Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.

3. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

4. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

5. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Renka informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų prancūzų kalbos mokymosi poreikį valstybės institucijose ir kitos su prancūzų kalbos mokymais susijusios informacijos Tarptautinės frankofonijos organizacijos prašymu.

9. Rengia metinį planą, kuriame numatyti prancūzų kalbos mokymai ir seminarai, atsižvelgiant į nacionalinio politinio koordinatoriaus nustatytas prioritetines temas ir frankofonijos iniciatyvas, ir kitų dokumentų, susijusių su frankofonijos iniciatyvomis.

10. Organizuoja prancūzų kalbos mokymų ir seminarų, planuojamų pagal metinį planą, įgyvendinimą.

11. Koordinuoja mokėjimų teikėjams užtikrinimą.

12. Platina Tarptautinės frankofonijos organizacijos kvietimus dalyvauti prancūzų kalbos mokymuose ar seminaruose valstybės institucijoms, skelbia juos įstaigos interneto svetainėje.

13. Organizuoja ir vykdo prancūzų kalbos mokymų ir seminarų dalyvių atranką pagal Tarptautinės frankofonijos organizacijos keliamus reikalavimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą);

1.3. studijų kryptis – politikos mokslai;

1.4. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirties sritis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.

1.8. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1.8.1. kalba - prancūzų;

1.8.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

1.8.3. kalba – anglų;

1.8.4. kalbos mokėjimo lygis – B2.