Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą; 
 3. turėti darbo patirties metodinės medžiagos rengimo ir leidybos srityje arba rengiant straipsnius viešiems leidiniams;
 4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir skleisti informaciją Departamento kompetencijai priskirtais klausimais.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. vykdo visuomenės informavimą apie Departamento veiklą ir komunikacijos koordinavimo srityse;
 2. esant poreikiui rengia ir teikia suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms pageidaujamą informaciją;
 3. dalyvauja Departamento komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 4. rengia ir teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl visuomenės informavimo  klausimų;
 5. Departamento direktoriui pavedus organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius ir dalyvauja juose;
 6. formuoja Departamento įvaizdį;
 7. organizuoja informacijos apie Departamentą leidybą, koordinuoja Departamento informacinio-vaizdinio pristatymo kūrimą ir įgyvendinimą;
 8. rengia ir talpina informaciją Departamento interneto svetainėje;
 9. kaupia ir prižiūri nuotraukų archyvą ir skaitmeninę foto ir video medžiagos duomenų bazę;
 10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.