Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą; 
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius raštvedybą ir Departamento veiklą;
 3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti ir sisteminti;
 4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei raštvedybos taisykles, gerai dirbti kompiuteriu ir kita biuro įranga;
 5. būti mandagiu, pareigingu, paslaugiu, saugoti informacijos konfidencialumą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. priima korespondenciją, ją suskirsto ir pateikia Departamento direktoriui;
 2. registruoja Dokumentų ir užduočių valdymo sistemoje (DUVS) dokumentus ir gaunamą korespondenciją; 
 3. paskirsto skyrių vedėjams vykdyti skirtus dokumentus su Departamento vadovybės rezoliucijomis; 
 4. priima Departamento direktoriui teikiamus pasirašyti ir vizuoti dokumentus, tikrina jų įforminimą pagal raštvedybos taisykles ir kitus galiojančius reikalavimus;
 5. registruoja pasirašytus raštus ir kitus dokumentus, juos išsiunčia;
 6. užtikrina Departamento organizuojamų seminarų, konferencijų, darbo grupių posėdžių, pasitarimų ir kitų renginių techninį aptarnavimą, prižiūri centralizuotos atrankos į valstybės tarnautojo pareigas komisijos posėdžių sales;
 7. organizuoja Departamento darbuotojų pasitarimus, apie rengiamus pasitarimus ar posėdžius laiku informuoja Departamento darbuotojus;
 8. registruoja piliečių prašymus paskirti laiką pokalbiui su Departamento direktoriumi;
 9. nuolat seka raštvedybos taisyklių pakeitimus ir supažindina Departamento darbuotojus su esamais pakeitimais.