Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS   

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Koordinuoja skyriaus teisės aktų projektų (išskyrus individualių teisės aktų projektų) rengimą, skyrių parengtų norminių teisės aktų projektų rengimą, vertinimą ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.

11. Koordinuoja ir pats atlieka Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymo problemų apibendrinimą, vertina jas teisiniu požiūriu, teikia pasiūlymus dėl prevencijos priemonių taikymo ir galimo šių teisės aktų tobulinimo.

12. Dalyvauja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vertinimo komisijos darbe šios komisijos nario teisėmis.

13. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

14. Užtikrina atstovavimą, pats atstovauja įstaigai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl įstaigos priimtų sprendimų.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – teisė (arba);

16.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

16.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba – vokiečių arba prancūzų arba anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.