BDAR
gdpr

Primename, kad nuo spalio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas tikrina dirbančiųjų pagal darbo sutartis pareigybių, į kurias skelbiamas konkursas, aprašymus

Data

2021 12 16

Įvertinimas
3
StockSnap_BTP3VRHYIY.jpg

Nuo š. m. spalio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos vykdo naują funkciją – tikrina iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, aprašymus. Šio patikrinimo tikslas – įvertinti darbuotojų pareigybių aprašymų atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimams – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymuose negali būti funkcijų, atitinkančių viešojo administravimo sritis, nustatytas Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje.

Iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje privaloma skelbti konkursus į Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, (toliau – Pareigybių sąrašas) 2 punkte nurodytas pareigybes.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai (Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis). Valstybės tarnyba – valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos arba užtikrinamas diplomatinės tarnybos institucijų funkcionavimas, arba padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas (Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalis). Taigi, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose viešojo administravimo funkcijas gali įgyvendinti tik valstybės tarnautojai. Todėl valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose negali būti  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių,  kurioms būtų priskirtos viešojo administravimo funkcijos.

 

Iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamai valstybės ar savivaldybės įstaigai per VATIS pateikus dirbančiojo pagal darbo sutartį pareigybės, į kurią bus skelbiamas konkursas, aprašymą, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina, ar šiame pareigybės aprašyme nėra viešojo administravimo funkcijų. Netikslumų nenustačius, konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos portale, o nustačius grąžinamas tikslinti įstaigai, kuri tai turi padaryti per 7 darbo dienas.

Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos departamentas neorganizuoja ir nevykdo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursų. Šiuos konkursus per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomą ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomą VATIS skelbia ir organizuoja pačios iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamos įstaigos.

 

Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“