BDAR
gdpr

Keičiasi apmokėjimo valstybės tarnautojams už darbą valstybės ar savivaldybių įmonių kolegialiuose organuose tvarka

Data

2022 04 29

Įvertinimas
2
0,8 proc. (38).png

Nuo š. m. gegužės 1 d. įsigalioja Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pakeitimai.  

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. gruodžio 23 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIV-863. Šiuo įstatymu pakeistas Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnis, kuris nustato valstybės tarnautojų teises. Nuo 2022-05-01 įsigalioja 17 straipsnio 1 dalis, kuri papildyta nauju papunkčiu, nustatančiu, kad valstybės tarnautojai turi teisę gauti įstatymų nustatytą darbo užmokestį, taip pat gauti įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu nustatytą atlyginimą už veiklą einant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės kolegialaus organo nario pareigas. Už šiame papunktyje nurodytą veiklą atlyginama valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Šio pakeitimo tikslas ir uždavinys – skatinti valstybės tarnautojus eiti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių kolegialių organų ir šių organų sudaromų komitetų narių pareigas ir nustatyti, kad valstybės tarnautojams už veiklą valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių kolegialiuose organuose ir jų sudaromuose komitetuose atlygis būtų mokamas iš valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių lėšų ir tokia pačia tvarka kaip ir kitiems šių organų ir komitetų nariams.

Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies papildymu reglamentuojamas valstybės tarnautojų, paskirtų (išrinktų) į valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialių organų narius, darbo apmokėjimas. Nustatoma, kad valstybės tarnautojams už šiame papunktyje nurodytą veiklą atlyginama valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės ar jos dukterinės bendrovės lėšomis ta pačia Vyriausybės nustatyta tvarka kaip ir kitiems valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialių organų ir jų sudaromų komitetų nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai.  Lietuvos Respublikos ekonomikos ir  inovacijų ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, su kuriuo galima susipažinti ČIA.

Taip pat patikslintas 17 straipsnio 7 punktas, jog valstybės tarnautojai turi teisę be valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimo būti paskirti (išrinkti) eiti pareigas, nesiejant jų su valstybės ar savivaldybės atstovavimu, įmonių, įstaigų, organizacijų, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, kolegialiuose organuose. Valstybės tarnautojai į valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialius organus bus atrenkami Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Įsigaliojus minėtiems pakeitimams sudaromos teisinės prielaidos vienodam valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių kolegialių organų ir jų sudaromų komitetų narių darbo apmokėjimui, kas leis užtikrinti lygiateisiškumo principo realizavimą bei skatinti valstybės tarnautojus eiti valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių kolegialių organų ir šių organų sudaromų komitetų narių pareigas, pritraukiant tinkamų kompetencijų asmenis.