BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys prad.

Administracija

Gediminas Miškinis

Direktorius 

1.      Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimas, toliau diegiant ir tikslinant Centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) tvarką (modelį);

2.      Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūros pertvarka, siekiant stiprinti vadovų atranką ir jų kompetencijų valdymą;

3.      Inovatyvių atrankos vertinimo būdų, panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (nuotolinis būdas), tolimesnė plėtra.

Edvardas Žukauskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Pagal savo įgaliojimus užtikrinti, kad bendra valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistema būtų įdiegta.
2. Užtikrinti, kad Valstybės tarnybos departamento kasmetinė ataskaita apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą būtų pateikta vidaus reikalų ministrui.
3. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo 2019 m. probleminių sričių ir gerosios praktikos identifikavimą, pasiūlymų dėl teisės aktų keitimo pateikimą Vidaus reikalų ministerijai.
4. Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo komentaro parengimą ir patalpinimą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
5. Pateikti Europos Sąjungos Dvynių projekto Nr. ENPI/2016/378418 „Parama vykdant tolimesnes valstybės tarnybos reformas Azerbaidžane“ galutinės ataskaitos projektą. 

Aistis Rusteika

Vyriausiasis patarėjas

1. Koordinuoti Koordinacinės analitikos grupės veiklą ruošiant ir analizuojant informaciją.
2. Organizuoti Šiaurės–Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui  sklaidą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms.

Osvaldas Šarmavičius

Vyriausiasis patarėjas

1. Stebėti ir analizuoti valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos procesų rezultatus ir kokybę, nustatyti tobulintinas sritis, pateikti pasiūlymus dėl efektyvumo didinimo, teisinio reguliavimo tobulinimo.
2. Koordinuoti departamento valstybės tarnautojų dalyvavimą  centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą komisijų darbe ir konkursų (atrankų) organizavime.

Atrankų skyrius

Jurgita Deveikytė

Patarėja

1. Organizuoti Centralizuotos atrankos procesų ir jų įgyvendinimo analitinės studijos pristatymą VRM vadovybei. 
2. Pagal kompetenciją pateikti pastabas ir pasiūlymus keičiamai Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikai.
3. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, koordinuoti pareigybių aprašymų ruošinių, tvirtinamų VTD direktoriaus įsakymu, parengimą.
4. Organizuoti vidinius mokymus dėl Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatų taikymo ir Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos taikymo VTD darbuotojams.

Arvydas Kazlauskas

Patarėjas

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Alma Markevičienė

Patarėja

1. Sukoordinuoti ir dalyvauti kompleksinio vertinimo struktūros modifikavimo, instrumentų, instrukcijų parengimo taikymui, užduočių rinkinių sudarymo veikloje. 
2. Sukoordinuoti ir užtikrinti Centralizuotos atrankos įgyvendinimo priemonių plane Atrankų skyriaus įsipareigotų vidinių mokymų pagal numatytą grafiką įgyvendinimą. 
3. Sukoordinuoti ir užtikrinti grįžtamojo ryšio iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose/atrankose dalyvavusių pretendentų surinkimą, jo analizę ir pažymų parengimą.

Diana Černiavska

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodinę priemonę – Atmintinė asmenims, siekiantiems atkurti valstybės tarnautojo statusą, atleistiems po 2018 m. gruodžio 31 d.
2. Organizuoti ir pravesti mokymus dėl buvusių valstybės tarnautojų statuso atkūrimo, darbo su rezervu procedūrų, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo.
3. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras dėl statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo.

Dalia Janulevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti konkursų komisijos posėdžių protokolų šablonus. 
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti patarėjų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Žigimantas Pečiūra

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti apklausą apie asmenis, dalyvavusius kompleksiniame vertinime Valstybės tarnybos departamente; pagal apklausos rezultatus parengti pažymą ir pateikti pasiūlymus dėl kompleksinio vertinimo efektyvumo didinimo.
2. Surinkti grįžtamąjį ryšį iš centralizuotuose valstybės tarnautojų konkursuose dalyvavusių pretendentų.

