Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius raštvedybos ir archyvo tvarkymą, Valstybės tarnybos departamento veiklą;
  3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
  4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; 
  5. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. rengia ir suderina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu Departamento metų dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų sąrašus, dokumentų registrų sąrašus, bylų apyrašų sąrašus, nuolat ir ilgai saugomų dokumentų bylų apyrašus ir jų tęsinius, dokumentų naikinimo aktus;  
  2. priima į Departamento archyvą trumpai saugomų dokumentų bylas, veda jų apskaitą; 
  3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos vyriausiąja archyvarų tarnyba  ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;  
  4. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja Departamento darbuotojus dokumentų ir archyvo valdymą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
  5. vykdo kitus Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.