Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties materialinių vertybių saugojimo ir priežiūros srityje;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. siekiant užtikrinti tinkamą materialinių vertybių apskaitą vykdo valstybei priskirto nuosavybės teisė priklausančio, Departamento patikėjimo teise ar kitais pagrindais valdomo trumpalaikio ir ilgalaikio materialaus bei nematerialaus turto administravimą ir saugojimą; 
 2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia siūlymus dėl Departamento patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, atlieka turto nusidėvėjimo skaičiavimą;
 3. Departamento internetinėje svetainėje talpina iš Buhalterinės apskaitos tvarkytojo gautą apibendrintą informaciją apie darbo užmokestį, ketvirtines biudžeto vykdymo ataskaitas, pusmečio bei metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
 4. surenka komandiruotės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, sutikrina iš darbuotojų gautas avanso apyskaitas ir perduoda Buhalterinės apskaitos tvarkytojui;
 5. kiekvieno mėnesio pabaigoje pateikia ES struktūrinės paramos projektų priskaičiuoto darbo užmokesčio, mokesčių suvestinę Buhalterinės apskaitos tvarkytojui. Europos socialinio fondo agentūrai teikia reikalingus dokumentus, pildo mokėjimo paraiškas ir prašymus;
 6. dalyvauja atliekant metinę Departamento valdomo, naudojamo ir disponuojamo ilgalaikio, trumpalaikio ir nematerialiojo turto inventorizaciją; 
 7. kaupia ir sistemina Departamento finansinės apskaitos dokumentus;
 8. rengia reprezentacinių išlaidų nurašymo aktus;
 9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.