BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

 • Pagal kompetenciją dalyvauti Valstybės tarnybos deparamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagrindu Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro steigime, užtikrinti procedūrų teisėtumą.
 • Organizuoti Įstaigų vadovų tinklaveikos ir Žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų  tinklo bendradarbiavimo renginius.
 • Parengti ir pateikti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2022 m. išnagrinėtų bylų, susijusių su tarnybos santykiais, apžvalga,  analizę bei 2022 m. išnagrinėtų Asmenų skundų ir prašymų analizę.
 • Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymo ir su susijusių teisės aktų metodinius/konsultacinius renginius.
 • Užtikrinti 2022 m. centralizuotų valstybės tarnautojų konkursų sistemos įgyvendinimo/tobulinimo priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimą pagal Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus kompetenciją.
 • Didinti centralizuotai vykdomų konkursų kokybę.
 • Užtikrinti pritraukimo į įstaigos vadovo pareigas plano parengimą.
 • Užtikrinti konkursų į valstybės tarnybą organizavimo tęstinumą institucinio organizacinio Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pokyčio laikotarpiu (2022 m. eigoje).
 • Parengti ir pateikti pasiūlymus dėl administracinės naštos įstaigoms ir pretendentams mažinimo, organizuojant ir vykdant centralizuotus konkursus.
 • Pagal poreikį parengti ir pateikti pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų proceso tobulinimo.
 • Peržiūrėti, atnaujinti informaciją dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo/pretendentų rezervo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje/Valstybės tarnybos portale.
 • Koordinuoti pareigybių, kurioms yra taikomos kitų teisės aktų nuostatos / problematiškų pareigybių aprašymų stebėsenos, analizės ir specialiųjų reikalavimų pavyzdinių šablonų parengimo procesą.
 • Atlikti įstaigų ir pretendentų dažniausiai užduodamų klausimų dėl pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų analizę ir parengti suvestinę.
 • Atnaujinti dažniausiai užduodamus klausimus ir pateikti skilčiai „Klausimai – atsakymai“ Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.
 • Užtikrinti valstybės tarnautojų  tarnybinės veiklos vertinimo, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo procesų monitoringų atlikimą, ataskaitų parengimą ir pasiūlymų dėl šių procesų reglamentavimo tobulinimo  pateikimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriui, jam pritarus, ataskaitų su pasiūlymais pateikimą Vidaus reikalų ministerijai.
 • Užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo atitinkamų nuostatų įgyvendinimo rekomendacijų parengimą ir patalpinimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje: 1) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų skatinimo;  2) rekomendacija dėl valstybės tarnautojų adaptacijos.
 • Koordinuoti Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimo tinklaveikos 4 renginių organizavimą.
 • Pagal poreikį užtikrinti dalyvavimą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pertvarkos  į Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą vykdyme Tarnybos sąlygų skyriaus kompetencijos ribose.
 • Dalyvauti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pertvarkos  į Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą vykdymo procese Administravimo skyriaus kompetencijos ribose.
 • Plėtoti įstaigos organizacinę kultūrą – Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojams "dienomis be konkursų" organizuoti  vidinius/išorinius mokymus.
 • Koordinuoti  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės ir rizikų stebėseną, apibendrinti vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus.
 • Užtikrinti Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo veiklos tęstinumą.
 • Parengti galimą priemokų už papildomą darbą, pavadavimą, darbo papildomą krūvį pamatavimo skalę (schemą/ metodiką/ taisykles).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-20