Eglė Karlonaitė

Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų karjeros dienų renginiuose, pristatant valstybės tarnybą kaip patrauklų darbdavį jaunimui.
2.Organizuoti mokymus naujiems Valstybės tarnybos departamento darbuotojams (administratoriams, vadybininkams) statuso atkūrimo, darbo su rezervu, pretendentų atitikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertinimo srityse.
3. Parengti metodinę priemonę – Atmintinę asmenims, esantiems pretendentų rezerve dėl jų priėmimo į valstybės tarnybą ypatumų.
4. Parengti atnaujintą informaciją Vtd.lt ir Portalas.vtd.lt svetainėms apie pasikeitusias procedūras deleguotų nacionalinių ekspertų atrankų ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo srityse.

Vaiva Minkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Įvertinti visų 2018 m. įstaigų pateiktų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas pareigybių aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
2. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti specialistų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.
3. Atlikti visų nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikiamų prašymų skelbti konkursą/atranką į karjeros valstybės tarnautojo pareigas būsenų kitimo statistinę analizę.

Lina Pranskevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti Atrankų skyriaus pareigybių aprašymų projektus.
2. Parengti Pretendentų vertinimo komisijoje telekomunikacijų galiniais įrenginiais organizavimo tvarkos aprašo projektą.
3. Dalyvauti rengiant sutartis dėl galimybių VTD darbuotojams tikrinti atrinktus pretendentus registruose (Vidaus reikalų pareigūnų registre; Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre; Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre).
4. Priėmus Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos pakeitimus, parengti įstaigų ir padalinių vadovų pareigybių aprašymų ruošinius, tvirtinamus VTD direktoriaus įsakymu.

Renatas Sriubas Vyriausiasis specialistas  

Registro ir informacinių sistemų skyrius 

Paulius Striška

Skyriaus vedėjas

 

Daiva Bukauskienė

Patarėja

1. Parengti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų pakeitimus, atsižvelgiant į Valstybės tarnybos įstatymo ir lydinčiųjų teisės aktų pasikeitimus.
2. Vadovaujantis 2018-12-10 atliktų Valstybės tarnybos departamento asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių dokumentų atitikties Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams vertinimo paslaugų pagal 2018-08-20 Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11/58 su UAB „VORAS Consulting" išvadomis, atnaujinti ir parengti reikalingų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių dokumentų projektus.
3. Koordinuoti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomų kaupti (teikti) darbo užmokesčio, pareigybių, asmens, komandiruočių ir su jais susijusių duomenų pilnumo stebėseną valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
4. Koordinuoti pasiūlymų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Virginija Raudonienė

Patarėja

1. Pasirašyta projekto „Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas“ finansavimo sutartis.
2. Koordinuoti skambučių centro Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos steigimą.
3. Dalyvauti Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarytoje darbo grupėje dėl valstybės tarnybos statistinių rodiklių rinkinio sudarymo stebėjimui ir analitikai bei koordinuoti statistinių valstybės tarnybos duomenų parengimą šio rinkinio sudarymo įgyvendinimui.

Arūnas Bulota

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Atlikti surinktų duomenų apie centralizuotos atrankos procesus ir rezultatus analizę.

Raimonda Usovienė

Vyriausioji specialistė

1. Atlikti Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos privalomai kaupti duomenų pilnumo stebėseną pagal nuostatus ir kitus susijusius teisės aktus.
2. Parengti pasiūlymus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų standartizavimo ir pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
3. Kiekvieną ketvirtį pagal Registro duomenis parengti informaciją apie valstybės tarnybos pokyčius.
4. Dalyvauti rengiant kasmetinę ataskaitą apie Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą ir teikti ją vidaus reikalų ministrui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-19