BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Perkėlimas, tarnybinis kaitumas 24
  • 1.

   Dirbu seniūnijoje vyresniuoju specialistu (išsilavinimas – technikumas), noriu būti perkeltas į kitą seniūniją vyresniuoju specialistu (lygiavertes pareigas). Studijuoju kolegijoje. Ar galiu pasinaudoti tarnybiniu kaitumu?

                                                        

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.  To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Vyresniojo specialisto pareigybei Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu, 1 priede nustatytas aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316  pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję valstybės tarnautojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. Sistemiškai įvertinus VTĮ nuostatas, manytina, kad valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d., tačiau jie negali būti perkelti tarnybinio kaitumo būdu, jei neatitinka specialiųjų reikalavimų (turėti aukštąjį išsilavinimą), numatytų VTĮ 26 straipsnio 3 dalyje.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 2.

   Ar galima valstybės tarnautojui tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltam į lygiavertes pareigas, jeigu jau buvo paskelbtas konkursas į pareigas ir baigėsi dokumentų priėmimo laikas, tačiau konkurso data dar nepaskelbta?

   Kai į pareigas paskelbtas konkursas, tarnybinis kaitumas galimas tik  tuo atveju, jeigu įstaiga priima sprendimą atšaukti konkursą. Paminėtina, kad įstaiga konkursą gali atšaukti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, VII skyriuje nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 3.

   Ar gali valstybės tarnautojas, perkeltas tarnybinio kaitumo būdu, buvusioje institucijoje dirbti papildomai nuotoliniu būdu 0,25 ar 0,5 etato pareigose, iš kurių buvo perkeltas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnyje yra išvardintos veiklos, nesuderinamos su valstybės tarnautojo pareigomis. VTĮ 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad valstybės tarnautojui draudžiama eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas.

   Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojas, perkeltas į kitą įstaigą tarnybinio kaitumo būdu, negali eiti valstybės tarnautojo pareigų įstaigoje, iš kurios jis yra perkeltas į kitą įstaigą, nei kontaktiniu, nei nuotoliniu būdu.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 4.

   Kitos įstaigos karjeros valstybės tarnautojas sutinka kaitumo būdu ateiti į laikinai laisvą valstybės tarnautojo pareigybę (tikslinių atostogų metu).  Jis parašė prašymą dėl perkėlimo į pakaitinio valstybės tarnautojo vietą. Ar galime jį persikelti?

   Galimybės karjeros valstybės tarnautoją perkelti tarnybinio kaitumo būdu į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) nenumato.

   Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautoją galima būtų perkelti laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė, ir institucijų ar įstaigų vadovai šį klausimą suderina tarpusavyje (VTĮ 21 straipsnio 5 dalis).

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 5.

   Ar galėtų būti teikiamas pasiūlymas po tarnybinės veiklos vertinimo vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas? Paaiškinkite, kaip suprantamos „lygiavertės pareigos“ pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta lygiaverčių pareigų sąvoka. Lygiavertės pareigos – tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. VTĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 10 grupių, nurodytų šio įstatymo 1 priede. Šiame priede yra nustatyta 10 pareigybių grupių –  aukščiausia pareigybės grupė yra 1 grupė, žemiausia – 10 grupė, ir trys įstaigų grupės.

   VTĮ 1 priede nustatyta, kad skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami 6 pareigybės grupei (vedėjas – 6, vyresnysis patarėjas – 6.1), todėl atsižvelgiant į minėtą lygiaverčių pareigų sąvoką ir į tai, kad vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami tai pačiai pareigybės grupei, šios pareigybės laikytinos lygiavertėmis pareigomis.

   VTĮ 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Vadovaujantis anksčiau minėtu teisiniu reguliavimu, manytina, kad po tarnybinės veiklos vertinimo vyresniojo patarėjo perkėlimas į vedėjo pareigas negali būti laikytinas karjeros valstybės tarnautojo perkėlimu į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, nes šios pareigos yra lygiavertės. Esant poreikiui vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus vedėjo pareigas galima vadovaujantis valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo principu. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas, kaip vienas iš karjeros principo įgyvendinimo būdų, yra reglamentuotas VTĮ ir Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įgyvendinimo“.

   VTĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią perkeliamam į lygiavertes pareigas valstybės tarnautojui yra nustatoma jo turėta pareiginė alga.

   Daugiau informacijos apie tarnybinį kaitumą galite rasti Valstybės tarnybos departamento parengtose Rekomendacijose dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 6.

   Ar gali  kadencijai paskirtas valstybės tranautojas būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitą  įstaigą ir į žemesnes pareigas (nepriskirtas kadencinei pareigybei)?

   Negali, nes Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad  kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Šios dalies nuostatos netaikomos kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 7.

   Ar galima perkelti savivaldybės seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas, jei jis atitinka pareigybei keliamus reikalavimus?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 31 straipsnio 9 dalies nuostata, seniūną į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, taip pat kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui, ir iki tol jo eitos kadencijos metu visi metiniai tarnybinės veiklos vertinimai buvo geri arba labai geri (Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 10 dalis).

   Atkreiptinas dėmesys, kad seniūno pareigybei netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo  nuostatos dėl perkėlimo į seniūno pareigas po karjeros valstybės tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo, tačiau, galima perkelti valstybės tarnautoją į seniūno pareigas laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė (Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4 dalis).

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manytina, kad teisės aktuose nėra numatyta galimybė perkelti seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas.

   Atnaujinta: 2020 08 03

  • 8.

   VTĮ 29 str. 4 d. numatyta, jog perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma pareiginė alga, kuri nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu iki perkėlimo nustatyta. O kaip elgtis, kai perkeliama esant tarnybiniam būtinumui? Vyr. specialistą perkeliame į skyriaus vedėjo pareigas kelių mėnesių laikotarpiui. Tai taip pat nustatome 0,5 didesnį koeficientą, negu turėtą? O galima palikti tą patį arba nustatyti pvz. 0,3 didesnį?

   Vadovaujantis VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 1 punktu perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Tą patį punktą taikome ir laikinam perkėlimui. Kitokios koeficientų alternatyvos laikinam perkėlimui VTĮ nėra numatytos.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 9.

   Valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas yra 7,3) esant tarnybinei būtinybei laikinai perkeliamas į skyriaus vedėjo pareigas. Kaip jam turi būti nustatoma pareiginė alga?

   Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojui, perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Minimu atveju tai būtų 7,3+0,5=7,8.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 10.

   Ar gali valstybės tarnautojas, kurio pareiginės algos koeficientas yra 5,37, būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, kur pareiginės algos koeficientas 6,4?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 ir 3 dalimis, valstybės tarnautojo perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu galimas tik į laisvas lygiavertes arba į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio  2 dalį, lygiavertėmis pareigomis laikomos tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 punktą, valstybės tarnautojui, perkeliamam į lygiavertes pareigas, nustatoma jo turėta pareiginė alga.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 11.

   Ar po konkurso paskelbimo į laisvas valstybės tarnautojo pareigas galima kreiptis dėl perkėlimo į jas tarnybinio kaitumo būdu? Ar dėl perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu galima kreiptis tik prieš konkurso į tas pareigas paskelbimą?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnis.

   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, kai yra laisvos valstybės tarnautojo pareigos.  Taigi, kol pareigos yra laisvos, tol yra galimybė valstybės tarnautojui kreiptis su prašymu dėl perkėlimo ir būti perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautoj pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu,  konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki konkurso pradžios. Tačiau įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė apsispręsti kokiu būdu užpildyti laisvą pareigybę – organizuojant konkursą ar perkeliant asmenį į šias pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 12.

   Valstybės tarnautoja "A" išėjo atostogų vaikui prižiūrėti. Vietoj jos priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. Greitai  valstybės tarnautojai baigsis atostogos vaikui prižiūrėti, bet pakaitinį valstybės tarnautoją įstaiga nori išsaugoti. Ar galima perkelti pakaitinį valstybės tarnautoją į kitas lygiavertes pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ("B" valstybės tarnautojo atostogų vaikui prižiūrėti metu)?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Taigi, jeigu pakaitinis valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas vietoj negalinčio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo, jis gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 13.

   Šiuo metu dirbu pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo – vyresniojo specialisto pareigose. Ar yra galimybė mano prašymu būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą karjeros valstybės tarnautojo – vyresniojo specialisto pareigas? Pareigybės aprašyme specialiuosius reikalavimus atitinku.

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Remiantis tuo, pakaitinio valstybės tarnautojo tarybinis kaitumas į kitą įstaigą nėra galimas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 14.

   Norėčiau sužinoti, ar į pareigas priimantis asmuo (įstaigos vadovas) gali netenkinti prašymo perkelti tarnautoją tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą, į kurią jis nori būti perkeltas?

   Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).  Aprašo 9 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą tenkinti prašymą ar jo netenkinti  priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai valstybės tarnautojas prašo būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, ši įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos valstybės tarnautoją supažindina su sprendimu ir šio sprendimo kopiją išsiunčia įstaigai, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas. Pagal Aprašo 10 punktą, valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto sprendimo kopijos gavimo įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, dienos. Iš šių nuostatų matyti, kad įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, į pareigas priimantis asmuo negali  atsisakyti perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 15.

   Ar gali tiesioginis vadovas jam pavaldžiam valstybės tarnautojui neleisti būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu į kitas laisvas lygiavertes pareigas dėl susidariusio darbuotojų trūkumo?

   Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).  VTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.  Taip pat Aprašo 6 punkte nurodyta, kad prašymą perkelti jį į kitas pareigas valstybės tarnautojas pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o 9 punkte reglamentuota, kad sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo priima į pareigas priimantis asmuo. Tarnybinio kaitumo procedūrose tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas nedalyvauja, dėl jo perkėlimo ar neperkėlimo jokių sprendimų nepriima. Taigi, Valstybės  tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomone, tiesioginis vadovas neturi teisės uždrausti valstybės tarnautojui būti perkeltam į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 16.

   Kaip sužinoti apie galimybę valstybės tarnautojui persikelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas (pvz. iš vieno miesto į kitą), kur rasti informaciją - ar reikia tik stebėti skelbiamus konkursus?

   Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas), 3 punkte nurodyta, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga informaciją apie įstaigos poreikį (įstaigos administracijos padalinio pavadinimas, pareigybės pavadinimas, pareigybių skaičius, darbo vieta) perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas skelbia Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) arba kituose informaciniuose šaltiniuose. VATIS taip pat gali būti skelbiama ir valstybės tarnautojo, siekiančio būti perkeltu į kitas pareigas informacija apie save (VATIS posistemėje „Savitarna“).

   Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos nėra įpareigotos skelbti apie laisvas vietas įstaigoje šioje sistemos, rekomenduojama informacijos ieškoti ir kitais, įstatymams neprieštaraujančiais būdais (pvz. tiesioginiai kreipiantis į įstaigas ir klausiant).

   Paminėtina, kad pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu,  konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip 3 darbo dienos  iki konkurso pradžios. 

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 17.

   Esu pakaitinė karjeros valstybės tarnautoja (dirbu daugiau kaip 2 metai, vietoj vaiko priežiūros atostogose esančio valstybės tarnautojo). Ar  grįžus į pareigas valstybės tarnautojui, vietoj kurio einu pareigas, aš galiu būti perkelta į kitas nuolatines toje įstaigoje be konkurso? Ar pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas turi tokias pat teises kaip nepakaitinis?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Toks perkėlimas (į kitas pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas) galimas, jei jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Tačiau pakaitinis valstybės tarnautojas be konkurso negali būti perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo (nuolatines) pareigas nei toje pačioje, nei kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 18.

   Skyriuje karjeros valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas) išeina mokymosi atostogų. Ar galima į jo pareigas mokymosi atostogų laikotarpiui laikinai perkelti kitą skyriuje dirbantį  asmenį - darbuotoją pagal darbo sutartį?

   Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta, kad valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje. To paties straipsnio 11 dalyje įtvirtinta valstybės tarybos sąvoka – valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir techninio pobūdžio funkcijas. Iš šių sąvokų išplaukia, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali vykdyti viešojo administravimo veiklos, todėl negali būti perkeltas laikinai esant tarnybinei būtinybei į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 19.

   Esu laikinai, esant tarnybinei būtinybei, perkelta į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Tarnybinės būtinybės laikas dar nėra pasibaigęs, tačiau būti šiose laikinose pareigose dėl objektyvių priežasčių nebenoriu. Ar yra galimybė man būti sugrąžintai į savas pareigas?

   Valstybės tarybos įstatymo  21 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją į kitas, laikinas pareigas galima perkelti esant tarnybinei būtinybei tik su jo rašytiniu sutikimu, išskyrus karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atveju. Atsižvelgdami į šią nustatą, manytume, kad karjeros valstybės tarnautojui atsisakius/ atšaukus savo sutikimą eiti laikinas pareigas, jis turėtų būti grąžinamas į savas pareigas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 20.

   Įstaigoje, kuri yra III įstaigų grupėje, valstybės tarnautojas eina patarėjo pareigas ir jam nustatytas pareiginės algos koeficientas  yra 7,9. Tarnybinio kaitumo būdu jis nori būti perkeltas į kitas lygiavertes – patarėjo pareigas įstaigoje, kuri priklauso II įstaigų grupei ir kurioje žemiausias patarėjo pareiginės algos koeficientas yra 8,3. Kaip teisingai turi būti nustatomas pareiginės algos koeficientas šiuo atveju?

   Tarnybinis kaitumas nesaistomas nei su įstaigų grupėmis, nei su įstaigos priklausymu valstybės ar savivaldybės įstaigai – karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Atvejus, kaip turėtų būti nustatytas perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas nustato Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 1 ir 4 dalys. Bendra pareiginės algos koeficiento nustatymo taisyklė nurodyta VTĮ 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. 

   Tais atvejais, kai, perkeliant valstybės tarnautoją į lygiavertes pareigas iš vienos įstaigų grupės į kitą, valstybės tarnautojo turimas pareiginės algos koeficientas nepatenka į pareigybės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, grupei nustatyto minimalaus ar maksimalaus leistino pareigybių koeficientų intervalą, turėtų būti nustatytas toks pareiginės algos koeficientas, kuris patektų į atitinkamai įstaigų grupei priskirtos pareigybių grupės nustatytą pareiginės algos koeficiento intervalą. Sistemiškai vertinant VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš žemesnės įstaigų grupės į aukštesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas nesiekia aukštesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatyto minimalaus koeficiento, jam turėtų būti nustatytas žemiausiais koeficientas iš pareigybės grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Analogiškai, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš aukštesnės įstaigų grupės į žemesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas viršija žemesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatytą maksimalų koeficientą, jam turėtų būti nustatytas aukščiausiais koeficientas iš pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Tokiu būdu išlaikoma vieninga įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir išvengiama situacijų, kai valstybės tarnautojams taikomi individualūs koeficientai, neatitinkantys VTĮ 1 priede nustatytų pareigybės grupės koeficientų intervalo. Tais atvejais, kai perkeliamo iš įstaigos, esančios vienoje įstaigų grupėje, į įstaigą, esančią kitoje įstaigų grupėje, valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas patenka į tos įstaigos grupės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, pareiginių algų koeficientų intervalą, turėtų būti taikomos VTĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos taisyklės. 

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 21.

   Ar būtina atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją ir iš naujo jį priimti, kai jis laimėjo konkursą į karjeros valstybės  tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, pakaitinis valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar a įstaigoje, perkeliamas į šias pareigas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas pateikimo dienos.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 22.

   Ar įstaigos vadovas gali būti perkeliamas į departamento direktoriaus pareigas tarnybinio  kaitumo būdu?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) tokios galimybės numatytos nėra. VTĮ 26 straipsnis reglamentuoja tik karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų vietoj karjeros valstybės tarnautojų, perkėlimą į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 23.

   Ar gali tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautojas, einantis patarėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje I įstaigų grupei, būti perkeltas į skyriaus vedėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje II arba III įstaigų grupei?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja VTĮ 26 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas laisvas lygiavertes (t. y. priklausančias tai pačiai pareigybių grupei) arba žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Tarnybinis kaitumas nesiejamas su įstaigų grupėmis.

   Atsižvelgiant į tai, patarėjas, kurio pareigybė priskirta 7.1 pareigybių grupei, gali būti perkeltas į lygiavertes, skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo, kurio pareigybė priskirta 7 pareigybių grupei pagal VTĮ 1 priedą (tai lygiavertės pareigos, nes yra toje pačioje pareigybių grupėse), pareigas tarnybinio kaitumo būdu, nepriklausomai nuo to, kurioje įstaigų grupėje yra įstaiga.

   Patarėjo perkelti tarnybiniu kaitumu į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas negalima, nes tai būtų aukštesnės pareigos.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 24.

   Ar galima karjeros valstybės tarnautoją perkelti laikinai, esant tarnybinei būtinybei, į įstaigos vadovo pareigas, jeigu jis neatitinka tos pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas į pareigas priimančio asmens sprendimu  gali būti laikinai perkeltas į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemoje, kai yra tarnybinė būtinybė.

   Nors minėtame Valstybės tarnybos įstatymo straipsnyje, reglamentuojančiame laikiną perkėlimą į kitas valstybės tarnautojo pareigas, nėra nuostatos, kad laikinai perkelti galima tik tuomet, kai valstybės tarnautojas atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, vertindami įstatymą sistemiškai, manytume, kad ir šiuo atveju karjeros valstybės tarnautojas, laikinai perkeliamas į įstaigos vadovo pareigas esant tarnybinei būtinybei, turėtų atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus tos pareigybės - įstaigos vadovo – aprašyme.

   Atnaujinta: 2020 04 10

 • Pareigybės aprašymas 62
  • Šioje skiltyje vartojami trumpiniai 1
   • 1.

    Vartojami trumpiniai:

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas – VTĮ;
    Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – VTD;
    Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 – Metodika;
    Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema – VATIS.

    Atnaujinta: 2021 11 10

  • Pareigybės aprašymo rengimas 13
   • 1.

    Kaip techniškai padalinių ir įstaigų vadovai turi prisijungti prie VATIS rengiant pareigybių aprašymus?

    Vadovai prie sistemos prisijungia adresu https://www.vataras.lt/.

    Atsidariusiame Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos lange:

    - Pasirenka identifikavimo būdą „Išorinė sistema“ -> „Elektroniniai valdžios vartai“;

    - Pasirinkus „Elektroniniai valdžios vartai“ naudotojai identifikavimui bus nukreipti į Elektroninės valdžios vartų Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą;

    - Naudotojas pasirenka tapatybės nustatymo grupę. Pasirinkus tikslinę grupę, bus suteikta galimybė prisijungti pasirinktai naudotojų grupei taikomais prisijungimo būdais. Jei prie Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos naudotojas jungiamasi su valstybės tarnautojo pažymėjimu pasirenkama - „Viešasis sektorius“, jei kitomis identifikavimo priemonėmis (el. parašas, mobilus el. parašas, bankas ar kt.) pasirenkama - „Gyventojams“. Detali informacija apie prisijungimą per Elektroninės valdžios vartų Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą pateikiama adresu: https://www.epaslaugos.lt/portal/category/21 

    - Naudotojui prisijungus prie Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos pasiekiamas funkcionalumas „Pareigybių aprašymų katalogas“ ir „Kompetencijos“

    - Detalus pareigybių aprašymų katalogo ir kompetencijų modelio naudotojo vadovas pateikiamas prisijungus prie Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Ar pareigybių aprašymų ruošiniai, patvirtinti VTD direktoriaus, yra privalomi, ar galima susikurti savo naują?

    Pareigybių aprašymai rengiami pagal ruošinius, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybes, kurioms pareigybių aprašymų ruošiniai nėra rengiami. Pagal Metodikos 3 punktą:

    Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai įstaigose rengiami VATIS pagal pareigybių aprašymų ruošinius, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms pareigybių aprašymų ruošiniai nėra rengiami. Nesant galimybių pareigybės aprašymą rengti VATIS, pareigybių aprašymai įstaigose rengiami raštu pagal pareigybių aprašymų ruošinius.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Kas ir kaip tvirtina pareigybių aprašymus?

    Pareigybių aprašymus tvirtina asmenys, nurodyti VTĮ 8 straipsnio 4 dalyje, ir tai daro įsakymu, potvarkiu ar pan. 

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ar, pavyzdžiui, parengus pareigybės aprašymą vienai pareigybei, jį galima priskirti ne konkrečiai pareigybei, o visiems valstybės tarnautojams, kuriems jis bus naudojamas?

    Susikūrus vieną pareigybės aprašymą, jį galima priskirti daugiau nei vienam to paties struktūrinio padalinio valstybės tarnautojui.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Kokiu būdu tvirtinami pareigybės aprašymai ir kaip su jais supažindinami tarnautojai? Ar patvirtintą pareigybės aprašymą (popierinį ar elektroninį variantą) siųsti per įstaigos naudojamą dokumentų valdymo sistemą?

    Metodikos 55 punktas nustato, kad valstybės tarnautojas su pareigybės aprašymu supažindinamas naudojantis įstaigos informacine sistema, kurioje tvarkoma informacija, susijusi su personalo valdymu ir administravimu. Jei supažindinti valstybės tarnautoją su pareigybės aprašymu, naudojantis nurodyta įstaigos informacine sistema nėra galimybės, valstybės tarnautojas su pareigybės aprašymu supažindinamas pasirašytinai.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Ar gali būti suteikiama teisė rengti VATIS sistemoje pareigybės aprašymus kitiems darbuotojams (ne padalinių vadovams)? Jeigu taip, tai kokia turėtų būti šių teisių suteikimo tvarka (kokie dokumentai turėtų būti pateikiami VTD)? Kokiems darbuotojams gali būti suteikiama ši teisė? Ar gali tas pats darbuotojas ir rengti, ir tvirtinti pareigybės aprašymą?

    Metodikos 5 punkte reglamentuota, kas rengia pareigybių aprašymus įstaigoje: valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima ši institucija (toliau – kolegiali institucija), vadovas, įstaigos administracijos ar struktūrinių padalinių (toliau – įstaigos padalinys) vadovai, valstybės tarnautojai, turintys pavaldžių asmenų, vadovaudamiesi Metodika bei atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio uždavinius ir funkcijas, rengia jiems pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus arba šiuos pareigybių aprašymus valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens arba kolegialios institucijos vadovo pavedimu rengia kitas jų įgaliotas asmuo. Jeigu teisės aktų nustatytais atvejais valstybės tarnautojas yra pavaldus keliems subjektams, pareigybės aprašymą rengia įstaigos, kurios vadovas tvirtina pareigybės aprašymą, vadovo įgaliotas asmuo. Šis įgaliojimas suteikiamas į pareigas priimančio asmens sprendimu – įsakymu, potvarkiu ar pan. Gavus įgaliojimą, dėl teisių rengti pareigybių aprašymus VATIS suteikimo, tokiu atveju, reiktų kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos el. paštu ittpagalba@vrm.lt“

    Kas tvirtina pareigybių aprašymus, nustato VTĮ 8 str. 4 dalis:

    1) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai;

    2) teismuose – atitinkamo teismo kancleris;

    3) prokuratūros sistemos – generalinis prokuroras;

    4) Vyriausybės atstovų, Vyriausybės įgaliotinių ir jų pavaduotojų – Vyriausybė ar jos įgaliotas ministras;

    5) savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir savivaldybės kontrolieriaus – savivaldybės taryba;

    6) valstybės institucijų ir įstaigų vadovų – juos į pareigas priimantis asmuo arba juos į pareigas paskyrusios kolegialios institucijos vadovas.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Įstaigoje dirba ir valstybės tarnautojai, ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymai turėtų būti rengiami pagal Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką?

    Metodika taikoma tik valstybės tarnautojams, kaip tai nustatyta Metodikos 1 punkte.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Kokiais atvejais galėtų būti rengiamas nestandartinis pareigybės aprašymas? Tokį terminą ir funkcionalumą matėme VATIS.

    Nestandartinio pareigybės aprašymo rengimo funkcionalumas gali būti pasirenkamas tik tuomet, kai pagal jūsų poreikį rengiamas darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės aprašymas.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Kaip nustatyti tiesioginio vadovo prieigas, kad pareigybių aprašymus galėtų rengti patys vyresnieji ar vyriausieji patarėjai  savo pavaldiems valstybės tarnautojams sistemoje VATIS, nes šiuo metu pavaldumas patarėjams sistemoje niekur neatsispindi? Ar tai bus padaryta automatiškai ar reikia kažkur kreiptis?

    Dėl teisių suteikimo reikia kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos el. paštu ittpagalba@vrm.lt, nurodant asmens, kuriam reikia suteikti teises kurti pavaldžių asmenų pareigybių aprašymus, pilną pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę. Nurodytam darbuotojui, bus suteikta teisė struktūrinio padalinio lygmenyje rengti pareigybės aprašymų projektus.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Ar reikia atskiro įstaigos vadovo įgaliojimo personalo valdymo funkcijas vykdančiam specialistui rengti visos įstaigos valstybės tarnautojų standartizuotus pareigybių aprašymus, ar užtenka, kad šis valstybės tarnautojas turi savo pareigybės aprašyme numatytą tokią funkciją - atsakingas už įstaigos pareigybių aprašymų rengimą?

    Metodikos 5 punkte nustatyta, kad įstaigose valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus rengia šių valstybės tarnautojų tiesioginiai vadovai arba įstaigos vadovo pavedimu rengia kitas jo įgaliotas asmuo. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad minimu atveju įgaliojimas yra reikalingas.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    VATIS bandant rengti savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus nei vienai jų neduoda jokių funkcijų, nesvarbu kokias veiklos sritis pasirenkame. Ar pačios savivaldybės turi nusistatyti funkcijas ir jas susivesti VATIS ? Gal yra paruoštos tipinės funkcijos, kurios būtų taikomos visose savivaldybėse, nes visoje Lietuvoje turėtų būti jos vienodos?

    Metodikos 3 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai įstaigose rengiami VATIS, pagal pareigybių aprašymų ruošinius, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms pareigybių aprašymų ruošiniai nėra rengiami. Tai reiškia, kad, rengiant politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus viską, kas nėra nustatyta Metodikoje (tame tarpe ir funkcijos) nusistato ir rengiant pareigybės aprašymą susiveda patys šių pareigybių aprašymų rengėjai, vadovaudamiesi Metodikos nuostatomis. Kadangi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai nėra nustatyti, nėra patvirtintų ir tipinių specialiųjų reikalavimų ar funkcijų.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 12.

    Ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės aprašyme privalo būti visos pareigybės aprašymo struktūrinės dalys? Ar jiems privalomos kompetencijos, nors jų atranka nėra kaip karjeros valstybės tarnautojų ar įstaigos vadovų, taip pat ir jų tarnybinės veiklos vertinimas nėra atliekamas?

    Metodikos 6 punkte reglamentuota, kad pareigybės aprašymą sudaro šios dalys:                     

    • pareigybės charakteristika;
    • pareigybės veiklos sritis (ši dalis nenurodoma Metodikos 3 priede išvardintoms pareigybėms, kurioms veiklos sritis nenustatoma);
    • pareigybės specializacija (ši dalis nenurodoma Metodikos 18 punkte nustatytu atveju);
    • pareigybės funkcijos;
    • specialieji reikalavimai;
    • kompetencijos (ši dalis nepildoma politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybėms).

    Šiame punkte politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo struktūrai numatyta tik viena išimtis, t. y. jiems nėra nustatomos tik kompetencijos.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 13.

    Tam tikroje tarnyboje yra 10 teritorinių padalinių, suskirstytų apskričių principu – Vilniaus apskrities skyrius, Kauno apskrities skyrius, Utenos apskrities skyrius ir pan. Šiuose skyriuose yra tokios pareigybės: vedėjas, vyresnysis patarėjas, patarėjas, turintis pavaldžių asmenų, dirbantis savivaldybėje – jų yra tiek, kiek apskrityje yra savivaldybių, dviejų rūšių vyriausieji specialistai, dirbantys vienos savivaldybės teritorijoje ir pavaldūs patarėjui. Ar galime pasitvirtinti tipinius vedėjo, vyresniojo patarėjo ir kitų paminėtų specialistų pareigybių aprašymus, nes jie visi vykdo vienodas funkcijas, tik skiriasi pavaldumas ir veiklos teritorija.

    Taip, galima pasitvirtinti tipinius pareigybių aprašymus (atsižvelgiant į Metodikoje nurodytus reikalavimus) savo įstaigos vadovo įsakymu. Tokiu atveju į tai turės  atsižvelgti įstaigos teritorinių padalinių vadovai, ruošdami  atitinkamų valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus. Taip pat VATIS sistemoje susikūrus vieną pareigybės aprašymą, jį galima priskirti daugiau nei vienai identiškai pareigybei tame struktūriniame padalinyje.

     

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Pareigybės charakteristika 5
   • 1.

    Įstaigoje yra pareigybė, kurios pavadinimas yra nustatytas kitame nei VTĮ. Kaip turėtų būti atliekamas jos priskyrimas VTĮ 1 priede nustatytai pareigybei ir Metodikos 1 priede nustatytam pareigybės lygmeniui ir derinimas su Valstybės tarnybos departamentu?

    Metodika procedūros nedetalizuoja. Rekomenduojame kreiptis į VTD raštu, nurodant tokią informaciją: pareigybės pavadinimas pagal kitą įstatymą, specialaus įstatymo pavadinimas, jo priėmimo data, siūlomas pareigybės priskyrimas pareigybei pagal VTĮ 1 priedą bei siūlomas pareigybės lygmuo pagal Metodikos 1 priedą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Teritorijų planavimo 41 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų, atliekančių savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, kvalifikacinius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas. Savivaldybės architektas mūsų savivaldybėje yra Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas. Ar turime keisti pavadinimą į Savivaldybės vyriausiasis architektas (Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas)?

    Metodikos 8.3 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas nustatomas įstatymuose, valstybės tarnautojo pareigybė pavadinama taip, kaip nustatyta įstatymuose. Vadovaujantis šia nuostata savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybės pavadinimas taip ir turėtų būti nurodomas pareigybės aprašyme.

    Taip pat, vadovaujantis Metodikos 11 p., VTĮ 8 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba kolegialios institucijos vadovas, suderinęs su VTD, pareigybę, atsižvelgdamas į pareigybės pavaldumą, pareigybės aprašyme nustatytas pareigybės veiklos sritis, pareigybės specializaciją, pareigybės funkcijas, specialiuosius reikalavimus ir kompetencijas, priskiria VTĮ 1 priede nustatytai pareigybei ir Metodikos 1 priede nustatytam pareigybės lygmeniui.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Ar savarankiško skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas turėtų būti rengiamas pagal V pareigybės lygmens valstybės tarnautojo (skyriaus (biuro, tarnybos) vadovo) pareigybės aprašymo ruošinį?

    Taip, tai nurodyta Metodikos 1 priede: Skyriaus (biuro, tarnybos), kurie nėra kitame įstaigos padalinyje, vedėjo pareigybė priskiriama V pareigybės lygmeniui.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Įstaigoje kai kurių pareigybių pavadinimus nustato specialieji įstatymai. Tarkim yra eksperto pareigybė, tačiau pagal atliekamų darbų sudėtingumą ir apimtis mes priskirdavome arba prie vyresniųjų specialistų arba prie vyriausiųjų specialistų. Ar galėtume laikytis šios analogijos (pagal senąjį įstatymą) ir pareigybės pavadinimą nurodyti „ekspertas“, su šalia nurodytu specialisto lygmens (vyresniojo ar vyriausiojo) pavadinimu? Ar būtinai kreiptis į VTD dėl šios pareigybės priskyrimo pareigybės lygmeniui pagal VTĮ ir Metodikos 1 priedą?

    Metodikos 8.3. papunktyje nurodyta, kad tuo atveju, kai valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimas nustatomas įstatymuose (t. y. jis ne toks, kokie nurodyti VTĮ)1 priede), valstybės tarnautojo pareigybė pavadinama taip, kaip nustato specialusis įstatymas. Taip pat Metodikos 11 punkte reglamentuota, kad tokiu atveju, kai pareigybės pavadinimo nėra VTĮ 1 priede ir nustatomas pagal kitus įstatymus, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba kolegialios institucijos vadovas, suderinęs su VT), pareigybę priskiria VTĮ 1 priede nustatytai pareigybei ir Metodikos 1 priede nustatytam pareigybės lygmeniui.

    Siekiant suderinti pareigybės priskyrimą pareigybei pagal VTĮ ir jos lygmenį pagal Metodiką su VTD, reiktų pateikti tokią informaciją: pareigybės pavadinimas pagal kitą įstatymą, specialaus įstatymo pavadinimas, jo priėmimo data, siūlomas pareigybės priskyrimas pareigybei pagal VTĮ 1 priedą bei siūlomas pareigybės lygmuo pagal Metodikos 1 priedą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Įstaigoje yra centralizuotų skyrių ir dalis valstybės tarnautojų funkcijas atlieka kituose miestuose, t. y. jų darbo vieta yra ne centrinėje įstaigoje. Pareigybės aprašymuose anksčiau įrašydavome darbo vietą (pvz. miestą, kuriame yra darbo vieta), kad skelbiant konkursą žmonės žinotų į kur pretenduoja ir kur tektų dirbti. Ar yra galimybė tą padaryti ir pagal naują Metodiką? O gal tą daryti nėra tikslinga?

    Jeigu yra poreikis nurodyti darbo vietą, pareigybės pavadinime skliausteliuose galima įrašyti, pareigybės darbo vietą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Pareigybės veiklos sritis 11
   • 1.

    Kaip nuspręsti, kuri veiklos sritis turėtų būti pagrindinė, o kuri ar kurios papildomos?

    Sprendimas dėl pagrindinės veiklos srities nustatymo turėtų būti priimamas atsižvelgiant į darbų apimtis ir tai, su kuria veiklos sritimi susijusiems darbams valstybės tarnautojas skiria ar planuojama, kad skirs daugiausiai laiko. Jei valstybės tarnautojo darbo laikas pasiskirsto daugmaž tolygiai tarp kelių veiklos sričių, pagrindinę veiklos sritį nustato pareigybės aprašymo rengėjas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Ką reiškia kiekviena nurodyta veiklos sritis? Kokią veiklą kiekviena nurodyta veiklos sritis apima (koks jos turinys)?

    Metodika veiklos sričių tikslios apibrėžties ir turinio nenustato. Tačiau Metodikos 2 punkte nurodyta, kad Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos VTĮ ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnyje yra apibrėžtos tame įstatyme naudojamos sąvokos, tarp kurių galima rasti ir metodikoje reglamentuotų veiklos sričių apibrėžimus. Sąvokų turinys detalizuojamas atskiruose Viešojo administravimo įstatymo straipsniuose.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Ką daryti, jei pareigybės funkcijos nėra susijusios su nei viena Metodikoje nurodyta veiklos sritimi? Ar yra galimybė įrašyti kitokią?

    Bendrųjų ir specialių veiklos sričių sąrašai yra baigtiniai.

