BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

Direktoriaus pavaduotojos Ingos Sirutavičės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Suorganizuoti  4 Tinklaveikos renginiai įstaigų vadovams.

2. Parengtos 2 analizės: Parengta ir pateikta direktoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizė. Parengta ir pateikta direktoriui 2021 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizė.

3. Parengti ir atlikti  valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigimo (VTD pagrindu) parengiamuosius darbus (pagal VTD reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas)

4. Parengti tarpinstitucinės darbo grupės, kuri pasitelkusi ekspertus, atliks analizę ir parengs Valstybės tarnybos įvaizdžio stiprinimo strategiją, projektą. Parengti parengiamųjų darbų planą.

Vedėjos Rasos Tumėnės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Užtikrinti 2021 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

2. Didinti centralizuotai vykdomų konkursų/atrankų kokybę.

3. Užtikrinti GovTech iššūkių projekto „Online testavimo platformos centralizuotiems konkursams kūrimo“ įgyvendinimą.

Patarėjos Vaivos Apanavičiūtės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ VTD svetainėje.

2. Organizuoti ir koordinuoti N diske esančių  šablonų atnaujinimą pagal pasikeitusias centralizuotos atrankos procedūras.

Vedėjos Linos Daujotaitės-Prūsaitienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Pagal Valstybės tarnautojų informacinės sistemos duomenis parengti analitinę pažymą apie valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą ir pateikti Valstybės tarnybos departamento direktoriui.

2. Organizuoti ir dalyvauti metodinėse konsultacijose Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės tarnybos sričių klausimais.

3. Parengti ir atlikti  valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigimo (VTD pagrindu) parengiamuosius darbus (pagal VTD reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas)

Vedėjos Jolitos Urbonienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti bendrą vidaus administravimo dokumentų (teisės aktų) „krepšelį“.

2. Parengti ir perduoti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 19, 11 klausimas) 2 priede „Pasirengimo konsoliduoti valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas  Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių planas“, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo 11 klausimo sprendimą (protokolo Nr. 19).

3. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašą

4. Sėkmingai įgyvendinta ES projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ veikla, susijusi su savanorystės mokymais viešajame sektoriuje.

5. Parengti ir įgyvendinti Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonių planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20