Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu; 
4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą; 
5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
1. vykdo priskirtų vadovų konkursų procedūras;
2. vertina pateiktų pareigybių, į kurias skelbiami vadovų konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
3. atlieka pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo procedūras ir rengia pretendentų į įstaigos vadovo pareigas vertinimo ataskaitą/išvadą;
4. dalyvauja konkurso, atrankos komisijos darbe komisijos nario ar sekretoriaus teisėmis;
5. teikia metodinę pagalbą komisijos nariams sudarant pretendentų vertinimo organizavimo planą bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras;
6. nustato kompleksinio vertinimo proceso tobulintinas sritis, teikia pasiūlymus su kompleksiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7. teikia pasiūlymus dėl  bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui skirtų užduočių tobulinimo;
8. vykdo pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politikos įgyvendinimo priemones;
9. teikia metodinę pagalbą dėl pretendentų į įstaigos vadovo pareigas kompleksinio vertinimo;
10. renka ir analizuoja grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir įstaigų dėl vadovų konkursų organizavimo;
11. teikia pasiūlymus dėl vadovų konkursų proceso tobulinimo;
12. vertina konkursų ir atrankų rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;
13. rengia analitinio pobūdžio informaciją (analizes, ataskaitas);
14. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.