BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Miškinis
  322/1
  Inga Sirutavičė
  322/2
  Aurelija Biliuvienė
  313
 • Vadovų atrankos ir planavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Tumėnė
  328
  Arvydas Kazlauskas
  328
  Aida Akudovičiūtė
  328
  Alma Markevičienė
  328
  Aiva Dirgėlienė
  328
  Indrė Adomaitė
  328
  Ramunė Stonė
  217
  Lina Pečiulienė
  133
  Irena Žukauskaitė
  328

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 27V-33

   

   

   

   

  VADOVŲ ATRANKOS IR PLANAVIMO SKYRIAUS N U O S T A T A I

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Vadovų atrankos ir planavimo skyrius (toliau –
  Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
  reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos
  Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos
  teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais
  įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos
  Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro
  Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais,
  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
  ministerijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais
  teisės aktais.

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. užtikrinti centralizuotų konkursų ir atrankų į įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir padalinių vadovų pareigas (toliau – vadovų konkursai ir atrankos) organizavimą;

  3.2. užtikrinti centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas (toliau – konkursai ir atrankos) įgyvendinimo ir tobulinimo priemonių plano parengimą (toliau – Planas), koordinuoti jo įgyvendinimą bei pagal kompetenciją dalyvauti jo įgyvendinime;

  3.3. užtikrinti konkursų ir atrankų procesų stebėseną, jų kokybės ir efektyvumo analizę ir vertinimą;

  3.4. vykdyti konkursų ir atrankų vertinimo komisijose taikomų vertinimo užduočių kūrimą, tobulinimą ir diegimą;

  3.5. formuoti ir įgyvendinti pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politiką;

  3.6. pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie vadovų konkursų ir atrankų poreikį ir planuoja vadovų konkursų ir atrankų organizavimo eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami vadovų konkursai ir atrankos, aprašymų atitiktį teisės aktų nuostatoms ir skelbia konkursus ir atrankas;

  4.3. atlieka pretendentų į vadovų konkursus ir atrankas atitikties reikalavimams vertinimą;

  4.4. vykdo pretendentų į įstaigos vadovų pareigas kompleksinį vertinimą;

  4.5. organizuoja vadovų konkursų ir atrankų komisijų darbą;

  4.6. organizuoja ir atlieka pretendentų į vadovų konkursus ir atrankas vertinimą komisijose;

  4.7. atsižvelgiant į centralizuotų konkursų ir atrankų organizavimo praktinį įgyvendinimą teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 punkte nurodytą uždavinį, pagal  kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. rengia Plano projektą;

  5.2. dalyvauja Plane numatytų priemonių įgyvendinime;

  5.3. teikia pasiūlymus dėl Plano vykdymo ir atnaujinimo Departamento direktoriui.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 punkte nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  6.1. nagrinėja ir tobulina konkursų ir atrankų procesų aprašymus;

  6.2. koordinuoja nuotoliniu būdu telekomunikacijų galiniais įrenginiais vykdomų vadovų konkursų ir atrankų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl vadovų konkursų ir atrankų vykdomų telekomunikacijų galiniais įrenginiais tobulinimo;

  6.3. renka ir analizuoja grįžtamąjį ryšį iš pretendentų ir įstaigų apie konkursų ir atrankų organizavimą ir teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl konkursų ir atrankų organizavimo tobulinimo;

  6.4. sistemina ir analizuoja konkursų ir atrankų vykdymo dėsningumus ir teikia Departamento direktoriui ataskaitas;

  6.5. rengia analitinio pobūdžio informaciją (analizes, ataskaitas);

  6.6. vertina konkursų ir atrankų rodiklius, jų dinamiką, galimas kaitos priežastis, teikia pasiūlymus dėl rodiklių tobulinimo;

  6.7. vertina gerąją praktiką, naujoves atrankos srityje ir teikia pasiūlymus dėl konkursų ir atrankų procesų tobulinimo ir kokybės gerinimo.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia bendrųjų, vadybinių ir lyderystės kompetencijų tikrinimui skirtas užduotis ir administruoja vertinimo užduočių duomenų bazę;

  7.2. analizuoja, vertina ir teikia pasiūlymus dėl užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų pažangios atrankos  praktikos taikymo.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. rengia pasiūlymus ir priemones dėl pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą politikos formavimo ir gerinimo;

  8.2. rengia ir viešina informaciją, siekiant pritraukti į valstybės tarnybą reikiamas kompetencijas turinčius asmenis;

  8.3. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą;

  8.4. dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus pritraukti asmenis į valstybės tarnybą.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 punkte nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. teikia metodinę pagalbą;

  9.2. teikia metodinę pagalbą komisijos nariams;

  9.3. nagrinėja asmenų prašymus;

  9.4. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  10. Pagal  kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS

  TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal kompetenciją;

  11.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  11.3. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  11.4. teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis teisės aktuose nustatytuose registruose.

  12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  14. Vedėjas:

  14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  14.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  14.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės;

  14.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  14.6. vertina jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  16. Laikinai nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Skyriaus vyresnysis patarėjas, o jam nesant, kitas Departamento direktoriaus paskirtas vienas iš Skyriaus patarėjų.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  18. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

  ___________________

 • Atrankų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aistis Rusteika
  123
  Diana Černiavska
  137
  Miglė Noreikaitė
  137
  Danguolė Kūrienė
  137
  Vaiva Minkevičienė
  135
  Gražina Čekolytė
  126
  Jovita Rupšytė
  135
  Miglė Gylienė
  133
  Raimonda Usovienė
  124
  Kristina Jasilionytė
  133
  Rūta Rudzkienė
  330
  Brigita Gaižauskė
  330
  Asta Stasiulionienė
  141
  Aistė Viškelytė
  141
  Karolina Gudaitė
  133
  Irena Bruzgienė
  330
  Meilė Vitkauskaitė
  330
  Karolina Aleknaitė
  330
  Saulius Tijūšas
  330
  Goda Degėsytė
  133
  Jolanta Gečienė
  126
  Gitana Simonaitienė
  141
  Julius Pakalnis
  126
  Arūnas Bulota
  124
  Aidas Gegužis
  124

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento

  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113 

  (Valstybės tarnybos departamento

  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 27V- 33)

  redakcija

   

  ATRANKŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Atrankų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. vykdyti centralizuotus konkursus ir atrankas (toliau – konkursai) į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų pareigas, analizuoti ir prognozuoti jų poreikį;

  3.2. administruoti pretendentų rezervą;

  3.3. vykdyti pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos procedūras;

  3.4. vykdyti procedūras, susijusias su valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimu tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose;

  3.5. pritraukti reikiamas kompetencijas turinčius asmenis į valstybės tarnybą;

  3.6. pagal kompetenciją teikti metodinę pagalbą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų pateiktą informaciją apie patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnautojų poreikį ir formuoja konkursų eilę;

  4.2. tikrina pareigybių, į kurias skelbiami konkursai, aprašymų atitiktį teisės aktų nuostatoms ir skelbia konkursus;

  4.3. vykdo su teise atkurti valstybės tarnautojo statusą susijusias procedūras;

  4.4. atlieka pretendentų į patarėjų ir specialistų lygmens valstybės tarnauto pareigas atitikties reikalavimams vertinimą;

  4.5. organizuoja patarėjų ir specialistų lygmens konkursų komisijų darbą;

  4.6. organizuoja ir atlieka patarėjų ir specialistų lygmens pretendentų vertinimą komisijose;

  4.7. tvarko ir prižiūri Akredituotų asmenų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų mokėjimą, sąrašą;

  4.8. organizuoja kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ar vokiečių, mokėjimo tikrinimo procedūras Departamente;

  4.9. vykdo konkursus nuotoliniu būdu ir užtikrina sklandų nuotoliniu būdu vykdomų konkursų įgyvendinimą;

  4.10. nagrinėja ir tobulina konkursų procesų aprašymus.

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  5.1. įrašo asmenis į pretendentų rezervą;

  5.2. pretendentų rezerve esantiems asmenims, turintiems teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, teikia siūlymus eiti valstybės tarnautojo pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka išbraukia asmenis iš pretendentų rezervo;

  5.3. organizuoja pretendentų rezerve esančių asmenų dalyvavimo centralizuotuose konkursuose supaprastinta tvarka procedūras.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose sklaidą;

  6.2. organizuoja pretendentų į pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankas ir juos atrenka.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą;

  7.2. organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, atrankas.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. dalyvauja rengiant pasiūlymus ir priemones dėl pretendentų pritraukimo į valstybės tarnybą, politikos formavimo ir gerinimo;

  8.2. rengia ir suinteresuotiems asmenims viešina informaciją konkursus;

  8.3. bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis ir kitais subjektais, siekdamas pritraukti asmenis į valstybės tarnybą;

  8.4. dalyvauja ir organizuoja renginius, skirtus pritraukti asmenis į valstybės tarnybą.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  9.1. teikia metodinę pagalbą;

  9.2. teikia metodinę pagalbą komisijos nariams;

  9.3. nagrinėja asmenų prašymus;

  9.4. atstovauja Departamentą įstaigose bei tarptautinėse organizacijose.

