BDAR

Priminimas įstaigoms peržiūrėti valstybės tarnautojų pareigybes (papildyta)

Data

2018 08 29

Įvertinimas
11
StockSnap_DSCANN9B8V.jpg

Visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. turėjo sudaryti valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijas, kurios ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 1 d. turi peržiūri savo įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių sąraše esančias pareigybes, įvertinti šių pareigybių atitiktį naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai, sudaryti šios sąvokos turinio neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikti juos savo įstaigos vadovams.

Iki 2019 m. sausio 1 d., turi būti aprašytos ir patvirtintos visos įstaigos valstybės tarnautojų pareigybės, o pareigybės, neatitinkančios naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos, turės būti panaikintos. Su šias pareigas ėjusiais buvusiais tarnautojais, jiems sutinkant, būtų sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje įstaigoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės bus steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos funkcijos, analogiškos naikinamai valstybės tarnautojo pareigybei.

Valstybės tarnautojų, kurių pareigybės nenurodytos naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede, pareigybės nustatomos atsižvelgiant į šiame priede nurodytas pareigybių grupes ir joms priskirtas valstybės tarnautojų pareigybes.

N. B. Įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, valstybės tarnautojams turi būti priskiriami fiziniai asmenys, einantys pareigas valstybės tarnyboje, kuri bus apibrėžiama kaip valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas. Viešasis administravimas apibrėžtas Viešojo administravimo įstatyme kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

Pastaruoju metu Valstybės tarnybos departamentas gauna nemažai klausimų, kas yra ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijomis. Teikiame Valstybės tarnybos departamento nuomonę.

Atsižvelgiant į naujojoje Valstybės tarnybos įstatymo redakcijoje pateiktą valstybės tarnybos apibrėžtį, taip pat į  Viešojo administravimo įstatyme nurodytas viešojo administravimo sritis, galima teigti, kad ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijomis laikytinos tos funkcijos, kurios nėra susijusios su valstybės tarnautojo viešojo administravimo veikla valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Tokios funkcijos galėtų būti, pvz.: ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas, darbo užmokesčio skaičiavimas, turto apskaita, duomenų į informacines sistemas, programas ar registrus suvedimas ir tvarkymas, duomenų registravimas, statistinių ataskaitų rengimas, dokumentų registravimas, sisteminimas, kaupimas ir tvarkymas, perdavimas archyvams, dokumentų suvedimas ar įkėlimas į informacines sistemas, registrus, dokumentų nukreipimas, paskirstymas, perdavimas, išsiuntimas, dokumentų ir tekstų redagavimas, informacinių sistemų techninė priežiūra ir tvarkymas, posėdžių, susitikimų ir pasitarimų organizavimas ir aptarnavimas, turto priežiūra ir remontas (taisymas) ir pan.

Dėl skirtingo institucijų ir įstaigų veiklos pobūdžio nėra galimybės sudaryti baigtinį ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijų sąrašą, todėl kiekvienu atveju vertinant, ar pareigybė turi būti priskirta valstybės tarnautojo, ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei, reikėtų atsižvelgti į valstybės tarnautojo atliekamų dominuojančių funkcijų pobūdį. Jeigu atliekamos dominuojančios funkcijos yra ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio, pareigybė turėtų būti priskirta darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, neturėtų būti pavedamos atlikti su viešojo administravimo veikla susijusios funkcijos.

Vertinant pareigybių priskyrimą valstybės tarnautojo pareigybėms taip pat siūlytina atsižvelgti į naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede nurodytas valstybės tarnautojų pareigybes. Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, laikytina ta profesinė veikla, kurią atlieka minėtame 1 priede nurodytos pareigybės, pvz., Seimo nario padėjėjas-sekretorius, mero padėjėjas, teisėjo padėjėjas ir kt.