Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

9. Dalyvauja rengiant Vyriausybės nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, departamento direktoriaus įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, projektus.

10. Kontroliuoja Seimo, Vyriausybės, vidaus reikalų ministro pavedimų vykdymą.

11. Koordinuoja ir kontroliuoja centralizuotų konkursų (atrankų) procedūrų įgyvendinimą.

12. Teikia pasiūlymus dėl centralizuotų konkursų (atrankų) proceso tobulinimo.

13. Koordinuoja priemonių, kurios skirtos veiksmingam žmogiškųjų išteklių valstybės tarnyboje panaudojimui ir gabių žmonių pritraukimui į valstybės tarnybą, kūrimą.

14. Dalyvauja centralizuotų konkursų (atrankų) komisijos darbe.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – vadyba;

1.4. studijų kryptis – ekonomika;

1.5. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

1.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.10. darbo patirties sritis – žmogiškųjų išteklių srities patirtis;

1.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.