    Metodikos 13.2. papunktyje nurodyta, kad sritys, kurios apima teismų, prokuratūros ir kitas specifines veiklas, vykdomas einant valstybės tarnautojo pareigas, priskiriamos kitoms šiame papunktyje nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims, kurios nustatomos tik Metodikos 3 priede išvardytoms pareigybėms, išskyrus šiame priede išvardintas pareigybes, kurioms veiklos sritis nenustatoma. Veiklos sričių klasifikatoriuje, pasirinkus specialiąsias veiklos sritis, yra galimybė pasirinkti „Kita (-os) veiklos sritys“. Tačiau tas gali būti taikoma tik pareigybėms, nurodytoms Metodikos 3 priedo antroje grafoje ir šis sąrašas taip pat yra baigtinis.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Pagal Metodikos 13.2 papunktį ,,Sritys, kurios apima teismų, prokuratūros ir kitas specifines veiklas, vykdomas einant valstybės tarnautojo pareigas, priskiriamos kitoms šiame papunktyje nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims.“ Jeigu valstybės tarnautojams nėra pritaikomo nei vieno iš VTD patvirtintų ruošinių (išskyrus padalinių vadovus), ar norint patvirtinti teisingus pareigybių aprašymus, šiems valstybės tarnautojams veiklos sritis (arba viena iš veiklos sričių) turėtų būti  priskirta ,,kitoms nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims“ ir tuomet apsirašomos funkcijas ne pagal patvirtintus pareigybės aprašymo ruošinius (išskyrus privalomas vadovų f-cijas).

    Kaip nurodyta Metodikos 13 punkte, nustatant pareigybei priskiriamą veiklos sritį, atsižvelgiama į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas. Metodikoje nustatytos veiklos sritys apima kone visas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykdomas veiklas, t. y. apima visas pagrindines viešajam administravimui priskirtinas sritis, kurios nustatytos Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje. Baigtinis sąrašas pareigybių, kurioms pareigybės aprašymą rengiančio asmens sprendimu gali būti nustatytos kitos specialios veiklos sritys, nurodytos Metodikos 3 priede.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Kaip parengti pareigybės aprašymą, jei asmuo vykdo skirtingų veiklos sričių funkcijas?

    Vadovaujantis Metodikos 15 punktu, pareigybės aprašyme gali būti nustatyta tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys Tai reiškia, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme negali būti nustatoma/-mos tik bendroji/-osios veiklos sritis/-ys. Pareigybės aprašyme, nustatant tik specialiąsias veiklos sritis arba specialiąsias ir bendrąsias veiklos sritis, nustatoma viena pagrindinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos veiklos sritys. Nustatant, kuri veiklos sritis yra pagrindinė, o kuri papildoma, vertinama pareigybės specifika bei teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio veiklą. Nustačius veiklos sritis, atitinkamai iš kiekvienos veiklos srities pareigybės aprašymo ruošinio reiks pasirinkti funkcijas (bent 3 funkcijos iš ruošinio yra privalomos).

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Valstybės tarnautojas atsakingas už keletą sričių įstaigoje. Iki šiol jo pareigybės aprašyme buvo nustatyta, kad jis atsako už viešuosius pirkimus, už korupcijos prevenciją, užtikrina asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, koordinuoja komunikavimo procesą. Koks turi būti paruoštas pareigybės aprašymas?

    Vadovaujantis Metodikos 15 punktu, pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme negali būti nustatoma/-mos tik bendroji/-osios veiklos sritis/-ys. Pareigybės aprašyme, nustatant tik specialiąsias veiklos sritis arba specialiąsias ir bendrąsias veiklos sritis, nustatoma viena pagrindinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos veiklos sritys. Nustatant, kuri veiklos sritis yra pagrindinė, o kuri papildoma, vertinama pareigybės specifika bei teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio veiklą.

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Jeigu skyriaus vedėjo veikla susijusi su funkcijomis bendrosiose veiklos srityse – teisė, viešieji pirkimai, tarptautiniai ryšiai, personalo administravimas ir dar vienoje specialiojoje srityje, kaip visas šias 5 išvardytas sritis sutalpinti į 3 veiklos sritis?

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veikos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, kurios papildomos. Taigi, ir skyriaus vedėjui veiklos sričių skaičius nėra ribojamas ir nustatomos visos skyriui priskirtos veiklos sritys.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui reikia nustatyti veiklos sritį ir specializaciją?

    Vadovaujantis Metodikos 16 punktu, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Ši nuostata taikoma ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybėms.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Ar reikia nurodyti, kad yra papildoma veiklos sritis, jei funkcijų, susijusių su ta veiklos sritimi yra gal 1-2 ir valstybės tarnautojas tos srities funkcijas vykdo tik kartais?

    Papildomų veiklos sričių nereikia nustatinėti tais atvejais, kai galimos papildomos funkcijos tam valstybės tarnautojui bus nenuolatinio pobūdžio ir jų atlikimui proporcingai skiriama labai mažai laiko.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Rengiamas valstybės tarnautojo – vidaus auditoriaus pareigybės aprašymo projektas. Ar būtina jo pareigybės aprašyme šalia bendrosios veiklos srities „vidaus auditas“ nurodyti ir specialiąją veiklos sritį?

    Metodikos 13 punkte nustatyta, kad pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys.

    Teisės akte nėra nustatyta išimčių, todėl ir vidaus auditoriaus pareigybės aprašyme, jei tai valstybės tarnautojo pareigybė, be bendrosios veiklos srities turi būti nustatoma ir specialioji veiklos sritis.

    Priešingu atveju tai turėtų būti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, ką, beje leidžia ir Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    Ar bendroji veiklos sritis gali būti nustatoma kaip pagrindinė, o specialiosios veiklos sritis ar sritys – kaip papildoma/-os veiklos sritis/-ys?

    Veiklos sričių nustatymą ir pasirinkimą reglamentuoja Metodikos 13-16 punktai, kurie nedraudžia bendrąją veiklos sritį nurodyti kaip pagrindinę.  

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Pareigybės specializacija 4
   • 1.

    Kas yra specializacija ir kas turėtų būti rašoma pareigybės aprašymo dalyje - specializacija? Kaip ją nustatyti?

    Metodikos 17 punkte nurodyta, kad pareigybės aprašymo specializacijos dalyje nurodoma valstybės tarnautojui pavedama darbo sritis, kurioje bus vykdomos pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos. Specializacijos dalyje yra konkretinama pareigybės darbo sritis, sektorius, segmentas ar panašiai. Specializaciją rekomenduojama nustatyti atsižvelgiant į pareigybei priskirtas funkcijas ir vieną iš šių aspektų:

    • Įstaigai priskirtą sritį – taikoma, kai yra tikslinga specializacijos sritį sieti su įstaigai priskirta sritimi ir nėra poreikio jos labiau konkretizuoti (pvz. „žemės ūkis“, „švietimas“, „aplinkosauga“...)
    • Struktūriniam padaliniui priskirtą sritį – taikoma, kai yra poreikis specializacijos sritį labiau konkretizuoti ir tikslinga ją sieti su įstaigos struktūriniam padaliniui priskirta sritimi (pvz. Ministerijos  Kaimo plėtros departamento pareigybei gali būti nurodoma specializacija „Kaimo plėtra“, o Žuvininkystės departamento pareigybei – „Žuvininkystė“).
    • Pareigybei priskirtą veiklos sritį – taikoma, kai pareigybei kaip pagrindinė veiklos sritis priskirta yra Kataloge nurodyta veiklos sritis ir nėra poreikio jos siaurinti (pvz. „Viešieji ryšiai“, „Auditas“.
    • Pareigybei  priskirtą darbo sritį – taikoma, kai yra poreikis susiaurinti pareigybei priskirtą veiklos sritį (pvz. veiklos srityje „Viešieji ryšiai“ specializacija gali būti „Pranešimai spaudai“, veiklos srityje „Tarptautiniai ryšiai“ gali būti „Tarptautinis protokolas“ ir pan.).

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Ar kiekvienai veiklos sričiai būtina nustatyti specializaciją?

    Metodikos 17 punkte nurodyta, kad pareigybės specializacija (-os) nurodoma (-os) visoms veiklos sritims.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Ar skirtingoms veiklos sritims specializacija gali būti nustatoma tokia pati, t. y. ar gali kartotis?

    Specializacija, nurodoma skirtingoms veiklos sritims, gali būti ir tokia pati. Ji nustatoma atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus įstaigos ir/ar įstaigos padalinio ir/ar pareigybės tikslus, uždavinius ir funkcijas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ar seniūno pareigybei reikia nurodyti ir specializaciją?

    Metodikos 18 punkte nustatyta, kad Metodikos 3 priede išvardytų valstybės tarnautojų pareigybių, kurioms veiklos sritis nenustatoma, pareigybės aprašyme pareigybės specializacija nenurodoma.. Kadangi seniūno pareigybė yra ta, kuriai veiklos sritis nėra nustatoma, taigi, , nenurodoma ir specializacija.

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Pareigybės funkcijos 11
   • 1.

    Ar funkcija susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir/ar įstaigos veikla, vykdymu, įsiskaičiuoja į galimas 6 papildomas funkcijas?

    Funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų vykdymu yra nustatoma visada ir visoms pareigybėms ir ji neįsiskaičiuoja į 6 papildomas funkcijas, kurios nenustatytos ruošinyje ir kurias gali nusistatyti pati įstaiga.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Jei ruošiniai privalomi, ir teks funkcijų vykdyti daugiau – ar tarnautojams turės būti mokamos priemokos?

    Visos ruošinyje nurodytos funkcijos nėra privalomai pasirenkamos (išskyrus įstaigos vadovą). Rengiamame kito, t. y. ne įstaigos vadovo, valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatomos ne mažiau kaip trys pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos. Vadovaujantis Metodikos 20 punktu, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo pareigybės lygmenį ir pareigybei nustatytas veiklos sritis, iš atitinkamo pareigybės aprašymo ruošinio parenkamos funkcijos, kurios turi būti susijusios tik su pareigybei nustatytomis veiklos sritimis ir pareigybės specializacija. Be to, vadovaujantis Metodikos 24 punktu, pareigybės aprašyme galima nustatyti ne daugiau kaip šešias papildomas funkcijas, kurios nenustatytos pareigybės aprašymo ruošinyje, bet susijusios su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla. Taip pat, kiekviename pareigybės aprašyme visada nustatoma funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla, vykdymu.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Jei pareigybės funkcijos yra nustatytos kituose įstatymuose ar nutarimuose, kaip reikia daryti pareigybės aprašyme - ar pažymėti, kad funkcijos yra kituose teisės aktuose, ar tas visas funkcijas išrašyti/perkelti į pareigybės aprašymą?

    Metodikos 25 punkte nurodyta: jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ar galima nesirinkti ruošiniuose nustatytų funkcijų?

    Vadovaujantis Metodikos 20 punktu, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo pareigybės lygmenį ir pareigybei nustatytas veiklos sritis, iš atitinkamo pareigybės aprašymo ruošinio parenkamos funkcijos, kurios turi būti susijusios tik su pareigybei nustatytomis veiklos sritimis ir pareigybės specializacija. Pagal Metodikos 21 punktą, rengiant valstybės tarnautojo, einančio įstaigos vadovo pareigas, pareigybės aprašymą, nustatomos visos pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos, rengiamame kito valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatomos ne mažiau kaip trys pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos, į jas neįskaitant Metodikos 23 punkte nurodytos funkcijos. Taigi, trys funkcijos iš ruošinio yra privalomos. Jei pareigybės aprašyme yra nustatomos pvz. 2 veiklos sritys, iš pareigybės aprašymo ruošinio turi būti pasirenkama bent po 3 funkcijas (t. y. tokiu atveju yra privalomos iš viso 6 funkcijos – po 3 iš kiekvieno ruošinio).

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Rengiant pareigybės aprašymą, kurio nėra tarp ruošinių, kiek funkcijų turi ar gali būti patvirtinta?

    Metodikos 3 punktas reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai įstaigose rengiami VATIS pagal pareigybių aprašymų ruošinius, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms pareigybių aprašymų ruošiniai nėra rengiami.

    Metodikos 22 punkte nustatyta, kad rengiant politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, funkcijos nustatomos atsižvelgiant į nustatytą pareigybės veiklos sritį (-is), jeigu ji (jos) nustatytos, pareigybės specializaciją ir (ar) planuojamą šio valstybės tarnautojo veiklą. Funkcijų skaičius nėra nustatomas.

    Metodikos 25 punkte nurodyta: jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas. Vadinasi, sistemoje rengiant pareigybės aprašymą, funkcijos į jį galėtų būti perkeliamos iš to teisės akto, kuriame jos nustatytos. Atsižvelgiant į tai, funkcijų kiekis neribotas.

    Tačiau, siekiant užtikrinti, kad pareigybės aprašymas netaptų pernelyg sudėtingas, rekomenduojama pareigybei priskirti ne daugiau kaip su trimis veiklos sritimis susijusias funkcijas, o bendrą funkcijų skaičių išlaikyti mažesnį nei 20. Jei pareigybei priskiriamos su viena veiklos sritimi susijusios funkcijos, rekomenduotina, kad bendras funkcijų skaičius būtų ne didesnis nei 12.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 23 punkte nurodyta: Pareigybės aprašyme visada nustatoma funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla, vykdymu. Kur šį įrašą daryti ? Ruošinyje tokio įrašo nėra.

    Papildoma funkcija įrašoma automatiškai VATIS, rengiant pareigybės aprašymą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Rengiant naujus pareigybių aprašymus prie standartizuotų funkcijų patarėjams ar specialistams nėra pavadavimo funkcijos. Ar tai reikštų, kad dabar pavadavimas bus kaip papildoma funkcija už kurią reikės mokėti priedą?

    Pareigybėms, kurios pagal savo paskirtį ir pobūdį yra pavaduojančios (pvz. direktoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybėje ir pan.) tokia funkcija yra. Kitiems valstybės tarnautojams pavadavimas gali būti pavedamas laikinai, šią funkciją suformulavus raštu, skiriant priemoką, kaip tai numato VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Ar struktūrinio padalinio vadovas (skyriaus vedėjas) „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus“ ar „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus“?

    Manytume, kad struktūrinio padalinio vadovui tinkamesnis yra pirmasis variantas – „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus“. Vykdydamas pavedimus, susijusius su struktūrinio padalinio veikla, jis tuo pačiu vykdo ir pavedimus, kurie susiję su pačia įstaiga.

    Antrasis variantas – „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus“, manytina, turėtų būti taikytinas pareigybėms, nepriklausančioms jokiam struktūriniam padaliniui.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Jei valstybės tarnautojo pareigybei funkcijos yra nurodomos kituose teisės aktuose, ar privaloma visas funkcijas perkelti į pareigybės aprašymą?

    Metodikos 25 punkte nurodyta, kad jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas.

    Tokiu atveju, nurodžius teisės aktą, kuriame funkcijos yra nurodytos, galima į pareigybės aprašymą ne perkelti visas tame teisės akte išvardintas funkcijas, o įrašyti apibendrintai, kad vykto X teisės akte išvardintas Y pareigybei priskirtas funkcijas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Metodikos 16 punkte numatyta, kad įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos, veiklos sritys. Ar kiekvienai veiklos sričiai galima įrašyti 6 papildomas funkcijas? Jei pvz. veiklos sričių yra 6, tai kiek papildomų funkcijų galime įrašyti į pareigybės aprašymą? Ar papildomos įstaigos įrašomos funkcijos įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybei maksimaliai gali būti tik 6?

    Metodikos 24 punkte nustatyta, jog pareigybės aprašyme galima nustatyti ne daugiau kaip šešias papildomas funkcijas, kurios nenustatytos pareigybės aprašymo ruošinyje, bet susijusios su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla. Į šiame punkte nurodytas šešias papildomas funkcijas neįskaitoma Metodikos 23 punkte nurodyta funkcija. Atskiroms pareigybėms nėra numatyta jokių išimčių. Taigi, rengiant įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašymą, papildomų funkcijų gali būti ne daugiau kaip 6, nepriklausomai nuo to, kiek veiklos sričių nustatoma.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    Ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės aprašyme gali būti funkcija „rengia teisės aktus“ (čia  būtų tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai).

    Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad visi viešojo administravimo subjektai:

    1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

    2) konsultuoja asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;

    3) vykdo administracinę procedūrą;

    4) atlieka viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (kai viešojo administravimo subjektas yra viešasis juridinis asmuo).

    To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas pavedama atlikti darbuotojams arba valstybės tarnautojams taip, kad šios funkcijos nesudarytų daugiau negu pusės valstybės tarnautojui jo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytose viešojo administravimo srityse ir ne daugiau kaip pusės valstybės tarnautojo darbo laiko atliekant jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytose viešojo administravimo srityse.

    Teisės aktų rengimas galėtų būti priskirtas administracinio reglamentavimo – specialiajai veiklos sričiai. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, administracinis reglamentavimas – viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus.

    Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, teisės aktų rengimas neatitinka nei  vienos  7 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos, kuri galėtų būti priskiriama ir darbuotojams, todėl manytina, kad tai yra viešojo administravimo veikla, kuri turėtų būti priskiriama valstybės tarnautojams, bet ne darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

    Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, galėtų rengti tik individualius teisės aktus.

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Specialieji reikalavimai 12
   • 1. Ar aukštojo neuniversitenio mokslo išsilavinimas (profesinis bakalauras) yra prilygintas aukštajam universitetiniui? Ar su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu galima kandidatuoti į vyriausiojo specialisto pareigas?

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Kaip reikia nustatyti reikalavimus?

    Specialieji reikalavimai nustatomi vadovaujantis Metodikos 26–33 punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į pareigybės aprašyme nustatytas veiklos sritis, specializaciją ir funkcijas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Ar alternatyvas dėl išsilavinimo ir darbo patirties galima išsirinkti, t. y. ar galima pasirinkti tik vieną iš alternatyvų:  pvz. išsilavinimą su konkrečiomis studijų kryptimis, bet be patirties? Ar būtina nurodyti tik abi alternatyvas, kad tiktų žmogus ir su nurodyta darbo patirtimi be konkretaus išsilavinimo, ir žmogus su konkrečiu išsilavinimu, bet be darbinės patirties?

    Vadovaujantis Metodikos 27 punktu, pareigybės aprašyme nustatoma viena arba abi alternatyvos iš Metodikos 1 priede nustatytų išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimų ir (ar) reikalavimų alternatyvų. Paminėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo” 3.2 papunktį, jeigu valstybės tarnautojas ėjo valstybės tarnautojo pareigas iki jo pareigybės aprašymo pakeitimo pagal Metodiką ir neatitinka pagal Metodiką keičiamame valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų, jam rengiamas pareigybės aprašymas ne pagal patvirtintą pareigybės aprašymo ruošinį ir šiame pareigybės aprašyme nustatomi tik tie specialieji reikalavimai, kuriuos jis atitinka; 3. jeigu karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas pakeistas pagal Metodiką jo laikino perkėlimo į kitas pareigas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis, 25 straipsnio 1 ir 3 dalis metu ir šis karjeros valstybės tarnautojas neatitinka pagal Metodiką pakeistame karjeros valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų, jam rengiamas pareigybės aprašymas ne pagal patvirtintą pareigybės aprašymo ruošinį ir šiame pareigybės aprašyme nustatomi tik tie specialieji reikalavimai, kuriuos jis atitinka.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ką daryti su tokiomis pareigybėmis, kurioms būtinas magistro kvalifikacinis laipsnis pvz. teisininkams, kurie atstovauja teismuose? Tačiau, gaunasi taip, kad į pareigybę tokio reikalavimo įrašyti neturime galimybės ir skelbiant konkursą negalėsime užtikrinti, kad konkurse dalyvautų tik asmenys jį turintys. Ką daryti tokiu atveju? 

    Metodikos 33 punkte nustatyta, kad Metodikos 1 priede nustatyti tipiniai specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams taikomi nustatant pareigybės aprašyme specialiuosius reikalavimus tiek, kiek jų nenustato kiti teisės aktai. Tokiu atveju, rengiant pareigybės aprašymą, pareigybės aprašymo projekto kortelėje „Tipiniai specialieji reikalavimai“ , reikia uždėti varnelę ties laukeliu „Tvarkyti privalomus specialiuosius reikalavimus“. Tuomet atsiranda galimybė įrašyti reikiamus pagal teisės aktus specialiuosius reikalavimus, nurodant teisės aktą, kuriame tie reikalavimai yra nustatyti, ir jo numerį ir datą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Ar galima nustatant specialiuosius reikalavimus dėl išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos ir darbo patirties, jeigu mums visai nesvarbus išsilavinimas, nurodyti taip:

    16.1. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

    arba:

    16.2. išsilavinimo tipas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

    16.3. darbo patirtis – personalo valdymo srityje;

    16.4. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai?

    Metodikos 27 punkte nurodyta, kad pareigybės aprašyme nustatoma viena arba abi alternatyvos iš Metodikos 1 priede nustatytų išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimų ir (ar) reikalavimų alternatyvų. Taigi, jeigu pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti pakanka turėti darbo patirtį veiklos srityje, o išsilavinimo studijų kryptis/-ys nėra svarbu, rengiant pareigybės aprašymą yra galimybė pasirinkti tik antrąją alternatyvą iš Metodikos 1 priede nustatytų išsilavinimo ir (ar) darbo patirties reikalavimų.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Metodikos 1 priede 5 punkte skyriaus vedėjui (V pareigybės lygmens pareigybėms) nustatytas specialusis reikalavimas - turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija. Ar tokį reikalavimą dėl kvalifikacinio laipsnio ir privalome įrašyti, ar galima nusistatyti, kad skyriaus vedėjas turi turėti magistro kvalifikacinį laipsnį?

    Reikalavimai dėl išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos, darbo patirties yra tipiniai specialieji reikalavimai, todėl jų keisti negalima, išskyrus atvejus, kai specialieji reikalavimai tai pareigybei nustatyti kituose teisės aktuose.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Ar galima prie specialiųjų reikalavimų dėl išsilavinimo ir darbo patirties antroje alternatyvoje nurodyti/pasirinkti patirtį keliose veiklos srityse? Ar galima parinkti tik vienos tam tikros srities patirtį?

    Metodikos 30 punkte reglamentuota, kad pareigybės aprašyme darbo patirtis veiklos srityje nustatoma, atsižvelgiant į pareigybei, įstaigos padaliniui, kuriam priskiriama ši pareigybė, ar įstaigai priskirtą veiklos sritį ir pareigybės specializaciją. Tuo remiantis, prie specialiųjų reikalavimų dėl išsilavinimo ir darbo patirties, antroje alternatyvoje nurodant patirtį veiklos srityje, galima nurodyti kelias alternatyvias patirtis (naudojant mygtuką ARBA), siejant jas su visomis veiklos sritimis, ar specializacijomis, kurios priskiriamos pareigybei.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Antroje alternatyvoje, nustatant reikalavimą turėti darbo patirties, reikia nurodyti, kokioje veiklos srityje. Kaip teisingai pasirinkti patirtį veiklos srityje?

    Konkretaus pareigybės aprašymo rengėjas turi detalizuoti darbo patirties sritį. Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 30 punkte nustatyta, kad pareigybės aprašyme darbo patirtis veiklos srityje nustatoma, atsižvelgiant į pareigybei, įstaigos padaliniui, kuriam priskiriama ši pareigybė, ar įstaigai priskirtą veiklos sritį ir pareigybės specializaciją. Reikalaujamą darbo patirties sritį rekomenduojama nustatyti taip pat atsižvelgiant į pareigybei priskirtas funkcijas ir vieną iš šių sričių:

    • pareigybei priskirtą veiklos sritį/-tis;
    • įstaigai priskirtą veiklos sritį;
    • įstaigos struktūriniam padaliniui priskirtą veiklos sritį.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Ar yra galimybė nustatyti reikalavimus „mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu“ ir „būti susipažinusiam su konkrečių teisės aktų nuostatomis“?

    Kokie yra ar gali būti specialieji reikalavimai, keliami valstybės tarnautojams, nustatyta Metodikos 26 punkte.

    Žinoti valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus bei reikalavimas mokėti dirbti „Microfoft Office“ programiniu paketu yra pripažįstamas kaip bendrinis ir formaliai neišreiškiamas, todėl prie specialiųjų reikalavimų nėra nustatomas.

    Jei specialiosios veiklos srities funkcijoms vykdyti yra poreikis reikalauti gebėti/mokėti naudotis kažkokiomis konkrečiomis specialiomis kompiuterinėmis programomis, tokiu atveju toks reikalavimas galimas, nurodant konkrečias specifines programas.

    Taip pat pažymėtina, jei valstybės tarnautojas turi žinoti, gebėti taikyti praktikoje/naudoti specifines programines, kompiuterines programas, reiktų nusistatyti ir apsirašyti specialiosios veiklos srities profesinę kompetenciją, kadangi teisės aktų žinojimas, ir gebėjimas juos taikyti, konkrečių profesinių žinių turėjimas ir gebėjimas jas taikyti savo veikloje, asmeninių savybių, susijusių su profesine veikla turėjimas yra kompetencijos sudedamoji dalis/indikatorius (Metodikos 51 punktas).

    Taip pat atkreipiame dėmesį, kad yra aprašyta ir patvirtinta kompetencija „teisės išmanymas“.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Ar galima seniūno pareigybei prie tipinių specialiųjų reikalavimų prie darbo patirties nenurodyti jokios veiklos srities ir pasirinkti iš klasifikatoriaus „nenurodyta“, t. y. nenurodyti kokioje veiklos srityje patirtis reikalinga?

    Metodikos 14 punkte nustatyta, kad pareigybėms, išvardintoms Metodikos 3 priede (tame tarpe ir seniūnui bei jo pavaduotojui), veiklos sritis nenustatoma,. Tokiu atveju seniūnui nustatomas reikalavimas turėti darbinę patirtį, nenurodant konkrečios veiklos srities.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    Ar būtų pažeisti Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos reikalavimai, jei nustatant specialiuosius reikalavimus ir nurodant išsilavinimą, neapsiribotume 4 studijų kryptimis, bet per alternatyvą (ARBA) pasirinktume dar 2 (ar 4 išsilavinimo kryptis), neįvedant patirties reikalavimo, nors kiti teisės aktai nenumato spec. išsilavinimo?

    Metodikos 27 punktas reglamentuoja, kad rengiant pareigybės aprašymą, specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties nustatomi, vadovaujantis Metodikos 1 priede nustatytais tipiniais specialiaisiais reikalavimais valstybės tarnautojams, išskyrus tuos atvejus, kai rengiami politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir kai specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos bei ir dėl darbo patirties yra reglamentuoti kituose teisės aktuose.

    Jokių kitų išimčių teisės aktas nenustato, todėl galima pasirinkti vieną iš tipinių alternatyvų su tiek galimų studijų krypčių, kiek nustatyta (t. y. ne daugiau 4)  arba abi nustatytas alternatyvas. Nebent specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo  (su daugiau studijų krypčių) nustatyti kituose teisės aktuose. Jei toks teisės aktas yra, jį rengiant pareigybės aprašymą, reikia nurodyti.

    Jei specialieji reikalavimai nustatomi pagal Metodikos nuostatas, toks pareigybės aprašymas bus grąžintas taisyti, nes neatitiks teisės akto reikalavimo.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 12.

    Ar vadovavimo projektui, kurį įgyvendina valstybinė institucija, patirtis gali būti prilyginta vadovaujamo darbo patirčiai? Projekto įgyvendinimo laikotarpis – daugiau nei 2 metai.

    Metodikos 28, 29 ir 33 punktuose nustatytos valstybės tarnautojų pareigybės, kurių pareigybių aprašymuose turi būti nustatoma vadovaujamo darbo patirtis. Šioms vadovaujančioms valstybės tarnautojų pareigybėms pareigybių aprašymuose priklausomai nuo pareigybės lygmens nustatoma vadovaujančio darbo patirtis nuo 1 iki 3 metų pagal Metodikos 1 priede nustatytus tipinius specialiuosius reikalavimus keliamus valstybės tarnautojams. Vadovaujamo darbo patirtis suprantama taip, kaip nustatyta Metodikos 1 priede – vadovaujamo darbo patirtimi laikoma patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims, taip pat patirtis vykdant asmenų vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims pavadavimo funkcijas bei patirtis vykdant funkcijas, kuriose reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas). Tam, kad darbo patirtis, susijusi su asmenų grupės darbu, galėtų būti prilyginta vadovaujamo darbo patirčiai, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika nustato tris imperatyvius darbo patirties elementus - organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą. Šiais atvejais teisės akte išskirti ir keli konkretūs pavyzdiniai atvejai apimantys vadovaujamo darbo patirtį – patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas.

    Paminėtina, kad atsižvelgiant į teismų praktiką, teismai reikšmingais vadovaujamo darbo patirčiai įvertinti duomenimis laikė – vadovaujamo pobūdžio funkcijų turinį, funkcijų įtvirtinimą teisės aktuose bei tam tikrų asmenų veiklos organizavimą, tvarkymą, atsakingumą.

    Taigi, jeigu projekto vadovo pareigybės aprašyme buvo nurodytos funkcijos, susijusios su kitų asmenų veiklos organizavimu, kontroliavimu, koordinavimu, atsakingumu už šių asmenų veiksmus, priimamus sprendimus ir pan., ir atsižvelgiant į tai, kas pasakyta aukščiau ir, kad projektinė veikla ir vadovavimas projektui nebuvo išskirtinai vienkartinis trumpalaikis veiksmas, manytina, kad vadovavimo projektui laikotarpis galėtų būti prilyginamas vadovaujamo darbo patirčiai.

    Atnaujinta: 2021 11 09

  • Kompetencijos 5
   • 1.

    Kaip nustatyti kompetencijų lygius?

    Vadovaujantis Metodikos 43 punktu, valstybės tarnautojų pareigybėms privalomos kompetencijos ir jų pakankami lygiai nustatomi, vadovaujantis Metodikos 2 priedu. Ten, kur yra galimybė rinktis tarp dviejų lygių, lygis pasirenkamas vadovaujantis nuostatomis, išdėstomomis po 2 priedo lentele. Kitais, nei nustatyta atvejais, sprendimą dėl šių kompetencijų lygių priima pareigybės aprašymo rengėjas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Ar reikia įsakymu pasitvirtinti kompetencijas, kurios jau sukurtos pagal ruošinius?

    Pareigybių aprašymų ruošiniai su atitinkamomis kompetencijomis ir jų lygiais jau yra patvirtinti VTD direktoriaus įsakymu (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/40bbcf71744f11eaa38ed97835ec4df6?jfwid=-1cf20o6z6i), kaip tai numatyta Metodikoje. Taip pat šiuo įsakymu yra aprašytos ir patvirtintos šios kompetencijos: bendrosios; vadybinės ir lyderystės; specifinės ir bendrosios veiklos srities profesinės. Taigi, kompetencijų, patvirtintų VTD direktoriaus įsakymu, įstaigoje pasitvirtinti nereikia.

    Metodikos 45 punkte reglamentuota, kad profesinės kompetencijos pareigybei nustatomos, jeigu nepakanka specifinių kompetencijų. Esant poreikiui, specialiosios veiklos srities profesinės kompetencijos aprašomos ir jų aprašymai įstaigoje tvirtinami pagal Metodikos 4 priedą. Specialiosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymus tvirtina valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba kolegialios institucijos vadovas.

    Specialiosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymai rengiami VATIS.

    Taigi, jeigu rengiant pareigybės aprašymą, neužtenka jau nustatytų ir aprašytų bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų (Veiklos planavimo kompetencijos; Finansų valdymo ir apskaitos kompetencijos; Informacinių technologijų valdymo kompetencijos; Žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijos; Viešųjų pirkimų išmanymo kompetencijos; Teisės išmanymo kompetencijos; Dokumentų valdymo kompetencijos; Turto valdymo kompetencijos; Viešųjų ryšių išmanymo kompetencijos; Tarptautinių ryšių išmanymo kompetencijos; Vidaus audito išmanymo kompetencijos; Korupcijos prevencijos kompetencijos), įstaigoje galima susikurti ir pasitvirtinti (t. y. šiuo atveju tvirtina įstaigos vadovas) reikalingas specialiosios veiklos srities profesines kompetencijas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Kas ir kuo remiantis turi paruošti įstaigos profesines kompetencijas?

    Metodikoje nurodytos kompetencijos yra patvirtintos VTD direktoriaus įsakymu. Jei reikalingos papildomos specialiosios veiklos srities profesinės kompetencijos, jas patvirtinti turi į pareigas priimantis asmuo. Rengiant specialiosios veiklos srities/-čių profesinių kompetencijų aprašymus, siūlytina sudaryti darbo grupę, kuri bendrai spręstų, kokių profesinių kompetencijų įstaigoje reiktų ir parengtų nustatytų profesinių kompetencijų aprašymus. Manytina, kad įstaigoje įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už VATARAS ir VATIS duomenų tvarkymą, galėtų šias kompetencijas įvesti į VATIS.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ar pirmiausia turi būti sukurta ir patvirtinta kompetencija, tam kad būtų galima kurti pareigybės aprašymą? Kokiu būdu tvirtinama kompetencija: kas tvirtina ir kaip - VATIS ar įsakymu?

    Pareigybių ruošiniai su atitinkamomis kompetencijomis ir jų lygiais jau yra patvirtinti VTD direktoriaus įsakymu:

    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/40bbcf71744f11eaa38ed97835ec4df6?jfwid=-1cf20o6z6i.

    Taip pat šiuo įsakymu yra aprašytos ir patvirtintos kompetencijos: bendrosios; vadybinės ir lyderystės; specifinės ir bendrosios veiklos srities profesinės. Jeigu, rengiant pareigybės aprašymą, neužtenka jau nustatytų bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų, įstaigoje galima susikurti ir pasitvirtinti (t. y. šiuo atveju tvirtina įstaigos vadovas) trūkstamas reikalingas specialiosios veiklos srities profesines kompetencijas bei jų aprašymus. Tokiu atveju, prieš kuriant pareigybės aprašymą, reikėtų pasitvirtinti savo sukurtą/-as specialiosios veiklos srities profesinę/-es kompetenciją/-as ir jų aprašymus įsakymu ir įkelti į VATIS, ir tik tada bus galima pilnai susikurti atitinkamą pareigybės aprašymą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Ar pareigybės aprašyme padalinių vadovų pareigybėms galima nustatyti aukštesnius kompetencijų lygius, nei nurodyta Metodikoje?

    Kompetencijų lygius galima rinktis tik tada, kai Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika  tą leidžia  (pagal taisykles, kurios nurodytos Metodikos 2 priede po lentele). Kitais atvejais kompetencijų lygis yra toks, koks nustatyta, ir jo keisti galimybės nėra, nes tai yra tipinis specialusis reikalavimas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

 • Tarnybinės veiklos vertinimas 16
  • 1.

   Kai įvertinus valstybės tarnautoją yra sudaromas individualus kvalifikacijos tobulinimo planas ir nurodoma tobulinti tam tikras kompetencijas neformalaus švietimo būdu, ar valstybės tarnautojas turės kažkaip atsiskaityti už plano įvykdymą tiesioginiam vadovui?

   Vadovaujantis Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 11.4 papunkčiu, tiesioginis vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacijos vertinimo rezultatus, prireikus sudaro karjeros valstybės tarnautojo individualų kvalifikacijos tobulinimo planą. Teisės akte kvalifikacijos tobulinimo plano vykdymo ir atsiskaitymo už tame plane numatytos kvalifikacijos tobulinimą procedūra nėra nustatyta. Tačiau manytina, kad tiesioginis vadovas, sudaręs tokį planą, yra atsakingas už šio plano vykdymo koordinavimą, o valstybės tarnautojas yra atsakingas su sutartą kvalifikacijos tobulinimą. Valstybės tarnautojo kvalifikacija vėl bus vertinama tarnybinės veiklos vertinimo metu, kuomet jis savo pasiektais rezultatais ir veikla tarsi ir atsiskaitys tiesioginiam vadovui.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 2.

   Jeigu valstybės tarnautojo kvalifikacija buvo įvertinta 3 balais, ar privaloma sudaryti individualų kvalifikacijos tobulinimo planą?

