Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.                    

8. Dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, departamento direktoriaus įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, projektus.

9. Kontroliuoja Seimo, Vyriausybės, vidaus reikalų ministro pavedimų vykdymą.

10. Koordinuoja ir kontroliuoja centralizuotų konkursų (atrankų) procedūrų įgyvendinimą.

11. Teikia pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų (atrankų) proceso tobulinimo.

12. Koordinuoja priemonių, kurios skirtos veiksmingam žmogiškųjų išteklių valstybės tarnyboje panaudojimui ir gabių žmonių pritraukimui į valstybės tarnybą, kūrimą.

13. Dalyvauja centralizuotų konkursų (atrankų) komisijos darbe.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – teisė (arba);

15.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

15.4. studijų kryptis – ekonomika;

15.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

15.8. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

15.9. darbo patirties trukmė – 3 metai;

arba:

15.10. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai;

15.12. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

15.13. darbo patirties trukmė – 3 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

16.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.