Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą;

1.2. turėti patirties personalo atrankos srityje;

1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus;

1.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;

1.5. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;

1.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

1.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. padeda kitiems Skyriaus valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, įgyti arba patobulinti turimas kompetencijas ir gebėjimus dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) Konkurso (atrankos) į valstybės tarnautojo pareigas posistemio tvarkymo;

1.2. prisideda tęsiant ilgalaikius darbus, susijusius su centralizuotų atrankų proceso tobulinimu dėl konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas;

1.3. dalinasi patirtimi vertinant ir pats vertina patarėjų ir specialistų lygmens pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

1.4. dalinasi patirtimi vykdant ir pats vykdo konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas procedūras Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais;

1.5. renka ir sistemina informaciją apie konkursų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas vykdymą;

1.6. vykdo kitus su įstaigos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.