   Vadovaujantis Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 11.4 papunkčio nuostata, tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacijos vertinimo rezultatus, prireikus sudaro karjeros valstybės tarnautojo ir pakaitinio valstybės tarnautojo individualų kvalifikacijos tobulinimo planą.

   Taigi, motyvuoto siūlymo III skirsnis INDIVIDUALUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS pildomas tik esant poreikiui ir nėra privalomas.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 3.

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įvertinus valstybės tarnautojo veiklą labai gerai, valstybės tarnautojui gali būti taikomos šio įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytos skatinimo priemonės. Ar tai reiškia, kad  valstybės tarnautojui to paties vertinimo metu gali būti taikomas kelios 31 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytos skatinimo priemonės (valstybės tarnautojo vertinimo formoje prie gali siūlymų nurodoma, kad „pažymimas vienas variantas“)?

   Vadovaujantis Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas), 11.7 papunkčiu bei Aprašo 1 ir 5 prieduose patvirtintomis tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio/neeilinio vertinimo metu  formomis, tiesioginiam vadovui įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, turi būti teikiamas vienas iš Valstybės tarnybos įstatyme numatytų siūlymų, tarp jų ir viena iš galimų skatinimo priemonių.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 4.

   Tiesioginis vadovas valstybės tarnautoją įvertino labai gerai, siūlo padidinti pareiginės algos koeficientą, taikant 1,5 didesnį. Įstaigos vadovas nesutinka su koeficiento didinimu. Kokie tolesni veiksmai?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnyje  reglamentuota, kad šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodyti siūlymai yra įgyvendinami į pareigas priimančio asmens sprendimu. Taip pat Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas),  60 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nustatytais terminais priima sprendimą dėl motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Aprašo 67 punkte reglamentuota, kad apie valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimą įgyvendinti ne motyvuotame siūlyme ar siūlyme pateiktą siūlymą arba vertinimo komisijos vertinimo išvadoje pateiktą siūlymą, o kitą Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 ar 9 dalyse nustatytą priemonę, valstybės tarnautojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo po valstybės tarnautojo vertinimo labai gerai, nepatenkinamai ar vertinus jo veiklą tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje priima sprendimą arba įgyvendinti tiesioginio vadovo ar vertinimo komisijos pateiktą siūlymą arba įgyvendinti kitokią, nei pasiūlė tiesioginis vadovas ar vertinimo komisija, poveikio priemonę. Priėmus sprendimą taikyti kitokią, nei siūlė tiesioginis vadovas, priemonę, valstybės tarnautojas su tokiu sprendimu supažindinamas.

   Atnaujinta: 2021 05 14

  • 5.

   Ar tiesioginiam vadovui įvertinus valstybės tarnautoją labai gerai, jis privalo būti vertinamas ir vertinimo komisijoje?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos vertinimo komisijos, kurios į pareigas priimančio asmens prašymu arba kreipiantis valstybės tarnautojui, nesutinkančiam su tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimu, teikia į pareigas priimančiam asmeniui išvadą dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo. Taigi, vertinimo komisijoje valstybės tarnautojo veikla vertinama tik tada, jeigu to pageidauja jis pats arba į pareigas priimantis asmuo.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 6.

   Ar siūlant didinti pareiginės algos koeficientą, gali būti tik vienas skaitmuo po kablelio ar gali būti ir du? Pvz., gali būti siūloma nustatyti 1,41 didesnį koeficientą ar tik 1,4?

   Atsižvelgdami į tai, kad, įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, perskaičiuojant pareiginės algos koeficientą, šis turėjo būti nustatomas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu, manytume, kad ir šiuo atveju gali būti keli skaičiai po kablelio.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 7.

   Ar į pareigas priimančiam asmeniui teikiant siūlymą nustatyti valstybės tarnautojui didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento, galima siūlyti, pvz., 0,7 ar 1,2 didesnį koeficientą. Ar gali būti siūlomas tik 0,5, 1, 1,5 koeficiento padidinimas?

   Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiginės algos didinimo nustatytas tik galimas koeficiento didinimo intervalas, t. y. ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnis, manytina, kad galima siūlyti didinti bet kokiu koeficientu, patenkančiu į nurodytąjį intervalą.

   Tais atvejais, kai iki didžiausio galimo pareiginės algos koeficiento trūksta mažiau nei 0,5, manytina, kad tokiu atveju galima nustatyti didesnę pareiginę algą, taikant mažiau kaip 0,5 didesnį koeficientą. Pvz., II įstaigų grupėje pareigas einančio vyriausiojo specialisto pareiginės algos koeficientas yra 12,7. Iki šiai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento trūksta 0,3, tad vertinimo metu gali būti teikiamas siūlymas nustatyti didesnę pareiginę algą, taikant 0,3 didesnį koeficientą, nes taikant 0,5 būtų viršijamas didžiausias galimas koeficientas.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 8.

   Valstybės tarnautojas po vaiko priežiūros atostogų grįš į darbą gegužės mėnesio pabaigoje. Kada galima atlikti jo tarnybinės veiklos vertinimą?

   Šio valstybės tarnautojo tarnybinė veikla bus vertinama kasmetinio vertinimo metu, t. y. kitų metų sausio mėnesį. Neeilinis  tarnybinės veiklos vertinimas šiuo atveju negalimas, nes jis gali būti atliekamas tik praėjus 6 mėnesiams nuo kasmetinio vertinimo arba ėjus pareigas įstaigoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, ir iki lapkričio 1 d. (grįžus į pareigas gegužės mėnesio  pabaigoje, jis būtų ne anksčiau kaip lapkričio pabaigoje, t. y. po leistino termino).

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 9.

   Ar gali valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas – po vertinimo būti perkeltas į skyriaus vedėjo pareigas?

   Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus kadencijai priimtą valstybės tarnautoją, gali būti perkeltas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu tik tuo atveju, kai karjeros valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai ir jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Taip pat Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad kai valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus pareigas, kurioms įstatymais nustatyta kadencija, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Įstatymas nenustato, kad perkėlimas galimas tik į nuosekliai aukštesnes pareigas, todėl darytina išvada, kad vyriausiasis specialistas, jo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, gali būti perkeliamas ir į skyriaus vedėjo pareigas, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 10.

   Ar valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo iniciatyva gali būti atliktas tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas, kai iki kasmetinio vertinimo lieka mažiau negu du mėnesiai?

   Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 27 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas atliekamas ir motyvuotas siūlymas į pareigas priimančiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. Vadovaujantis šia nuostata, jeigu iki kasmetinio vertinimo liko mažiau kaip 2 mėnesiai, neeilinis vertinimas nėra galimas.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 11.

   Ar galima vertinti valstybės tarnautoją, grįžusį iš tikslinių atostogų liepos pabaigoje, kasmetinio vertinimo metu? Užduotys, tarnautojui grįžus, buvo nustatytos.

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kasmet, jeigu jis ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina (ėjo) pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo veikla. Taigi, valstybės tarnautojai grįžus iš tikslinius atostogų liepos pabaigoje (pareigas ėjus trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus), jos kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas neturi būti atliekamas. Turi būti tik susitarimas dėl einamųjų metų užduočių.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 12.

   Jeigu į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą įgyvendinti tiesioginio vadovo motyvuotame siūlyme pateiktą siūlymą suteikti valstybės tarnautojui poilsio dienų, tai per kiek laiko tomis poilsio dienomis valstybės tarnautojas turi pasinaudoti?

   Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 64 punkte nurodyta, kad motyvuotame siūlyme, siūlyme ar vertinimo komisijos išvadoje pateiktas siūlymas suteikti iki 5 mokamų poilsio dienų arba atitinkamai sutrumpinti darbo laiką, įgyvendinamas per vienus metus nuo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 13.

   Ar gali savivaldybės administracijos direktorius (valstybės tarnautojas, priimtas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) būti valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nariu?

   Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 43 punkte nurodyta, kad vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 valstybės tarnautojų, einančių pareigas toje pačioje įstaigoje kaip ir valstybės tarnautojas, kurio tarnybinė veikla yra vertinama. Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertinanti vertinimo komisija sudaroma iš skirtingų įstaigų ne žemesnės nei įstaigos vadovo, kurio tarnybinė veikla vertinama, pareigybių grupės valstybės tarnautojų. Kitokių nuostatų dėl komisijos narių statuso ir pan. nėra.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 14.

   Ar reikia sudaryti valstybės tarnautojų vertinimo komisiją, jei valstybės tarnautojų vertinimo metu nesusidaro aplinkybės, dėl kurių valstybės tarnautojai turėtų būti vertinami komisijoje (nėra valstybės tarnautojų, nesutinkančių su tiesioginio vadovo vertinimais, valstybės tarnautojus į pareigas priėmęs asmuo nepageidauja, kad valstybės tarnautojų veiklą įvertintų komisija)?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (toliau – įstaigos) sudaromos vertinimo komisijos, kurios į pareigas priimančio asmens prašymu arba kreipiantis valstybės tarnautojui, nesutinkančiam su tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimu, teikia į pareigas priimančiam asmeniui išvadą dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo. Taip pat Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 41 punkte reglamentuota, kad valstybės tarnautojus į pareigas priimantis asmuo sudaro nuolatinę valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją.

   Vadovaujantis šiomis nuostatomis, įstaigose turi būti sudaryta nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, nepriklausomai nuo to, ar bus poreikis šiai komisijai organizuoti posėdį, ar ne.

   Atnaujinta: 2021 03 04

  • 15.

   Naujausi dažniausiai užduodami klausimai apie valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą

   Dažniausiai užduodamus klausimus apie valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą rasite čia

   Atnaujinta: 2021 05 14

  • 16.

   Dažniausiai užduodami klausimai apie įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą taikant 360 laipsnių metodą. 

   Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą taikant 360 laipsnių metodą rasite čia

   Atnaujinta: 2021 02 02

 • Priėmimas 25
  • 1.

   Dalyvauju konkurse užimti darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas. Noriu pasikonsultuoti dėl konkurso procedūrų. Kur galėčiau kreiptis?

   Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka yra decentralizuota, Valstybės tarnybos departamentas joje nedalyvauja – visus darbo konkursų organizavimo ir vykdymo darbus atlieka pačios įstaigos. Taigi visais konkurso organizavimo klausimais pretendentai, siekiantys užimti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, turi kreiptis į konkursą organizuojančią įstaigą, o iškilus techniniams klausimams naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarna – į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos tel. (8 5) 271 7777 arba ittpagalba@vrm.lt.

   Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, konkurso organizavimo ir vykdymo galimų pažeidimų prašome kreiptis, pagal Viešojo administravimo įstatymą, į konkursą organizavusią įstaigą arba, pagal Darbo kodeksą, per 3 mėnesius į Darbo ginčų komisiją.

   Atnaujinta: 2021 01 11

  • 2.

   Kokios užduotys sudaro bendrųjų kompetencijų testą?

   Bendrųjų kompetencijų testas yra skirtas įvertinti pretendentų turimas bendrąsias kompetencijas, kurios yra reikalingos visiems valstybės tarnautojams bet kurioje veiklos srityje. Bendrųjų kompetencijų testas gali būti taikomas konkursuose į specialisto, vyresniojo specialisto, vyriausiojo specialisto, skyriaus vedėjo, patarėjo, vidinio departamento (valdybos) direktoriaus pavaduotojo, vidinio departamento direktoriaus pareigas.

   Atnaujinta: 2021 01 08

  • 3.

   Koks darbo užmokestis bus mokamas laimėjus XX pareigas?

   Informacijos dėl konkrečios pareigybės darbo užmokesčio, darbo funkcijų, darbo vietos ir kt. turėtumėte kreiptis į priimančios įstaigos personalo specialistus.

   Atnaujinta: 2021 01 08

  • 4.

   Dalyvavau konkurse į valstybės tarnautojo pareigas. Kaip galėčiau susipažinti su šio konkurso protokolu, garso ir/ar vaizdo įrašu?

   Duomenų subjekto teisių, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente tvarką nustato Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 ,,Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 27V-99 redakcija) (toliau – tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 24.1 papunktyje nustatyta, kad susipažinimas su pretendentų vertinimo komisijoje protokolu, savo spręstais testais ir raštu atliktomis užduotimis galimas iš karto pasibaigus pretendentų vertinimui komisijoje arba Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Pretendentams gali būti išduodami protokolo išrašai, neatskleidžiant kitų pretendentų duomenų. Pretendentų spręstų testų ir raštu atliktų užduočių kopijos neišduodamos. Susipažinimas su <....> testo žodžiu skaitmeniniu garso įrašu, kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu, pretendentų vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso arba garso ir vaizdo įrašu galimas Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Asmenims skaitmeninio garso bei garso ir vaizdo įrašo kopijos neišduodamos, jie gali tik išklausyti savo garso arba peržiūrėti savo vaizdo įrašą. Susipažinimą organizuoja Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už konkretaus kompleksinio vertinimo organizavimą arba konkretaus pretendentų vertinimo komisijos sekretorius (jiems nesant – kiti įgalioti Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai).

   Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta, kad kai pretendentų vertinimas komisijoje vyko telekomunikacijų galiniais įrenginiais ir nebuvo techninių galimybių pretendentams stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą, jų prašymu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo pateikia protokolo išrašą, nurodydamas jame pretendentų vardus, pavardes, užimtas vietas (eiliškumą) ir gautus balus. Susipažinę su protokolo išrašu, stebėtojai ir pretendentai jį turi sunaikinti.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 5.

   Įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai.  Ar  konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. Konkursas turi būti baigtas ir jo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. VTĮ 14 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įstaigos vadovo pareigos lieka laisvos nepasibaigus įstaigos vadovo kadencijai arba įsteigus naują pareigybę, konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo ar naujos pareigybės įsteigimo dienos.

   Paklausime nurodytu atveju, kai įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai, siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos organizavimo tęstinumą, konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei pareigos atsilaisvins.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 6.

   Esu karjeros valstybės tarnautoja. Ar man laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas būsiu atleista iš pareigų, ar vyks mano perkėlimas į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje institucijoje?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  21 straipsnio 2 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, yra perkeliamas. Minėtame straipsnyje nėra nurodyta „laimėjus atranką“, todėl manytina, kad karjeros valstybės tarnautojui laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, jis turėtų būti  priimamas į laimėtas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, atleidus jį iš karjeros valstybės tarnautojo pareigų.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 7.

   Kokiam laikotarpiui priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas?

   Tikslią  informaciją apie pakaitinio valstybės tarnautojo darbo terminą suteikia priimanti įstaiga. Kreipkitės į ją arba susisiekite su atranką administruojančiu Valstybės tarnybos departamento specialistu, kuris nurodys įstaigos kontaktinį asmenį.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 8.

   Ar yra galimybė dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas nuotoliniu būdu?

   Esant Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo 3.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, tokia galimybė yra.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 9.

   Konkurso į vyriausiojo specialisto pareigas pirmame etape (testas) surinkau pereinamąjį balą. Ar kitą kartą galiu nedalyvauti pirmame konkurso etape ir iš karto patekti į kitą etapą?

   Bendrųjų kompetencijų testo rezultatas galioja tik konkrečiai tam konkursui, kuriame jį laikėte. Dalyvaujant kitame konkurse testą reikia laikyti iš naujo.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 10.

   Kaip žinoti, ar konkurso metu bus taikomas bendrųjų gebėjimų testas?

   Informaciniame pranešime apie konkurso organizavimo datą, laiką ir vietą pretendentai taip pat yra informuojami apie pretendentų vertinimui planuojamus taikyti metodus. Dažniausiai testas yra taikomas į konkursą atvykus 7 ir daugiau pretendentų, tačiau galutinis sprendimas dėl testo taikymo yra priimamas konkurso dieną, atsižvelgiant į atvykusių pretendentų skaičių.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 11.

   Jeigu pavaldžios įstaigos vadovo kadencija eina į pabaigą, ar būtina skelbti konkursą, jeigu yra galimybė, kad ji bus pratęsta?

   Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 punktu į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų nustatytais atvejais be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 5 punktu be konkurso į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas gali būti priimama šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, pratęsti įstaigos vadovo kadenciją nėra galimybės.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 12.

   Kokius dokumentus konkursui/atrankai pretendentas turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)?

   Per VATIS pretendentas pateikia:

   1. Nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

   2. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reiklavimams formą.

   3. Asmens priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną.

   4. Diplomo (-ų) kopiją (-as).

   5. Kitus dokumentus Valstybės tarnybos departamento prašymu.

    

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 13.

   Ar galima prašymą dalyvauti konkurse/atrankoje siųsti konkursą administruojančiam Valstybės tarnybos departamento darbuotojui el. paštu?

   Vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d.  nutarimo Nr. 1295 redakcija) (toliau – Konkursų aprašas) 16 punktu pretendentas dokumentus į konkursą/atranką pateikia tik per VATIS.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 14.

   Kokiu atveju Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką, gali prašyti papildomų dokumentų?

   Papildomų dokumentų Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką gali prašyti, kai jam būtina įsitikinti ar pretendentas atitinka skelbiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 15.

   Kokia forma turi būti pateiktas dokumentas dėl pareigybės aprašyme specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos darbo patirties?

   Tai gali būti:

   1. pažyma iš darbovietės (išduota darbdavio arba buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens), kurioje būtų pažymėta, kokios funkcijos buvo atliekamos pretendentui einant tam tikras pareigas, įvardintas konkretus laikotarpis nuo kada iki kada asmuo vykdė nurodytas funkcijas, ėjo nurodytas pareigas ar pan. Pažymoje turėtų būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbdavio (ar buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens) parašas, antspaudas (jei privati įmonė), kiti rekvizitai.

   2. Pareigybės aprašymo, su nurodytomis funkcijomis, kopija.

   3. Darbo sutarties, jei joje aiškiai įvardintas veiklos pobūdis ir nurodytos konkrečios funkcijos bei priėmimo/perkėlimo/atleidimo data, kopija.

   4. Išrašas (ar jo kopija) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikto dokumento, kuriame aiškiai matytųsi laikotarpiai ir funkcijos, kurias vykdė pretendentas.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 16.

   Per kiek laiko turi būti patikrinamas per VATIS pateiktas pretendento prašymas dalyvauti konkurse/atrankoje?

   Pretendento prašymas turi būti patikrintas per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 17.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą Gražinti prašymą pateikti papildomus dokumentus su nurodyta data. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

   Gavęs minėtą pranešimą turėtumėte atidžiai perskaityti konkursą/atranką administruojančio Valstybės tarnybos departamento darbuotojo Jums pateiktą informaciją ir pateikti per VATIS prašomus dokumentus iki nurodyto termino pabaigos. Jei Jums kyla klausimų dėl papildomų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į konkursą/atranką administuojantį Valstybės tarnybos departamento darbuotoją jo nurodytu telefonu ar el. paštu.  

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 18.

   Kokiu atveju turiu pateikti konkurso/atrankos specialiuosiuose reikalavimuose nustatyto užsienio kalbos mokėjimo įrodantį dokumentą?

   Pretenduojančio į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą ir dokumento pateikimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 19.

   Ar galiu konkursui/atrankai pateikti užsienio kalba man išduotus papildomai prašomus dokumentus:

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai dokumentas xx turėtų būti pateiktas valstybine (lietuvių) kalba.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 20.

   Ką daryti, jei negaliu į VATIS įkelti papildomai prašomų dokumentų:

   Su Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ITT paslaugų tarnybą: el. paštas ittpagalba@vrm.lt  tel. (8 5) 271 7777. Kreiptis į ITT paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 21.

   Ką daryti, jei negaliu prisiskambinti telefonu, nurodytu konkurso/atrankos skelbime, skiltyje Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai"?

   Parašyti el. laišką adresu, kuris nurodytas toje pačioje skelbimo skiltyje.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 22.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą, kad „atitinku bendruosius ir specialiuosius reikalavimus“. Dėl darbo vertinamojo pokalbio nesulaukiu jokio pranešimo. Gal galite pakomentuoti situaciją?

   Pagal Konkursų aprašo 39 punktą, informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą gausite per VATIS sistemą likus ne mažiau kaip 3 d. d. iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 23.

   Ar visiems pretendentams, kurie kandidatuoja į vadovų pareigas reikia atlikti kompleksinį vertinimą?

   Kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, kurie kandidatuoja į įstaigos vadovo pareigas. Detaliau galite susipažinti:

   http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/kompleksinis-vertinimas-912.html

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 24.

   Ar visi planuojantys kandidatuoti į įstaigų vadovų pareigas gali registruotis į kompleksinį vertinimą?

   Į kompleksinį vertinimą gali užsiregistruoti tik tie pretendentai, kurie kandidatuoja į konkrečias įstaigos vadovo pareigas ir atitinka konkretaus paskelbto konkurso pareigybėse aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 25.

   Ar yra galimybė redaguoti paskelbtą konkursą (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti). Konkursas paskelbtas Valstybės tarnybos departamento portale (portalas.vtd.lt)?

   Tokios galimybės nėra.

   Atnaujinta: 2019 12 20

 • Stažas 15
  • 1.

   Kaip galėčiau gauti savo duomenis apie darbinę patirtį valstybės ir savivaldybių įstaigose?

   Valstybės tarnautojai, kurių duomenys tvarkomi Valstybės tarnautojų registre, gali savarankiškai peržiūrėti savo duomenis ir susiformuoti duomenų išrašą per šios registro savitarnos portalą.

   Registro savitarnos portalas pasiekiamas adresu savitarna.vataras.lt. Prie jo prisijungti galima per  elektroninius valdžios vartus.

   Atnaujinta: 2021 02 01

  • 2.

   1997-08-01 – 2002-09-01 dirbau Vidaus reikalų sistemoje policijos inspektoriumi, 2003-02-20 – 2003-12-31 dirbau viešojo administravimo institucijoje pagal darbo sutartį administratoriumi (pusę etato), 2004-01-01–2005-02-03 dirbau ten pat, tose pačiose pareigose visu etatu, nuo 2005-08-16 metodininku, nuo 2006-04-01 referentu, 2007-09- 01 – 2008-05-31 dirbau profesijos mokytoju Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre. Šis centras yra finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, tai valstybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 2009-02-04 iki šiol laimėjęs konkursą dirbu valstybės tarnautoju. Ar dirbant policijos inspektoriumi, administratoriumi (kur pareigybės aprašyme nustatytas būtinas reikalavimas - aukštasis išsilavinimas) bei mokytoju mano stažas turi būti įskaičiuotas į valstybės tarnybos stažą už kurį mokamas priedas?

   Tarnybos stažo skaičiavimą reglamentuoja Valstybės tarnybos  įstatymo (toliau – VTĮ) 47 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 patvirtintos Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklės  (toliau  Taisyklės).  VTĮ  47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

   VTĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos, numatančios galimybę į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaityti laikotarpius nuo 1990 m. kovo 11 d. tik einant valstybės tarnautojo pareigas. Šiame straipsnyje pateikiamas baigtinis valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo laikotarpių sąrašas, tačiau visas vidaus tarnybos stažas nenurodytas. Todėl karjeros valstybės tarnautojui jo turėtas vidaus tarnybos stažas visa apimtimi  (t. y. papildomi priskaitymai, kaip pvz. tarnyba kariuomenėje ar mokymasis aukštojoje mokykloje ir pan.) į tarnybos Lietuvos valstybei stažą negali būti įskaičiuojamas, įskaičiuojami turėtų būti tie  laikotarpiai, kai asmuo ėjo statutinio valstybės tarnautojo pareigas, nesvarbu kokias, Jūsų atveju tai būtų  1997-08-01 - 2002-09-01 laikotarpis.

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turėjo  (ir turi)  perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą ir, esant reikalui, atitinkamai mokėti priedą už tarnybos stažą einant Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad paslaugų valstybės tarnautojų stažas galėjo (ir gali) būti įskaičiuotas į tarnybos stažą tik kai asmenys ėjo šias pareigas laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. Pagal nuo 2002-07-01 galiojusios redakcijos VTĮ tarnybos stažas nuo 2002-07-01 galėjo būti įskaitomas tik einant valstybės tarnautojo pareigas, kurios nurodytos VTĮ, o administratorių referentų, metodininkų, lektorių, mokytojų pareigos VTĮ nenurodytos. Taip pat atkreipime dėmesį į tai, kad VTĮ 5 straipsnio 6 dalies 7 punkte nustatyta, kad VTĮ netaikomas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manytume, kad laikotarpiai po 2002 m. liepos 1 d.  (Jūsų paklausime nurodyti 2003 - 2008 m. laikotarpiai), kai Jūs ėjote Jūsų nurodytas pareigas, negali būti įskaičiuoti į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nes tai nėra valstybės tarnautojo pareigybės pagal nuo 2002-07-01 galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą.

   Jūsų nurodomas laikotarpis nuo 2009-02-04  iki šio laiko, kai  einate valstybės tarnautojo pareigas įskaitomas į tarnybos stažą.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 3.

   Ar atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarimą, į tarnybos stažą Lietuvos valstybei galima įskaičiuoti asmenų darbo laikotarpius nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. dirbant akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar valstybės (valstybinėse) ar savivaldybės įmonėse?

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 47 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. Perskaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą, valstybės tarnautojas turi pateikti darbdaviui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ėjo A arba B lygio paslaugų valstybės tarnautojo arba joms prilygintas pareigas (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės, darbo sutartį, pareigines instrukcijas ar pan.), jeigu tokių duomenų valstybės tarnautojo byloje nėra.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad Taisyklių 4.2 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Taigi iki 1999 m. liepos 30 d. (iki VTĮ įsigaliojimo) priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

     1. eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš  valstybės įsteigtų fondų ir;

     2. toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 1999 m. liepos 31 d. asmenų eitos pareigos akcinėse bendrovėse, uždarose akcinėse bendrovėse ar valstybės ir savivaldybių įmonėse negali būti priskiriamos A ar B lygio paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms, nes šios pareigos neatitinka Taisyklių 4 punkte nurodytų sąlygų – tai nebuvo pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų. Todėl šis darbo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. 

   Vadovaujantis Taisyklių 3 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija)  įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose. Kadangi į valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio  4 dalies 1–6 punktus akcinės bendrovės, uždaros akcinės bendrovės ar valstybės ir savivaldybių įmonės nepatenka, asmenų eitos pareigos šiose įstaigose negali būti priskiriamos A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms ir atitinkamai šis asmenų darbo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. 

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 4.

   Kaip turi būti skaičiuojamas tarnybos Lietuvos valstybei stažas buvusiems A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojams?

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turi perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą ir, esant reikalui, atitinkamai mokėti priedą už tarnybos stažą einant Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas bei užtikrinti kitas Valstybės tarnybos įstatyme su padidėjusiu stažu susijusias garantijas (pavyzdžiui, kasmetinių atostogų papildomų dienų suteikimas).

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 47 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių  (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. Perskaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą, valstybės tarnautojas turi pateikti darbdaviui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ėjo A arba B lygio paslaugų valstybės tarnautojo arba joms prilygintas pareigas (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės, darbo sutartį ar pan.), jeigu tokių duomenų nėra valstybės tarnautojo asmens byloje.

   Vadovaujantis Taisyklių 3 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija)  įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.

   Taisyklių 4.2 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Taigi iki 1999 m. liepos 30 d. (iki VTĮ įsigaliojimo) priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

     1. eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš  valstybės įsteigtų fondų ir;

     2. toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Valstybės tarnautojams priedai už priskaičiuotą paslaugų valstybės tarnautojo stažą turi būti mokami tik į ateitį nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y.  nuo 2012 m. liepos 5 d.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Taisyklių 5 punktą tarnybos stažą skaičiuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, administracijos (struktūrinis) padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, o jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 5.

   Ar į valstybės tarnybos stažą  įskaitomos atostogos kvalifikacijai tobulinti?

   Valstybės tarnautojams skaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą reikia vadovautis Valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių nuostatomis. 

   VTĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius.

   Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas  ir pagal šio įstatymo 43 (atostogų kvalifikacijai tobulinti), 44 ir 45 straipsnius suteiktų atostogų laikas ir ligos išmokos gavimo laikotarpiai. Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas nuostatas, manytume, kad asmeniui į tarnybos Lietuvos valstybei stažą turėtų būti įskaitomas atostogų kvalifikacijai tobulinti laikotarpis.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 6.

   Valstybės tarnautojas atsistatydina iš pareigų savo noru. Kaip skaičiuojamas darbo stažas po kurio laiko vėl sugrįžus į valstybės tarnybą ? Ar priklausys priedai, atostogų trukmė už anksčiau išdirbtą valstybės tarnyboje laiką?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 47 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Atsižvelgiant į VTĮ 30 straipsnio 2 dalies bei 42 straipsnio nuostatas, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kasmetinės papildomos atostogos valstybės tarnautojui priklausys nuo bendro tarnybos Lietuvos valstybei stažo.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 7.

   Ar einant pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas šis laikotarpis įskaitomas į valstybės tarnybos stažą, už kurį mokamas priedas už ištarnautus metus?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 4 dalimi pakaitinis valstybės tarnautojas apibrėžiamas kaip valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų valstybės tarnautoją.

   VTĮ 47 str. 1 d., nustatyta, kad stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, metų skaičius. Atsižvelgdami į anksčiau išdėstytas nuostatas, manome, kad laikotarpis einant pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 8.

   Ar stažas profesinėje karo tarnyboje užskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą? Karo tarnyboje stažas nuo 1993-03-15 iki 2009-08-03. Į atsargą išleistas 2009-08-03.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 47 straipsnyje nustatyta, kad pagal šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius.  VTĮ 5 straipsnio 6 dalies 4 punkte yra nurodyti profesinės karo tarnybos kariai.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas,  manytume, kad stažas profesinėje karo tarnyboje turėtų būti įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 9.

   Valstybės tarnyboje pradėjau dirbti pakaitiniu valstybės tarnautoju prieš beveik 6 metus, pasibaigus priėmimo  laikui buvau įtraukta į valstybės tarnautojų rezervą ir praėjus nepilnam mėnesiui (nuo 2014-08-12 iki 2014-09-08) 2014-09-08 priimta vėl į tarnautojo pareigas. Norėčiau sužinoti ar į valstybės tarnybos  stažą įskaitomas laikas, būtas rezerve?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 47 straipsnyje nustatyta, kad „pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, <…>, metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas <…>.“

   Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, laikotarpis, nuo tada, kai Jūs buvote atleista iš pakaitinės valstybės tarnautojos pareigų iki vėl buvote priimta į valstybės tarnautojos pareigas (kai buvote rezerve), negali būti įskaitomas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nes tuo metu Jūs nėjote valstybės tarnautojo pareigų.  

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 10.

   Ar į tarnybos Lietuvos valstybei stažą yra įskaičiuojamas darbas Lietuvos aukštojoje mokykloje nuo 1990.03.11?

   Pažymėtina, kad tarnybos Lietuvos valstybei stažas reglamentuotas VTĮ 47 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad pagal šį įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintose Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės).

   Pagal Taisyklių 4.1 punktą  iki VTĮ įsigaliojimo, t. y. iki 1999 m. liepos 30 d., viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos vykdomosios valdžios funkcijoms atlikti skirtos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurias einant už darbą buvo mokama (rekomenduojama mokėti) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“, o iki nurodyto nutarimo įsigaliojimo – pareigos, analogiškos šiame punkte nurodytoms pareigoms. Pagal Taisyklių 4.2 punktą iki VTĮ (Žin., 1999, Nr. 66-2130) įsigaliojimo, A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turi/gali perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą. 

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 47 straipsnio 1 dalimi Taisyklių nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei. Perskaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą, valstybės tarnautojas turi pateikti darbdaviui atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jis laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d. ėjo A arba B lygio paslaugų valstybės tarnautojo arba joms prilygintas pareigas (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės, darbo sutartį, pareigines instrukcijas ar pan.), jeigu tokių duomenų valstybės tarnautojo byloje nėra.

   Taigi iki 1999 m. liepos 30 d. (iki VTĮ įsigaliojimo) priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

   1) eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš valstybės įsteigtų fondų ir;

   2) toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Priskiriant pareigas viešojo adminstravimo valstybės tarnautojo pareigoms taip pat būtinos dvi sąlygos:

   1) eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš valstybės įsteigtų fondų ir;

   2) už darbą buvo mokama (rekomenduojama mokėti) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 499 „Dėl valstybinės valdžios, valstybės valdymo ir teisėsaugos organų vadovų bei kitų pareigūnų laikinos bandomosios darbo apmokėjimo tvarkos“.

   Vadovaujantis Taisyklių 3 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (iki 2002m. liepos 1 d.) valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos, einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1 ir 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.  

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2000 m. rugsėjo 7 d. įsigaliojo VTĮ pakeitimai (Žin., 2000, Nr. 75-2270), nustatantys, kad Valstybės tarnybos įstatymas netaikomas viešųjų įstaigų darbuotojams. Be to, viešosios įstaigos nepatenka į valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.)  4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktus, kuriuose nurodytos pareigos, priskiriamos valstybės tarnautojo pareigoms, todėl nuo 2000 m. rugsėjo 7 d. pareigos viešosiose įstaigose (kaip žinoma daugelis aukštųjų mokyklų turi viešosios įstaigos statusą) negali būti priskiriamos A ar B lygio paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms ir atitinkamai šis darbo laikotarpis negali būti įskaičiuotas į tarnybos stažą Lietuvos valstybei.

   Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas nuostatas, manome, kad darbo laikotarpis aukštojoje mokykloje į tarnybos Lietuvos valstybei stažą galėtų būti įskaičiuojamas tik tokiu atveju, jei asmens eitos pareigos atitinka Taisyklių 4.1, 4.2 ar 3 punktuose nurodytas sąlygas.

    Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Taisyklių 5 punktą tarnybos tarnybos stažą skaičiuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, administracijos (struktūrinis) padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, o jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas. Todėl dėl aukščiau paminėtų dokumentų, pagrindžiančių tam tikras sąlygas, reikėtų kreiptis į įstaigos,kurioje eiate valstybės tarnautojo pareigas, struktūrinį padalinį arba valstybės tarnautoją, atliekantį personalo administravimo funkcijas.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 11.

   Ar vaiko priežiūros atostogose išbūtas laiko tarpas įsiskaičiuoja į tarnybos stažą, už kurį valstybės tarnautojui yra suteikiamos papildomos atostogos?

   VTĮ 47 straipsnyje nustatyta, kad pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 6 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9 ir 10 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius.  Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti <…>. Atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo dydis ir šio Įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė.

   Vadovaujantis nurodytomis VTĮ nuostatomis, valstybės tarnautojams į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaitomos ir atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 12.

   Ar nurodyti mano darbo laikotarpiai įsiskaičiuoja į mano  tarnybos Lietuvos valstybei stažą, skaičiuojant priedą už tarnybos stažą bei suteikiant  kasmetinių papildomų atostogų dienas.

   Nuo 2017 m. kovo mėn. esu priimta dirbti karjeros valstybės tarnautoja. Nuo 1983 m. iki 2007 m. dirbau savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose, iš jų nuo 1987 m. iki 2007 m. dirbau ikimokyklinėse įstaigose direktorės pareigose. Nuo 2007 m. iki 2015 m. dirbau advokato padėjėja.

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turi perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą ir, esant reikalui, atitinkamai mokėti priedą už tarnybos stažą einant Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas bei užtikrinti kitas Valstybės tarnybos įstatyme su padidėjusiu stažu susijusias garantijas (pavyzdžiui, kasmetinių atostogų papildomų dienų suteikimas).

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 47 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad Taisyklių 4.2 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Taigi iki 1999 m. liepos 30 d. (iki VTĮ įsigaliojimo) priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

     1. eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš  valstybės įsteigtų fondų ir;

     2. toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Vadovaujantis Taisyklių 3 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija)  įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.              

   Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas nuostatas, ir įvertinus Jūsų prašyme nurodytus duomenis, manome, kad iš Jūsų nurodyto laikotarpio 1983-2007 m. tik laikotarpis nuo 1990-03-11 iki 2002-07-01 kai Jūs ėjote direktorės pareigas ikimokyklinėse įstaigose Jums į tarnybos Lietuvos valstybei stažą galėtų būti įskaičiuojamas tik tokiu atveju, jei Jūsų eitos pareigos atitinka Taisyklių 4.2 ir /ar 3 punktuose nurodytas sąlygas, t. y. Jūs turite pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Jūsų užimamai pareigybei buvo nustatytas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.  

   Laikotarpis nuo 2007 m. iki 2015 m., kai Jūs dirbote  advokato padėjėja negali būti įskaičiuotas į tarnybos Lietuvos valstybei stažą, nes tai nėra valstybės tarnautojo pareigybė pagal galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą.

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Taisyklių 5 punktą tarnybos stažą skaičiuoja valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, administracijos (struktūrinis) padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, o jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 13.

   Iškilo klausimas skaičiuojant priimamos valstybės tarnautojos stažą Lietuvos valstybei.

   Darbuotoja pateikė dokumentus, kad nuo 1994 m. spalio 10 d. iki 2003 m. rugpjūčio 31 d. dirbo mokytoja švietimo įstaigoje, išlaikomoje iš savivaldybės biudžeto, bet išsilavinimą, reikalingą dirbti mokytoja, įgijo 2006 metais. Ar šiuo atveju, kai darbuotojos išsilavinimas buvo įgytas vėliau, galėtume įskaičiuoti į tarnybos Lietuvos valstybei stažą  darbo laikotarpį nuo 1994 m. spalio 10 d. iki 2002 m. liepos 1 d.?

   Nuo 2012 m. liepos 5 d. įsigaliojus Konstitucinio Teismo nutarimui, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojams, ėjusiems A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., turi perskaičiuoti valstybės tarnautojo stažą ir, esant reikalui, atitinkamai mokėti priedą už tarnybos stažą einant Valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas bei užtikrinti kitas Valstybės tarnybos įstatyme su padidėjusiu stažu susijusias garantijas (pavyzdžiui, kasmetinių atostogų papildomų dienų suteikimas).

   Laikotarpiai, asmenims einant A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., vadovaujantis VTĮ 47 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 910 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1174 redakcija) patvirtintų Tarnybos Lietuvos valstybei skaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatomis, turi būti įskaičiuoti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei.

   Atkreipiame dėmesį į tai, kad Taisyklių 4.2 punkte nustatyta, kad iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Vadovaujantis Taisyklių 3 punktu, iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija)  įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 1, 2 priedėliuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“, taip pat pareigos, nurodytos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999 m. liepos 8 d. įstatymo Nr. VIII-1316 redakcija, galiojusi iki 2002 m. birželio 30 d.) 4 straipsnio 4 dalies 1–6 punktuose.

   Priskiriant eitas pareigas A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojo pareigoms būtinos dvi sąlygos:

              1. eitos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar iš  valstybės įsteigtų fondų ir;

              2. toms pareigoms eiti buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas.

   Kai kurioms pareigoms eiti Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose buvo numatyti išsilavinimo reikalavimai, pavyzdžiui, Švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593) 22 straipsnyje nustatyta, kad teisę dirbti pedagoginį darbą atitinkamo tipo (pakopos) švietimo įstaigose turi asmenys, įgiję išsilavinimą pedagogus rengiančiose institucijose, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pripažinusi teisę išduoti dokumentus, patvirtinančius atitinkamą kvalifikaciją. Asmenims, neturintiems pedagoginio išsilavinimo, suteikiama teisė dirbti pedagoginį darbą atitinkamo tipo (pakopos) švietimo įstaigose, jeigu jiems atestacinė komisija pripažįsta pedagoginę kvalifikaciją, numatytą pedagogų atestacijos nuostatuose. Šiuo metu galiojančios redakcijos Švietimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „<…> dirbti mokytoju turi teisę:

   1) pedagogas – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas;

   2) asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją<…>.“

   Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir sistemiškai analizuodami (aiškindami) Švietimo įstatymo aukščiau minėtas nuostatas dėl išsilavinimo reikalavimų mokytojams bei vadovaudamiesi protingumo kriterijumi, manome, kad šios nuostatos (tiek 1991 m., tiek 1994 m. redakcijos) atitinka Taisyklių 4.2 reikalavimą dėl pareigoms eiti būtino aukštojo arba aukštesniojo (specialaus vidurinio) išsilavinimo. Todėl manytume, kad valstybei tarnautojui, kuris dirbo mokytoju, galima įskaičiuoti stažą valstybės tarnybai laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2002 m. liepos 1 d., jam pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad jis dirbo mokytoju.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 14.

   Anksčiau dirbusi daug metų mokykloje sužinojau (dabar jau virš 6 m. nuo 2012-05-04 dirbu valstybės tarnyboje), kad dirbant mokytoja nuo 1990-03-11 galėjau prašyti užskaityti valstybės tarnybos stažą. Parašiau 2015-12-04 prašymą (pateikiau darbo knygelės kopijas) dėl valstybės tarnybos stažo perskaičiavimo ir laikotarpis, dirbant mokytoja, buvo įskaičiuotas į valstybės tarnybos stažą. Gavau įsakymą, kad didesnis priedas už stažą bus mokamas nuo 2015-12-04. Kadangi valstybės tarnybos stažas ženkliai skiriasi noriu paklausti ar neturėjo darbovietė pasikeitusio priedo už stažą perskaičiuoti nuo Konstitucinio teismo nutarimo įsigaliojimo dienos (2012-07-05), o ne nuo prašymo perskaičiuoti tarnybos stažą pateikimo dienos? ir ar turi būti priskaičiuotos prarastos atostogų dienos.

   Konstitucinis Teismas 2003 m. gruodžio 30 d. nutarime yra konstatavęs: "Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį“. Šiame kontekste paminėtina, jog Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad su konstituciniu teisinės valstybės principu yra susijęs principas lex retro non agit, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams (lex benignor retro agit).

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei įvertinus tai, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, darytina išvada, kad valstybės tarnautojams priedai už priskaičiuotą paslaugų valstybės tarnautojo stažą turi būti mokami ne nuo prašymo perskaičiuoti stažą pateikimo dienos, o nuo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y.  nuo 2012 m. liepos 5 d. arba nuo valstybės tarnautojo priėmimą į pareigas dienos, jeigu į šias pareigas jis buvo priimtas po 2012 m. liepos 5 d.

   Atsižvelgiant į perskaičiuotą tarnybos stažą Lietuvos valstybei, valstybės tarnautojams atitinkamai turi būti perskaičiuotos ir kasmetinių atostogų papildomos dienos už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kurios visos turi būti pridedamos prie kasmetinių minimalių atostogų nuo Konstitucinio teismo nutarimo įsigaliojimo dienos ir suteikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

   Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, Jūsų dabartinė darbovietė priedą už perskaičiuotą stažą Lietuvos valstybei Jums turėtų mokėti nuo 2012-07-03 Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2012-07-05, taip pat Jums turi būti perskaičiuotos ir papildomos atostogų dienos, perskaičiavus Jūsų turimą tarnybos stažą, jos taip pat turi būti perskaičiuotos nuo  2012-07-05.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 15.

   Ar stažas vidaus reikalų sistemoje yra prilyginamas valstybės tarnybos stažui, jeigu šiuo metu aš dirbu karjeros valstybės tarnautoju?

   VTĮ 47 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d. einant valstybės tarnautojo pareigas, yra įtvirtintos nuostatos, numatančios galimybę į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaityti nuo 1990 m. kovo 11 d. tik einant valstybės tarnautojo pareigas. Šiame straipsnyje pateikiamas baigtinis valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo laikotarpių sąrašas, tačiau visas vidaus tarnybos stažas nenurodytas. Todėl karjeros valstybės tarnautojui jo turėtas vidaus tarnybos stažas visa apimtimi į tarnybos Lietuvos valstybei stažą negali būti įskaičiuojamas.

   Atnaujinta: 2019 03 08

 • Atleidimas 20
  • 1.

   Ar gali savivaldybės kontrolierius (įstaigos vadovas) dirbti visą 5 metų kadencijos laikotarpį, jeigu jam 65 metai sueina anksčiau nei jo kadencijos pabaiga, kai į savivaldybės  kontrolieriaus pareigas buvo priimtas neterminuotai, o 5 metų kadencijos laikotarpis nustatytas nuo 2019 m. sausio 1 d. (t. y. jau įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymui)?

   Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2021 m. liepos 15 d. įsigaliojusio VTĮ 51 straipsnio 8 dalies pakeitimo nuostatas, į pareigas įstatymų nustatytai kadencijai priimtas įstaigos vadovas arba karjeros valstybės tarnautojas, kuriam kadencijos laikotarpiu sukanka 65 metai, gali savo noru būti atleidžiamas iš pareigų suėjus 65 metams arba gali eiti pareigas iki kadencijos, kuriai jis buvo priimtas, pabaigos, jeigu šios kadencijos metu jo tarnybinė veikla buvo vertinta tik gerai arba labai gerai ir jis neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų. Sistemiškai vertinant VTĮ nuostatas manytina, kad tiek tiems vadovams, kuriems kadencija nustatyta tik įsigaliojus naujajai VTĮ redakcijai nuo 2019-01-01, o ne priėmimo metu, galioja VTĮ 58 straipsnio 8 dalies nuostatos.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 2.

   Esame viešojo administravimo institucija. Rugsėjo mėnesį vienai mūsų valstybės tarnautojai sueis 65 metai. Norėčiau tiksliai sužinoti kokias procedūras turime atlikti, kad ją atleistume pagal pensinį amžių ir kas jai priklauso?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojui sukanka 65 metai. VTĮ nedetalizuoja atleidimo tvarkos, todėl gali būti vadovaujamasi ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14 straipsnyje nustatytomis terminų skaičiavimo taisyklėmis, t. y. jeigu paskutinė termino diena yra poilsio ar švenčių diena, valstybės tarnautojo paskutinė darbo diena galėtų būti artimiausia po poilsio ar švenčių dienos einanti darbo diena. Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojas gali būti atleistas ir nedarbo dieną.

   VTĮ 48 straipsnyje reglamentuojamos išeitinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo sąlygos. VTĮ 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nauja nuostata, įsigaliojusi nuo 2021 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo 2020 m. lapkričio 10 d. įstatymas Nr. XIII-3399), kad  VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat numatyti atvejai, kai ši išmoka išmokama vėliau nei atleidimo iš pareigų dieną arba neišmokama: 1) kai dėl iš pareigų atleidžiamo valstybės tarnautojo, kuriam sukako 65 metai, yra pradėtas ir nebaigtas VTĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas tarnybinio nusižengimo tyrimas, išeitinė išmoka jam išmokama per 5 darbo dienas nuo jį į pareigas priimančio asmens sprendimo, atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, priėmimo dienos, 2) tais atvejais, kai atlikus VTĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą tarnybinio nusižengimo tyrimą priimamas sprendimas iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, išeitinė išmoka jam nemokama.

   Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, kuriuo nėra numatyta, kad iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka nemokama, jeigu su tokiu valstybės tarnautoju sudaroma mentorystės sutartis, Valstybės tarnybos departamento nuomone, atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai ir su kuriuo vėliau yra sudaroma mentorystės sutartis, jo atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų dieną turėtų būti išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 3.

   Valstybės tarnautojui liepos 31 d. (šeštadienis) sukanka 65 metai ir jis atleidžiamas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Ar galima atleisti valstybės tarnautoją poilsio dieną?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojui sukanka 65 metai. VTĮ nedetalizuoja atleidimo termino skaičiavimo tvarkos, todėl, vadovaujantis VTĮ 6 straipsnio 1 dalimi, vadovaujamasi ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14 straipsnyje nustatytomis terminų skaičiavimo taisyklėmis, t. y., jeigu paskutinė termino diena yra poilsio ar švenčių diena, valstybės tarnautojo paskutinė darbo diena galėtų būti artimiausia po poilsio ar švenčių dienos einanti darbo diena. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad asmuo, kuriam jau yra sukakę 65 metai, nebegali eiti valstybės tarnautojo pareigų, todėl, Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojas gali būti atleistas ir nedarbo dieną.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 4.

   Jei valstybės tarnautojas, norintis išeiti iš darbo savo noru ir pateikęs prašymą atleisti jį iš pareigų prieš 14 kalendorinių dienų, tas 14 kalendorinių dienų turi nedarbingumą, ar jis privalės po nedarbingumo grįžti į darbą ir atidirbti 14 dienų ir tik tuomet bus atleistas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 51 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta nuostata, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai atsistatydina savo noru. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ketinantis atsistatydinti savo noru valstybės tarnautojas privalo apie atsistatydinimą įspėti jį į pareigas priimantį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sutikimu valstybės tarnautojas gali būti atleistas ir anksčiau. Valstybės tarnautojas atšaukti prašymą dėl atsistatydinimo savo noru turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik jį į pareigas priimančio asmens sutikimu.

   VTĮ 51 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas negali būti iš pareigų atleistas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 ir 18 punktuose nurodytus atvejus. T. y. valstybės tarnautojas, ketinantis atsistatydinti savo noru, gali būti atleistas ir laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir ši nuostata suponuoja išvadą, kad laikino nedarbingumo laikotarpis įskaičiuojamas į įspėjimo apie atsistatydinimą laikotarpį ir valstybės tarnautojas turi būti atleistas suėjus minėtam 14 kalendorinių dienų įspėjimo apie atsistatydinimą terminui, t. y. nereikalaujant atidirbti tas dienas, kai valstybės tarnautojas buvo laikinai nedarbingas.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 5.

   Ar gali toliau dirbti savo pareigose (savivaldybės administracijos direktorius) politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, jeigu jam jau sukako 65 metai?

   Sukakus  65 metams politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui, jis gali eiti pareigas ir toliau, nes tokia išimtis nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

   Atnaujinta: 2020 11 17

  • 6.

   Valstybės tarnautojui sukanka 65 m. ir jis yra atleidžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir priimamas dirbti pagal darbo sutartį remiantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 7 dalimi ir LR Darbo kodekso 66 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Ar šioje situacijoje darbuotojui yra galimas nepanaudotų kasmetinių atostogų perkėlimas į naujas pareigas nors ir keičiasi darbuotojo statusas (iš VT į DS) ? Kadangi jis lieka dirbti toje pačioje įstaigoje, ar tai galima traktuoti kaip darbuotojo perkėlimą?

   Kai valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 51 straipsnio 1 dalies  6 punktą, privalote išmokėti  visas jam priklausančias sumas, taip pat ir už nepanaudotas atostogas, nes tai reglamentuota VTĮ 48 straipsnio 5 dalyje. Atvejuo kai asmuo, atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų, priimamas dirbti pagal darbo sutartį Darbo kodekso nustatyta tvarka, negalima laikyti perkėlimu VTĮ prasme, todėl manytume, kad jo nepanaudotos kasmetinės atostogos negali būti perkeltos,  su juo turėtų būti atsiskaitoma.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 7.

   Noriu iš valstybės tarnautojo pareigų būti atleista šalių susitarimu, kaip galiu tai padaryti?

   Valstybės tarnautojų atleidimą iš pareigų šalių susitarimu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 51 straipsnio 1  dalies 18 punkto ir 51 straipsnio 2 dalies bei VTĮ 48 straipsnio 6 dalies nuostatos.

   VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 18 punktas nurodo, jog valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai sudaromas šalių susitarimas dėl įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) ar karjeros valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų. Esminė atleidimo pagal minėtą teisės normą sąlyga – šalių susitarimas, t. y. savanoriškai suderinta šalių valia.

   Valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų šalių susitarimu tvarka nustatyta VTĮ 51 straipsnio 2 dalyje, kur nurodoma, jog įstaigos vadovas ar karjeros valstybės tarnautojas gali raštu pateikti pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui, o į pareigas priėmęs asmuo gali raštu pateikti pasiūlymą įstaigos vadovui ar karjeros valstybės tarnautojui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu. Jeigu šalis, gavusi tokį pasiūlymą, sutinka su pasiūlymu, per 5 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai tokį pasiūlymą. Jeigu šalis, gavusi pasiūlymą, per 5 dienas nepraneša, kad sutinka su pateiktu pasiūlymu, laikoma, kad pasiūlymas atmestas. Šalims susitarus dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų šalių susitarimu, sudaromas rašytinis susitarimas, kuriame turi būti nurodoma, nuo kurio laiko valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, susitariama dėl išeitinės išmokos dydžio, dėl nepanaudotų atostogų suteikimo ir gali būti susitariama dėl kitų sąlygų. VTĮ 48 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad šalių susitarimu atleidžiamam iš pareigų karjeros valstybės tarnautojui mokama kompensacija, kuri yra ne didesnė negu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išeitinė išmoka ir kuri išmokama tokiam valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato minimalaus kompensacijos dydžio, yra ribojamas tik jos maksimalus dydis.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 8.

   Įstaiga planuoja patikslinti valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, t. y. pakeisti skyriaus pavadinimą. Jei valstybės tarnautojas nesutiktų su pakeistu pavadinimu (nepasirašytų pakeisto pareigybės aprašymo), ar jis turėtų teisę būti atleistas laikantis visų VTĮ jam nustatytų atleidimo terminų ir kitų socialinių garantijų?

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ)  49 straipsnio 1 dalyje nustatytos garantijos valstybės tarnautojui taikomos tik kai naikinama jo pareigybė.

   Manytume, kad keičiantis tik pareigybės pavadinimui, struktūrinio padalinio pavadinimui ar kitiems – neesminiams pareigybės aprašymo elementams, karjeros valstybės tarnautojo pareigybė negali būti naikinama, todėl valstybės tarnautojas negali būti atleistas pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir valstybės tarnautojui netaikytinos su tuo susijusios garantijos.

   Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautojas turėtų būti pasirašytinai informuojamas apie jo pareigybės aprašymo pakeitimus. Tuo atveju, jei valstybės tarnautojas nesutinka su pakeistu pareigybės pavadinimu ir atsisako pasirašyti pakeistą pareigybės aprašymą – įstaigoje gali būti surašomas aktas, kuriame būtų fiksuotas toks valstybės tarnautojo supažindinimo su pareigybės aprašymo pakeitimais ir atsisakymo jį pasirašyti faktas.  Tokiu atveju toliau turėtų būti inicijuojamas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas tokiam tarnautojui, kuris nesilaikė VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos  pareigos laikytis teisės aktų.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 9.

   Noriu  paklausti,  kokio  dydžio išeitinė  išmoka man priklauso,  jei valstybės  tarnyboje  išdirbau  daugiau  nei  25  metus.  Man sueina  65  metai  ir,  pagal  Valstybės  tarnybos  įstatymą  aš  neturiu  teisės  dirbti.  Ar reikia tokiu atveju pateikti prašymą  atleisti  iš  pareigų?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnyje reglamentuota, pagal kokius pagrindus atleistiems valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, išeitinių išmokų dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Subjektai, kuriems mokomos išeitinės išmokos, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse. VTĮ 48 straipsnio 1-oje dalyje nustatyta, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) arba specialiame įstatyme nustatytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui (toliau kartu – valstybės tarnautojas, kuriam sukako 65 metai) jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jeigu dėl iš pareigų atleidžiamo valstybės tarnautojo, kuriam sukako 65 metai, yra pradėtas ir nebaigtas šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas tarnybinio nusižengimo tyrimas, išeitinė išmoka valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, išmokama per 5 darbo dienas nuo jį į pareigas priimančio asmens sprendimo, atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, priėmimo dienos. Atlikus šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir priėmus sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, išeitinė išmoka iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, nemokama.

   Atsižvelgdami į išdėstytas VTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatas manytume, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kai valstybės tarnautojui sueina 65 metai, jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

    Prašymo  atleisti  iš  pareigų valstybės tarnautojui šiuo atveju pateikti nereikėtų, jis būtų atleistas  iš darbo VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu pagrindu – sukakus 65 m. 

   Atnaujinta: 2021 04 14

  • 10.

   Vykdant įstaigos reorganizaciją mažinamas valstybės tarnautojų skaičius. Kokiais kriterijais reikėtų vadovautis pasirenkant valstybės tarnautojus, su kuriais tęsti tarnybos santykius, ir kur tai reglamentuota?  

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nereglamentuoja valstybės tarnautojų pirmenybės teisės būti paliktiems dirbti, manytume, kad valstybės tarnautojams turėtų būti taikomos atitinkamos Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos.

   DK 57 str. 3 d. nustatyta, kad jeigu perteklinę darbo funkciją atlieka keletas darbuotojų, o atleidžiama tik dalis iš jų, atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus patvirtina darbdavys, suderinęs su darbo taryba, kai jos nėra, – su profesine sąjunga. Tokiu atveju atranką vykdo ir pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo teikia darbdavio sudaryta komisija, į kurią turi būti įtrauktas bent vienas darbo tarybos narys. Nustatant atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus, turi būti užtikrinama darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti, taikoma šiems darbuotojams visų kitų atitinkamo darbdavio tos pačios specialybės darbuotojų atžvilgiu toje pačioje darbo vietovėje:

   1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga;

   2) kurie augina daugiau kaip tris vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki keturiolikos metų ar neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, arba vieni prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas mažesnis negu penkiasdešimt penkių procentų darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

   3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, kurie sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdami darbdavio įmonėje;

   4) kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip treji metai;

   5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;

   6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovų, veikiančių darbdavio lygmeniu, valdymo organų narius. 

   DK 57 str. 4 d. nurodyta, kad šio straipsnio 3 d. 1–5 p. nustatyta pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti taikoma darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

   Pažymėtina, kad „kvalifikacijos“ sąvoka išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarime Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (Darbo kodekso 129 str., (galiojančio DK 57 str.), taikymo teismų praktikoje“. Šiame nutarime išaiškinta, kad „darbuotojo kvalifikacija suprantama kaip darbuotojo pasirengimas dirbti tam tikrą darbą laipsnis. Darbuotojo kvalifikaciją apibūdina jo turimos teorinės žinios, praktiniai įgūdžiai, patirtis, reikalingi dirbti tam tikrą darbą. Ji nėra tapati išsimokslinimui, kadangi išsimokslinimas yra tik vienas iš kriterijų, apibūdinančių darbuotojo kvalifikaciją“. Atsižvelgdami į tai manytume, kad aukščiau paminėtos DK 57 str. nuostatos dėl pirmenybės teisės būti paliktiems dirbti taikytinos analogiškas pareigas ir vienodą kvalifikaciją turintiems valstybės tarnautojams. 

   Taip pat pažymėtina, jog VTĮ 51 straipsnio 6 dalis nustato, kad nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki 3 metų, negali būti atleisti iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 4, 9 (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), 10, 12 ir 15 ir 18 (išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas pateikia pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu) punktuose nurodytais pagrindais. Taigi darbdavys turi pareigą užtikrinti, kad tokie valstybės tarnautojai nebūtų atleisti dėl pareigybės panaikinimo.

   Dėl pareigybių naikinimo pažymėtina, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose įtvirtinta decentralizuota valstybės tarnybos personalo valdymo sistema. Įstaigų vadovams yra numatyta atsakomybė už jų vadovaujamoms įstaigoms keliamų uždavinių įgyvendinimą, kuri suponuoja atitinkamų įstaigų vadovų teisę savarankiškai valdyti įstaigos žmogiškuosius išteklius. Vadovaudamiesi VTĮ 8 str. 4 d., valdydami žmogiškuosius išteklius įstaigų vadovai turi teisę pagal reglamentuotą tvarką tvirtinti tokius valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus ir įstaigų struktūras, kurie leistų tinkamai pasiekti įstaigai nustatytų tikslų ir racionaliai panaudoti įstaigos finansinius išteklius. Atsižvelgiant ir į darbo santykių teisinio reglamentavimo principus, tokius kaip teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių apsaugos, darbo santykių stabilumo, manytume, kad kai darbdavys priima sprendimą pvz. vietoje 5 analogiškas funkcijas vykdančių valstybės tarnautojų pareigybių palikti 3 pareigybes, DK 57 str. 3 d. nustatyta tvarka darbdavio sudaryta komisija pagal patvirtintus atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus iš minėtų 5 valstybės tarnautojų turėtų atrinkti 3 valstybės tarnautojus su kuriais tarnybos santykiai bus tęsiami, o kiti 2 valstybės tarnautojamsturėtų būti įteikti pranešimai apie pareigybės panaikinimą ir, suėjus įspėjimo terminui, jie turėtų būti atleisti dėl pareigybės panaikinimo (VTĮ 51 str. 1 d. 9 p.).

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 11.

   Ar gali būti panaikinta valstybės tarnautojos pareigybė, jai esant dekretinėse atostogose arba vaiko priežiūros atostogose? Pasibaigus šioms atostogoms, nebebus „kur grįžti".

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad  eitos pareigos garantuojamos valstybės tarnautojui, kai jis dėl „<…>  nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, <…> negali eiti pareigų“, t. y. pasibaigus nurodytoms  atostogoms, valstybės tarnautojai turi būti užtikrinta galimybė grįžti į eitas pareigas. VTĮ 51 straipsnio 6 dalis nustato, kad nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki 3 metų, negali būti atleisti iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 4, 9 (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), 10, 12, 15 ir 18 (išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas pateikia pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu) punktuose nurodytais pagrindais. Paminėtu teisiniu reglamentavimu iš esmės yra įtvirtinta, kad nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, taip pat išėjus vaiko priežiūros atostogų, paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai institucija visiškai likviduojama. Taigi įstatymas įtvirtina garantiją nėščioms valstybės tarnautojoms, taip pat valstybės tarnautojams, auginantiems vaiką (vaikus) iki 3 metų – darbo vietos išsaugojimą, tai reiškia, kad, kai dėl šių priežasčių tarnautojas negali atlikti savo darbo funkcijų tarnybos teisinių santykių vykdymas yra sustabdomas: tarnautojas neatlieka savo darbo funkcijų, darbdavys nemoka jam darbo užmokesčio. Tačiau tarnautojui sugrįžus į tarnybą jam turi būti leidžiama eiti pareigas, į kurias jis buvo priimtas, o buvusių pareigų nelikus tarnautojui turi būti pasiūlomos lygiavertės pareigos. Lygiavertės karjeros valstybės tarnautojo pareigos - tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos.

    VTĮ nedraudžia naikinti nėščios ar auginančios vaiką (vaikus) iki 3 metų karjeros valstybės tarnautojos pareigybę, tačiau šiai valstybės tarnautojų grupei,įstatymų leidėjas be tų garantijų, kurios numatytos VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje (pranešimo įteikimo terminų, garantijos būti paskirtam į kitas pareigas), numato ir specialiąsias garantijas, įtvirtintas šio įstatymo 51 straipsnio 6 dalyje, pagal kurias nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautoja, auginanti vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleista iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama).

   Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2611-146/2016 nurodė, jog Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje (čia ir toliau VTĮ, galiojęs iki 2018-12-31, pagal galiojantį VTĮ – 51 str. 6 d.) numatytų garantijų užtikrinimas valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką iki 3 metų, kurio pareigybė naikinama, negali būti suprantamas taip, kad jis gali būti atleistas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu, kai vaikui sueis 3 metai. Garantiją užimti lygiavertes pareigas, įstaiga tokias pareigas turi suteikti, t. y. atitinkamai paskirstyti įstaigos funkcijas, nesaistydama tarnautojo teisės užimti suteiktas pareigas jokiu terminu.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 12.

   Ar karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė yra naikinama, gali būti atleidžiamas jo paties valia nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą laikotarpiui nekeičiant atleidimo pagrindo? Jei taip,– kokia išeitinės išmokos mokėjimo tvarka?

   Atsižvelgdami į VTĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatą (darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ), manome, kad karjeros valstybės tarnautojams mutatis mutandis yra taikomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 8.1 punkto nuostatos ta apimtimi, kai darbuotojas, įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą, pats prašo jį atleisti iš darbo pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 129 straipsnį (galiojančio DK 57 str.) nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo datą, toks darbuotojas, darbdaviui sutikus, gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku, nekeičiant atleidimo pagrindo.

   Atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad įspėtas apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautojas įspėjimo laikotarpiu gali būti atleidžiamas iš pareigų nekeičiant atleidimo pagrindo (VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktas) tuo atveju, jei abi šalys (valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo ir valstybės tarnautojas) šį klausimą suderina. Šiuo atveju DK 64 str.5 d. nuostata, nustatanti įspėjimo termino partęsimą atleidžiant darbuotoją nepasibaigus įspėjimo terminui, neturėtų būti taikoma. Taip pat informuojame, kad, remiantis VTĮ 48 straipsnio 4 dalimi, išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos.

   Daugiau informacijos: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 44Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalgoje.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 13.

   Ar nebus pažeistos valstybės tarnautojo teisės ir jam nustatytos garantijos atleidus jį iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo nesuėjus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui bei neperkėlus jo atleidimo datos iki to laiko, kai turėjo pasibaigti įspėjimo apie pareigybės panaikinimo terminas? 

   Panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę, nelieka tai pareigybei priskirtų funkcijų, t. y. funkcijų, kurias vykdyti jis buvo priimtas. Todėl, jeigu iki pareigybės panaikinimo dienos valstybės tarnautojui nepasiūlytos kitos pareigos, jis atleidžiamas iš pareigų. Tačiau nurodytu atveju, kai valstybės tarnautojas apie pareigybės panaikinimą nebuvo įspėtas Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  49 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais (prieš  1, 2, 3 ar 4 mėn.), atleidus valstybės tarnautoją dėl pareigybės panaikinimo nuo jos panaikinimo dienos, valstybės tarnautojui nebūtų užtikrintos visos teisės aktuose nustatytos teisės ir socialinės garantijos, šiuo atveju – teisė būti įspėtam apie pareigybės panaikinimą prieš nustatytą terminą. VTĮ nereglamentuoja santykių, atsirandančių atleidžiant valstybės tarnautoją nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui. Todėl pagal VTĮ 6 straipsnio 1 dalį, reguliuojant santykius, susijusius su valstybės tarnautojų statusu ir socialinėmis garantijomis, taikomi kiti teisės aktai. Siekiant užtikrinti valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytas teises ir garantijas, manytume kad atleidžiant iš pareigų laiku neįspėtą apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautoją, jam turi būti taikomos Darbo kodekso 64 straipsnio 5 dalyje nustatytos garantijos pilna apimtimi, –  t. y. valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų data jo sutikimu turėtų būti nukeliama į paskutinę įspėjimo termino dieną ir jam neleidžiama įspėjimo metu dirbti, tačiau mokamas už visą įspėjimo laikotarpį jam priklausantis darbo užmokestis.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 14.

   Turiu įspėjimą apie pareigybės naikinimą ir atleidimą iš tarnybos š. m. balandžio  28 d. Noriu paklausti, kaip teisiškai bus išspręstas šis klausimas, jeigu iki balandžio 28 d. man bus paskirta operacija ir aš tuo metu turėsiu nedarbingumą? Ar aš būsiu atleista tą dieną, ar kai baigsis nedarbingumas ir ar bus mokama išeitinė išmoka?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 51 straipsnis reglamentuoja valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas negali būti iš pareigų atleistas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu ir atostogų metu, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 ir 18 punktuose nurodytus atvejus. Vadinasi, įstaigos vadovas valstybės tarnautoją, turintį nedarbingumą ar esantį atostogose, gali atleisti iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktą (dėl pareigybės panaikinimo). Šioje teisės normoje nurodytas žodis „gali“ (negali) suponuoja dispozityvią, bet ne imperatyvią nuostatą, todėl įstaigos vadovas savo sprendimu gali atleisti valstybės tarnautoją nedarbingumo metu, taip pat gali atleisti valstybės tarnautoją iškart po jo nedarbingumo pabaigos. Bet kuriuo atveju Jums priklausys VTĮ 48 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio išeitinė išmoka, kuri išmokama pagal VTĮ 48 straipsnio 4 dalyje nustatytą tvarką, t. y. išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis.

   Atnaujinta: 2021 04 15

  • 15.

   Ar galima pakaitinį valstybės tarnautoją, pakeičiantį laikinai negalintį eiti pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją, atleisti vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 7 punktu, t. y. praradus į pareigas jį priėmusio valstybės politiko pasitikėjimą?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas <...> į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta arba atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, <...>.

   VTĮ 51 straipsnio 1 dalyje nustatyti valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų imperatyvūs pagrindai, kurie yra taikomi šiame straipsnyje nurodytais atvejais. Sistemiškai vertindami VTĮ, manytume, kad pakaitinis valstybės tarnautojas, laikinai pakeičiantis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją, gali būti atleidžiamas iš pareigų ir vadovaujantis VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 7 punktu - kai praranda pasitikėjimą. Be to, pažymėtina, kad išeliminavus galimybę šiuo pagrindu atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją, laikinai pakeičiantį politinio pasitikėjimo (asmeninio) valstybės tarnautoją, būtų sukurtos nepagrįstai diskriminacinės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų tarnybos sąlygos lyginant su pakaitinių valstybės tarnautojų, laikinai pakeičiančių politinio pasitikėjimo (asmeninio) valstybės tarnautojus, tarnybos sąlygomis.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 16.

   Esu pakaitinė valstybės tarnautoja, kol š. m. rugsėjo mėn. grįš tarnautoja iš vaiko priežiūros atostogų. Šiuo metu pati laukiuosi ir išeinu į vaiko priežiūros atostogas nuo rugpjūčio 1 dienos. Noriu paklausti, ar aš būsiu atleista? ar  gausiu vaiko priežiūros išmokas metu, jei grįžus karjeros valstybės tarnautojai aš būsiu atleista iš pareigų? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad  pakaitinis valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų valstybės tarnautoją. VTĮ 15 str. 1 d. nustatyta, jog pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta arba atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Pakaitinis valstybės tarnautojas yra atleidžiamas iš pareigų pagal VTĮ 51 str. 1 d. 6 p., kai pasibaigia jo priėmimo laikas. Pažymėtina, kad VTĮ 51 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas negali būti iš pareigų atleistas atostogų metu, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 ir 18 punktuose nurodytus atvejus. Kadangi VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktas yra nurodytas, vadinasi atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją pasibaigus jo priėmimo laikui atostogų metu nedraudžiama. Kartu paaiškiname, kad VTĮ 51 straipsnio 6 dalyje nustatyti apribojimai dėl atleidimo iš pareigų nėščioms valstybės tarnautojoms, taip pat valstybės tarnautojams, auginantiems vaikus iki trejų metų, pakaitiniams valstybės tarnautojams, kuriems baigiasi jų priėmimo laikas, šiuo atveju netaikomi, nes jie atleidžiami pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

   Vadovaujantis nurodytomis nuostatomis, nėščia pakaitinė valstybės tarnautoja, nėštumo ir gimdymo atostogų išėjusi pakaitinė valstybės tarnautoja, ar vaiko priežiūros atostogų išėjęs pakaitinis valstybės tarnautojas turi būti atleisti iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą nuo tos dienos, kai sugrįžta negalėjęs eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojas.  

   Teisė gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, taip pat teisė gauti vaiko priežiūros išmoką nustatyta Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, pagal kurio nuostatas šias išmokas moka Socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, todėl esant klausimų dėl minėtų išmokų mokėjimo reikėtų pagal kompetenciją kreiptis į Sodros padalinius.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 17.

