Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. analizuoja atrankos instrumentų užduotis, identifikuoja valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos užduočių problemas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo Skyriaus vedėjui;

2. atlieka tyrimus, užtikrinančius centralizuotos atrankos užduočių psichometrines charakteristikas;

3. atlieka centralizuotos atrankos stebėseną, analizę ir vertinimą bei nustato tobulintinas sritis;

4. redaguoja, atnaujina esamas pretendentų vertinimo užduotis pagal psichometrinių charakteristikų ir kokybinio vertinimo rezultatus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

5. dalyvauja įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir padalinių vadovų konkursų, atrankų komisijų darbe komisijos nario ar sekretoriaus teisėmis;

6. teikia metodinę pagalbą komisijos narius sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja pretendentų vertinimą komisijoje;

7. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie vadovų konkursų ir atrankų poreikį;

8. dalyvauja pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politikos įgyvendinime;

9. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atrankų instrumentų rengimo srityje;

1.3. išmanyti centralizuotos atrankos instrumentų rengimo teoriją (principus);

1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;

1.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.6. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

1.7. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

1.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.