BDAR
gdpr

Įvyko Valstybės tarnybos departamento susitikimas su savivaldybių atstovais

Data

2022 05 18

Įvertinimas
6
0,8 proc. (48).png

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (VTD) direktorius Gediminas Miškinis ir kiti departamento atstovai dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos inicijuotame susitikime su savivaldybių administracijų direktoriais ir žmogiškųjų išteklių vadovais bei specialistais. Taip pat susitikime dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja Linda Kreimerytė. Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo pagrindinius akcentus ir patirtį įvairiais klausimais nuo 2019 m. sausio 1 d., kada įsigaliojo dabartinė Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos rezultatus, iššūkius, taip pat siūlomus ir svarstomus valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo pokyčius.

Centralizuotos atrankos statistika savivaldybėse

Per trejus centralizuotos atrankos metus VTD savivaldybių įstaigoms suorganizavo 2081 konkursą į valstybės tarnybą. Tai sudaro ketvirtadalį visų VTD suorganizuotų konkursų. 59 proc. jų baigti sėkmingai – atrinkus laimėtoją. Ypač geru efektyvumu pasižymi seniūnų konkursai – net 89 proc. baigiasi sėkmingai.

Sėkmingiausiai konkursai vyksta Trakų ir Šalčininkų r. – per trejus metus visi čia skelbti konkursai baigėsi laimėtojų atrinkimu. Taip pat dideliu efektyvumu pasižymi Vilniaus r. (95,0 proc.), Šiaulių r. (91,3 proc.) konkursai. Mažiausias efektyvumas – Birštone (20 proc.), Anykščių r. (22,5 proc.), Neringoje (25,5 proc.), Joniškio r. (28,6 proc.), Ignalinos r. (30,7 proc.).

Kas nuveikta tobulinant centralizuotą atranką?

Kaip pristatė VTD direktorius Gediminas Miškinis, svarbiausi centralizuotos atrankos tikslai: užtikrinti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams lygias galimybes stoti į valstybės tarnybą, kas numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 str., bei maksimalų atrankų proceso skaidrumą ir nešališkumą, pritraukti reikiamas kompetencijas turinčius pretendentus ir atrinkti konkrečioms pareigoms konkrečioje įstaigoje tinkamiausią valstybės tarnautoją.

Siekdamas šių tikslų VTD suformavo stiprią ir profesionalią atrankos ir kitų specialistų komandą, parengė jų kvalifikacijos kėlimo programą, nuolat organizuoja VTD atrankos specialistų ir komisijos narių mokymus bei intervizijas. Taip pat sukurtas aiškus, pamatuojamas atrankos procesas – parengtos viso atrankos ciklo procedūros ir standartai, įdiegtas nuotolinis vertinimas komisijoje ir testavimas. Siekiant kuo didesnės atrankos kokybės, taikomi kompetencijomis grįsti vertinimo instrumentai: rengiamos užduotys (testų ir kt.), vykdoma taikomų užduočių stebėsena ir analizė, kuriami nauji instrumentai. Taip pat nuolat palaikomas grįžtamasis ryšys su pretendentais, analizuojami atrankos rodikliai, susiję su efektyvumu, trukme, pretendentų pasitenkinimu bei kt., vykdoma atrankos rodiklių stebėsena ir analizė, nustatomos tobulintinos sritys.

Be abejo, VTD nėra vienintelis atrankos proceso dalyvis, tad ypač svarbus bendradarbiavimas su tarnautojų ieškančiomis įstaigomis, kuris pastaruoju metu ypač sėkmingas. Vyksta nuolatinės konsultacijos, pasitarimai dėl pretendentų pritraukimo, vykdomi komisijos parengiamieji posėdžiai ir komisijos darbo aptarimai, parengta įvairių metodinių rekomendacijų.

Visų šių pastangų rezultatas – nuolat augantis pretendentų pasitikėjimas ir pasitenkinimas centralizuota atranka bei įstaigų pasitenkinimas VTD darbu. Tą rodo periodiškai atliekamos paklausos. Palankūs ir išorinių tyrimų rezultatai. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) užsakymu atliktas tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ rodo, kad auga gyventojų pasitikėjimas centralizuota atranka į valstybės tarnybą. Nuo 2020-ųjų gyventojų pasitikėjimas atranka į valstybės tarnybą padidėjo 8 proc. – manančiųjų, kad valstybės tarnyboje įsidarbinama per pažintis, sumažėjo nuo 35 proc. iki 27 proc. Taip pat tyrimas atskleidė ir valstybės tarnautojų požiūrį į Valstybės tarnybos departamento darbą – 88 proc. respondentų teigė esantys patenkinti jo paslaugų kokybe. Tai vienas aukščiausių įvertinimų tarp į tyrimą įtrauktų įstaigų. Taip pat departamentui nustatytas nulinis pasinaudojimo pažintimis indeksas.

Renginio metu pristatyta įstaigų apklausa dėl 2021 m. rugpjūčio 1 d. decentralizuotos pakaitinių tarnautojų atrankos. Kaip rodo respondentų pastebėjimai, centralizuota atranka yra skaidresnė. Taip pat dalis įstaigų susiduria su žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų savarankiškoms atrankoms vykdyti trūkumu, matyti didelis VTD metodinės pagalbos, konsultacijų poreikis.

Metodinė pagalba reikalinga ir gerai vertinama

Be centralizuotos atrankos į valstybės tarnybą, viena iš svarbiausių VTD funkcijų – konsultavimas ir metodinė pagalba Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo klausimais. Pernai surengta net 16 metodinių konsultacijų, 4 tinklaveikos renginiai vadovams ir 4 Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių specialistų tinklo susitikimai. Džiugu, kad daug klausimų sprendžiama darbo tvarka, nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas bei konsultacijos duoda savo vaisius.

2021 m. pabaigoje vykdytos įstaigų personalo specialistų apklausos rezultatai rodo, kad 94,23 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų yra patenkinti arba labai patenkinti VTD darbu. 96,00 proc. respondentų VTD teikiamas konsultacijas įvertino gerai ir labai gerai. 95,63 proc. gerai arba labai gerai įvertino organizuojamas metodines konsultacijas.

Renginyje buvo diskutuojama apie centralizuotos atrankos vertinimo instrumentų aktualumo, kokių pokyčių šiuo metu labiausiai reikėtų siekiant užtikrinti kuo didesnį valstybės tarnautojų atrankos skaidrumą, efektyvumą ir kokybę ir kaip didinti valstybės tarnybos populiarumą bei prestižą.

Išsakytas didelis poreikis modernizuoti Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą,  stiprinti dėmesį pretendentų patirčiai: diegti naujus komunikacijos ir grįžtamojo ryšio elementus, aktyviau taikyti įvairias pretendentų pritraukimo priemones.