Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo turto administravimą;
 2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų vairuotojo darbo stažą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 3. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; 
 4. būti mandagiu, pareigingu, paslaugiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. užtikrina techninės priežiūros vykdymą valstybei nuosavybės teise priklausančiose ir Departamento patikėjimo teise valdomose ir naudojamose patalpose;
 2. užtikrina Departamento organizuojamų seminarų, konferencijų, darbo grupių posėdžių, pasitarimų ir kitų renginių techninį aptarnavimą, prižiūri centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas komisijos posėdžių sales;
 3. vykdo reikiamų prekių pristatymą į Departamentą;
 4. vykdo materialinių vertybių priėmimą, perdavimą, saugojimą, išdavimą bei tvarko jų apskaitą;
 5. pristato skubias siuntas į institucijas ir įstaigas;
 6. atlieka smulkius  turto remonto, montavimo ir išmontavimo darbus;
 7. dalyvauja Departamente atliekant metines turto inventorizacijas, užtikrindamas informacijos teisingumą;
 8. užtikrina, kad Departamento valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykstantys tarnybiniais reikalais, būtų laiku aprūpinti autotransportu.