Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS                      

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                        

2. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

3. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

4. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

5. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

7. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

8. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

9. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

10. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.                        

12. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

13. Apibendrina teismų praktiką.

14. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene.

15. Nagrinėja Vyriausybės posėdžių bei Vyriausybės pasitarimų medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl įtrauktų svarstyti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba, projektų.

16. Įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje.                  

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

17.2. studijų kryptis – teisė;

17.3. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

17.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

18.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.