Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų statistinių duomenų analizės darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;

4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens (B2 lygiu);

8. mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, duomenų analizės, t.y. Qlikview ir/ar SPSS.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. sistemina ir analizuoja centralizuotos atrankos vykdymo dėsningumus ir pateikia kassavaitines ataskaitas;

2. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų centralizuotos atrankos įgyvendinimą;

3. rengia apžvalginio, lyginamojo, apibendrinamojo pobūdžio informaciją, analitinius darbus ir teikia konsultacijas;

4. vertina centralizuotos atrankos rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;

5. užtikrina Departamento naudojamų duomenų sistemų kokybę;

6. teikia pasiūlymus dėl centralizuotos atrankos įgyvenimo tobulinimo;

7. prižiūri, atnaujina Departmento svetainę ir portalą dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo;

8. analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl kitų šalių bei tarptautinių organizacijų pažangių atrankos metodų praktikos taikymo;

9. analizuoja ir apibendrina duomenis iš Departamento vidinių duomenų sistemų ir Valstybės tarnautojų registro (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS);

10. rengia apibendrinimus ir pristatymus dėl centralizuotos atrankos įgyvendinimo;

11. dalyvauja renkant duomenis, reikalingus grįžtamojo ryšio iš pretendentų ir įstaigų apie konkursų ir atrankų organizavimą analizei;

12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl VATARAS ir VATIS funkcionalumų tobulinimo ir (ar) naujų poreikio;

13. užtikrina centralizuotų konkursų ir atrankų grafiko tinkamą veikimą ir tobulinimą;

14.vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriui pavestų funkcijų vykdymu.