Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

6. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

7. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

10. Vertina ir analizuoja Lietuvos ir kitų šalių valstybės tarnybos raidą, personalo valdymą, nuostatas, susijusias su aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojais, bei teikia siūlymus dėl tolesnių pokyčių bei tobulinimo.

11. Vykdo Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

12. Teikia metodinę pagalbą asmenims Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.

13. Analizuoja įstaigos veiklą, teikia pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo, dalyvauja tobulinant įstaigos veiklą ir veiklos procesus.

14. Dalyvauja centralizuotų konkursų (atrankų) komisijos darbe.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.1.2. studijų kryptis – teisė;

1.1.3. studijų kryptis – vadyba;

1.1.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

arba:

1.1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.1.6. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

1.1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:

1.1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.1.9. darbo patirties sritis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

1.1.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai.

1.2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1.2.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;

1.2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.