BDAR

Kviečiame susipažinti su Valstybės tarnybos įstatymo lydimaisiais teisės aktais (atnaujinta)

Data

2018 11 23

Įvertinimas
8
glasses-983947_1920.jpg

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų informacinėje sistemoje paskelbtais Valstybės tarnybos įstatymo lydimųjų teisės aktų projektais.  

Įstatymų projektai, pateikti Lietuvos Respublikos Seimui:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymo projektas

Registruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai:

Priėmimo į valstybės tarnautoj pareigas organizavimo tvarkos aprašo projektas 

Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių projektas

LRV nutarimo „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu ar sužalotu atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar sužalojimo išmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ projektas (Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas)

LRV nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl pretendentų į laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ projektas 

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo projektas

Persikėlimo (kelionės ir turto perkėlimo) išlaidų dėl karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje (tarnybos vietovėje) apmokėjimo ar kompensavimo tvarkos aprašo projektas

Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, profesinio mokymo metu arba dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo projektai

LRV nutarimo „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų nustatymo“ projektas

Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika