Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Koordinuoja priskirtų konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymą.

9. Koordinuoja pareigybių, į kurias skelbiami konkursai ir atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, aprašymų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą.

10. Dalyvauja konkursų komisijų darbe.

11. Koordinuoja iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybių įstaigų gautų pareigybių, kurioms bus skelbiamas konkursas, aprašymuose nustatytų funkcijų atitikties Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams vertinimo ir šių konkursų paskelbimo įgyvendinimą.

12. Koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų konkursų ir pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas nuotolinio testavimo procedūrų įgyvendinimą.       

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

14.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

14.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

14.5. studijų kryptis – teisė;

arba:

14.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.7. darbo patirtis – personalo atrankos patirtis;

14.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.