Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Vadovauja įstaigai.

4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Valdo įstaigos išteklius.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

7. Organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų pasiektas įstaigos veiklos tikslas ir atliekamos įstaigos funkcijos.

8. Pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus, taip pat sutartis (susitarimus), sudaromas (sudaromus) pagal įstaigos kompetenciją, ir organizuoja jų vykdymą.

9. Užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto asignavimų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. darbo patirtis srityje – nereikalaujama.

1.3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1.4. kalba - rusų arba vokiečių;

1.5. kalbos mokėjimo lygis – B2.