BDAR

VTD konsultuoja: Kaip įstaigoms pasiruošti naujajam Valstybės tarnybos įstatymui?

Data

2018 07 23

Įvertinimas
29
road-sign-663368_1920.jpg

Valstybės tarnybos departamentas atkreipia valstybės ir savivaldybių įstaigų dėmesį, kad iki įsigaliojant naujajam Valstybės tarnybos įstatymui jos turi peržiūrėti ir įvertinti savo valstybės tarnautojų pareigybes.

Visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vadovaudamosi Valstybės tarnybos įstatymo  Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsniu, iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. turi sudaryti valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijas, į kurias turi būti įtraukti tose įstaigose veikiančių profesinių sąjungų ar darbo tarybų atstovai. Šios komisijos ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 1 d. peržiūri savo  įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių sąraše esančias pareigybes, įvertina šių pareigybių atitiktį naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai, sudaro šios sąvokos turinio neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikia juos savo įstaigos vadovams.

Naikinant naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančią valstybės tarnautojo pareigybę, su asmeniu, ėjusiu šias pareigas, jam sutinkant, sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje įstaigoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos funkcijos, analogiškos naikinamai valstybės tarnautojo pareigybei.

Valstybės tarnautojų, kurių pareigybės nenurodytos naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede, pareigybės nustatomos atsižvelgiant į šiame priede nurodytas pareigybių grupes ir joms priskirtas valstybės tarnautojų pareigybes.

Įstaigose iki naujos redakcijos Valstybės tarnybos įsigaliojimo,  t. y. iki 2019 m. sausio 1 d., turi būti aprašytos ir patvirtintos visos įstaigos valstybės tarnautojų pareigybės.

N. B. Įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, valstybės tarnautojams turi būti  priskiriami fiziniai asmenys, einantys pareigas valstybės tarnyboje, kuri bus apibrėžiama kaip valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas. Viešasis administravimas apibrėžtas Viešojo administravimo įstatyme kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.