Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. sistemina ir analizuoja centralizuotos atrankos vykdymo dėsningumus ir pateikia kassavaitines ataskaitas;

1.2. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų centralizuotos atrankos įgyvendinimą;

1.3. rengia apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo, prognostinio pobūdžio informaciją, analitinius darbus, pristatymus ir teikia konsultacijas dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo;

1.4. vertina centralizuotos atrankos rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;

1.5. administruoja ir užtikrina Departamento vidinių duomenų sistemų kokybę;

1.6. teikia pasiūlymus dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo tobulinimo;

1.7. prižiūri, atnaujina Departmento svetainę ir portalą dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo;

1.8. analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl kitų šalių bei tarptautinių organizacijų pažangių atrankos metodų praktikos taikymo;

1.9. analizuoja ir apibendrina duomenis iš Departamento vidinių duomenų sistemų ir Valstybės tarnautojų registro (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS);

1.10. dalyvauja renkant duomenis, reikalingus grįžtamojo ryšio iš pretendentų ir įstaigų apie konkursų organizavimą;

1.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl VATARAS ir VATIS funkcionalumų tobulinimo ir (ar) naujų poreikio;

1.12. užtikrina centralizuotos atrankos grafiko tinkamą veikimą ir tobulinimą;

1.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.

 

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2.2. būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais;

2.3. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.4. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti argumentuotus problemų sprendimo būdus;

2.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens (B1 lygiu);

2.7. mokėti dirbti Microsoft Office arba Open Office teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo programomis, duomenų analizės įrankiais.