  10. Pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  TEISĖS

   

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo pagal Skyriaus kompetenciją;

  11.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  11.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo;

  11.4. teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti pretendentų duomenis teisės aktuose nustatytuose registruose.

  12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  14. Vedėjas:

  14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  14.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  14.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės;

  14.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  14.6. vertina jam pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  16. Laikinai nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas vienas iš Skyriaus patarėjų, turinčių pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų.

  17. Skyriuje gali būti patarėjai, neturintys pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, kurie padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą.

  18. Skyriaus patarėjai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.

  19. Skyriaus patarėjai, turintys pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų:

  19.1. planuoja ir organizuoja pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų darbą (skiria užduotis, vizuoja parengtus dokumentus);

  19.2. atsako už pavaldžių tarnautojų ir darbuotojų pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  19.3. atsiskaito už jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą;

  19.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, atsakomybės;

  19.5. vertina jam pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  20. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  21. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  __________________

 • Tarnybos sąlygų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Daujotaitė-Prūsaitienė
  123
  Darius Bradūnas
  120
  Rima Tubutienė
  120
  Liuda Ruseckaja
  127
  Rasa Kanašonkienė
  120
  Loreta Baršauskienė
  127

  PATVIRTINTA

  Valstybės tarnybos departamento

          prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113

  TARNYBOS SĄLYGŲ SKYRIAUS

  N U O S T A T A I 

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Tarnybos sąlygų skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  3. Skyriaus uždaviniai:

  3.1. dalyvauti tobulinant ir vystant žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje;

  3.2. teikti metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) ir su juo susijusių teisės aktų taikymo, išskyrus valstybės tarnautojų delegavimo, kvalifikacijos tobulinimo užsienyje;

  3.3. pagal Departamento kompetenciją rengti teisės aktų projektus, atlikti Departamente rengiamų teisės aktų projektų bei kitų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinį įvertinimą;

  3.4. atstovauti Departamentui teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;

  3.5. įgyvendinti Departamente korupcijos prevencijos priemones.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja su valstybės tarnyba ir žmogiškųjų išteklių  valdymu valstybės tarnyboje susijusių teisės aktų projektus, teikia Departamento direktoriui išvadas ir (ar) pasiūlymus, galinčius turėti poveikį tokių teisės aktų projektų kokybei;

  4.2. analizuoja ir vertina Lietuvos ir kitų šalių valstybės tarnybos, žmogiškųjų išteklių valdymo patirtį, rengia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl gerosios patirties valstybės tarnybos srityje panaudojimo tobulinant žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos valstybės tarnyboje;

  5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  5.1. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – įstaigos) žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje taikymo ir tobulinimo klausimais;

  5.2. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

  5.3. teikia metodinę pagalbą asmenims VTĮ  ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;

  5.4. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą;

  5.5. rengia susitikimus, kuriuose aptariamos valstybės tarnybos valdymo aktualijos;

  5.6. koordinuoja Departamente metodinės pagalbos teikimą ir konsultavimą bendruoju konsultacijų telefonu.

  6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ir vertina Departamente parengtų  bei kitų Departamentui pateiktų derinti  teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;

  6.2. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų sistemoje, teikia išvadas suinteresuotoms institucijoms ir konsultacijoms su visuomene;

  6.3. apibendrina Departamento skyrių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;

  6.4. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus ir Departamento sudaromas sutartis.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Departamentas, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  7.2. atstovauja Departamentui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose dėl Departamento priimtų sprendimų;

  7.3. analizuoja ir apibendrina aktualią teismų praktiką, susijusią su VTĮ ir su juo susijusiais teisės aktais.

              8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  8.1. antikorupciniu atžvilgiu stebi Departamento veiklą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus, nustato veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atskleidžia ir šalina korupcijos Departamente priežastis ir sąlygas, formuojant antikorupcinę aplinką, organizuojant korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;

  8.2. rengia Departamento veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, ir teikia pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar panaikinimo.

  9. Skyrius dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas.

  10. Pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus. 

  III SKYRIUS

  TEISĖS 

  11. Skyrius turi teisę:

  11.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  11.2. gauti iš Departamento skyrių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

  11.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų nuostatų taikymo.

