BDAR
gdpr

10 dažniausiai užduodamų klausimų apie tarnautojų veiklos vertinimą

Data

2017 12 18

Įvertinimas
6
pen_852x536.jpg

Valstybės tarnybos departamentas primena, kad artėja kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Nors tarnybinės veiklos vertinimo procedūros nėra naujos ir taikomos jau daug metų, tačiau kasmet tiek valstybės tarnautojų tiesioginiams vadovams, tiek personalo administravimo specialistams, tiek ir patiems vertinamiems valstybės tarnautojams vis iškyla klausimų dėl tinkamo jų atlikimo. Todėl, norėdamas priminti svarbiausius kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo momentus, Valstybės tarnybos departamentas parengė atsakymus į 10 dažniausiai užduodamų klausimų, susijusių su kasmetiniu valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu.

Nr. 1. Valstybės tarnautojas įstaigoje pradėjo dirbti rugpjūčio 30 d. Ar turi būti atliekamas jo kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas?

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla, ėjo pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus. Vadinasi, valstybės tarnautojo, pareigas įstaigoje ėjusio trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, tarnybinė veikla kasmetinio vertinimo metu nebus vertinama. Su šiuo valstybės tarnautoju jo tiesioginis vadovas tik susitars dėl einamųjų metų užduočių, jų vertinimo rodiklių bei galimų rizikų.

Nr. 2. Ar galima kasmetinį valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą atlikti gruodžio mėnesį?

Nors valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą reglamentuojantys teisės aktai nenustato konkrečios datos, nuo kada pradedamas vertinimas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vertinama valstybės tarnautojo tarnybinė veikla per kalendorinius metus, vertinimas turėtų prasidėti ne anksčiau kaip sausio 1d.

Nr. 3. Spalio mėnesį buvo atliktas neeilinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas, po kurio tarnautojas buvo perkeltas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Ar reikia atlikti kasmetinį šio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, nors jis naujas pareigas bus ėjęs mažiau nei 6 mėnesius?

Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ėjo pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla, ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus. Atsižvelgiant į tai, kad 6 mėnesių laikotarpis nesiejamas su konkrečiomis pareigomis, kasmetinis valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas yra privalomas, nepriklausomai nuo to, kada vyko neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas ir po jo buvo priimti sprendimai. Pažymėtina, kad vertinama visa veikla, vykdyta per kalendorinius metus.

Nr. 4. Valstybės tarnautojas perkeltas dirbti į kitą padalinį nuo 2017 m. gruodžio mėnesio, taigi pasikeitė jo tiesioginis vadovas. Kas turi vertinti valstybės tarnautoją kasmetinio vertinimo metu – ankstesnis tiesioginis vadovas ar dabartinis?

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jo tiesioginis vadovas. Todėl valstybės tarnautojo, nuo 2017 m. gruodžio mėnesio perkelto į kitas pareigas kitame padalinyje, tarnybinę veiklą turi vertinti jo dabartinis tiesioginis vadovas. Kad atlikti objektyvų vertinimą būtų lengviau, rekomenduojama dabartiniam tiesioginiam vadovui bendradarbiauti su buvusiu.

Nr. 5. Ar galima po vertinimo tarnautoją ne tik perkelti į aukštesnes pareigas, bet ir suteikti 3 kvalifikacinę klasę, jei eidamas ankstesnes pareigas tarnautojas klasės neturėjo?

Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14 dalyje išvardyti visi galimi siūlymai, kurie gali būti teikiami į pareigas priimančiam asmeniui, įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai. Vienas iš siūlymų – perkelti valstybės tarnautoją toje pačioje įstaigoje į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir suteikti jam ne aukštesnę negu turėtą kvalifikacinę klasę. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojas, kuris neturėjo kvalifikacinės klasės, negali būti tuo pačiu metu ir perkeltas į aukštesnes pareigas, ir gauti trečią kvalifikacinę klasę.

