Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

7. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

10. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

12. Analizuoja įstaigos veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo ir veiklos procesų tobulinimo ir kontrolės mechanizmų įgyvendinimo.

13. Dalyvauja įgyvendinant rizikų valdymo politiką Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir vykdo Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rizikų registro kuratoriaus funkcijas.

14. Dalyvauja įgyvendinant centralizuotos atrankos procesus.

15. Dalyvauja konkursų komisijų darbe.

 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

16.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

16.4. studijų kryptis – teisė (arba);

16.5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirties sritis – žmogiškųjų išteklių duomenų rinkimo, analizės ir apdorojimo srities patirtis;

16.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.