Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS        

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.         

2. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

5. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

7. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

10. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.

11. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.

12. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

13. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.                      

15. Rengia centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas įgyvendinimo ir tobulinimo priemonių planą ir organizuoja  šio plano priemonių įgyvendinimą.

16. Koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų vadovų konkursų (atrankų) įgyvendinimą.

17. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

18. koordinuoja vadovų konkursų (atrankų) procesą bei tobulina vadovų konkursų (atrankų) proceso aprašymą.

19. pagal kompetenciją atstovauja skyriui, o esant direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimui – Valstybės tarnybos departamentui prie VRM valstybės ir savivaldybių įstaigose ir institucijose bei tarptautinėse organizacijose.

20. Laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas.                 

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – psichologija (arba);

22.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

22.4. studijų kryptis – vadyba (arba);

22.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.7. darbo patirtis – personalo atrankos patirtis;

22.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.