   Jeigu dirbantis valstybės tarnautojas yra senatvės pensininkas ir nori išeiti iš darbo savo noru, ar jam priklauso išeitinė išmoka. Jei taip, kokio dydžio ir pagal kokį Darbo kodekso ar Valstybės tarnybos įstatymo straipsnį? Taip pat per kiek dienų nuo prašymo pateikimo išeiti iš darbo darbdavys turi atleisti iš darbo? Ar tokiu atveju valstybės tarnautojas gali būti atleistas šalių susitarimu?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, jų  mokėjimo pagrindai reglamentuojami VTĮ 48 straipsnyje, todėl Darbo kodekso 56 straipsnio 2 dalies nuostatos šiuo atveju netaikomos. VTĮ 48 straipsnyje reglamentuota, pagal kokius pagrindus atleistiems valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, išeitinių išmokų dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Subjektai, kuriems mokomos išeitinės išmokos, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse. VTĮ 48 straipsnyje nenustatyta, jog valstybės tarnautojui, atleidžiamam pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą, t. y. kai atsistatydina savo noru (įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją), turėtų būti išmokama išeitinė išmoka, taigi atleidžiant šiuo pagrindu išeitinė išmoka nepriklauso ir nėra mokama.

   Pažymėtina, jog VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 5 punkte yra nustatyta, jog valstybės tarnautojai skatinami vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1219 redakcija) patvirtinto Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 2.5 papunktyje nustatyta, kad vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama valstybės tarnautojams, įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinantiems iš valstybės tarnautojo pareigų. Minėto aprašo 3 punkte numatyta, jog sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui priima įstatymų įgaliotos institucijos ar asmenys (t. y. tokį sprendimą gali priimti valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo). Vienkartinės išmokos dydis negali viršyti 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos.

   VTĮ 51 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ketinantis atsistatydinti savo noru valstybės tarnautojas privalo apie atsistatydinimą įspėti jį į pareigas priėmusį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sutikimu valstybės tarnautojas gali būti atleistas ir anksčiau.

   Valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų šalių susitarimu pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 18 punktą. Manytume, kad toks susitarimas galėtų būti sudarytas dėl valstybės tarnautojo, kuriam suėjo pensinis amžius, atleidimo iš pareigų, jeigu jam nėra sukakę 65 metai (tuomet būtų kitas atleidimo pagrindas – pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą), ir tokiu atveju šiam valstybės tarnautojui mokama kompensacija pagal VTĮ 48 straipsnio 6 dalį. 

   VTĮ 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas gali raštu pateikti pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui, o į pareigas priėmęs asmuo gali raštu pateikti pasiūlymą  karjeros valstybės tarnautojui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu. Jeigu šalis, gavusi tokį pasiūlymą, sutinka su pasiūlymu, per 5 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai tokį pasiūlymą. Jeigu šalis, gavusi pasiūlymą, per 5 dienas nepraneša, kad sutinka su pateiktu pasiūlymu, laikoma, kad pasiūlymas atmestas. Šalims susitarus dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų šalių susitarimu, sudaromas rašytinis susitarimas ir jame nurodoma, nuo kurio laiko valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, susitariama dėl kompensacijos dydžio  ir su tuo susijusių kitų garantijų, taip pat dėl kitų sąlygų (nepanaudotų atostogų suteikimo ir kitų sąlygų).

   Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, pensinio amžiaus valstybės tarnautojui atsistatydinant iš pareigų savo noru išeitinė išmoka nepriklauso, tačiau vadovo sprendimu gali būti skirta vienkartinė išmoka. Jeigu valstybės tarnautojas atleidžiamas VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 18 punkte nustatytu pagrindu – šalių susitarimu – jam turi būti išmokama VTĮ 48 straipsnio 6 dalyje nurodyta kompensacija, kuri yra ne didesnė negu VTĮ 48 straipsnio 2 dalyje nurodyta išeitinė išmoka ir kuri išmokama tokiam valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną.

   Atnaujinta: 2021 04 15

  • 18.

   Ar gali būti valstybės tarnautojas atleidžiamas šalių susitarimu likus mėnesiui iki valstybės tarnautojui sukaks 65 m.?

   Tarnybos santykių nutraukimas šalių susitarimu laikytinas teisėtu ir pagrįstu, jeigu buvo aiškiai išreikšta šalių valia nutraukti tarnybos santykius šalių susitarimu ir toks tarnybos santykių nutraukimas buvo tinkamai įformintas laikantis Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Tuo atveju, kai valstybės tarnautojas atleidžiamas šalių susitarimu likus mėnesiui iki valstybės tarnautojui sukaks 65 m., manytume, kad šalys bet kuriuo metu, kol tęsiasi tarnybos santykiai, gali viena kitai raštu pateikti pasiūlymą sudaryti šalių susitarimą dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų.

   Tačiau pažymėtina, kad įstaigos vadovas, priimdamas sprendimą tarnybos santykius su valstybės tarnautoju nutraukti šalių susitarimu, turėtų vadovautis ir Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, pagal kurias viena iš biudžetinės įstaigos vadovo pareigų yra užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 19.

   Ar gali įstaigos vadovas perkelti valstybės karjeros tarnautojo darbo vietą toje pačioje įstaigoje ir pareigose, tik kitoje apskrityje. Jeigu valstybės tarnautojas nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, ar jis turi būti atleidžiamas ir kokiu pagrindu?

   Pažymime, kad Lietuvoje yra įtvirtinta decentralizuota valstybės tarnybos personalo valdymo sistema. Įstaigų vadovams yra numatyta atsakomybė už jų vadovaujamoms įstaigoms keliamų uždavinių įgyvendinimą, kuri suponuoja atitinkamų įstaigų vadovų teisę savarankiškai valdyti įstaigos žmogiškuosius išteklius. Pažymėtina, kad įstaigos vadovai, įgyvendindami jiems suteiktą diskrecijos teisę, turi teisę nuspręsti, kurių pareigybių ir kiek (atsižvelgiant į įstatyme nustatytus apribojimus) ir kur (t. y. kokiuose padaliniuose) yra būtina, siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  nenumatytas valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo darbo vieta perkeliama į kitą gyvenamąją vietovę. Todėl manytume, kad vadovaujantis VTĮ 6 straipsnio 1 dalimi bei taikant įstatymo analogiją, reikėtų vadovautis Lietuvos Respublikos  darbo kodekso (toliau – DK) 45 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, kad pakeisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Viena iš DK 33 straipsnio 2 dalyje bei 34 straipsnio 1 dalyje nustatytų būtinųjų sutarties sąlygų – darbuotojo darbovietė. DK 45 straipsnio 2 dalis nustato, kad darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis, gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės šio kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manytume, kad įstaigos vadovas turi diskrecijos teisę valstybės tarnautojo pareigybę perkelti į kitą vietovę. Jeigu įstaigoje keičiama valstybės tarnautojo darbo vieta, turi būti gautas valstybės tarnautojo sutikimas dėl jo darbo vietos pasikeitimo. Jeigu tokio sutikimo valstybės tarnautojas nepateikia, jam taikomos garantijos, kaip pareigybės naikinimo atveju: vadovaujantis VTĮ 49 straipsnio 1 dalies nuostatomis tarnautojas įspėjamas apie pareigybės panaikinimą, jam siūlomos kitos pareigos, o tokių pareigų nesant arba jam atsisakius jas užimti, valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu  – dėl pareigybės panaikinimo ir jam išmokama VTĮ 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta išeitinė išmoka. 

   Atnaujinta: 2019 03 08

  • 20.

   Ar reikia atleisti iš pareigų valstybės tarnautojus, neįgijusius einamoms pareigoms būtino išsilavinimo? 

   Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 3 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję valstybės tarnautojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. Taigi, valstybės tarnautojai, neįgiję reikiamo išsilavinimo turėtų būti atleidžiami iš pareigų po 2024-01-01 pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

   Atnaujinta: 2019 03 08

 • Teisės ir pareigos 25
  • 1.

   Ar valstybės tarnautojui įmanoma įsidarbinti ir padirbti užsienyje samdomu darbuotoju, pvz. 1 mėn., tuo metu pasiėmus kasmetines atostogas arba neapmokamas atostogas?

   Valstybės tarnautojas gali dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ)Į nustatytą darbo užmokestį, gavęs VTĮ 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jeigu jis įsidarbina pagal darbo sutartį. Priimant sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį svarbu įvertinti, ar nėra VTĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali dirbti kito darbo. Dėl darbo užsienio valstybėje VTĮ nėra ribojimų.

   Dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį Lietuvoje ar užsienyje galima tik gavus į pareigas priimančio asmens leidimą. Pažymėtina, kad VTĮ  45 straipsnyje nustatyta, kad nemokamos atostogos iki 3 mėnesių per vienus darbo metus dėl šeiminių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 2.

   Esu tikslinėse  atostogose (vaiko priežiūros atostogose iki kol jam sueis 3 metai). Ar yra galimybė tuo laikotarpiu dirbti kitoje darbovietėje pagal terminuotą darbo sutartį?

   Valstybės tarnautojas gali dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) nustatytą darbo užmokestį, gavęs VTĮ 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jeigu jis įsidarbina pagal darbo sutartį. Priimant sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį svarbu įvertinti, ar nėra VTĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali dirbti kito darbo. Valstybės tarnautojas, esantis vaiko priežiūros atostogose iki kol jam sueis 3 metai,  gali dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, tik gavęs į pareigas priimančio asmens leidimą.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 3.

   Ar valstybės tarnautojui pradėjus eiti pareigas, įstaiga privalo apmokėti profilaktinio sveikatos patikrinimo paslaugą, ar įsidarbindamas valstybės tarnautojas jau turi ateiti su patikrinta sveikata. T. y. ar profilaktiniu sveikatos patikrinimu rūpinasi darbdavys, ar pats darbuotojas?

   Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 10 punkte ir 49 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalies 7 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojai turi teisę į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir būti aprūpinti kokybiška darbo įranga ir priemonėmis, o naudodami asmeninę įrangą ir priemones, – į kompensaciją už jų naudojimą. Valstybės tarnautojams yra garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai, gavę tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant gautą elektronininėmis ryšių priemonėmis) sutikimą, yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą – iki 2 darbo dienų per mėnesį. Valstybės tarnautojui, kuris buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, atsižvelgiant į jo sveikatos sutrikimo laipsnį, Vyriausybės nustatyta tvarka išmokama vienkartinė nuo 23,28 iki 38,79 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. Kitų nuostatų, susijusių su valstybės tarnautojų sveikata ar su jos tikrinimu, Valstybės tarnybos įstatyme nėra.

   Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Kadangi Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja valstybės tarnautojų sveikatos tikrinimo, turėtų būti taikomos Darbo kodekso 158 straipsnio nuostatos, kad Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato darbuotojų ir darbdavių teises ir pareigas, institucinę darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sistemą bei specialias nuostatas atskirų darbuotojų grupių apsaugai (nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms darbuotojoms, asmenims iki 18 metų, neįgaliesiems).

   Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktuose darbdaviui nustatyta pareiga organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku bei atsižvelgiant į sveikatos priežiūros įstaigos, patikrinusios darbuotojų sveikatą, išvadą, perkelti darbuotojus (jų sutikimu) į kitą jų sveikatą ir, jeigu yra galimybė, kvalifikaciją atitinkantį darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos kategorijos asmenų, kuriems privalomai tikrinama sveikata. Be to, šio straipsnio 4 dalyje nustatyta pareiga darbuotoją, atsisakiusį nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinti nuo darbo jam nemokant darbo užmokesčio. Darbuotojui pareiga organizacijoje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą nustatyta Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Be to, 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbdavys, įtaręs, kad darbuotojo sveikatos būklė gali kelti grėsmę darbuotojo ar kitų darbuotojų saugai ir sveikatai, turi teisę siųsti darbuotoją pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas darbuotojų sveikatos patikrinimo grafike. Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą. Tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje nurodyta, kad darbas ir (ar) darbo aplinka pakenkė darbuotojo sveikatai, darbdavys moka darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už laiką, kurio metu jis tikrinosi sveikatą savo iniciatyva. Manytume, jog šios nuostatos dėl privalomų sveikatos patikrinimų yra privalomos tiek darbuotojams, įskaitant ir valstybės tarnautojus, tiek darbdaviams.

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtintas Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas ir kt. dokumentai, dėl kurių  nuostatų detalesnio paaiškinimo pagal kompetenciją reikėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 4.

   Ar reikia valstybės tarnautojui, kuris nori dirbti rinkimų apygardos informatiku pagal darbo sutartį, prašyti į darbą priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą?

   Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautojas turi teisę gauti darbo užmokestį už darbą visų lygių rinkimų, referendumo komisijose ir kitose komisijose (tarybose). Valstybės tarnautojui, kuris paskiriamas darbui rinkimų komisijoje (kai nėra sudaroma darbo sutartis) leidimo dirbti kitą darbą nereikia. Tačiau kai valstybės tarnautojas, kuris nori dirbti rinkimų apygardoje konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, kai sudaroma darbo sutartis, turi prašyti į darbą priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą.
    

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 5.

   Ar reikalingas darbdavio leidimas valstybės tarnautojui darbui rinkimų komisijoje?

   Lietuvos Respublikos  valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautojas turi teisę gauti darbo užmokestį už darbą visų lygių rinkimų, referendumo komisijose ir kitose komisijose (tarybose). Valstybės tarnautojui, kuris paskiriamas darbui rinkimų komisijoje (kai nėra sudaroma darbo sutartis) leidimo dirbti kitą darbą nereikia. Tuo atveju, kai valstybės tarnautojas, kuris nori dirbti rinkimų apygardoje konkrečioms ūkinėms ar techninėms funkcijoms atlikti arba kitiems pagalbiniams darbams, kai sudaroma darbo sutartis, turi prašyti į darbą priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą.
    

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 6.

   Ar gali būti valstybės tarnautojo prašymu dėl asmeninių priežasčių sumažinta darbo laiko trukmė ir leista dirbti 0,5 etato?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Ne viso darbo laiką  reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 40 straipsnis. Atsižvelgiant į DK 40 straipsnio nuostatas, valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui susitarus,  gali  būti nustatytas ne visas darbo laikas.
    

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 7.

   Ar gali valstybės tarnautojas biudžetinėje įstaigoje dirbti 0,5 etato, o kitoje biudžetinėje įstaigoje 1 etatu pagal darbo sutartį? Jeigu taip, kokios įforminimo procedūros?

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybės tarnyboje yra steigiamos valstybės tarnautojų pareigybės, kurioms etato sąvoka nėra taikoma. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintą  Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašą (toliau – Aprašas)  užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą (netaikant šiuo nutarimu nustatytų reikalavimų dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdieninės darbo laiko trukmės) pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktus (Aprašo 4 p.) Aprašo 4. 2 papunktyje  nustatoma, kad lankstus darbo grafikas arba individualus darbo laikas gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno prašymą, jei nurodytos priežastys yra objektyvios ir pagrįstos, taip pat į įmonės, įstaigos, organizacijos galimybes ir efektyvaus darbo užtikrinimą. Taigi šis klausimas sprendžiamas abipusiu susitarimu, t. y. valstybės tarnautojo prašymu, vadovas, įvertinęs galimybes, gali  nustatyti valstybės tarnautojui ne pilną darbo dieną. Toks susitarimas įforminamas vadovo įsakymu. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi , t. y. mokama proporcingai dirbtam laikui.

   Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad vadovaujantis Darbo kodekso 40 straipsnio 5 dalimi bei Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi vadovas turi tenkinti valstybės tarnautojų prašymus dirbti ne visą darbo laiką, jeigu valstybės tarnautojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas jo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai valstybės tarnautojai, valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir valstybės tarnautojui vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

   Pažymėtina, kad Darbo kodekso 114 straipsnio1 dalies 2 punkte nustatyta, kad darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. Taigi Jūsų nurodyta situacija yra galima, – jei asmuo dirbtų pilnu etatu pagal darbo sutartį (gavęs iš Jūsų įstaigos leidimą dirbti) ir, suderinęs su įstaigos vadovu, dirbtų pusę savo valstybės tarnautojo darbo laiko.

   Atnaujinta: 2020 06 29

  • 8.

   Valstybės tarnautojui buvo išduotas leidimas dirbti kitą (samdomą) darbą privačiame sektoriuje. Toje pačioje institucijoje dėl reorganizacijos pasikeitė tarnautojo pareigos. Ar būtina vėl kreiptis valstybės tarnautojui dėl naujo leidimo dirbti kitą darbą išdavimo?

   Vadovaujantis VTĮ 18 straipsnio 3 dalimi, valstybės tarnautoją perkėlus į kitas pareigas, pasikeitus jo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, į pareigas priimantis asmuo, be valstybės tarnautojo atskiro prašymo, įvertina šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes ir prima sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 9.

   Ar gali valstybės tarnautojas dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu Valstybės tarnybos įstatymo nustatytą darbo užmokestį?

    

   Taip. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d nutarimo „Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams“ ( Žin., 2004, Nr. 181-6708 ) rezoliucinės dalies 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Valstybės tarnybos įstatymo ( toliau -VTĮ ) 17 straipsnio 4 punkte įtvirtintos nuostatos, ribojančios valstybės tarnautojų teisę dirbti kitą darbą ir gauti kitą atlyginimą, negali būti taikomos. Todėl valstybės tarnautojas gali dirbti samdomu darbuotoju, ekspertu ar konsultantu privačiuose juridiniuose asmenyse, valstybės ar savivaldybės įmonėse, viešose įstaigose, taip pat gauti kitą negu VTĮ nustatytą darbo užmokestį, gavęs VTĮ 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jeigu jis įsidarbina pagal darbo sutartį. Priimant sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį svarbu įvertinti ar nėra Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali dirbti kito darbo. 

   Valstybės tarnautojams, kurie dirba kitais pagrindais (verčiasi individualia veikla, įsigijus verslo liudijimą, žemės ūkio veikla (ūkininkavimas) arba yra autorių teisių arba gretutinių teisių subjektais pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą), nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą. Tačiau apie tokią savo veiklą valstybės tarnautojas turėtų nurodyti viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.

   Vadovaujantis VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 10 punktu, valstybės tarnautojai privalo nenaudoti tarnybos ( darbo ) laiko kitiems tikslams, išskyrus šiame punkte nustatytas išimtis. Taip pat valstybės tarnautojas gali dirbti kitą darbą, jeigu nėra Valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojas negali dirbti kito darbo. 

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 10.

   Ar karjeros valstybės tarnautojas gali savo vardu registruoti ne pelno siekiančią organizaciją (pvz., viešąją įstaigą)?

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnis nustato, kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Minėtame straipsnyje nenurodoma, kad valstybės tarnautojas negali savo vardu registruoti ne pelno siekiančios organizacijos.

   Be to, siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 11.

   Ar valstybės tarnautojai gali būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais?

   Taip. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą valstybės tarnautojai turi teisę būti  profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais ne tarnybos (darbo) laiku, išskyrus valstybės tarnautojus, atliekančius savivaldybės tarybos nario pareigas, dalyvauti politinėje veikloje (taikant šiame įstatyme nustatytus apribojimus).

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 12.

   Buvau karjeros valstybės tarnautojas, išėjau dirbti į privatųjį sektorių. Ar turiu teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą?

   Karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimo garantijos taikymą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2-5 dalys Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2-5 dalyse nustatyta, kas turi teisę į karjeros valstybės tarnautojo statuso atkūrimą, t. y., kokias sąlygas reikia atitikti, norint atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą. 

   Atsižvelgiant į tai, kad išėjimas į privatųjį sektorių savo noru nepatenka į Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2-5 dalyse nustatytas sąlygas, Jums nėra taikoma statuso atkūrimo garantija. Valstybės tarnautoju galėtumėte tapti Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta konkurso tvarka.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 13.

   Ar dirbdama valstybės tarnyboje galiu registruotis ūkininke?

   Valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  16, 18, straipsniai.

   Pažymėtina, kad VTĮ 19 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi vertinamasis žemės ūkio veikla nepaminėta, manome, kad ji yra leistina ir galima registruotis ūkininke. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 19 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą. 

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 14.

   Ar karjeros valstybės tarnautojas gali užsiimti individualia veikla? Jeigu taip, ar reikalingas darbdavio sutikimas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi vertimasis individualia veikla šiame straipsnyje nėra paminėtas, manome, kad tokia veikla yra leistina. Tačiau, manytume, kad tuo atveju, jeigu šio darbo grafikas sutaptų su pagrindinės darbovietės darbo grafiku, reikėtų tai suderinti su vadovybe. 

   Pažymėtina, kad VTĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl leidimo dirbti kitą darbą gavimo taikomos valstybės tarnautojams, kurie dirba ar ketina įsidarbinti įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal darbo sutartį, o valstybės tarnautojui, kuris verčiasi individualia veikla, nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą. 

   Be to, atkreipiame dėmesį, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 15.

   Ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, turi teisę laikinai eiti valstybės tarnautojo pareigas šiam nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių (pvz., dėl ligos, atostogų)?

   Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali laikinai eiti valstybės tarnautojo pareigų, nes jis nevykdo viešojo administravimo funkcijų, todėl ir pavaduoti valstybės tarnautojo jis negali. Darbuotojui, dirbančiam  pagal darbo sutartį galima pavesti tik kai kurias valstybės tarnautojo funkcijas, tačiau tik tokias, kurios nėra viešojo administravimo funkcijos. Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnis suteikia galimybę, esant tarnybinei būtinybei, laikinai perkelti karjeros valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas be konkurso.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 16.

   Ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai gali būti savivaldybės kontroliuojamų įmonių – uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime ir nuosavybės teise priklauso savivaldybei, valdybų nariais?

   Taip. Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojai turi teisę valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu būti paskirti (išrinkti) eiti su valstybės ar savivaldybės atstovavimu susijusias pareigas įmonių, įstaigų, organizacijų, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, kolegialiuose organuose.

   Atnaujinta: 2021 04 15

  • 17.

   Ar valstybės tarnautojas gali būti uždarosios akcinės bendrovės vieninteliu savininku ir direktoriumi?

   Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalį bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas valdyba (jei valdyba nesudaroma,– stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba,– visuotinis akcininkų susirinkimas). Atsižvelgiant į tai asmuo, turintis 100 procentų bendrovės akcijų ir kartu esantis šio juridinio asmens vadovu turi būti renkamas vadovaujantis minėta nuostata. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) yra asmens nuosavybė, kurią gina ir saugo įstatymai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą pasisakė dėl privačios nuosavybės ir asmens, turinčio valstybės tarnautojo statusą, tarpusavio santykio (1997 m. gegužės 6 d. nutarimas, 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 

   Valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad  valstybės tarnautojui draudžiama užsiimti bet kokia veikla, jeigu tai sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje.

   Taigi atsižvelgdami į tai, kas aukščiau išdėstyta, manome, kad valstybės tarnautojas turi teisę būti UAB savininku (turėti UAB akcijų), ir jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje,  taip pat gali būti ir uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 18.

   Ar karjeros valstybės tarnautoja, viena auginanti vaiką iki 14 metų, kurios funkcijos nėra susijusios su tiesioginiu administracinių paslaugų teikimu gali pasinaudoti Valstybės tarnybos įstatymo 50 str. numatyta teise dirbti nuotoliniu būdu minėtame straipsnyje nustatytomis sąlygomis?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 50 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr.1296 patvirtintas Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašas reglamentuoja valstybės tarnautojų teisę dirbti nuotoliniu būdu.

   Valstybės tarnautojas, norintis dirbti nuotolinį darbą, pateikia tiesioginiam vadovui rašytinį prašymą. Sprendimą dėl sutikimo, kad valstybės tarnautojas dirbtų nuotolinį darbą tiesioginis vadovas priima pagal aukščiau nurodytų teisės aktų nustatytas sąlygas ir tvarką.

   Atkreiptinas dėmesys, kad VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojai privalo tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku bei kokybiškai atlikti pavedamas užduotis, taigi nuotolinis darbas neturėtų pakenkti valstybės tarnautojo atliekamų funkcijų kokybei bei įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 19.

   Valstybės tarnautojas planuoja būti steigiamos mažosios bendrijos (toliau - MB) nariu. Ar valstybės tarnautojas gali steigti MB, ar dėl to reikia gauti leidimą, ar gali būti MB valdymo organu – MB vadovu?

   Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatą MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. MB steigėjų gali būti ne daugiau kaip 10. Pažymėtina, kad Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad MB narys negali turėti darbo santykių su MB, todėl  valstybės tarnautojui, norinčiam steigti ar būti vienu iš MB steigėjų, taip pat  kuris yra MB narys, leidimo dirbti kitą darbą gauti nereikia, nes pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 18 straipsnio 2 dalies nuostatas sprendimai dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą priimami, kai valstybės tarnautojas dirba pagal darbo sutartį

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnis nustato, kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. VTĮ 19 straipsnyje nenurodoma, kad valstybės tarnautojas negali steigti bendrovių todėl manome, kad tokia veikla yra leistina ir valstybės tarnautojas gali būti vienu iš MB steigėjų , taip pat ir MB nariu, nes pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 6 dalies nuostatas visi MB steigėjai nuo MB įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

   Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, valstybės tarnautojas kurti mažąją bendriją (būti steigėju) ir būti jos nariu gali, taip pat gali būti ir MB valdymo organu – MB vadovu, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 20.

   Ar gali valstybės tarnautojas, dirbantis savivaldybės administracijoje, laikinai dirbti pagal darbo sutartį tos pačios savivaldybės viešojoje įstaigoje (Numatoma dirbti projekto koordinatoriumi).

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 19 straipsnio 1 dalies 2 punke  nustatyta, kad valstybės tarnautojui neleidžiama eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo pareigas, dirbti pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, taip pat gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, kitų pajamų negu darbo užmokestis ir šiame įstatyme nustatytos išmokos, kompensacijos ir pašalpos.

   Vadovaujantis šiomis nuostatomis, savivaldybės administracijoje dirbantis valstybės tarnautojas negali dirbti kito darbo pagal darbo sutartį  tik savivaldybėje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas.

   Pagal Viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio nuostatas viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys. Steigėjų skaičius neribojamas. (Jeigu steigėja yra valstybė ar savivaldybė, viešosios įstaigos steigimo sutartis ar steigimo aktas surašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimu ar savivaldybės tarybos sprendimu dėl viešosios įstaigos steigimo ir valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime taip pat turi būti nurodyta valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama atstovauti steigėjai, ir valstybės ar savivaldybės institucija, kuriai pavedama įgyvendinti valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas).

   Viešoji įstaiga, kurios steigėja yra savivaldybė, nėra savivaldybės struktūrinis padalinys, tai yra kita įstaiga, įsteigta vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatomis, todėl manytume, kad savivaldybės administracijoje dirbantis valstybės tarnautojas gali dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį (pvz. projekto koordinatoriumi) viešojoje įstaigoje, kurios steigėja yra savivaldybė.

   Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad vadovaujantis VTĮ 18 straipsniu valstybės tarnautojas, ketinantis įsidarbinti pagal darbo sutartį, jis, prieš įsidarbinant turi gauti jį į pareigas priimančio asmens leidimą dirbti kitą darbą.    

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 21.

   Esu karjeros valstybės tarnautoja, viena auginanti neįgalų mažametį vaiką, kuriam nustatyta vidutinė negalia bei dideli spec. poreikiai. Vaikui privalu lankyti terapiją, kuri vyksta dienos metu, todėl valandą laiko nuo 10 iki 11 val. turiu išeiti iš darbo.

   Kokios būtų teisinės galimybės nuo 10 iki 11 val. nedirbti, o atidirbti vėliau (po 17 val. darbo vietoje likti irgi neturiu galimybių). Ar tokiu atveju teisiškai galimas individualus darbo laiko režimas, trumpinant pietų pertrauką ir išdalinant papildomą poilsio dieną, suteikiamą asmeniui, auginančiam neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, numatytą Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje? Taip pat, ar teisiškai galima nustatyti individualų darbo laiko režimą, minėtą valandą atidirbant nuotoliniu būdu?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Atsižvelgdami į tai, kad VTĮ nereglamentuoja darbo laiko trukmės, režimo, valstybės tarnautojams taikomos Darbo kodekso (toliau – DK) bei kitų teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios darbo laiką.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo 4 punkte nustatyta, kad  užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą (netaikant šiuo nutarimu nustatytų reikalavimų dėl darbo laiko pradžios, pabaigos ir kasdienės darbo laiko trukmės) pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktus.

   Šio punkto 2 papunktyje (4.2) nustatoma, kad lankstus darbo grafikas, suskaidytos darbo dienos laiko režimas arba individualus darbo laikas gali būti nustatomas atsižvelgiant į darbuotojo, valstybės tarnautojo, diplomato ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno prašymą, taip pat į įmonės, įstaigos, organizacijos galimybes ir darbo efektyvumo užtikrinimą.

   VTĮ 50 straipsnis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr.1296 patvirtintas Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės tarnautojų teisę dirbti nuotoliniu būdu. VTĮ 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai valstybės tarnautojas jam priskirtas funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko, suderinęs su tiesioginiu vadovu, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat ir naudodamas informacines technologijas. Valstybės tarnautojas, norintis dirbti nuotolinį darbą, pateikia tiesioginiam vadovui rašytinį prašymą. Sprendimą dėl sutikimo, kad valstybės tarnautojas dirbtų nuotolinį darbą, valstybės tarnautojo tiesioginis vadovas priima pagal Apraše nustatytas sąlygas ir tvarką.

   Atsižvelgdami į anksčiau paminėtas teisės aktų nuostatas, manytume, kad Jūsų darbdavys, vadovaudamasis DK 113 straipsnio reikalavimais bei atsižvelgdamas į Jūsų situaciją dėl vaiko ligos bei būtinybės jį gydyti, gali nustatyti Jums individualų  darbo laiko režimą, nustatydamas Jums konkretų darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką, taip pat, vadovaujantis VTĮ 50 straipsnio ir Aprašo nuostatomis, Jūsų tiesioginis vadovas galėtų tenkinti Jūsų prašymą dėl Jums reikalingos darbo laiko dalies nustatymo dirbti nuotoliniu būdu.

   Pažymėtina, kad DK 122 straipsnis nustato, kad  pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu 30 minučių ir ne ilgesnė kaip 2 valandos, nebent šalys susitaria dėl suskaidytos darbo dienos laiko režimo. Taigi, esant įstaigos vadovo sutikimui, Jūsų pietų pertraukos trukmė galėtų būti minimalios trukmės.

   Taip pat norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad DK 138 straipsnio 3 dalyje yra nustatytos papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus, t. y. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę). Taigi, įstatyme nėra nustatytas draudimas sutrumpintas dvi valandas išskaidyti per kelias dienas.

   Atnaujinta: 2021 04 15

  • 22.

   Ar valstybės tarnautojo darbo grafikas yra privalomas nuo 8.00 iki 17.00, ar šį grafiką galima keisti?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams gali būti taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Atsižvelgdami į tai, kad VTĮ nereglamentuoja valstybės tarnautojų darbo laiko, manytume, kad jiems taikomos nuo 2017-07-01 įsigaliojusio  Darbo kodekso bei kitų teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios darbo laiką.

   Atkreipiame dėmesį, kad, nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintas  Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – Aprašas), kurio 2 punkte nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių įstaigose, vykdančiose viešąjį administravimą, darbas pradedamas nuo 7 valandos iki 9 valandos ir baigiamas nuo 14 valandos 45 minučių iki 18 valandos, o įstaigose, įmonėse ir organizacijose, kuriose nevykdomas viešasis administravimas, darbas pradedamas nuo 6 iki 11 valandos ir baigiamas nuo 15 iki 20 valandos, kartu užtikrinant veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą.

   Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyta, kad  Aprašo 2 punkto nuostatos taikomos, jeigu dėl nustatyto darbo laiko režimo nėra numatytas kitoks darbo dienos pradžios, pabaigos laikas ir kasdienė darbo laiko trukmė.  Užtikrindamas veiksmingą įmonių, įstaigų, organizacijų darbą, darbdavys gali nustatyti kitokį, nei Aprašo 2 punkte nustatyta, nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą pagal Darbo kodekso 113 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5 punktus.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 23.

   Įstaiga planuoja patikslinti valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, t. y. pakeisti skyriaus pavadinimą. Jei valstybės tarnautojas nesutiktų su pakeistu pavadinimu (nepasirašytų pakeisto pareigybės aprašymo), ar jis turėtų teisę būti atleistas laikantis visų VTĮ jam nustatytų atleidimo terminų ir kitų socialinių garantijų?

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ)  49 straipsnio 1 dalyje nustatytos garantijos valstybės tarnautojui taikomos tik kai naikinama jo pareigybė.

   Manytume, kad keičiantis tik pareigybės pavadinimui, struktūrinio padalinio pavadinimui ar kitiems – neesminiams pareigybės aprašymo elementams, karjeros valstybės tarnautojo pareigybė negali būti naikinama, todėl valstybės tarnautojas negali būti atleistas pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir valstybės tarnautojui netaikytinos su tuo susijusios garantijos.

   Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautojas turėtų būti pasirašytinai informuojamas apie jo pareigybės aprašymo pakeitimus. Tuo atveju, jei valstybės tarnautojas nesutinka su pakeistu pareigybės pavadinimu ir atsisako pasirašyti pakeistą pareigybės aprašymą – įstaigoje gali būti surašomas aktas, kuriame būtų fiksuotas toks valstybės tarnautojo supažindinimo su pareigybės aprašymo pakeitimais ir atsisakymo jį pasirašyti faktas.  Tokiu atveju toliau turėtų būti inicijuojamas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas tokiam tarnautojui, kuris nesilaikė VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos  pareigos laikytis teisės aktų.

   Atnaujinta: 2019 03 26

  • 24.

   Dirbu Savivaldybėje mero patarėja. Ar galiu papildomai pagal autorinę sutartį leidyklos užsakymu versti knygą?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Kadangi buvimas autorių teisių arba gretutinių teisių subjektu pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą  šiame straipsnyje nėra paminėti, manome, kad tokia veikla yra leistina.

   Pažymime, kad VTĮ 18 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl leidimo dirbti kitą darbą gavimo taikomos valstybės tarnautojams, kurie dirba ar ketina įsidarbinti įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal darbo sutartį, o valstybės tarnautojui, kuris yra autorių teisių arba gretutinių teisių subjektu pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kito darbo.

   Be to, atkreipiame dėmesį, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 19 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą, t. y. kūrybinė veikla turi būti suderinta su viešojo intereso valstybės tarnyboje užtikrinimu, su draudimu valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, su draudimu užsiimti veikla, diskredituojančia valstybės tarnybos autoritetą. VTĮ 16 straipsnio 1 dalies 9 ir 10 punktuose nustatyta, kad valstybės tarnautojas privalo nesinaudoti valstybės ar savivaldybių nuosavybe ne tarnybinei veiklai, taip pat nedalyvauti VTĮ 19 straipsnyje nurodytoje su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinamoje veikloje ir nenaudoti tarnybos (darbo) laiko kitiems tikslams.

   Atnaujinta: 2019 04 05

  • 25.

   Dirbu teisme posėdžių sekretore. Įregistravau vertimų žodžiu ir raštu individualią veiklą. Apie tai informavau teismo pirmininką. Norėčiau sužinoti, ar galėčiau savo darbovietėje atostogų metu arba laisvadieniais vertėjauti teismo posėdžiuose, jeigu atlygį už tai man mokėtų ne teismas, o vertimų biuras? Ar šiuo atveju kiltų viešų ir privačių interesų konfliktas. Taip pat norėčiau paklausti, ar aš turiu gauti raštišką pirmininko leidimą užsiimti individualia veikla?

   Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnis nustato kokia veikla yra nesuderinama su valstybės tarnautojo pareigomis. Šio straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad valstybės tarnautojui draudžiama eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo pareigas, dirbti pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, taip pat gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas, kitų pajamų negu darbo užmokestis ir šiame įstatyme nustatytos išmokos, kompensacijos ir pašalpos. Minėtame straipsnyje nenurodoma, kad valstybės tarnautojas negali verstis individualia veikla, todėl manome, kad tokia veikla yra leistina.

   VTĮ 18 straipsnis nustato valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo valstybės tarnautojo prašymu. Valstybės tarnautojui, norinčiam verstis individualia veikla nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą.

   Atsižvelgdami į minėtas nuostatas, manytume, kad jeigu sutartį dėl individualios veiklos valstybės tarnautojas sudarė ne su savo įstaiga, o su vertimų biuru, kliūčių dirbti vertėja teismo posėdžiuose savo darbovietėje atostogų metu arba laisvadieniais neturėtų būti. Pažymime, kad  informaciją bei konsultacijas dėl viešų ir privačių interesų konflikto pagal kompetenciją teikia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

   Be to, atkreipiame dėmesį, kad siekiant suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme yra nustatyti reikalavimai asmenims dirbantiems valstybinėje tarnyboje, kurie taikomi ir valstybės tarnautojams. Šių reikalavimų būtina paisyti vykdant ir VTĮ 19 straipsnyje nepaminėtą (t. y. leistiną) veiklą.

   Atnaujinta: 2019 04 05

 • Darbo užmokestis 21
  • 1.

   Ar gali savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas) būti pavesta laikinai dėl seniūno nedarbingumo atlikti savivaldybės seniūno funkcijas ir ar galima skirti jam priemoką už papildomų užduočių atlikimą?

   Manytina, kad reiktų vengti tokių situacijų, kai politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui būtų pavedama atlikti karjeros valstybės tarnautojo funkcijas. Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų paskirtis padėti politikams formuoti, koordinuoti politinių krypčių įgyvendinimą, o karjeros valstybės tarnautojai rūpinasi šiuo atveju vietos savivaldos funkcijų užtikrinimu. Seniūno nedarbingumo laikotarpiu jo funkcijos turėtų būti pavedamos kitam įstaigos karjeros valstybės tarnautojui.

   Atnaujinta: 2021 11 18

  • 2.

   Valstybės tarnautojui už papildomų užduočių atlikimą buvo skirta priemoka 3 mėn. ir 26 d. Vėliau už projekto, finansuojamo iš ES fondo lėšų, administravimą (papildoma užduotis) buvo skirta priemoka 3 mėn. mokant iš projekto lėšų. Ar galima dar skirti priemoką už papildomų užduočių atlikimą 2 mėn. ir 4 d.? Juk priemokos už ES fondo lėšų projektų administravimą gali būti skiriamos iki projekto pabaigos ir galbūt šiuo atveju nėra sumuojami jau gautų priemokų laikotarpiai?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriama viena iš dviejų nurodytų priemokų.

   Sistemiškai vertindami VTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatas manome, kad vienu metu valstybės tarnautojui gali būti skiriama tik viena iš VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose nustatytų priemokų. Tuo atveju, jei po vienos rūšies priemokos skyrimo termino pabaigos yra poreikis valstybės tarnautojui skirti kitos rūšies priemoką, ši kitos rūšies priemoka valstybės tarnautojui gali būti skiriama ne ilgesniam negu 6 mėnesių terminui, išskyrus atvejus, kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, kuri gali būti skiriama iki projekto pabaigos ir viršijant 6 mėnesių per kalendorinius metus terminą.

   Taip pat manome, kad vienu metu valstybės tarnautojui gali būti skiriamos ir kelios tos pačios rūšies priemokos, tačiau bendras tos pačios rūšies priemokos dydis neturi viršyti 40 procentų pareiginės algos dydžio ir neviršyti įstatyme nustatyto maksimalaus termino apribojimo – 6 mėnesių per kalendorinius metus, išskyrus atvejus, kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus.

   Priemokos už papildomų užduočių atlikimą dydį nustato valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, tačiau ši priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 40 procentų pareiginės algos. Kai ši priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, apribojimas dėl priemokos skyrimo ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui netaikomas ir priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

   Sistemiškai vertindami VTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatas manome, kad priemoka už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, nepaisant to, ar buvo mokama priemoka už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos projektus (už papildomas užduotis), ar ne, gali būti skiriama 6 mėnesių laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys, kad vienu metu valstybės tarnautojui skiriant kelias tos pačios rūšies priemokas, bendras tos pačios rūšies priemokos dydis neturi viršyti 40 procentų pareiginės algos dydžio.

   Taigi, Jūsų nurodytu atveju tarnautojui galima būtų skirti priemoką dar 2 mėn. ir 4 d. už papildomas užduotis, jeigu per šiuos metus jam jau buvo skirta šios rūšies priemoka 3 mėn. 26 d. laikotarpiui.

   Atnaujinta: 2021 09 28

  • 3.

   Karjeros valstybės tarnautoja vyresnioji specialistė „A“ 2017 m. perkelta į aukštesnes vyriausiojo specialisto pareigas, esant tarnybinei būtinybei, t. y., vyriausiosios specialistė „B“ tikslinių atostogų laikotarpiui. Perkėlimo laikotarpiu vyr. specialistė „A“ 2019 m. per eilinį vertinimą įvertinta labai gerai ir pridėta 0,5 pareiginės algos koeficiento (7,10 + 0,5 = 7,60), o 2020 m. įvertinta labai gerai ir pridėta 0,6  pareiginės algos koeficiento (7,6 + 0,6 = 8,20). Grįžus vyr. specialistei „B“ iš tikslinių atostogų, vyr. specialistė „A“ grąžinama į eitas vyresniojo specialisto pareigas. Ar ji „parsineša“, ką gavo per vertinimą eidama vyr. specialisto pareigas (1,10 pareiginės algos koeficiento), grąžinus į eitas vyresniojo specialisto pareigas (6,3 + 1,10 =7,40)?

   Jei  vyresnioji specialistė „A“ būtų perkeliama į aukštesnes vyriausiojo specialisto pareigas, esant tarnybinei būtinybei, t. y., vyriausiosios specialistė „C“ tikslinių atostogų laikotarpiui, ar galėtų „atsinešti“ 1,10 pareiginės algos koeficiento – tai ką gavo per vertinimą kaip vyr. specialistė?

   Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) nenustato, kaip turėtų būti skaičiuojamas karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas, jeigu laikinai į aukštesnes pareigas perkeltam valstybės tarnautojui vertinimo metu buvo nustatytas didesnis pareiginės algos koeficientas ir jis grąžinamas į pagrindines (nuolatines) pareigas.

   Vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais manytume, kad neturėtų būti pažeistas teisėtų lūkesčių principas, t. y. neturėtų būti iš valstybės tarnautojo atimta tai, ką jis teisėtai įgijo (nuosavybės apsaugos principas). Be to, VTĮ nenustato teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galima atimti suteiktą didesnį pareiginės algos koeficientą.

   Taigi, jeigu valstybės tarnautojui, perkeltam į aukštesnes pareigas, tarnybinės veiklos vertinimo metu buvo padidintas pareiginės algos koeficientas, jį grąžinus į pagrindines (nuolatines)  pareigas, per vertinimą įgytas pareiginės algos koeficiento padidinimas turėtų būti išlaikytas. Be to, atsižvelgiant į VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatas,, pažymėtina, kad grąžinant valstybės tarnautoją į pagrindines (nuolatines) pareigas, turi būti atsižvelgiama į pareigybei nustatyto didžiausio ar mažiausio koeficiento intervalo reikalavimą, t. y. tarnybinės veiklos vertinimo metu įgytas padidintas pareiginės algos koeficientas neturi viršyti tai pareigybei, į kurią tarnautojas grąžinamas, nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento.

   Jūsų nurodytu atveju valstybės tarnautoją grąžinus į jos vyresniosios specialistės pareigas, jai turėtų būti nustatytas koeficientas 7,4 (6,3 + 1,10 = 7,40). Jeigu šią tarnautoją norėsite perkelti  į aukštesnes vyriausiojo specialisto pareigas esant tarnybinei būtinybei, tai prie jos turimo 7,4 koeficiento pridėsite 0,5.  

   Atnaujinta: 2021 09 28

  • 4.

   Iki 2020-07-01 galiojusiame pareigybės aprašyme buvo nustatyta funkcija pavaduoti kitą valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų metu. Pagal naująjį teisinį reglamentavimą parengtame pareigybės aprašyme šios funkcijos nebeliko, tačiau faktiškai vis tiek reikia pavaduoti. Ar turi būti mokama priemoka už pavadavimą? Kaip elgtis, jeigu pavaduoti kitą valstybės tarnautoją  tenka ilgiau nei 6 mėn. per metus?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriama viena iš dviejų nurodytų priemokų.

   Jūsų minimu atveju, kai valstybės tarnautojui pavedama pavaduoti kitą valstybės tarnautoją jo kasmetinių atostogų metu, turėtų būti mokama priemoka už pavadavimą.

   Pažymime, kad įstatymas priemokos už pavadavimą  mokėjimo nesieja su tuo, ar pareigybė yra laisva, ar laikinai laisva (laikinas nedarbingumas, komandiruotės, atostogų ir kt.), taip pat su tuo, ar pavadavimo funkcija yra nustatyta pareigybės aprašyme ar nenustatyta. Jeigu valstybės tarnautojui raštu pavedama pavaduoti kitą valstybės tarnautoją, net jeigu pareigybės aprašyme ir būtų įrašyta pavadavimo funkcija, į pareigas priimantis asmuo (vadovas) turi paskirti ir mokėti priemoką už visą pavadavimo laikotarpį.

   Atkreipiame dėmesį, kad pagal VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 p. esamą formuluotę valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui yra nustatyta pareiga, o ne teisė nustatyti valstybės tarnautojui priemoką, jeigu valstybės tarnautojas dirba VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytomis sąlygomis.

   VTĮ nustato tam tikrus ribojimus: valstybės tarnautojui priemoka už pavadavimą gali būti mokama 6 mėnesius ir priemoka negali būti mažesnė nei 10 procentų bei didesnė nei 40 procentų valstybės tarnautojo pareiginės algos. 

   Atkreiptinas dėmesys, kad VTĮ 31 str. nustatytos skatinimo priemonės. 

   Atnaujinta: 2021 09 28

  • 5.

   Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytas darbo apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą.  Ar taikomos valstybės tarnautojams vadovams (departamentų direktoriams, skyrių vedėjams) Darbo kodekso 144 straipsnio 6 dalies nuostatos, pagal kurias patvirtinus įstaigoje vadovaujančių darbuotojų sąrašą (kartu su valstybės tarnautojais vadovais) už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą mokama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko režimu, nebent šalys darbo sutartyje susitaria kitaip?

   Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 10, 11, 17, 28 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-481. Šiuo įstatymu pakeista Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis, kuri patikslinta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

   Taigi, Darbo kodekso 144 straipsnio 6 dalis valstybės tarnautojams nėra taikoma. Valstybės tarnautojams vadovams (departamentų direktoriams, skyrių vedėjams) kaip ir kitiems valstybės tarnautojams, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą apmokama pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 1-4 dalis arba kompensuojama pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalį.

   Atnaujinta: 2021 07 27

  • 6.

   Kaip turėtų būti apmokama ar kompensuojama valstybės tarnautojui už viršvalandinį darbą poilsio dieną?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

   Valstybės tarnautojams, apmokant už viršvalandinį darbą turėtų būti taikomos šiuos klausimus reglamentuojančios Darbo kodekso (toliau – DK) 144 straipsnio 4 dalies nuostatos. Taigi valstybės tarnautojams, už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro valstybės tarnautojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – ne mažesnis kaip du su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis.

   Pagal DK 144 straipsnio 5 dalies nuostatas, darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginti iš šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko.

   Taigi nurodytu atveju, jeigu valstybės tarnautojui už viršvalandinį darbą poilsio dieną (pvz. poilsio dienos 4 viršvalandines valandas) jo prašymu bei vadovo sutikimu kompensuojama poilsio laiku pagal DK 144 straipsnio 5 dalį, tai jam šis darbas kompensuojamas tik prie kasmetinių atostogų laiko pridedant 1 kasmetinių atostogų dieną (gaunamą poilsio dieną dirbtą viršvalandinį laiką – 4 val.  padauginus iš dvigubo apmokėjimo už viršvalandinį darbą poilsio dieną), t. y. už viršvalandinį laiką dirbtą poilsio dieną jam nėra apmokama.

   Atnaujinta: 2021 07 27

  • 7.

   Kokia yra apmokėjimo tvarka valstybės tarnautojams už darbą poilsio arba švenčių dieną, nenumatytą pagal grafiką? Jeigu valstybės tarnautojas už 2 dirbtas poilsio ir ar šventines dienas nori gauti papildomų atostogų, kaip tokiu atveju vykdomas apmokėjimas už darbą poilsio ar šventinėmis dienomis?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 28 straipsnio 2 dalimi, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Valstybės tarnautojui už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą taikomas darbo užmokestis, susidedantis iš valstybės tarnautojui mokamų šio straipsnio 1 dalies 1 (pareiginė alga) ir 3 (priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ) punktuose numatytų darbo užmokesčio dalių.

   Darbo kodekso  (toliau – DK) 144 straipsnio 1–2 dalyse nustatyta, kad už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo (pamainos) grafiką, ir už darbą švenčių dieną mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. Taigi, valstybės tarnautojui už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, arba už darbą  švenčių dienomis pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytu priedu už stažą dydžio. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu valstybės tarnautojui yra mokamos VTĮ 30 straipsnyje nustatytos priemokos, tai jos į apmokėjimą už  darbą poilsio arba švenčių dieną neįskaičiuojamos.

   Pagal DK 144 straipsnio 5 dalies nuostatas, darbuotojo prašymu darbo poilsio ar švenčių dienomis laikas ar viršvalandinio darbo laikas, padauginus iš šio straipsnio 1–4 dalyse nustatyto atitinkamo dydžio, gali būti pridedami prie kasmetinių atostogų laiko. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamentas 2017-10-06 raštu Nr. (11.7-53) SD-5671 (šis raštas patikslintas 2021-08-26 Nr. 27G-1976) pateikė tokį išaiškinimą dėl DK 144 straipsnio 5 dalies taikymo: „Ši nuostata turėtų būti aiškinama įgyvendinant lankstumo principą ir darbuotojo bei darbdavio susitarimo teisę dėl alternatyvios kompensavimo formos poilsiu, už tą poilsį mokant dvigubai (suteikiant 2 apmokamas dienas). Kadangi sistemiškai aiškinant DK normas už švenčių ir poilsio dieną imperatyviai yra mokamas dvigubas tarifas, todėl darbuotojui pasirinkus, o darbdaviui sutikus, pvz., darbą poilsio, švenčių dienomis kompensuoti DK 144 str. 5 d. numatyta tvarka, t. y. jeigu šalys susitarė dėl alternatyvaus kompensavimo būdo (pasirinkus apmokamą poilsį), jam suteikiamos 2 poilsio dienos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostogų ir apmokamos darbuotojo darbo užmokesčiu.

   Taigi nurodytu atveju, jeigu valstybės tarnautojas dirbo 2 poilsio dienas ir jo prašymu bei vadovo sutikimu šis darbo laikas kompensuojamas poilsio laiku pagal DK 144 straipsnio 5 dalį, tai jam šis darbas kompensuojamas tik prie kasmetinių atostogų laiko pridedant keturias kasmetinių atostogų dienas (gaunamas 2 dirbtas poilsio dienas padauginus iš dvigubo apmokėjimo poilsio dienomis), t. y. už dvi dirbtas poilsio dienas jam nėra apmokama.

   Atnaujinta: 2021 09 14

  • 8.

   Planuojama priimti pakaitinį valstybės tarnautoją. Ar galima nustatyti didesnį pareiginės algos koeficientą nei nuolatinio valstybės tarnautojo? Pvz. vaiko priežiūros atostogose esančios valstybės tarnautojos koeficientas – 7,9. Ar galima pakaitiniam valstybės tarnautojui nustatyti 8,4?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prieš skelbiant centralizuotą konkursą ar atranką į valstybės tarnautojo pareigas pareiginė alga nustatoma iš šio įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo arba pagal šio įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą. Apie valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą viešai paskelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka (t. y.  konkurso skelbime nurodomas koeficientas). Atsižvelgdami į šią nuostatą, įstaigų vadovai turi teisę nustatyti pareiginės algos koeficientą iš esamo intervalo. Jokių ribojimų dėl koeficientų pasirinkimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui nėra nustatyta, jis pats pasirenka koeficientą.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 9.

   Ar karjeros valstybės tarnautojui turi būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas už laikotarpį,kai jis buvo laikinai, esant tarnybinei būtinybei, perkeltas į kitas aukštesnes pareigas toje pačioje įstaigoje?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kada valstybės tarnautojui turi būti išmokamos visos jam priklausančios piniginės išmokos, tame tarpe ir už nepanaudotas atostogas. VTĮ 48 straipsnio 5 dalis nenustato teisinio pagrindo atsiskaityti už nepanaudotas atostogas valstybės tarnautoją perkeliant laikinai, esant tarnybinei būtinybei, į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje.

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 10.

   Ar sumuojant valstybės tarnautojui per kalendorinius metus skirtų tos pačios rūšies priemokų laikotarpius, išskaitomos (atimamos) priemokų skyrimo laikotarpiu(-iais) suteiktos atostogos?

   Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriama viena iš priemokų: 1) už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas arba 2) už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą.

   Atsakydami  į Jūsų klausimą, ar valstybės tarnautojo atostogų laikas įskaitomas į priemokos mokėjimo terminą, manytume, kad atostogų laikotarpį į priemokos mokėjimo terminą galima neįskaičiuoti, nes valstybės tarnautojas atostogų metu neina valstybės tarnautojo pareigų, taigi  jis nevykdo ir kitų funkcijų, už kurias jam skirta priemoka.

   Atnaujinta: 2020 05 21

  • 11.

   Savivaldybės UAB, patvirtinus pelno paskirstymą, pervedė lėšas į savivaldybės biudžetą išmokėti 2 savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams-UAB valdybos nariams už pelningą UAB veiklą. Kitiems UAB valdybos nariams ne valstybės tarnautojams buvo mokamos tantjemos. Valstybės tarnautojų-valdybos narių pareigybių aprašymuose funkcijos - dalyvauti UAB valdymo organuose - nėra. Ar galima šiems valstybės tarnautojams išmokėti priemoką pagal Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Gal galima vadovautis VTĮ 31 str. 2 d. 5 p. ir išmokėti vienkartinę piniginę išmoką - už valdybos nario darbą UAB veikloje (LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1167 2.2 p.)?

   Pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusio Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 17 straipsnio 1 dalies 7 punktą valstybės tarnautojai turi teisę būti paskirti (išrinkti) valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių arba uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, kolegialių organų nariais. VTĮ nenumato apribojimų dėl jų darbo užmokesčio, todėl manytume, kad valstybės tarnautojams UAB valdybos nariams taip pat galėtų mokėti tantjemas. Bet jeigu UAB pervedė lėšas į savivaldybės biudžetą išmokėti 2 savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams-UAB valdybos nariams už pelningą UAB veiklą, manytume, kad jiems gali būti atlyginta pagal VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 2 punktą ar  VTĮ 31 straipsnio  2 dalies 5 punktą.

   Atnaujinta: 2020 04 28

  • 12.

   Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede yra nustatytos pareigybių pareiginių algų koeficientų ribos. Prašome pasakyti ar priimant valstybės tarnautoją būtinai turi būti nurodytas žemiausias koeficientas, ar gali būti ir tarpinis tarp žemiausio ir aukščiausio koeficiento? Taip pat prašau paaiškinti kada nurodomas nustatytas koeficientas, - kai pateikiami duomenys VTD dėl konkurso organizavimo į laisvas pareigas, ar šis koeficientas gali būti nustatytas naujai priimamam asmeniui laimėjusiam konkursą pareigoms užimti?

   Nuo 2019-01-01 įsigaliojusio naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prieš skelbiant centralizuotą konkursą ar atranką į valstybės tarnautojo pareigas pareiginė alga nustatoma iš šio įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo arba pagal šio įstatymo 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą. Apie valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą viešai paskelbiama Vyriausybės nustatyta tvarka (t. y. skelbime dėl konkurso organizavimo nurodomas koeficientas). Atsižvelgdami į šią nuostatą, įstaigų vadovai turi teisę nustatyti pareiginės algos koeficientą iš esamo intervalo. Jokių ribojimų dėl koeficientų pasirinkimo valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui nėra nustatyta, jis pats pasirenka koeficientą, t. y. koeficientas gali būti nebūtinai žemiausias.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 13.

   Koks turėtų būti mokamas darbo užmokestis karjeros valstybės tarnautojui laikinai perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kai yra tarnybinė būtinybė?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas;

   VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad laikinai perkeliamam į lygiavertes ar žemesnes pareigas nustatoma jo turėta pareiginė alga.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 14.

   Savivaldybės taryba (valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo), skirdama politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į administracijos direktoriaus pareigas nustatė administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientą – 16 (baziniais dydžiais). Tą pačią dieną, ta pati savivaldybės taryba kitu sprendimu nustatė administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientą 15 (baziniais dydžiais) ir patvirtino administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą. 

   Kaip matyti iš minėtų savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, savivaldybės taryba patvirtino du skirtingus pareiginės algos koeficientus administracijos direktoriaus pareigybei. Toks sprendimų priėmimas motyvuotas tuo, kad kai bus neužimta minėta pareigybė, jai bus skaičiuojamas 15 (baziniais dydžiais) algos koeficientas, kai šiuo metu ši pareigybė užimta, jai skaičiuojamas 16 (baziniais dydžiais) algos koeficientas.

   Prašome pateikti nuomonę, ar galima tokia situacija, kai vienai pareigybei vienu metu patvirtinti du skirtingi pareiginės algos koeficientai, ar visgi šiuo atveju jie turėtų būti suvienodinti.

   Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, kaip ir kitiems valstybės tarnautojams, pareiginės algos koeficientas nuo 2019-01-01 nustatomas pagal VTĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 13 dalies nuostatas, tačiau į pareigas priimantis asmuo (Vyriausybė, Seimas, Prezidentas, savivaldybės taryba, ministras) turi teisę nustatyti ir didesnį pareiginės algos koeficientą (intervalo ribose), kadangi naujos redakcijos VTĮ 29 straipsnis nenustato pareiginės algos didinimo taisyklių politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams. Šiuo atveju įstatymas kalba apie pareiginės algos nustatymą, tokį sprendimą, manytume, turi įgyvendinti savivaldybės taryba.

   Atsižvelgdami į Jūsų paklausime nurodytą informaciją, manytume, kad savivaldybės taryba, nustatydama administracijos direktoriui pareiginės algos koeficientą 16, nepažeidė teisės akto nuostatų. Tačiau, manytume, kad vienai pareigybei vienu metu negali būti patvirtinti du skirtingi pareiginės algos koeficientai. Manytume, kai atsilaisvins minėta pareigybė ir kai savivaldybės tarybai reikės nustatyti naujai priimamam administracijos direktoriui pareiginės algos koeficientą, tai taryba vadovaujantis VTĮ 29 straipsnio 1 dalimi ir nustatys konkretų (kitą, nei šiuo metu yra) pareiginės algos koeficientą.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 15.

   Prašome pakonsultuoti naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo vykdymo klausimais dėl valstybės tarnautojams skiriamų priemokų mokėjimo:

   • Ar ne ilgesnis kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus priemokos skyrimo laikotarpis taikomas priemokų sumai ar vieno atvejo priemokos mokėjimo terminui?
   • Ar visų rūšių (už pavadavimą ir už papildomų užduočių atlikimą) skiriamos priemokos bendrai negali viršyti 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpio, ar gali būti mokama 6 mėn. už pavadavimą ir dar 6 mėn. – už papildomų užduočių atlikimą?
   • Ar gali būti skiriamos priemokos vienu metu ir už pavadavimą, ir už papildomų užduočių atlikimą, jei priemokų suma neviršija 40 procentų valstybės tarnautojo pareiginės algos?

   Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 1 dalyje aiškiai suponuota nuostata, kad gali būti skirti tik viena priemoka, kurios maksimalus skyrimo laikotarpis per metus negali viršyti įstatyme nustatyto maksimalaus termino apribojimo – 6 mėnesiai per kalendorinius metus. Todėl,  tik pasibaigus vienos iš nurodytų priemokų skyrimo laikui galima skirti kitos rūšies priemoką, neviršijant kiekvienai iš nurodytų dviejų priemokų leistino 6 mėnesių maksimalaus termino.

   Taigi, 

   atsakant į 1-ąjį klausimą, manome, kad 6 mėnesių terminas taikomas vienos rūšies priemokai (priemokų sumai), t. y. per kalendorinius metus valstybės tarnautojui gali būti skiriamos kelios vienos rūšies priemokos pvz., už papildomų užduočių atlikimą (ar už pavadavimą), tačiau per visus jų skyrimo kartus turi būti išlaikytas 6 mėn. terminas;

   atsakant į 2-ąjį klausimą,  manome, kad priemokos gali būti mokamos 6 mėn. už pavadavimą ir dar  6 mėn. už papildomų užduočių atlikimą,- svarbu, kad skirtingų rūšių priemokos  neturi būti mokamos vienu metu;

   atsakant į 3-ąjį klausimą, manome, kad vienu metu skiriama vienos rūšies priemoka.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 16.

   Ar pagal Valstybės tarnybos įstatymo 30 str. 1 d. nuostatas galima skirti tuo pačiu pagrindu dvi priemokas, neviršijant 40 proc., jeigu pavestos užduotys yra skirtingo pobūdžio, pvz., tarnautojas viename projekte turi papildomas eksperto funkcijas, už kurias mokama 10 proc. priemoka iš ES lėšų, o taip pat jam pavedama atlikti papildoma užduotis kitame ES finansuojamame projekte ir norima skirti dar 15 proc. priemoką?

   Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 1 dalyje aiškiai suponuota nuostata, kad gali būti skirti tik viena priemoka, kurios maksimalus skyrimo laikotarpis per metus negali viršyti įstatyme nustatyto maksimalaus termino apribojimo – 6 mėnesiai per kalendorinius metus. Todėl,  tik pasibaigus vienos iš nurodytų priemokų skyrimo laikui galima skirti kitos rūšies priemoką, neviršijant kiekvienai iš nurodytų dviejų priemokų leistino 6 mėnesių maksimalaus termino.

   Manytume, kad Jūsų nurodytu atveju, tai yra vienos rūšies priemoka,- už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai atliekamos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos, todėl manytume, kad valstybės tarnautojui galima skirti priemoką, neviršijančią 40 proc. pareiginės algos, už papildomas eksperto funkcijas, taip pat už pavedimą atlikti papildomą užduotį kitame ES finansuojamame projekte.

   Pažymėtina, kad VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad kai  priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, šioje dalyje nurodytas apribojimas dėl priemokos skyrimo ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui netaikomas ir šiame punkte numatyta priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 17.

   Valstybės tarnautojas į valstybės tarnybą priimtas 2018-03-05. Už valstybei ištarnautus metus 1% reikia pradėti skaičiuoti nuo 2019-03-05 ar nuo 2019-03-06 dienos? Koks teisės aktas tai apibrėžia? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.  Terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14 straipsnyje. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Metais, mėnesiais ar savaitėmis apibrėžti terminai baigiasi atitinkamą metų, mėnesio ar savaitės dieną. Taigi, Jūsų nurodytu atveju už valstybei ištarnautus metus 1% reikia pradėti skaičiuoti nuo 2019-03-05.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 18.

   Kaip turi būti skaičiuojamas stažas valstybės tarnyboje (dienomis ar mėnesiais), už kurį mokamas priedas. Valstybės institucijoje, kurioje dirbu, stažas valstybės tarnyboje apvalinamas mėnesio tikslumu, todėl priedas už stažą pradedamas mokėti ne nuo kitos dienos, kai sueina 3 m. stažas, o nuo kito mėnesio. Tokiu būdu tarnautojui, kuriam 3 m. stažas sueina spalio 4 d. 3 proc. priedas mokamas tik nuo lapkričio 1 d. Ar teisūs valstybės tarnautojai, kurie skaičiuoja stažą valstybės tarnyboje mėnesio tikslumu ir ar tai nepažeidžia Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų.

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 1 procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Remiantis tuo, priedas skaičiuojamas ir turėtų būti mokamas valstybės tarnautojams nuo kitos dienos, kai sueina treji tarnybos metai.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 19.

   Kaip apmokamos mokamos poilsio dienos, suteiktos skatinant valstybės tarnautoją, pagal Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnį - mokant vidutinį darbo užmokestį ar darbo užmokestį?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme  (toliau – VTĮ)  nedetalizuotas apmokėjimas už VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą skatinimo priemonę –  suteiktas mokamas poilsio dienas arba atitinkamai sutrumpintą darbo laiką.

   VTĮ skirtingai sprendžiamas darbo užmokesčio mokėjimo klausimas esant skirtingoms aplinkybėms, pvz., VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 7 punkte numatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai, gavę tiesioginio vadovo rašytinį sutikimą, yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, o VTĮ 48 straipsnio 2 dalyje reglamentuojamos išeitinės išmokos yra atitinkamo vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

   Valstybės tarnybos departamento prie VRM nuomone, kadangi VTĮ nėra išskirta, kad už valstybės tarnautojams suteiktas poilsio dienas būtų apmokama vidutiniu darbo užmokesčiu, už VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą skatinimo priemonę (už suteiktas poilsio dienas arba atitinkamai sutrumpintą darbo laiką) turėtų būti mokamas valstybės tarnautojui nustatytas darbo užmokestis.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 20.

   Įstaiga siunčia valstybės tarnautoją  į užsienio komandiruotę poilsio ar švenčių dieną. Kaip turėtų būti apmokamas  skrydžio laikas į kitą šalį poilsio dieną?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ detaliai nereglamentuoja valstybės tarnautojų komandiruočių klausimų, jiems turėtų būti taikomi šiuos klausimus reglamentuojantys ir kiti teisės aktai, tame tarpe ir Darbo kodekso (toliau – DK) 107 straipsnio nuostatos.

   VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai yra išsiųsti į tarnybinę komandiruotę, – darbo dienomis komandiruotėje bei komandiruotės metu kelionėje išbūtą laiką. Atkreiptinas dėmesys, kad VTĮ nereglamentuoja valstybės tarnautojų darbo laiko nustatymo. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, DK 107 straipsnio 4 dalies nuostatos taikytinos ir valstybės tarnautojams sprendžiant apmokėjimo ir  kompensavimo klausimą dėl vykimo ar grįžimo iš tarnybinės komandiruotės po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dienomis.

   Pažymėtina, kad pagal VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 2 punktą bei DK 107 straipsnio  4 dalį  kelionės į komandiruotę laikas įskaitomas į darbo laiką.

   DK 107 straipsnio  4 dalyje nustatyta, kad į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.

   Atsižvelgiant į DK 107 straipsnio 4 dalies turinį, pažymėtina, kad kelionės laikas yra įskaitomas į darbo laiką, todėl šis laikas turi būti apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas.  Valstybės tarnautojui, kuris vyko į komandiruotę poilsio ar švenčių dieną, taikant DK 107 straipsnio 4 dalį, kelionės laikas turėtų būti įskaitomas į darbo laiką ir apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas viengubu tarifu ir kompensuojama tokios pačios trukmės poilsiu pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant valstybės tarnautojo darbo užmokestį. Šiuo atveju VTĮ 28 straipsnio 2 dalis ir DK 144 straipsnio  nuostatos netaikomos, tai yra toks laikas neturi būti apmokamas padidintu tarifu kaip darbas poilsio ar švenčių dieną.

   Komandiruotės kelionės laiku rekomenduotina laikyti laiką, reikiamą atvykti pvz., į/iš oro uostą, faktinį skrydžių laiką, skrydžių laukimo laiką (kiek numatyta oro uostų taisyklėse), taip pat laiką tarp skrydžių (kai vykstama su persėdimais). Jei tarnybinės komandiruotės kelionės laikas yra trumpesnis nei darbo dienos trukmė, apmokamas ir kompensuojamas tik faktinis kelionės laikas.                                             

   Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, kai, atsižvelgus į DK 107 straipsnio 4 dalį valstybės tarnautojas pasirenka poilsio laiką pridėti prie kasmetinių atostogų laiko, tai už šį poilsio laiką jam turėtų būti paliekamas jo darbo užmokestis. Šis poilsio laikas yra pridedamas prie kasmetinių atostogų, tačiau jis nėra laikomas  kasmetinėmis atostogomis, kurių metu valstybės tarnautojui yra paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 21.

   Kaip turėtų būti atsiskaitoma su išeinančiu kasmetinių atostogų valstybės tarnautoju? Kokios garantijos taikomos valstybės tarnautojui, kuriam darbo užmokestis už kasmetines atostogas sumokamas pavėluotai. Kada turėtų būti sumokamas darbo užmokestis?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nustatytos tik kasmetinių atostogų trukmė ir VTĮ nereglamentuoja apmokėjimo už atostogas klausimų, valstybės tarnautojams taikomos Darbo kodekso (toliau – DK) 130 straipsnio nuostatos.  

   DK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai). Pagal šio straipsnio 2 dalies reikalavimus, atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.

   Atkreiptinas dėmesys, kad pagal DK 130 straipsnio 3 dalies nuostatą, darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai gali būti mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

    DK 130 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jeigu darbdavys uždelsė atsiskaityti už kasmetines atostogas, laikotarpis, kurį buvo uždelsta atsiskaityti, pridedamas prie kitų kasmetinių atostogų, jeigu darbuotojas pateikė prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

    Ši norma įtvirtina bendrąją taisyklę, kad už atostogų laikotarpį su darbuotoju atsiskaitoma iki atostogų pradžios. Pažymėtina, kad kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmę valstybės tarnautojams nustato VTĮ 42 straipsnis, o DK 130 straipsnio 2 dalies pagrindu pridėtos kasmetinių atostogų dienos į bendrą kasmetinių minimaliųjų atostogų dienų skaičių nėra įskaitomos.

   Pažymėtina, kad darbuotojo pageidavimas (valia) dėl atostogų  pridėjimo  (tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį) turi būti aiškiai išreikštas darbdaviui raštu pateikiant prašymą per pirmas tris darbo dienas po kasmetinių atostogų.

   Atnaujinta: 2019 04 19

 • Socialinės garantijos 27
  • 1.

   Ar valstybės tarnautojui taikytinos Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalies ir  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatos?  

   Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas.

   Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad  darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

   Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad krūtimi maitinančiai darbuotojai, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas trys valandos suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti. Darbuotojos pageidavimu pertraukas kūdikiui krūtimi maitinti galima sujungti ar pridėti prie pertraukos pailsėti ir pavalgyti arba perkelti į darbo dienos pabaigą, atitinkamai sutrumpinant darbo dieną. Pertraukos kūdikiui krūtimi maitinti apmokamos pagal darbuotojos darbo užmokestį.

   Minėtos Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos, manytume, taikomos ir valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2021 09 01

  • 2.

   Valstybė tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 7 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai, gavę tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant gautą elektroninių ryšių priemonėmis) sutikimą, yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, – iki 2 darbo dienų per mėnesį. Neaišku, kas yra priskiriama kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms ar įstaigoms. Ar vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 7 punktu gali būti suteikiama iki 2 darbo dienų per mėnesį vykti į universitetą, mokyklą, kurie nėra privatūs ir pan.?

   Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra nustatyta valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos sąvoka. Pagal ją, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos – atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai.

   Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalį, viešasis administravimas – teisės aktais reglamentuota viešojo administravimo subjektų veikla, skirta teisės aktams įgyvendinti: administracinis reglamentavimas, administracinių sprendimų priėmimas, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra, administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

   Aukštosios mokyklos, valstybinės ir savivaldybės mokyklos teikia formaliojo švietimo paslaugas (Švietimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje apibrėžta formaliojo švietimo sąvoka, pagal kurią formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti).

   Formaliojo švietimo paslaugos, manytume, nepriskirtinos viešajam administravimui, nes formalusis švietimas – viešosios paslaugos, o pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalį viešajam administravimui priskirtas ne viešųjų paslaugų teikimas, bet viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manytume, kad mokyklos, universitetai nepriskirtini valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, todėl vykimas į šias įstaigas nepatenka į Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 7 punkte nustatyto reguliavimo sritį.

   Atnaujinta: 2021 09 01

  • 3.

   Ar priklauso išeitinė išmoka politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui, kai jis yra sulaukęs pensinio amžiaus ir atleidžiamas iš pareigų pasibaigus politiko kadencijai?

   Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui, ėjusiam pareigas ne mažiau kaip pusę jį į pareigas pasirinkusio politiko kadencijos (skaičiuojant nuo politiko paskyrimo dienos) trukmės, priklauso vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išeitinė išmoka. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog atleidžiamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas yra sulaukęs pensinio amžiaus, išmokos dydžiui ar mokėjimui įtakos neturi.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 4.

   Esu valstybės tarnautojas, ketinu būti kraujo donoru. Kokiu pagrindu suteikiamos poilsio dienos donorams? Ar darbdavys gali reikalauti pažymos apie donorystę?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 3 dalies 6 punkte nustatyta, kad donorams darbo dienomis, kuriomis jie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti atleidžiami nuo tarnybos, yra garantuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis. VTĮ nereglamentuoja šios garantijos detalaus įgyvendinimo. Pažymėtina, kad valstybės tarnautojai, naudodamiesi šia garantija, bei darbdaviai turėtų atsižvelgti į Lietuvos Respublikos darbo kodekso 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai turi veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise. Manytina, kad įstaiga gali prašyti, kad valstybės tarnautojai pateiktų donorystę patvirtinantį dokumentą, taip pat reikalauti pranešti apie neatvykimą į darbą. Taip pat manytume, kad šios garantijos įgyvendinimo tvarka įstaigoje galėtų būti nustatyta jos vidiniuose teisės aktuose. 

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 5.

   Atleidžiant valstybės tarnautoją, kuriam 65 metai sukaks po 2021 m., bus skirta 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Ar galima išmokėti minėtą išmoką, jei asmuo pradės eiti mentoriaus pareigas toje pačioje įstaigoje nuo kitos dienos po jo atleidimo iš valstybės tarnybos?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtinta nuostata, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojui sukanka 65 metai. VTĮ 48 straipsnyje reglamentuojamos išeitinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo sąlygos. VTĮ 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nauja nuostata, įsigaliosianti nuo 2021 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo 2020 m. lapkričio 10 d. įstatymas Nr. XIII-3399), kad  VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat numatyti atvejai, kai ši išmoka išmokama vėliau nei atleidimo iš pareigų dieną arba neišmokama: 1) kai dėl iš pareigų atleidžiamo valstybės tarnautojo, kuriam sukako 65 metai, yra pradėtas ir nebaigtas VTĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas tarnybinio nusižengimo tyrimas, išeitinė išmoka jam išmokama per 5 darbo dienas nuo jį į pareigas priimančio asmens sprendimo, atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, priėmimo dienos, 2) tais atvejais, kai atlikus VTĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą tarnybinio nusižengimo tyrimą priimamas sprendimas iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, skirti tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, išeitinė išmoka jam nemokama.

   Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, kuriuo nėra numatyta, kad iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka nemokama, jeigu su tokiu valstybės tarnautoju sudaroma mentorystės sutartis, Valstybės tarnybos departamento nuomone, atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai ir su kuriuo vėliau yra sudaroma mentorystės sutartis, jo atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų dieną turėtų būti išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 6.

   Valstybės tarnautojai šių metų kovo mėnesio pabaigoje, balandžio mėnesio pradžioje elektroniniu būdu gavo pranešimus apie naikinamas pareigybes ir siūlymus užimti kitas pareigas dėl institucijoje nuo šių metų liepos 1 d. įgyvendinamų struktūrinių pokyčių. Šiame pranešime nurodyta, kad valstybės tarnautojas nuo šio pranešimo gavimo per 5 darbo dienas turi raštu pareikšti, ar sutinka, ar nesutinka užimti naujas pareigas. Raštu išreiškus nesutikimą arba jo iš viso nepateiktus, valstybės tarnautojas bus atleistas. Klausimas būtų, ar šis procesas nėra paankstintas dėl sutikimo, ar nesutikimo pareiškimo užimti naujas pareigas? Ar neturėtų būti suteiktas ilgesnis laikas valstybės tarnautojui apsispręsti, nes senos pareigybės galios iki šių metų liepos 1 d. ? Jeigu atsitiktų taip, kad valstybės tarnautojas išreikštų sutikimą raštu užimti naujas pareigas, tačiau iki liepos 1 d. pasikeistų aplinkybės ir jis nebenorėtų užimti šių pareigų, ar išliktų galimybė jam gauti kompensaciją dėl naikinamos pareigybės.

   Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) ne tik įtvirtina pagrindus, kuriems esant valstybės tarnautojai gali būti atleidžiami iš pareigų, bet ir nustato pagrindines procedūras ir taisykles, kurių turi laikytis darbdavys, nusprendęs panaikinti karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, taip pat numato atitinkamas valstybės tarnautojų, kurių pareigybės panaikinamos, garantijas.

   Viena iš garantijų įtvirtinta VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią dalį, karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, su jo sutikimu paskiriamas į kitas lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnes pareigas. Jeigu iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pareigybės panaikinimo. Asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 5 metai, šis įspėjimo terminas dvigubinamas, o neįgaliajam, moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaiką (įvaikį) iki 14 metų, moteriai ir (ar vyrui), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmeniui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 2 metai, – trigubinamas. Nėščiai moteriai (kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama) apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius iki pareigybės panaikinimo.

   Pažymėtina, jog VTĮ ir su juo susiję teisės aktai nenustato detalios kitų pareigų siūlymo tvarkos, taip pat nenustato terminų valstybės tarnautojams apsispręsti dėl pasiūlytų pareigų.

   Darbo kodekso 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

   Paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2011 m. birželio 7 d. nutarimas administracinėje byloje Nr. A-143-1371/2011) pasisakė, kad tuo atveju, kai dėl tam tikrų priežasčių yra numatomas atitinkamos pareigybės panaikinimas ir su tuo sietinas karjeros valstybės tarnautojo atleidimas iš valstybės tarnybos, šis valstybės tarnautojas turi teisę dalyvauti jo užimamos pareigybės panaikinimo procedūroje ta prasme, kad turi teisę pretenduoti į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas bei (jo sutikimu) užimti žemesnės kategorijos pareigas. Kolegija pažymi, kad tokia valstybės tarnautojo teisė yra suponuojama atitinkama darbdavio (šiuo atveju atsakovo) pareiga užtikrinti šios teisės realizavimą. Tai reiškia, kad, numatydamas atitinkamos pareigybės panaikinimą, darbdavys (atsakovas) per laiko tarpą nuo pranešimo valstybės tarnautojui apie jo užimamos pareigybės numatomą panaikinimą įteikimo dienos iki šiame pranešime nurodytos pareigybės panaikinimo datos privalo suteikti šiam valstybės tarnautojui visą (išsamią) informaciją apie esamas laisvas pareigas, taip pat pareigas, kurias numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos institucijos (arba jos padalinio) reorganizavimą.

   Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas nuostatas bei paminėtą teismų praktiką, manytume, kad įspėjimo apie pareigybės panaikinimą laikotarpiu valstybės tarnautojams teikiant pasiūlymus eiti kitas pareigas turi būti laikomasi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų – pasiūlymuose turėtų būti pateiktas protingas terminas, suteikiant pakankamai laiko apsispręsti dėl siūlomų pareigų, taip pat turėtų būti pateikti ir naujai siūlomų pareigų pareigybės aprašymai.

   Manytume, jog atsitikus taip, jei valstybės tarnautojas išreikštų sutikimą raštu užimti naujas pareigas, tačiau iki liepos 1 d. (iki jo pareigybės panaikinimo) pasikeistų aplinkybės ir jis nebenorėtų užimti šių pareigų, jis galėtų atsisakyti jam pasiūlytų pareigų, tuomet jis turėtų būti atleistas pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktą (pareigybės naikinimas) bei gauti VTĮ 48 straipsnio 2 dalyje nustatytą išeitinę išmoką.

   Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad VTĮ 51 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleistas iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama).

   Atnaujinta: 2020 04 28

  • 7.

   Esu valstybes tarnautoja, mirus mano vyro, ne valstybes tarnautojo tėvui ketinu kreiptis į savo darbovietės vadovybę su prašymu skirti materialinę pašalpą vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi. Maloniai prašau paaiškinti, ar tokiu atveju galimas išmokos mokėjimas vadovaujantis minėto str. nuostata, ar šis str. taikomas tik asmens tėvo mirties atveju?

   Pažymime, kad Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ)  49 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas valstybės tarnautojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų materialinė pašalpa. Pašalpą skiria valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo.

   Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje pateikiama artimųjų giminaičių sąvoka. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Taigi, į šią sąvoką įeina Jūsų tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai bei broliai ir seserys, o VTĮ  49 straipsnio 8 dalyje po artimųjų giminaičių taip pat yra išvardinti valstybės tarnautojo sutuoktinio ( partnerio, sugyventinio) tėvai, vaikai, broliai, seserys.

   Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, manytume, kad Jums kreipiantis dėl materialinės pašalpos mirus Jūsų vyro tėvui, Jūsų įstaigos vadovas gali Jums skirti iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų materialinę pašalpą.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 8.

   Dėl prastovos: Ar galima taikyti prastovas karjeros valstybės tarnautojams karantino metu? Prašome Jūsų nuomonės šiuo klausimu.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo.

   Kadangi VTĮ nereglamentuoja klausimų, susijusių su prastovos taikymu, manytume, kad esant pagrindui, valstybės tarnautojams galėtų būti taikomos DK 47 straipsnio nuostatos.

   Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė papildė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatydama sąlygas, kada gali būti skelbiama prastova Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir sveikatos priežiūros įstaigų dirbantiesiems karantino laikotarpiu. Minėto nutarimo 3.2.11 papunktyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.

   Primename, kad vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo nuostatomis, valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formos yra šios: savišvieta, mokymasis veikloje, mokymasis iš kitų asmenų ir neformalusis švietimas. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimas teisės aktais nėra apibrėžtas, todėl kiekviena įstaiga turėtų pasirinkti tinkamas jų kvalifikacijos tobulinimo formas.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 9.

   Noriu  paklausti,  kokio  dydžio išeitinė  išmoka man priklauso,  jei valstybės  tarnyboje  išdirbau  daugiau  nei  25  metus.  Man sueina  65  metai  ir,  pagal  Valstybės  tarnybos  įstatymą  aš  neturiu  teisės  dirbti.  Ar reikia tokiu atveju pateikti prašymą  atleisti  iš  pareigų?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnyje reglamentuota, pagal kokius pagrindus atleistiems valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, išeitinių išmokų dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Subjektai, kuriems mokomos išeitinės išmokos, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse. VTĮ 48 straipsnio 1-oje dalyje nustatyta, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) arba specialiame įstatyme nustatytu pagrindu (valstybės tarnautojui sukanka 65 metai) atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui (toliau kartu – valstybės tarnautojas, kuriam sukako 65 metai) jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jeigu dėl iš pareigų atleidžiamo valstybės tarnautojo, kuriam sukako 65 metai, yra pradėtas ir nebaigtas šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas tarnybinio nusižengimo tyrimas, išeitinė išmoka valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, išmokama per 5 darbo dienas nuo jį į pareigas priimančio asmens sprendimo, atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, priėmimo dienos. Atlikus šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytą tarnybinio nusižengimo tyrimą ir priėmus sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, išeitinė išmoka iš pareigų atleistam valstybės tarnautojui, kuriam sukako 65 metai, nemokama.

   Atsižvelgdami į išdėstytas VTĮ 48 straipsnio 1 dalies nuostatas manytume, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kai valstybės tarnautojui sueina 65 metai, jo atleidimo iš pareigų dieną išmokama 2 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

    Prašymo  atleisti  iš  pareigų valstybės tarnautojui šiuo atveju pateikti nereikėtų, jis būtų atleistas  iš darbo VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu pagrindu – sukakus 65 m. 

   Atnaujinta: 2021 04 14

  • 10.

   Prašau paaiškinti ar darbdavys privalo atleisti valstybės tarnautoją, kuriam sukanka 65 metai. Ar su tokiu darbuotoju gali būti tęsiami darbo santykiai? Ar su atleistu darbuotoju, kuriam sukakę 65 metai, gali būti sudaroma mentorystės sutartis toms pačioms pareigoms, iš kurių jis buvo atleistas?

   Mentorystės institutą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 7 dalis ir Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

   Vadovaujantis Aprašo  3 punkto nuostatomis, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, iki valstybės tarnautojui sukaks 65 m. , savo iniciatyva arba šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju įvertina poreikį sudaryti su valstybės tarnautoju terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės. Jeigu į pareigas priimantis asmuo nusprendžia sudaryti sutartį dėl mentorystės, pažymėtina, kad Aprašo 7 punkte nustatyta, kad terminuota darbo sutartis dėl mentorystės sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

   Vadovaujantis Aprašo 3 punkto nuostatomis, terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali sudaryti atsižvelgdamas į VTĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. mentoriaus pareigybė steigiama ne vietoje valstybės tarnautojo pareigybės, o atsižvelgiant į didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų pareigybių skaičių. Taigi, sutartis dėl mentorystės sudaroma ne toms pačioms pareigoms, iš kurių valstybės tarnautojas atleidžiamas pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą, o Apraše minimoms mentoriui priskirtoms funkcijoms vykdyti. Jo tarnybos santykiai, kaip valstybės tarnautojo nutrūksta.

   Atsižvelgiant į VTĮ 49 straipsnio 7 dalies bei Aprašo 3 punkto ir 6.1 papunkčio nuostatas, su valstybės tarnautoju terminuota darbo sutartis dėl mentorystės turi būti sudaryta iki valstybės tarnautojui sukanka 65 metai.

   Valstybės tarnautojas, kuriam sukanka 65 metai,  privalo būti atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą, nes naujos redakcijos VTĮ nenustato valstybės tarnybos pratęsimo.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 11.

   Prašau paaiškinti kaip mokama išeitinė išmoka politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui.

   Vadovaujantis VTĮ 48 straipsnio 1 dalimi, šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (baigiasi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į pareigas pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai) atleistam iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka mokama, jeigu jis ėjo pareigas ne mažiau kaip pusę jį į pareigas pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos teisės aktuose nustatytos kadencijos trukmės.

   Vadovaujantis VTĮ 48 straipsnio 4 dalimi išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos. 

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 12.

   Jeigu dirbantis valstybės tarnautojas yra senatvės pensininkas ir nori išeiti iš darbo savo noru, ar jam priklauso išeitinė išmoka? Jei taip, kokio dydžio ir pagal kokį Darbo kodekso ar Valstybės tarnybos įstatymo straipsnį? 

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, jų  mokėjimo pagrindai reglamentuojami VTĮ 48 straipsnyje, todėl Darbo kodekso 56 straipsnio 2 dalies nuostatos šiuo atveju netaikomos. VTĮ 48 straipsnyje reglamentuota, pagal kokius pagrindus atleistiems valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, išeitinių išmokų dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Subjektai, kuriems mokomos išeitinės išmokos, nurodyti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse. VTĮ 48 straipsnyje nenustatyta, jog valstybės tarnautojui, atleidžiamam pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą , t. y. kai atsistatydina savo noru (įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją), turėtų būti išmokama išeitinė išmoka, taigi atleidžiant šiuo pagrindu, išeitinė išmoka nepriklauso ir nėra mokama.

   Pažymėtina, jog VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 5 punkte yra nustatyta, jog valstybės tarnautojai gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1219 redakcija) patvirtinto Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 2.5 papunktyje nustatyta, kad vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama valstybės tarnautojams, įgijusiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją arba pareigūnų ir karių valstybinę pensiją ir savo noru atsistatydinantiems iš valstybės tarnautojo pareigų. Minėto aprašo 3 punkte numatyta, jog sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui priima įstatymų įgaliotos institucijos ar asmenys (t. y. tokį sprendimą gali priimti valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo). Vienkartinės išmokos dydis negali viršyti 100 procentų nustatytos valstybės tarnautojo pareiginės algos.

    Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, pensinio amžiaus valstybės tarnautojui atsistatydinant iš pareigų savo noru išeitinė išmoka nepriklauso, tačiau vadovo sprendimu gali būti skirta vienkartinė piniginė išmoka.

   Atnaujinta: 2021 04 14

  • 13.

   Ar nebus pažeistos valstybės tarnautojo teisės ir jam nustatytos garantijos atleidus jį iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo nesuėjus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui bei neperkėlus jo atleidimo datos iki to laiko, kai turėjo pasibaigti įspėjimo apie pareigybės panaikinimo terminas? 

   Panaikinus valstybės tarnautojo pareigybę, nelieka tai pareigybei priskirtų funkcijų, t. y. funkcijų, kurias vykdyti jis buvo priimtas. Todėl, jeigu iki pareigybės panaikinimo dienos valstybės tarnautojui nepasiūlytos kitos pareigos, į kurias jis sutinka būti perkeliamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Tačiau nurodytu atveju, kai valstybės tarnautojas apie pareigybės panaikinimą nebuvo įspėtas Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  49 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais (prieš  1, 2, 3 ar 4 mėn.), atleidus valstybės tarnautoją dėl pareigybės panaikinimo nuo jos panaikinimo dienos, valstybės tarnautojui nebūtų užtikrintos visos teisės aktuose nustatytos teisės ir socialinės garantijos, šiuo atveju – teisė būti įspėtam apie pareigybės panaikinimą prieš nustatytą terminą. VTĮ nereglamentuoja santykių, atsirandančių atleidžiant valstybės tarnautoją nepasibaigus įspėjimo apie pareigybės panaikinimą terminui. Todėl pagal VTĮ 6 straipsnio 1 dalį, reguliuojant santykius, susijusius su valstybės tarnautojų statusu ir socialinėmis garantijomis, taikomi kiti teisės aktai. Siekiant užtikrinti valstybės tarnautojui teisės aktuose nustatytas teises ir garantijas, manytume kad atleidžiant iš pareigų laiku neįspėtą apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautoją, jam turi būti taikomos Darbo kodekso 64 straipsnio 5 dalyje nustatytos garantijos pilna apimtimi, –  t. y. valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų data jo sutikimu turėtų būti nukeliama į paskutinę įspėjimo termino dieną ir jam neleidžiama įspėjimo metu dirbti, tačiau mokamas už visą įspėjimo laikotarpį jam priklausantis darbo užmokestis, taip pat užtikrinamos visos socialinės garantijos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 14.

   Ar gali būti panaikinta valstybės tarnautojos pareigybė, jai esant dekretinėse atostogose arba vaiko priežiūros atostogose? Pasibaigus šioms atostogoms, nebebus „kur grįžti".

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad  eitos pareigos garantuojamos valstybės tarnautojui, kai jis dėl „<…>  nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, <…> negali eiti pareigų“, t. y. pasibaigus nurodytoms  atostogoms, valstybės tarnautojai turi būti užtikrinta galimybė grįžti į eitas pareigas. VTĮ 51 straipsnio 6 dalis nustato, kad nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki 3 metų, negali būti atleisti iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 4, 9 (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama), 10, 12, 15 ir 18 (išskyrus atvejus, kai valstybės tarnautojas pateikia pasiūlymą jį į pareigas priėmusiam asmeniui dėl atleidimo iš pareigų šalių susitarimu) punktuose nurodytais pagrindais. Paminėtu teisiniu reglamentavimu iš esmės yra įtvirtinta, kad nėštumo ir gimdymo laikotarpiu, taip pat išėjus vaiko priežiūros atostogų, paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai institucija visiškai likviduojama. Taigi įstatymas įtvirtina garantiją nėščioms valstybės tarnautojoms, taip pat valstybės tarnautojams, auginantiems vaiką (vaikus) iki 3 metų – darbo vietos išsaugojimą, tai reiškia, kad, kai dėl šių priežasčių tarnautojas negali atlikti savo darbo funkcijų tarnybos teisinių santykių vykdymas yra sustabdomas: tarnautojas neatlieka savo darbo funkcijų, darbdavys nemoka jam darbo užmokesčio. Tačiau tarnautojui sugrįžus į tarnybą jam turi būti leidžiama eiti pareigas, į kurias jis buvo priimtas, o buvusių pareigų nelikus tarnautojui turi būti pasiūlomos lygiavertės pareigos. Lygiavertės karjeros valstybės tarnautojo pareigos - tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos.

    VTĮ nedraudžia naikinti nėščios ar auginančios vaiką (vaikus) iki 3 metų karjeros valstybės tarnautojos pareigybę, tačiau šiai valstybės tarnautojų grupei,įstatymų leidėjas be tų garantijų, kurios numatytos VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje (pranešimo įteikimo terminų, garantijos būti paskirtam į kitas pareigas), numato ir specialiąsias garantijas, įtvirtintas šio įstatymo 51 straipsnio 6 dalyje, pagal kurias nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautoja, auginanti vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleista iš pareigų šio straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama).

   Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas 2016 m. kovo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2611-146/2016 nurodė, jog Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje (čia ir toliau VTĮ, galiojęs iki 2018-12-31, pagal galiojantį VTĮ – 51 str. 6 d.) numatytų garantijų užtikrinimas valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką iki 3 metų, kurio pareigybė naikinama, negali būti suprantamas taip, kad jis gali būti atleistas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu, kai vaikui sueis 3 metai. Garantiją užimti lygiavertes pareigas, įstaiga tokias pareigas turi suteikti, t. y. atitinkamai paskirstyti įstaigos funkcijas, nesaistydama tarnautojo teisės užimti suteiktas pareigas jokiu terminu.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 15.

   Įstaigoje vyksta struktūriniai pertvarkymai. Valstybės tarnautojams buvo įteikti pranešimai apie pareigybės panaikinimą ir siūlymai užimti pareigas. Valstybės tarnautoja, auginanti vaiką iki 3 metų, nesutiko eiti siūlomų pareigų. Gegužės 1 d. šios valstybės tarnautojos pareigybė yra naikinama, tad jos atleidimo data nusikels iki to laiko, kol vaikui sueis 3 metai. Ar šiuo laikotarpiu įstaiga privalo siūlyti šiai valstybės tarnautojai kitas laisvas pareigas, ar siūlyti pareigas galima tik iki gegužės 1 d.? Kokias pareigas tokioje situacijoje turi įstaiga ir kokias ši valstybės tarnautoja panaikinus jos pareigybę?

   Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) ne tik įtvirtina pagrindus, kuriems esant valstybės tarnautojai gali būti atleidžiami iš pareigų, bet ir nustato pagrindines procedūras ir taisykles, kurių turi laikytis darbdavys, nusprendęs panaikinti karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, taip pat numato atitinkamas valstybės tarnautojų, kurių pareigybės panaikinamos, garantijas.

   VTĮ 51 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog dėl pareigybės panaikinimo negali būti atleistas valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų (išskyrus, kai institucija ar įstaiga likviduojama).

   Pažymėtina, kad VTĮ nedraudžia naikinti turinčio vaiką (vaikus) iki trejų metų karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, tačiau šiai valstybės tarnautojų grupei įstatymų leidėjas be tų garantijų, kurios numatytos VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje (pranešimo įteikimo terminų, garantijos būti paskirtam į kitas pareigas), numato ir specialiąsias garantijas, įtvirtintas VTĮ 51 straipsnio 6 dalyje, pagal kurias valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) iki trejų metų, negali būti atleistas iš pareigų VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytu pagrindu (išskyrus atvejus, kai valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga likviduojama).

   Atsižvelgdami į tai, kad VTĮ ir su juo susijusių teisės aktų nuostatos nedetalizuoja kada ir kokia informacija apie darbo sąlygų pasikeitimą turėtų būti pateikta valstybės tarnautojams, auginantiems vaiką (vaikus) iki trejų metų, taip pat esantiems atostogose vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai, manytume, kad šie valstybės tarnautojai apie darbo sąlygų  pasikeitimus turėtų būti informuojami kaip įmanoma operatyviau ir išsamiau bet kokia šalims priimtina rašytine forma (registruotu laišku, įteikiant asmeniškai ir kt.), leidžiančia patvirtinti pranešimo gavimo faktą.

   Taigi valstybės tarnautojui, auginančiam vaiką iki trejų metų ir kurio pareigybė yra naikinama (bet pati įstaiga nelikviduojama), vadovaujantis VTĮ 49 straipsnio 1 dalimi, turi būti siūlomos kitos to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje įstaigoje ar jos struktūriniuose padaliniuose. Jei tokių pareigų nėra ir jei karjeros valstybės tarnautojas sutinka, jam siūlomos žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigos toje pačioje įstaigoje ar jos struktūriniuose padaliniuose.

   Tuo atveju, jei toks valstybės tarnautojas atsisako siūlomų pareigų arba toje pačioje įstaigoje ar jos struktūriniuose padaliniuose nėra laisvų pareigų, kurių bendruosius ir specialiuosius reikalavimus toks valstybės tarnautojas atitinka, jis negali būti atleistas iš pareigų VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama), iki vaikui sueis treji metai. Taigi darbdavys turi pareigą užtikrinti, kad tokie valstybės tarnautojai nebūtų atleisti dėl pareigybės panaikinimo ir ieškoti galimybių palikti juos darbe.

    Dėl Jūsų klausimo ar įstaiga privalo siūlyti šiai valstybės tarnautojai kitas laisvas pareigas, ar siūlyti pareigas galima tik iki gegužės 1 d., manytume, kad įstaiga turi pareigą siūlyti šiai valstybės tarnautojai kitas laisvas pareigas visą laikotarpį iki jos atleidimo.

   Jeigu sprendimas dėl pareigybės, kurią užima minėta valstybės tarnautoja, panaikinimo negali būti nepriimtas ir ji nesutinka eiti kitų pareigų šioje įstaigoje, darbdaviui pagal tokią įstatymo normą tenka pareiga visą laikotarpį, kol yra aptariamos sąlygos (augina vaiką (vaikus) iki trejų metų), užtikrinti šiems valstybės tarnautojams vidutinį darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas.

   Pažymėtina, kad valstybės tarnautojai, auginantys vaiką (vaikus) iki trejų metų turi pirmenybę, palyginti su kitais asmenimis, kuriems taikomos Darbo kodekso 57 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos, pretenduoti į po struktūrinio pertvarkymo esamas pareigas, kurių specialiuosius reikalavimus jie atitinka.

   Atnaujinta: 2020 04 14

  • 16.

    Esu valstybės tarnautoja, norėčiau sužinoti, ar mane, grįžusią iš vaiko priežiūros atostogų (sugrįžimo dieną vaikui buvo 2 metai 2 mėnesiai), turėjo sugrąžinti į tas pačias pareigas, kurias ėjau iki dekreto? Kol auginau vaiką, mane pavadavo naujai priimta darbuotoja, kuri šias pareigas eina iki šiol, o man pasiūlė kitas pareigas kitame skyriuje. 

   Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 5 dalį eitos pareigos garantuojamos, kai karjeros valstybės tarnautojas dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, negali eiti pareigų. Remiantis tuo, Jūs, grįžimo iš atostogų vaikui prižiūrėti dieną, turėjote būti sugrąžinta į  eitas pareigas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 17.

   Įstaigoje vyksta reorganizacija. Ar valstybės tarnautojo pareigybės pavadinimo keitimas bei dalies funkcijų išbraukimas iš pareigybės aprašymo yra darbo sąlygų keitimas ir atitinkamai pareigybės naikinimas? Ar tokiu atveju reikia valstybės tarnautojo raštiško sutikimo toliau eiti pareigas ir kokios teisinės pasekmės, nesutikus su sąlygų keitimu?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) ne tik įtvirtina pagrindus, kuriems esant valstybės tarnautojai gali būti atleidžiami iš pareigų, bet ir nustato pagrindines procedūras ir taisykles, kurių turi laikytis darbdavys, nusprendęs panaikinti karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, taip pat numato atitinkamas valstybės tarnautojų, kurių pareigybės panaikinamos, garantijas.

   Viena iš garantijų įtvirtinta VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią dalį, karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, su jo sutikimu paskiriamas į kitas lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnes s pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu VTĮ 49 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais.

   Vadovaujantis VTĮ 49 straipsnio 1 dalies nuostatomis,  reorganizuojant įstaigą valstybės tarnautojams turi būti siūlomos kitos lygiavertės karjeros valstybės tarnautojo pareigos. Jei tokių pareigų nėra ir jei karjeros valstybės tarnautojas sutinka, jam turi būti siūlomos žemesnės karjeros valstybės tarnautojo pareigos.

   Pagal teismų praktiką, VTĮ 43 straipsnio 1 dalies  (čia ir toliau minint teismų praktiką - VTĮ, galiojęs iki 2018-12-31, pagal galiojantį VTĮ – 49 str. 1 d.) norma yra esminė valstybės tarnautojų teisių ir interesų apsaugos požiūriu, todėl ją pažeidus valstybės tarnautojo atleidimas pripažįstamas neteisėtu (2011 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–340/2011). 

   Priėmus sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir vykdant struktūrinius pakeitimus, pažymėtina, kad reorganizavimas ne visuomet gali reikšti tokiose įstaigose einančių valstybės tarnautojų pareigybių panaikinimą. Būtina išsiaiškinti, kokios funkcijos nebebus vykdomos, kokios atsiras naujos, kokios bus perskirstytos, t. y. būtina nustatyti kurios pareigybės bus naikinamos, o kurios keičiamos. Šiuo metu teisės aktuose nėra aprašyta pareigybių naikinimo/pildymo/keitimo procedūra. Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) (2010 m. vasario 23 d. LVAT administracinė byla Nr. A-143-247-10) yra pažymėjęs, kad pirmiausia yra būtina išsiaiškinti (nustatyti) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis toliau išlieka ar jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga, dėl to valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš tarnybos tuo pagrindu, kad jo pareigybė yra panaikinta. Jei iš esmės pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka, nelaikoma, kad pareigybė naikinama. Tais atvejais, kai pertvarkant struktūrą sujungiami keli padaliniai, valstybės tarnautojų, kurių vykdomos funkcijos nesikeičia, pareigybės nėra naikinamos. Išimtimi laikytini tik tie atvejai, kai pagrįstai nustatomi kiti pareigybės aprašymo elementai (specialieji reikalavimai tas pareigas einančiam valstybės tarnautojui, pareigybės kategorija) (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A2-1791/2005).  Taigi, keičiantis tik struktūrinio padalinio pavadinimui ar kitiems neesminiams pareigybės aprašymo elementams, manytume, kad karjeros valstybės tarnautojo pareigybė negali būti naikinama ir tokiu atveju nereikia valstybės tarnautojo įspėti dėl pareigybės panaikinimo, tarnautojas turėtų būti pasirašytinai supažindinamas su pakeistu jo pareigybės aprašymu.

   Vertinant, ar pagal pareigybės aprašymą atitinkama pareigybė pagal savo turinį yra kokybiškai nauja, ar tik atitinkamai išplėsta ar susiaurinta jai pavestų funkcijų apimtis, turi būti lyginama atitinkamų pareigybių paskirtis, nustatyti specialieji reikalavimai, funkcijų pobūdis pagal bendrąją ir specialiąją veiklos sritis. Pildant pareigybių aprašymus naujomis funkcijomis, pakartotinai turėtų būti įvertintas pareigybės svoris ir jos įtaka įstaigos veiklos rezultatams. Papildžius pareigybės aprašymą, valstybės tarnautojo sutikimu jis toliau gali eiti šias pareigas. Šiuo atveju parengiamas naujas pareigybės aprašymas, valstybės tarnautojas su juo susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą eiti šias pareigas pasirašant (Pvz., jei pareigybės paskirtis, specialieji reikalavimai pareigybei, funkcijos išlieka tos pačios ar įrašoma viena nauja ir keičiamas tik pareigybės pavadinimas, tokiu atveju valstybės tarnautojas supažindinamas su nauju pareigybės aprašymu pasirašytinai ir toliau eina pareigas.).

   Jeigu tokiu atveju pareigybės aprašymą papildžius naujomis funkcijomis ar sumažinus jas nesutinka su pakeistu pareigybės aprašymu, laikoma, kad darbo sąlygos pasikeitė (atliekamos funkcijos) ir valstybės tarnautojas turėtų būti atleistas iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 9 punktą, laikantis visų VTĮ jam nustatytų atleidimo terminų ir kitų socialinių garantijų.

   Atnaujinta: 2019 05 02

  • 18.

   Buvau atleista dėl pareigybės panaikinimo. Įsakyme dėl atleidimo buvo įrašyta, kad man turi išmokėti 2 mėn. išeitinę išmoką. Finansininkė pareiškė, kad nieko nemokės, jei neparašysiu prašymo. Ar ji turi teisę neišmokėti man išeitinės kompensacijos nepateikus minėto prašymo?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 2 dalimi, dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą: iki vienų metų – vieno mėnesio,  nuo vienų iki penkerių metų – 2 mėnesių, nuo penkerių iki dešimt metų – 3 mėnesių, nuo dešimt iki dvidešimt metų – 4 mėnesių, daugiau kaip dvidešimt metų – 5 mėnesių. 

   Išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jei asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke. Jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos. VTĮ nenustatytas reikalavimas dėl pareigybės panaikinimo atleidžiamam valstybės tarnautojui pateikti prašymą išeitinei kompensacijai gauti, todėl tokio prašymo nepateikimas neturėtų sustabdyti išeitinės kompensacijos mokėjimo.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 19.

   Ar pasibaigus pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo laikui (į jo vietą grįžus karjeros valstybės tarnautojui), pakaitinis valstybės tarnautojas turi teisę į išeitinę išmoką jeigu yra atleidžiamas?

   Pažymėtina, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 4 dalimi, pakaitinis valstybės tarnautojas yra valstybės tarnautojas, priimtas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, pakeičiantis laikinai negalintį eiti pareigų valstybės tarnautoją.

   Pakaitinių valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas reglamentuotas VTĮ 15 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į pareigas po konkurso į karjeros valstybės tarnautojo pareigas paskelbimo, iki VTĮ nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, taip pat į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta arba atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

   VTĮ 48 straipsnyje reglamentuota pagal kokius pagrindus atleistiems valstybės tarnautojams mokamos išeitinės išmokos, išeitinių išmokų dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Subjektai, kuriems mokomos išeitinės išmokos nurodyti šio straipsnio 1 – oje ir 2 – je dalyse. 1-oje dalyje nustatyta, kad šio Įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (baigiasi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimai) atleistam iš pareigų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojui mokama išeitinė išmoka, tačiau nėra nurodyta, kad išeitinė išmoka būtų mokama pasibaigus pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo laikui. 