  12. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS 

  13. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  14. Vedėjas:

  14.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  14.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  14.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  14.4. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, dalyvauja Departamento organizuojamame pretendentų į Skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas konkurso ar pakaitinio tarnautojo pareigas atrankos komisijos darbe;

  14.5. nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o esant direktoriaus pavedimui, Departamentui;

  14.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  tarnybinę veiklą.

  15. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  16. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus patarėjas. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  17. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  18. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  ________________________

 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Urbonienė
  324
  Gintarė Gužauskaitė
  324
  Irena Genienė
  324
  Milda Alasabashi
  324
  Birutė Martinėnienė
  324
  Birutė Nagytė
  322
  Angelė Daubarienė
  Saulius Žarkauskas
  124
  PATVIRTINTA
  Valstybės tarnybos departamento
  prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
  2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 27V-113

  ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

  N U O S T A T A I

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.

  2. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

  3. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

  3.1. padėti Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;

  3.2. užtikrinti tinkamą Departamento viešųjų pirkimų įgyvendinimą; 

  3.3. rengti Departamento veiklos planus, stebėti ir vertinti jų vykdymą;

  3.4. planuoti Departamento lėšų poreikį, rengti valstybės biudžeto sąmatas ir kontroliuoti sąmatos biudžeto vykdymą;

  3.5. užtikrinti efektyvų dokumentų valdymą ir kontrolę;

  3.6. viešinti Departamento veiklą, formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje, ir užtikrinti tinkamą visuomenės ir žiniasklaidos informavimą;

  3.7. užtikrinti Departamento materialinį, techninį ir ūkinį aptarnavimą, ilgalaikio, trumpalaikio turto ir medžiagų priežiūrą.

  4. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  4.1. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo.

  4.2. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo ir Departamento organizacinės kultūros formavimo.

  4.3. organizuoja Departamento personalo atrankos, naujo personalo adaptavimo, veiklos vertinimo ir kitus su žmogiškųjų išteklių valdymu susijus procesus.

  4.4. nustato Departamento personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

  4.5. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas.

   5. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją  planuoja ir organizuoja Departamento viešuosius pirkimus.

   6. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, rengia Departamento veiklos planus, pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) strateginio veiklos plano, vykdo planuose numatytų priemonių įgyvendinimo kontrolę.

  7. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją  rengia pasiūlymus dėl Departamento lėšų poreikio, formuojant Vidaus reikalų ministerijos biudžetą, rengia valstybės biudžeto programos sąmatų projektus.

  8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  8.1. tvarko Departamento dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

  8.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Departamento nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

  8.3. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo.

  9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.6 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  9.1. rengia, teikia pasiūlymus dėl viešosios komunikacijos tobulinimo;

  9.2. palaiko nuolatinius ryšius su valstybės institucijomis,  viešosios informacijos rengėjais ir platintojais bei vartotojais, teikiant informaciją apie Departamento veiklą bei formuojant teigiamą Departamento įvaizdį visuomenėje.

  10. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 3.7 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  10.1. organizuoja ir vykdo materialinį, techninį bei ūkinį Departamento aptarnavimą;

  10.2. organizuoja ir atlieka Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  10.3. organizuoja turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, procedūras.

  11. Skyrius taip pat:

  11.1. dalyvauja centralizuotai organizuojant konkursus į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankas į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;

  11.2. organizuoja Departamento svečių aptarnavimą;

  11.3. nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  11.4. dalyvauja rengiant su Skyriaus kompetencija susijusius teisės aktų, sutarčių projektus;

  11.5. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavedimus.                      

  III SKYRIUS

  TEISĖS 

  12. Skyrius turi teisę:

  12.1. inicijuoti teisės aktų kūrimą pagal Skyriaus kompetenciją;

  12.2. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriui keliamiems uždaviniams ir numatytoms funkcijoms įgyvendinti;

  12.3. pagal Skyriaus kompetenciją teikti pasiūlymus Departamento direktoriui.

  13. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS

  DARBO ORGANIZAVIMAS 

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  15.2. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3. atsiskaito už Skyriaus veiklą;

  15.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų  skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo ir darbuotojo pareigas Skyriuje konkurso komisijos darbe;

  15.5. atstovauja Skyriui, o esant Departamento direktoriaus pavedimui – Departamentui;

  15.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą.

  15.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

  16. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui ar, esant Departamento direktoriaus pavedimui, Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  17. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo Skyriaus patarėjas, atsakingas už viešuosius pirkimus. 

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  18. Skyrius pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ir keičiami Departamento direktoriaus sprendimu.

  ________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-26