Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. turėti profesinio darbo patirties informacinių technologijų sistemų ar telekomunikacijų įrenginių palaikymo ir priežiūros srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją bei teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;
4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
6. žinoti Windows operacines sistemas, Skype ar lygiavertes nuotolinio bendravimo programas, mokėti dirbti su taikomųjų biuro programų paketu Microsoft Office.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.1. koordinuoja nustatyta tvarka nuotoliniu būdu vykdomuose centralizuotuose konkursuose, atrankose telekomunikacijų galinių įrenginių naudojimą;
1.2. pagal kompetenciją kartu su Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistais, atsakingais už telekomunikacijų galinių įrenginių techninę priežiūrą, atlieka telekomunikacijų galinių įrenginių stebėseną, užtikrindamas incidentų prevenciją, inicijuoja incidentų šalinimą;
1.3. pagal kompetenciją koordinuoja įstaigų ir pretendentų testavimą, numatomus naudoti telekomunikacijų galinius įrenginius ir įvertina telekomunikacijų galinių įrenginių atkuriamo vaizdo ir garso kokybę, esant poreikiui, koordinuoja šių sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba, esant poreikiui, koordinuoja šių sutrikimų šalinimą;
1.4. vykdo techninę telekomunikacijų galinių įrenginių priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, ir, esant techniniams sutrikimams, juos nedelsiant šalina arba inicijuoja šių sutrikimų šalinimą;
1.5. pagal kompetenciją atlieka kompiuterinės ir programinės įrangos, naudojamos vykdant centralizuotus konkursus (atrankas) būklės įvertinimą ir teikia išvadas dėl kompiuterinės ir programinės įrangos tolesnio naudojimo ar pakeitimo Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
1.6. pagal kompetenciją teikia pagalbą ir konsultacijas Departamento darbuotojams.
1.7. teikia pasiūlymus ir įžvalgas dėl centralizuotų konkursų ir atrankų įgyvenimo tobulinimo ir juos įgyvendina pagal kompetenciją;
1.8. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.