Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Analizuoja atrankos instrumentų užduotis, identifikuoja valstybės tarnautojų centralizuotos atrankos užduočių problemas ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo Skyriaus vedėjui;

2. Atlieka tyrimus, užtikrinančius centralizuotos atrankos užduočių psichometrines charakteristikas;

3. Atlieka centralizuotos atrankos stebėseną, analizę ir vertinimą bei nustato tobulintinas sritis;

4. Redaguoja, atnaujina esamas pretendentų vertinimo užduotis pagal psichometrinių charakteristikų ir kokybinio vertinimo rezultatus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;

5. Teikia metodinę pagalbą komisijos nariams sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja pretendentų vertinimą komisijoje;

6. Analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie vadovų konkursų poreikį;

7. Dalyvauja vadovų konkursų komisijų darbe komisijos nario ar sekretoriaus teisėmis;

8. Rengia analitinio pobūdžio informaciją (analizes, ataskaitas);

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

10.1. turėti aukšąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją);

10.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atrankų instrumentų rengimo ar pretendentų pritraukimo srityje;

10.3. būti susipažinęs su valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais;

10.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

10.5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

10.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti   bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

10.7. mokėti dirbti Microsoft Office arba Open Office teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo programomis.