BDAR
gdpr

Kaip skaičiuosime valstybės tarnautojų kasmetines atostogas?

Data

2019 01 18

Įvertinimas
20
StockSnap_RQQGZIFM7U.jpg

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsako, kaip turėtų būti skaičiuojamos valstybės tarnautojų kasmetinės atostogos už 2018–2019 darbo metus.

Pagal naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 str., valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, vadovaujantis Darbo kodekso 127 str. 3 d., prasideda nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos (pvz., jei valstybės tarnautojas priimtas į pareigas 2018-09-15, darbo metai, už kuriuos skaičiuojamos kasmetinės atostogos, yra 2018-09-15 – 2019-09-14), t. y. valstybės tarnautojų darbo metai nesutampa su kalendoriniais metais.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo (toliau – VTĮ pakeitimo įstatymas) 3 str. 1 d. nustatyta, kad  nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Valstybės tarnybos įstatymo 36 str., t. y. kalendorinėmis dienomis. Naujos redakcijos VTĮ nenustato galimybės  kalendorines atostogų dienas perskaičiuoti į darbo dienas.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis, už ankstesnius laikotarpius sukauptų ir nepanaudotų valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų kalendorinės dienos negali būti perskaičiuojamos į darbo dienas – jos turi būti suteikiamos kalendorinėmis dienomis.

Taigi  skaičiuojant kasmetines atostogas, pvz., už laikotarpį nuo 2018-09-15 iki 2018-12-31 jos turi būti skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-09-14 – darbo dienomis

Jeigu valstybės tarnautojas iki 2018-12-31 jau pasinaudojo visomis jam priklausiančiomis atostogomis už 2018–2019 m. laikotarpį kalendorinėmis dienomis, tai jos buvo suteiktos pagal galiojantį VTĮ (seną tvarką), kaip ir numato VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., tad jokių perskaičiavimų atlikti nereikia, nes to nenumato teisės aktai.

Jeigu už 2018–2019 m. laikotarpį valstybės tarnautojui liko dalis nepanaudotų atostogų, tai ši dalis turėtų būti įvertinta pagal jau minėtą principą (atostogos iki 2018-12-31 turėtų būti skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o nuo 2019-01-01 – darbo dienomis).  

PAVYZDYS

Jei valstybės tarnautojo tarnybos laikotarpis atostogoms gauti yra, pvz., 2018-10-01 – 2019-09-30, tokiu atveju reikia apskaičiuoti, kiek kasmetinių kalendorinių atostogų dienų valstybės tarnautojui priklauso nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31 ir kiek kasmetinių darbo dienų atostogų priklauso nuo 2019-01-01 iki 2019-09-30. Tuo atveju, jei valstybės tarnautojas už 2018-10-01 – 2018-12-31 išnaudojo daugiau kasmetinių kalendorinių dienų (pvz., 20 kalendorinių dienų), rekomenduojame suteiktų kasmetinių kalendorinių dienų perviršį, paverstą mėnesiais, minusuoti iš 2019-01-01 – 2019-09-30 atostogų laikotarpio:

1) apskaičiuojame, kiek kalendorinių dienų atostogų valstybės tarnautojui priklauso už vieną mėnesį (28 k. d. / 12 mėn. = 2,33 k. d. / mėn.);

2) apskaičiuojame, už kiek mėnesių valstybės tarnautojas išnaudojo kasmetinių atostogų kalendorinėmis dienomis (2,33 k. d. x 3 mėn. = 7 k. d.; 20 k. d. – 7 k. d. = 13 k. d. perviršis (arba 5,58 mėn. (13 k. d. / 2,33 k . d. / mėn.));

3) nustatome valstybės tarnautojo atostogų laikotarpį 2019 m. 9 mėn. (sausio 1 d. – rugsėjo 30 d.);

4) apskaičiuojame, kiek darbo dienų atostogų valstybės tarnautojui priklauso už vieną mėnesį (22 d. d. / 12 mėn. = 1,83 d. d. / mėn.);

5) apskaičiuojame valstybės tarnautojo atostogų likutį 2019 m. (9 mėn. – 5,58 mėn. = 3,42 mėn.; 3,42 mėn. x 1,83 d. d. = 6,26 d. d. ~ 7 d. d.).

Taigi, valstybės tarnautojui, kurio atostogų laikotarpis yra 2018-10-01 – 2019-09-30, išnaudojusiam 20 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų 2018-10-01 – 2018-12-31 laikotarpiu, 2019-01-01 – 2019-09-30 priklausys 7 darbo dienos kasmetinių atostogų.Jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas iki 2018-12-31, pvz., gauname 23,3233 kalendorinės dienos, tai, vadovaudamiesi teisės analogija, manytume, kad reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 8 dalyje suformuluotą nuostatą, kad „ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena“, ir valstybės tarnautojui suteikti 24 pilnas kalendorines atostogų dienas. Analogišką apvalinimo taisyklę reikėtų taikyti ir skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis.


Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019-01-01 keičiasi kasmetinių papildomų atostogų suteikimas. Papildomų dienų suteikimas turi būti nustatomas pagal  galiojančio  VTĮ nuostatas, kurio 42 str. 3 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Taigi, papildomos atostogos priklauso nuo kitos dienos, kai sueina tam tikras tarnybos metų skaičius.  Iki 2018-12-31 po 3 kalendorines dienas buvo suteikiama po 8, 11, 14, 17, 20 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, o nuo 2019-01-01 – po 3 darbo dienas po 5, 10, 15, 20, 25 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, todėl atitinkamai turi būti perskaičiuotas papildomų dienų suteikimas valstybės tarnautojams, priklausomai nuo jų turimo tarnybos stažo. Pvz., 2019-02-05 suėjo 5 metų tarnybos stažas ir tarnautojui nuo 2019-02-06  prie minimalių atostogų (22 d. d.) turi būti pridedamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų.

Dėl atostogų duomenų tvarkymo aprašytais klausimais Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje bus pateikta instrukcija – prašome sekti sistemos skiltį „Naujienos / Pranešimai“.