BDAR

Valstybės tarnautojų užduotys

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyriausiosios patarėjos Redos Rekašienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Parengti ES Dvynių projekto, skirto Sakartvelo Valstybės tarnybos biuro gebėjimų stiprinimui įgyvendinant valstybės tarnybos reformą galutinę ataskaitą.

2. Atlikti asmens duomenų apsaugos situacijos Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos analizę ir pateikti pasiūlymus direktoriui dėl tobulinimo.

3. Parengti ir įgyvendinti Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo proceso Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonių planą.

Vedėjos Rasos Tumėnės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Užtikrinti 2021 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų (atrankų) sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal skyriaus kompetenciją.

2. Didinti centralizuotai vykdomų konkursų/atrankų kokybę.

3. Užtikrinti GovTech iššūkių projekto „Online testavimo platformos centralizuotiems konkursams kūrimo“ įgyvendinimą.

Patarėjos Vaivos Apanavičiūtės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ VTD svetainėje.

2. Organizuoti ir koordinuoti N diske esančių  šablonų atnaujinimą pagal pasikeitusias centralizuotos atrankos procedūras.

Patarėjos Simonos Abraitienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Dalyvauti rengiant atmintinę asmenims pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas centralizuotai vykdomuose konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose, taikant kelis vertinimo metodus (pvz. interviu ir testas).

2. Parengti ataskaitos dalį dėl nuotoliniu būdu vykdomų centralizuotų konkursų ir atrankų.

Vedėjos Ingos Sirutavičės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Suorganizuoti  4 Tinklaveikos renginiai įstaigų vadovams.

2. Parengtos 2 analizės: Parengta ir pateikta direktoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizė. Parengta ir pateikta direktoriui 2021 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizė.

3. Parengti ir atlikti  valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigimo (Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagrindu) parengiamuosius darbus (pagal Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas)

Vedėjos Jolitos Urbonienės einamųjų metų veiklos užduotys

1. Atnaujinti bendrą vidaus administravimo dokumentų (teisės aktų) „krepšelį“.

2. Parengti ir perduoti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 19, 11 klausimas) 2 priede „Pasirengimo konsoliduoti valstybės įstaigų personalo administravimo funkcijas  Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių planas“, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. pasitarimo 11 klausimo sprendimą (protokolo Nr. 19).

3. Parengti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašą

4. Sėkmingai įgyvendinta ES projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidurinės grandies vadovų ir dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ veikla, susijusi su savanorystės mokymais viešajame sektoriuje.

5. Parengti ir įgyvendinti Vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonių planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20