamento specialistams apie TGĮ vykdomų konkursų/atrankų pasikeitusius techninius reikalavimus.

Simona Abraitienė Patarėja

1. Parengti Pretendentų vertinimo komisijoje informacinius pranešimus (šablonus) dėl pasikeitusio Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas teisinio reglamentavimo.

2. Pateikti 3 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

 

Diana Černiavska

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį apie 2019 m. vykdytą pretendentų rezervo ir statuso atkūrimo funkciją.

2. Parengti pasiūlymus dėl teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių pretendentų rezervo procedūras, tobulinimo ir pateikti skyriaus vedėjui.

Dalia Janulevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Pateikti siūlymus dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, VIII skyriaus „Asmenų iš pretendentų rezervo vertinimo įpatumai“ tobulinimo.

2. Parengti 10 testo klausimų iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

3. Parengti atmintinę seniūnų konkursų komisijos nariams, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotiems asmenims, kurie deleguoti į komisiją pagal Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 9 dalies nuostatas.

Gražina Čekolytė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti 2 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

2. Teikti konsultacijas, analizuoti pateikiamus klausimus, juos sisteminti ir teikti pasiūlymus dėl skilties „Klausimai – atsakymai“ Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM svetainėje.

3. Konsultuoti kolegas ir dalyvauti rengiant dokumentų šablonus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė Vyriausioji specialistė

1. Analizuoti pateiktuose pareigybių aprašymuose nustatytus per aukštus specialiuosius reikalavimus, kurių įstaigos nesutinka koreguoti pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM pateiktas pastabas.

2. 2020 m. teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą dėl skelbiamų pareigybės aprašymų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, skelbiant konkursų prašymus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

Miglė Gylienė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti pasiūlymus dėl Valstybės tarnybos portalo patobulinimo. 

2. Pateikti pasiūlymus dėl informacinės sistemos VATARAS/VATIS patobulinimo.

3. Parengti ir Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM Administravimo skyriui pateikti informaciją reikalingą rusų ir lenkų kalbų mokėjimo tikrinimo pretendentams paslaugų pirkimui (paraiškos rusų ir lenkų kalbų mokėjimo tikrinimo pretendentams paslaugų pirkimui projektą, paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektą).

Kristina Jasilionytė Vyriausioji specialistė

1. Išanalizuoti pretendentų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas dažniausiai užduodamus klausimus (telefonu ir el. paštu), pateikti analizę tiesioginiam vadovui ir pasiūlyti įtraukti dažniausiai užduodamus klausimus į įstaigos interneto svetainės www.vtd.lt skyrelį „Klausimai-atsakymai“.

2. Sudaryti schemą dėl pretendentų vertinimo komisijoje protokolo išrašo ir garso įrašo gavimo.

Miglė Noreikaitė Vyriausioji specialistė

1. Išanalizuoti pateikiamus klausimus, juos susisteminti ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM interneto svetainėje.

2. Parengti šablonų patobulinimus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

Vaiva Minkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Vertinti pateiktų pareigybių, į kurias skelbiami konkursai/atrankos, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir prireikus teikti pasiūlymus dėl pareigybių aprašymo ir vertinimo proceso tobulinimo.

2. Atlikti statistinę analizę apie patvirtintus ir per 5 savaites nepaskelbtus bei paskelbtus ir per 5 savaites neįvykusius konkursus / atrankas.

3. Analizuoti pateiktuose pareigybių aprašymuose nustatytus per aukštus specialiuosius reikalavimus, kurių įstaigos nesutinka koreguoti pagal Valstybės tarnybos departamento prie LR VRM pateiktas pastabas.

Lina Pranskevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį apie konkursus, vykdytus į specialistų pareigas.

2. Parengti ataskaitos apie 2019 m. centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvendinimą dalį - konkursai pagal įstaigų grupes: I – VIII grupės.

3. Priskirtų konkursų/atrankų vykdymas.

Raimonda Usovienė Vyriausioji specialistė

1. Vertinti pretendentų pateiktus prašymus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir teikti išvadas dėl pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems konkursų pareigybių aprašymuose.

2. Teikti pasiūlymus dėl naujų Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos funkcionalumų poreikio, susijusių su centralizuotos atrankos procedūrų tolimesniu automatizavimu ir darbo su sistema efektyvumo didinimu. 

Jovita Rupšytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti 10 testo klausimų iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

2. Išanalizuoti pretendentų poreikį (telefonu) dėl atnaujinimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, pateikti siūlymus dėl žinučių siuntimo pretendentams apie konkurso eigą ir palengvinti pretendentų prašymų atsiėmimą informacinėje sistemoje, naudojant mobilius įrenginius bei pateikti analizę.

Regina Filipovič-Jurgaitienė Vyriausioji specialistė

1. Pateikti 2 pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankų proceso tobulinimo.

2. Parengti 5 testo klausimus iš Valstybės tarnybos bei Viešojo administravimo įstatymų nuostatų taikymo.

Danguolė Kūrienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų ir atrankos į karjeros valstybės tarnautojų pareigas proceso aprašo tobulinimo ir pateikti skyriaus vedėjui.

2. Parengti 10 testo klausimų iš Vietos savivaldos įstatymo ir pateikti skyriaus vedėjui

Aistė Viškelytė Vyriausioji specialistė

1. Parengti šablonų patobulinimus pagal Dokumentų rengimo taisykles.

2. Sudalyvauti 30 konkursų / atrankų komisijų posėdžiuose, užimant komisijos nario pareigas ir pateikti rekomendacijas dėl pretendentų vertinimo komisijoje patarėjų ir specialistų  lygiu tobulinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21