Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

3. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

4. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

5. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

6. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

7. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

8. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

9. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

11. Dalyvauja konkursų (atrankų) komisijų darbe.

12. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje.

13. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene.

14. Antikorupciniu požiūriu stebi įstaigos veiklą, organizuoja informacijos apie nustatytus korupcijos atvejus kaupimą, sisteminimą ir analizę, veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymą ir teikia siūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti.

15. Atlieka įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Rengia pozicijas dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų, susijusių su valstybės tarnyba.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

1.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.

1.5. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1.5.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;

1.5.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.