Nr. 6. Ar turi būti vertinama karjeros valstybės tarnautojo tarnybinė veikla per kasmetinį vertinimą, jeigu valstybės tarnautojas per kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki spalio 15 d. buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų?

Tokio valstybės tarnautojo tarnybinė veikla kasmetinio vertinimo metu neturi būti vertinama, kadangi valstybės tarnautojas ėjo pareigas mažiau nei 6 mėnesius per kalendorinius 2017 m. metus (Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 4 dalis). Su šiuo valstybės tarnautoju sausio mėnesį turi būti sutarta tik dėl einamųjų – 2018-ųjų – metų užduočių.

Nr. 7. Ar galima į valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudėtį įtraukti įstaigos vadovą?

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų sudėtis yra reglamentuota Valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnyje. Šiame straipsnyje nustatyta, kad komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 valstybės tarnautojų. Jokių apribojimų dėl vertinimo komisijos narių pareigų, jų statuso teisės aktuose nėra nustatyta.

Nr. 8. Ar gali komisijos narys balsuoti dėl pavaldaus valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo?

Jeigu vertinimo komisijos narys yra vertinamojo tiesioginis vadovas, šis komisijos narys turėtų nusišalinti nuo vertinimo, kaip tai reglamentuota Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909, (toliau – Vertinimo taisyklės) 5 punkte. Vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A662-1215/2010), sistemiškai aiškindamas teisinį reglamentavimą, padarė išvadą, kad esant situacijai, kai dvejiems metams sudarytos vertinimo komisijos vienu iš narių yra tiesioginis vertinamo valstybės tarnautojo vadovas, surašęs valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą, jis, vadovaudamasis Vertinimo taisyklių 5 punktu, nuo šios konkrečios vertinimo procedūros turi nusišalinti ir, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnio 6 dalimi ir Vertinimo taisyklių 21 punktu, vertinime gali dalyvauti tik kaip vertinimo komisijos iškviestas vertinamo valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas. Priešingu atveju vertinimo komisijos sudėtis laikytina šališka, o jos surašyta išvada – neobjektyvia (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1215/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 406–415).

Nr. 9. Ar galima valstybės tarnautoją, einantį vyriausiojo specialisto A11 kategorijos pareigas, atlikus jo tarnybinės veiklos vertinimą, perkelti į skyriaus patarėjo A13 kategorijos pareigas?

Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatyta, kad įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą labai gerai, vertinimo komisija į pareigas priimančiam asmeniui gali teikti siūlymą perkelti karjeros valstybės tarnautoją į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Pagal šiuo metu esantį teisinį reglamentavimą, aukštesnės pareigos yra siejamos su pareigybės kategorija. Teisės aktai nereglamentuoja, į keliomis kategorijomis aukštesnes pareigas gali būti perkeliamas karjeros valstybės tarnautojas, vadinasi iš A11 kategorijos pareigų galima perkelti į A13 kategorijos pareigas, jei tarnautojas atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Nr. 10. Kokios procedūros turi būti atliekamos, jei norima valstybės tarnautoją, laikinai perkeltą į kitas pareigas esant tarnybiniam būtinumui, perkelti į šias aukštesnes pareigas nuolatiniam darbui?

Karjeros valstybės tarnautojo, laikinai perkelto į kitas karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas, tarnybinė veikla vertinama jam einant pareigas, į kurias yra laikinai perkeltas. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909, 56 punktu, kai karjeros valstybės tarnautojo, laikinai perkelto į kitas valstybės tarnautojo pareigas, tarnybinę veiklą įvertinusi vertinimo komisija siūlo perkelti šį valstybės tarnautoją į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo į pareigas priimantis asmuo priima per 5 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo grąžinimo į pareigas, iš kurių jis buvo laikinai perkeltas. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojas į kitas pareigas turi būti perkeliamas iš savų, nuolatinių, o ne laikinų pareigų.