   Atsižvelgdami į išdėstytas VTĮ 48 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas,  manytume, kad VTĮ nenustato galimybės pakaitiniam valstybės tarnautojui atleidžiamam iš pareigų pagal VTĮ 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą (pasibaigia pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo laikas) išmokėti išeitinės išmokos, todėl pasibaigus pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo laikui, jam išeitinė išmoka nepriklauso ir nėra nemokama. 

   Pažymėtina, kad  VTĮ 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atleidžiamam valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, todėl iš pareigų atleidžiant pakaitinį valstybės tarnautoją, su juo turi būti atsiskaityta ir už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 20.

   Tarnybinėje komandiruotėje praleidau 10 dienų, iš kurių 4 dienos buvo poilsio dienos. Kaip apmokama ar kompensuojama vykstant (keliaujant) į komandiruotę poilsio ir švenčių dienomis?  Kaip apmokama ar kompensuojama už darbą tarnybinės komandiruotės metu poilsio ir švenčių dienomis? Ar valstybės tarnautojams taikomas DK 107 str. dėl komandiruočių? Jei taip, tai kokia apimtimi?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ detaliai nereglamentuoja valstybės tarnautojų komandiruočių klausimų, jiems turėtų būti taikomi šiuos klausimus reglamentuojantys ir kiti teisės aktai, tame tarpe ir Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 107 straipsnio nuostatos.

   VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai yra išsiųsti į tarnybinę komandiruotę, – darbo dienomis komandiruotėje bei komandiruotės metu kelionėje išbūtą laiką. Atkreiptinas dėmesys, kad VTĮ nereglamentuoja valstybės tarnautojų darbo laiko. Vadovaujantis VTĮ 6 straipsnio 1 dalimi, valstybės tarnautojams turi būti taikomos atitinkamos DK nuostatos.

   Pažymėtina, kad pagal VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 1 punktą bei DK 107 straipsnio  4 dalį  kelionės į komandiruotę laikas įskaitomas į darbo laiką.

   DK 107 straipsnio  4 dalyje nustatyta, kad į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.

   Atsižvelgiant į DK 107 straipsnio 4 dalies turinį, pažymėtina, kadangi kelionės laikas yra įskaitomas į darbo laiką, todėl šis laikas turi būti apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas. ,,Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną <...>“, – taikant nurodytą teisės normą, būtina vadovautis nuoroda į DK 107 straipsnio 4 dalyje nustatytą kompensavimo mechanizmą. Ši norma negali būti aiškinama plečiamai, nes DK 107 straipsnio 4 dalis įtvirtina aiškų kompensavimo mechanizmą darbuotojui, kai kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, tokiu atveju už faktiškai dirbtą laiką (kelionės laiką) apmokama viengubu darbo užmokesčiu ir kompensuojama poilsiu pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.  Komandiruotės kelionės laiku rekomenduotina laikyti laiką, reikiamą atvykti pvz., į/iš oro uostą, faktinį skrydžių laiką, skrydžių laukimo laiką (kiek numatyta oro uostų taisyklėse), taip pat laiką tarp skrydžių (kai vykstama su persėdimais). Jei tarnybinės komandiruotės kelionės laikas yra trumpesnis nei darbo dienos trukmė, apmokamas ir kompensuojamas tik faktinis kelionės laikas.                                                  

   Vadovaujantis VTĮ 6 straipsnio 1 dalimi, DK 107 straipsnio 4 dalies nuostatos taikytinos ir valstybės tarnautojams sprendžiant apmokėjimo ir  kompensavimo klausimą dėl vykimo ar grįžimo į/iš tarnybinės komandiruotės po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dienomis. Valstybės tarnautojui, kuris vyko į komandiruotę po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, taikant DK 107 straipsnio 4 dalį, kelionės laikas turėtų būti įskaitomas į darbo laiką ir apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas viengubu tarifu ir kompensuojama tokios pačios trukmės poilsiu pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant valstybės tarnautojo darbo užmokestį. Šiuo atveju netaikomas VTĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas, kuris nukreipia Į DK 144 straipsnį, nes toks laikas neturi būti apmokamas kaip darbas poilsio ar švenčių dieną, taip pat neturi būti apmokamas kaip viršvalandinis darbas.

   Jeigu poilsio ar švenčių dieną nekeliaujama, o dirbama (pvz. dalyvavimas oficialiuose renginiuose, seminaruose ir pan.),  tokiu atveju turėtų būti taikomos VTĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir DK 144 straipsnyje nurodytos teisės normos. Vadovaujantis VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis, tuo atveju, jeigu į įstaigos vadovo įsakymu ar potvarkiu įformintą tarnybinės komandiruotės laikotarpį įsiterptų poilsio diena, kurios metu valstybės tarnautojas tarnybinių pavedimų nevykdytų ir ilsėtųsi, už šią poilsio dieną valstybės tarnautojui nėra mokamas nustatytas darbo užmokestis, bet paliekami Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtinti  dienpinigiai.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 21.

   Esu priimta pakaitine valstybės tarnautoja, įstaigą reorganizuoja ir visos pareigybės panaikinamos. Nuolatiniams tarnautojams įteikiami įspėjimo lapeliai. Ar man kaip pakaitinei valstybės tarnautojai taip pat turi būti įteikiamas įspėjimo lapelis, kaip yra tokiu atveju su pakaitiniais tarnautojais?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) Į 49 str. 1 d., įstaiga pakaitiniams valstybės tarnautojams oficialiai įteikti įspėjimo lapelių neprivalo, kadangi pakaitinių valstybės tarnautojų atleidimo tvarkos dėl įstaigos reorganizavimo ir pareigybių panaikinimo šis straipsnis nereglamentuoja. Vis dėlto, pažymėtina, jog apie pareigybės panaikinimą turėtų būti įspėti visi, tarp jų ir laikinai dirbantys valstybės tarnautojai, t. y. pakaitiniai valstybės tarnautojai.

   VTĮ 15 str. 1 d. nustatyta, jog pakaitiniai valstybės tarnautojai priimami į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, iki sugrįžta arba atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Pakaitinis valstybės tarnautojas yra atleidžiamas iš pareigų pagal VTĮ 51 str. 1 d. 6 p., kai pasibaigia jo priėmimo laikas. Vadovaujantis šiomis VTĮ nuostatomis, pakaitinis valstybės tarnautojas turi būti atleistas iš pareigų iki tos dienos, kai sugrįžta arba yra atleidžiamas negalėjęs eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojas.

   Kartu paaiškiname, kad VTĮ 26 str. 2 d. nustatyta, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio Įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Taigi, ir pareigybės panaikinimo atveju, jeigu naujoje įstaigos struktūroje bus laikinai negalinčių eiti savo pareigų karjeros valstybės tarnautojų, tai į jų pareigas vadovaujantis VTĮ 26 str. 2 dalimi gali būti perkelti pakaitiniai valstybės tarnautojai, jeigu tokių laikinai negalinčių eiti savo pareigų laisvų valstybės tarnautojų pareigų nėra, pakaitinis valstybės tarnautojas turi būti atleidžiamas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 22.

   Mirus artimam giminaičiui darbovietė suteikia iki 3 laisvų darbo dienų, norėčiau sužinoti ar už jas reikia vėliau atidirbti.

   Ar mirus šeimos nariui ir jį palaidojus per išeigines dienas ar šventes, galima prašyti iki 3 darbo dienų laisvadienių?  

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 3 dalies 5 punkte yra nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis artimųjų giminaičių (tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), senelių ir vaikaičių), sutuoktinio, jo tėvų, (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių), seserų (įseserių), partnerio, sugyventinio, jo tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), mirties atveju – iki 3 darbo dienų. Už šias dienas atidirbti nereikia.

   Pažymėtina, kad VTĮ riboja tik tokios garantijos trukmę iki 3 darbo dienų, tačiau nedetalizuoja jos suteikimo laiko, konkrečių atvejų ar tikslų, kuriais valstybės tarnautojas gali pasinaudoti nustatyta garantija, t. y.  nėra nustatytas laikotarpis, per kurį artimųjų giminaičių mirties atveju valstybės tarnautojui suteikiama iki 3 darbo apmokamų dienų.

   Tokios garantijos tikslas galėtų būti suprantamas, kaip asmeniui suteikti laiko dalyvauti laidotuvių ceremonijoje, sutvarkyti dokumentus, atsigauti emociškai ir pan., t. y. apimti laikotarpį po artimojo giminaičio mirties tiek iki laidotuvių, tiek ir po laidotuvių, todėl VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyta, kad artimųjų giminaičių mirties atveju valstybės tarnautojui garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis iki 3 darbo dienų.

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manytume, kad valstybės tarnautojui, per išeigines ar šventes palaidojusiam artimąjį giminaitį, asmuo priimantis jį į pareigas, esant poreikiui, galėtų suteikti 3 laisvas apmokamas nedarbo dienas esančias ir po artimojo giminaičio laidotuvių.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 23.

   Jeigu valstybės tarnautojui esant kasmetinėse atostogose miršta jo artimas giminaitis, ar gali būti pratęsiamos jo kasmetinės atostogos 3 darbo dienomis, kurios pagal Valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 3 dalies 5 punktą yra garantuojamos mirus artimam giminaičiui? Ar ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei artimas giminaitis miršta valstybės tarnautojo darbo metu?

   Pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  49 straipsnio 3 dalies 5 punkto nuostatas valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, artimųjų giminaičių mirties atveju – iki 3 darbo dienų. Pažymėtina, kad VTĮ riboja tik tokios garantijos trukmę iki 3 darbo dienų, tačiau nedetalizuoja jos suteikimo laiko, konkrečių atvejų ar tikslų, kuriais valstybės tarnautojas gali pasinaudoti nustatyta garantija, t. y.  nėra nustatytas laikotarpis, per kurį artimųjų giminaičių mirties atveju valstybės tarnautojui suteikiama iki 3 darbo apmokamų dienų. Tačiau siekiant pasinaudoti šita garantija tarnautojas turėtų  vadovaujantis ir  Darbo kodeksu 24 straipsniu - įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

           Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 129  straipsnyje. VTĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nereglamentuoja atostogų suteikimo bei jų  perkėlimo ar pratęsimo tvarkos, valstybės tarnautojams dėl atostogų suteikimo, perkėlimo bei pratęsimo taikomos DK nuostatos.

   DK 129  straipsnyje nustatyta, kad atostogos gali būti perkeliamos arba pratęsiamos  „jeigu darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes <…> jam suteikiamos šio kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytos nemokamos atostogas<…>.“ DK 129 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad darbuotojui dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse suteikiamos nemokamos atostogos. VTĮ 49 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis artimųjų giminaičių mirties atveju, t. y. valstybės tarnautojui nėra suteikiamos nemokamos atostogos, o jis turi tokią garantiją.

   Įvertinus skirtingas nurodytų teisės aktų normas, manytume, kad VTĮ nurodyta garantija pagal savo funkcinę prasmę galėtų būti prilyginta DK nurodytoms nemokamoms atostogoms dalyvauti mirusio šeimos nario laidotuvėse, todėl, manytume, kad tarnautojui, kasmetinės atostogos dėl artimųjų giminaičių mirties, galėtų būti perkeliamos arba pratęsiamos, taip, kaip nurodyta DK 129 straipsnyje.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 24.

   Kokiais atvejais tiesioginis vadovas pagal Valstybės tarnybos įstatymo 49 str. 3 d. 7 p. gali išleisti valstybės tarnautoją darbo laiku nuvykti pas gydytoją, o kokiais negali? Prašome pateikti savo nuomonę į ką turi atkreipti dėmesį vadovas, kad išvengtų piktnaudžiavimo šiuo  įstatymo punktu? Gal gali įstaiga numatyti kokie vykimą į sveikatos priežiūros įstaigą pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti? Ar turi teisę įstaiga, darbuotojui nepateikus dokumento, suteikti tokias dienas? Ar visais vykimo į sveikatos priežiūros įstaigą atvejais taikomas šis punktas? 

   Valstybė tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 49 straipsnio 3 dalies 7 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, kai valstybės tarnautojai, gavę tiesioginio vadovo rašytinį (įskaitant gautą elektroninių ryšių priemonėmis) sutikimą, yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, – iki 2 darbo dienų per mėnesį. Manytume, kad įstatymas tiesioginiam vadovui suteikia teisę spręsti dėl tokio sutikimo ar nesutikimo.

   Ši garantija reiškia, kad valstybės tarnautojai tą dieną, kai jie gavę tiesioginio vadovo sutikimą yra išvykę į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, turi būti atleidžiami nuo darbo ir jiems mokamas nustatytas darbo užmokestis.

   Pažymėtina, kad VTĮ riboja tik tokios garantijos trukmę – iki 2 darbo dienų per mėnesį, tačiau nedetalizuoja konkrečių atvejų ar tikslų, kuriais valstybės tarnautojas gali išvykti į sveikatos priežiūros įstaigą ir valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą. Manytume, kad vienas iš tokių tikslų, galėtų būti vykimas pas gydytoją arba vaiko vežimas į sveikatos priežiūros įstaigą ar esant poreikiui, vykimas į kt. įstaigas.

   Pažymime, kad valstybės tarnautojai, naudodamiesi šia garantija bei darbdaviai turėtų atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 24 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai turi veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.

   Manytume, kad įstaiga, esant pagrįstų abejonių dėl galimo piktnaudžiavimo nustatyta garantija, gali prašyti, kad valstybės tarnautojai, pateiktų dokumentus, pagrindžiančius jų vykimą į sveikatos priežiūros ar kitą įstaigą. Taip pat manytume, kad šios garantijos įgyvendinimo tvarka įstaigoje galėtų būti nustatyta jos lokaliuose teisės aktuose.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 25.

   Karjeros valstybės tarnautojas padavė pareiškimą atleisti iš užimamų pareigų nurodydamas, kad yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją ir ją gauna. Ar atleidžiant šį valstybės tarnautoją galima taikyti Darbo kodekso 56 str.  2 d. nuostatą ir išmokėti 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 6 str. 1 d., darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas. Išeitinės išmokos išmokėjimo pagrindai reglamentuojami VTĮ 48 str., todėl Darbo kodekso 56 str. 2 d. nuostatos šiuo atveju netaikomos. VTĮ 48 str. nenustatyta, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam vadovaujantis VTĮ 55 str. 1 d. 1 p. nuostata, t. y. atsistatydinant savo noru, turėtų būti išmokama išeitinė išmoka.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 26.

   Kaip galima nustatyti, ar asmuo, kuris atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų dėl pareigybės panaikinimo ir kuriam reikia mokėti išeitinę išmoką, nepradėjo eiti valstybės tarnautojo pareigų ar nebuvo priimtas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke?

   Šiuo metu valstybės ar savivaldybių įstaigos gali patikrinti informaciją  apie asmenų įsidarbinimą valstybės ar savivaldybių įstaigose per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS.

   Norėdamas patikrinti, ar asmuo nepradėjo eiti pareigų valstybės ar savivaldybių įstaigose, įstaigos Valstybės tarnautojų registro tvarkytojas, prisijungęs prie VATIS, turėtų atlikti šiuos veiksmus:  

   1) kairiojo meniu skiltyje IŠRAŠAI pasirinkti punktelį  Patikrinimai – atsivers langas Asmenų tikrinimas;

   2) laukelyje „Asmens kodas“ suvesti tikrinamojo asmens kodą ir spausti [Pridėti] – to asmens pavardė atsiras lentelėje Tikrinamų asmenų sąrašas. Jei tikrinami keli asmenys, 2 žingsnį pakartoti tiek kartų, kiek asmenų tikrinama.

   3) paspausti mygtuką [Formuoti]  – sistema suformuos pažymą (html arba pdf formatu) apie visus tikrinamus asmenis.

   Dėl asmenų, įsidarbinusių ne valstybės ar savivaldybių įstaigose, siūlome kreiptis į Socialinio draudimo fondo valdybą.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 27.

   Ar karjeros valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš valstybės tarnautojo pareigų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 str. 1 d. 9 p., priklauso išeitinė išmoka? Jei taip, kokiu būdu ji išmokama šiais atvejais: jei po mėnesio nuo atleidimo iš valstybės tarnybos dienos įsidarbinama kitoje valstybės įstaigoje ir, kitu atveju, jei įsidarbinama privačioje įmonėje?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 48 str. 2 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui, atleidžiamam iš pareigų kai panaikinama jo pareigybė, išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo tarnybos valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje stažą. VTĮ 48 str. 4 d. nustatyta, kad nustatyta išeitinė išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos ir mokama kas mėnesį lygiomis dalimis. Jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu asmuo pradeda eiti valstybės tarnautojo pareigas ar priimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke.

   Jeigu asmuo įsidarbina aukščiau nurodytose įstaigose ne pirmą mėnesio dieną, išeitinė išmoka mokama tik už to mėnesio dienas iki priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ar priėmimo į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke dienos.

   Asmens įsidarbinimas privačioje įmonėje išeitinės išmokos mokėjimo nenutraukia.

   Atnaujinta: 2019 03 29

 • Atostogos 25
  • 1.

   Ar valstybės tarnautojas gali būti atšauktas iš suplanuotų ir patvirtintų kasmetinių atostogų be jo sutikimo esant rimtam pagrindui? Pvz., pagal įstaigos vadovo patvirtintą atostogų eilę yra patvirtintas atitinkamas atostogų laikotarpis. Iki suplanuotų ir patvirtintų kasmetinių atostogų pradžios tarnautojas buvo įpareigotas atlikti tam tikras užduotis. Tačiau iki atostogų pradžios užduotys nebuvo atliktos (prieš suplanuotas atostogas tarnautojas turėjo nedarbingumą). Ar šių užduočių atlikimui įstaigos vadovas gali savo sprendimu atšaukti patvirtintą valstybės tarnautojo suplanuotų kasmetinių atostogų laiką?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Taigi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai gali būti taikomi valstybės tarnautojams kaip papildomas valstybės tarnybos srityje susiklostančių santykių reguliatorius, kai atskirais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimą už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, o darbdavys – pareigą suteikti jas tais pačiais darbo metais, už kuriuos atostogos yra suteikiamos. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje ši darbuotojo teisė ir atitinkama darbdavio pareiga įgyvendinamos šalių susitarimu. Reikalavimas susitarti dėl darbuotojo teisės į kasmetines atostogas įgyvendinimo tvarkos įstatyme įtvirtintas siekiant maksimaliai suderinti neretai besikertančius darbo sutarties šalių interesus (darbuotojo – pasirinkti atostogas norimos trukmės (pvz., dalimis) ir jam patogiu laiku, darbdavio – tinkamai organizuoti darbo procesą, kad dėl darbuotojų atostogų nenukentėtų įmonės ar įstaigos veiklos efektyvumas) (LAT 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis c. b. A. A. v. bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Lautramotors“ Nr. 3K-3-437/2008).

   Pažymime, kad nei VTĮ, nei DK nėra įtvirtintas darbuotojų atšaukimo iš kasmetinių atostogų institutas. Nuo 2017-07-01 įsigaliojęs DK nereglamentuoja atšaukimo iš kasmetinių atostogų tvarkos, tačiau tai nereiškia, kad toks atšaukimas negalimas arba draudžiamas. Atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, vadovaujantis protingumo kriterijais,  manytume, kad atšaukimas iš kasmetinių atostogų galimas šalių susitarimu. Taip pat, vadovaujantis DK 24 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri įtvirtina, jog įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, atšaukimo iš atostogų procedūros ir atvejai gali būti reglamentuoti įstaigos lokaliniuose norminiuose teisės aktuose.

   Pažymėtina, kad siekiant išvengti ginčų, tarnautojų prašymai/sutikimai, susiję su jų  teisių ir pareigų įgyvendinimu, turėtų būti fiksuojami raštu.

   Už valstybės tarnautojams nustatytų funkcijų bei užduočių vykdymą ir kontrolę atsakingi jų tiesioginiai vadovai, kurie užtikrina, kad jų vadovaujamų skyrių valstybės tarnautojams duoti pavedimai jų nedarbingumo ar atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

   Atnaujinta: 2021 06 18

  • 2.

   Ar valstybės tarnautoją perkeliant tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas kitoje įstaigoje reikia išmokėti kompensaciją už sukauptas kasmetines atostogas?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkeliamam tarnybinio kaitumo būdu (VTĮ 26 straipsnio 1 dalis) į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo perkėlimo iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos.

   Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, kaitumo būdu perkeliamam valstybės tarnautojui išmokama ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 3.

   Jei valstybės tarnautojas kasmetinių atostogų metu suserga, ir turi nedarbingumo pažymėjimą, kaip pratęsiamos atostogos? Ar reikia rašyti atskirą prašymą, ar atostogos automatiškai pratęsiamos tiek dienų, kiek sirgta?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Taigi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai gali būti taikomi valstybės tarnautojams, kaip papildomas valstybės tarnybos srityje susiklostančių santykių reguliatorius, kai atskirais atvejais nepakanka Valstybės tarnybos įstatymo normų.

   Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 129 straipsnyje yra numatyta kasmetinių atostogų perkėlimo ir pratęsimo tvarka. Kasmetinės atostogos yra suteikiamos darbuotojui pailsėti ir darbingumui atgauti, tačiau ne visais atvejais įmanoma pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį. Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalis nustato atvejus, kai darbuotojui, negalėjusiam pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, kasmetinės atostogos yra perkeliamos arba pratęsiamos. Šie atvejai yra laikino nedarbingumo laikotarpiai, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiai, nemokamų atostogų laikotarpiai tais atvejais, kai nemokamos atostogos buvo suteiktos darbuotojo reikalavimu (Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyti atvejai).

   Darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais kai 129 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis ir šios aplinkybės, tame tarpe ir laikinas nedarbingumas, atsirado jau naudojantis kasmetinėmis atostogomis, darbuotojo nepanaudotos kasmetinės atostogos jam suteikiamos kitu šalių susitartu laiku, tačiau tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

   Atsižvelgiant į tai, kad Darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas šalių susitarimo institutas, manytina, kad dėl nedarbingumo nepanaudotų atostogų suteikimo, turėtų būti rašomas prašymas dėl atostogų pratęsimo, perkėlimo ar pridėjimo prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

   Atnaujinta: 2020 06 29

  • 4.

   Esu valstybės tarnautoja ir noriu išgirsti aiškią nuomonę dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų. Jei turiu 12 k. d. atostogų už 2017.09.02-2018.09.01 laikotarpį, tai iki kada turėčiau jas panaudoti, kad neprarasčiau, ar iki 2020-07-01, ar iki vėliau?

   VTĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimą už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   2019-01-01,VTĮ 42 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimą valstybės tarnautojams reglamentuoja DK 127 ir 128 straipsniai.

   Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad darbuotojai, iki Darbo kodekso (toliau – DK) įsigaliojimo (t. y. iki 2017-07-01) turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas bei į tai, kad Jūsų nurodytas laikotarpis, už kurį Jūs turite nepanaudotų kasmetinių atostogų, jau yra po DK įsigaliojimo, manytume, kad Jūs savo nepanaudotas 12 k. d. turėtumėte išnaudoti  vadovaudamiesi DK 127 str. 5 d nuostatomis, t. y. iki 2022-01-01.

   Kartu pateikiame Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonę šiuo klausimu:

   „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 6 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad darbuotojai, iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl trejų metų termino susitarė socialiniai partneriai derėdamiesi dėl DK nuostatų, o taip pat į tai, kad buvo treji metai (nuo 2017 m. liepos 1 d.), tam, kad būtų išnaudotos už ankstesnį laikotarpį nepanaudotas atostogas. Taip pat paminėtina, kad DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Kasmetinių atostogų tikslas – atkurti darbuotojo darbingumą, todėl įstatymas nustato abiejų šalių pareigą (darbuotojo – pasinaudoti, o darbdavio – suteikti) kasmetines atostogas bent vieną kartą per darbo metus. Todėl paprastai tokių atvejų, kai darbuotojas turi sukauptų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, neturėtų būti.

   Paminėtina, kad po 2020 m. liepos 1 d. bus prarandamos ne tik atostogų dienos, bet ir kompensacija už atostogų dienas, viršijančias trejų metų laikotarpį. Taigi darbuotojas turi teisę išnaudoti visas sukauptas kasmetines atostogas ar gauti už jas kompensaciją iki 2020 m. liepos 1 d. Po to darbuotojas galės pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis ar gauti už jas kompensaciją vadovaujantis DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

   Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytomis nuostatomis ir atsakydami į Jūsų klausimus, VDI Darbo teisės skyriaus specialistai teikia konsultaciją, jog pagal DK 128 straipsnio 2 dalį, už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus, taigi darbuotojo teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) už pirmuosius darbo metus užtikrinama tais kalendoriniais metais, kada jis pradėjo dirbti ir išdirbo pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičių, ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmuosius darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2023 sausio 1 d. Tačiau, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti, pvz., 2019-10-01, jis bus išdirbęs pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus 2020 m. balandžio mėnesį, todėl teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmus darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2024 sausio 1 d.

   Už antrus ir vėlesnius darbo metus teisės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) užtikrinama tais kalendoriniais metais, kai prasidėjo darbuotojo darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už 2020-2021 darbo metus būtų prarandama po 2020 kalendorinių metų pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2024 sausio 1 d.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, šio ribojimo terminas turi būti pratęsiamas. Pažymime, jog DK bei kiti norminiai darbo teisės aktai nenumato, kokie turi būti pateikiami dokumentai, kad pagrįstų faktą, jog darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. VDI specialistų nuomone, kiekviena situacija yra individuali ir kiekvienu konkrečiu atveju dėl dokumentų pagrįstumo bei tinkamumo galėtų spręsti darbdavys. Pvz., kai darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl darbdavio veiksmų, galėtų būti pateikiami darbdavio įsakymai dėl atsisakymo suteikti kasmetinės atostogas ar pan. Paminėtina, kad darbdaviui nėra nustatytos pareigos raštu įforminti sprendimą, jog konkrečiam darbuotojui netaikomi DK 127 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti apribojimai, tačiau toks sprendimas galėtų būti įforminamas raštu.

   Informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl DK galite rasti internetiniame puslapyje www.vdi.lt skiltyje „DUK“.“

   Atnaujinta: 2020 02 24

  • 5.

   Valstybės tarnautojas pateikė prašymą, suteikti  20 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų už praėjusį laikotarpį ir prašyme nurodė atostogas suteikti darbo dienomis, jis neskaičiavo šeštadienių ir sekmadienių.   Ar galima taip suteikti valstybės tarnautojui atostogas? Privalomas 14 kalendorinių dienų trukmės atostogas išnaudojęs.

   Jei yra prašoma atostogas suteikti kalendorinėmis dienomis, tai, vadovaujantis VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. ir turėtų būti skaičiuojamos kalendorinės dienos, o ne darbo dienos, neskaičiuojant savaitgalių. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigoje kasmetinių atostogų suteikimo tvarka turi būti vienoda visiems valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojas, naudodamasis savo teise, turėtų vadovautis protingumo ir sąžiningumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teise, o įstaigos vadovo sprendimas suteikti atostogas valstybės tarnautojams turėtų būti pagrįstas ir sąžiningas, taip pat nediskriminacinis.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 6.

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojams kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis, prašau pasakyti (jeigu yra) kokį metodą (formulę) naudoti perskaičiuojant valstybės tarnautojų kasmetines atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas ?

   Ir kaip turėtų būti suteikiamos atostogos už 2018 -2019 m. laikotarpį

   Pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 str. valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

          Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, vadovaujantis Darbo kodekso 127 str. 3 d. prasideda nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos (pvz., jei valstybės tarnautojas priimtas į pareigas 2018 m. rugsėjo 15 d., darbo metai, už kuriuos skaičiuojamos kasmetinės atostogos, yra 2018 m. rugsėjo 15 d. – 2019 m. rugsėjo 14 d.), t. y. valstybės tarnautojų darbo metai nesutampa su kalendoriniais metais.

       VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad  nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis. Be to, naujos redakcijos VTĮ nenustato jokių taisyklių ir reikalavimo, kad kalendorines atostogų dienas reikėtų perskaičiuoti į darbo dienas. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, už ankstesnius laikotarpius sukauptų ir nepanaudotų valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų kalendorinės dienos neturėtų būti perskaičiuojamos į darbo dienas, jos ir bus suteikiamos kalendorinėmis dienomis.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manytume, kad skaičiuojant kasmetines atostogas pvz. už 2018-09-15/2019-09-14 darbo laikotarpį, – už laikotarpį nuo 2018-09-15 iki 2018-12-31 jos turėtų būti paskaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o nuo 2019-01-01 iki 2019-09-14 darbo dienomis.

   Jeigu valstybės tarnautojas iki 2018-12-31 jau pasinaudojo visomis jam priklausiančiomis atostogomis už 2018-2019 m. laikotarpį kalendorinėmis dienomis, tai jos buvo suteiktos pagal galiojantį VTĮ (seną tvarką), taip kaip ir numato VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., ir jokių perskaičiavimų atlikti nereikia, nes to nenumato teisės aktai.

   Jeigu už 2018-2019 m. laikotarpį valstybės tarnautojui liko dalis nepanaudotų atostogų, tai ši dalis turėtų būti įvertinta pagal aukščiau nurodytą principą (atostogos iki 2018-12-31 turėtų būti paskaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o nuo 2019-01-01 darbo dienomis.).

   Jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas iki 2018-12-31 pvz., gaunasi 23,3233 kalendorinės dienos, tai vadovaujantis teisės analogija, manytume, kad reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 str.  8 dalyje suformuluotą nuostatą, kad „ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena“ ir valstybės tarnautojui suteikti 24 pilnas kalendorines atostogų dienas. Analogišką apvalinimo taisyklę reikėtų taikyti ir skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis.

   Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019-01-01 keičiasi kasmetinių papildomų atostogų suteikimas. VTĮ 42 str. 3 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Taigi, iki 2018-12-31 po 3 kalendorines dienas buvo suteikiama po 8, 11, 14, 17, 20 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, o nuo 2019-01-01 – po 3 darbo dienas po 5, 10, 15, 20, 25 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, todėl atitinkamai turi būti perskaičiuotas papildomų dienų suteikimas valstybės tarnautojams, priklausomai nuo jų turimo tarnybos stažo.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 7.

   Norėjau pasiteirauti dėl valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų skaičiavimo nuo 2019-01-01. Jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas  iki 2018-12-31, pvz. gauname 12,3334 kalendorines dienas, tai ar reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 str. 8 dalyje suformuluota nuostatą ir valstybės tarnautojui suteikti  13 pilnų kalendorinių atostogų dienų bei tokį patį apvalinimą tada  reikėtų taikyti skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis? Ar būtų galima vadovautis matematiniu skaičiavimu  ir tas pačias gaunamas 12,3334 kalendorines dienas apvalinti į mažesnę pusę ir suteikti valstybės tarnautojui 12 pilnų kalendorinių atostogų dienų?

   Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) nėra nuostatų dėl atostogų apvalinimo, todėl jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas iki 2018-12-31, pvz., gauname 12,3334 kalendorinės dienos, tai, vadovaudamiesi teisės analogija, manytume, kad reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio  8 dalyje suformuluotą nuostatą, kad „ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena“, ir valstybės tarnautojui suteikti 13 pilnų kalendorinių  dienų. Analogišką apvalinimo taisyklę reikėtų taikyti ir skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis.

   Atkreiptinas dėmesys, kad turėtų būti vengiama dvigubo apvalinimo (tiek kalendorinių dienų, tiek darbo dienų) ir atsižvelgiama į faktiškai apskaičiuotą atostogų trukmę.

   Atostogų likučius iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. rekomenduojame apvalinti taip: jei valstybės tarnautojui atostogų likučių suma iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. yra mažiau arba lygu 1 diena, atostogų likutis turėtų būti apvalinamas iki 1 darbo dienos, jei atostogų likučių suma yra daugiau kaip 1 diena– apvalinama iki 2 darbo dienų.

   Atnaujinta: 2019 04 03

  • 8.

   Dirbu valstybės tarnyboje. Turiu neįgalumą, nustatytas darbingumo lygis keturiasdešimt proc. (40%). Valstybės tarnautojų registre nurodyta, kad man priklauso 37 darbo dienos atostogų. Stažas 21 metai. Ar man priklauso 5 papildomos atostogų darbo dienos dėl neįgalumo.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 42 straipsnio  1 ir 2 dalyse nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas bei įvertinę Jūsų pateiktą informaciją, jog Jums nustatytas 40 procentų  darbingumo lygis, manytume, kad Jums pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį VTĮ turėtų priklausyti 37 darbo dienų kasmetinės atostogos, t. y. 27 darbo dienų minimalios kasmetinės atostogos bei įvertinus Jūsų turimą 21 m. tarnybos stažą, už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą Jums suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų (12 darbo dienų), tačiau kadangi bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos, todėl Jums turėtų būti nustatyta maksimali kasmetinių atostogų trukmė - 37 darbo dienų kasmetinės atostogos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 9.

   Civilinės metrikacijos skyriaus valstybės tarnautojai dirba porinėmis savaitėmis pirmadieniais – penktadieniais, ne porinėmis savaitėmis antradieniais – šeštadieniais (t. y. dirba pirmadienį– penktadienį, šeštadienį– pirmadienį ilsisi, tada dirba antradienį–šeštadienį, ilsisi – sekmadienį ir vėl pirmadienį dirba). Valstybės tarnybos įstatymas numato kasmetines atostogas darbo dienomis (šiuo atveju darbuotojų darbo dienos nesutampa su kalendorinėmis darbo dienomis). Darbo kodekso 126 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos (t. y. kalendorinėmis dienomis).

   Klausimas: kaip suteikti valstybės tarnautojui atostogas, atsižvelgiant į turimą darbo stažą, 34 darbo dienos? Ar skaičiuoti kalendorines dienas? Ar leisti savaitėmis (gaunasi nepilna savaitė)?

   Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Įstatymų leidėjas numatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Naujos redakcijos VTĮ 42 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Atsižvelgdami į šią nuostatą, manytume kad Civilinės metrikacijos skyriaus valstybės tarnautojams neturėtų būti taikomos DK 126 straipsnio 2 dalies nuostatos. Manytume, kad valstybės tarnautojui, atsižvelgiant į turimą tarnybos stažą ir reikia suteikti atostogas,  vadovaujantis VTĮ 42 str.1 ir 2 d.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 10.

   Karjeros valstybės tarnautojai (toliau-darbuotojai), kurios valstybės tarnybos stažas yra 12 metų nustatytas individualus darbo laiko režimas. Darbuotoja dirba 3 darbo dienas per savaitę iš viso 20 darbo valandų.

   Norėjome pasiteirauti:

   1. Ar darbuotojai, kuriai nustatytas toks individualus darbo laiko režimas, bus suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos ir 6 darbo dienų trukmės kasmetinės papildomos atostogos?

   2.  Kokia tvarka tokiu grafiku dirbančiai darbuotojai bus suteikiamos kasmetinės atostogos? Ar jos bus suteikiamos tik tomis dienomis kai darbuotoja dirba ar įprasta tvarka t. y. nepertraukiamai (nuo pirmadienio iki penktadienio)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų rūšis ir trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   DK 40 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Už darbą ne viso darbo laiko sąlygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, palyginti su darbu, dirbamu viso darbo laiko sąlygomis.

   Atsižvelgdami į nurodytas nuostatas, manytume, kad Jūsų nurodytu atveju valstybės tarnautojai turėtų būti suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos ir 6 darbo dienų trukmės kasmetinės papildomos atostogos įprasta tvarka t. y. nepertraukiamai (nuo pirmadienio iki penktadienio), vadovaujantis DK 128 straipsniu.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 11.

   Ar nuo 2019-01-01 iš valstybės tarnautojo pareigų perėjus dirbti pagal darbo sutartį toje pačioje įstaigoje į nepertraukiamą darbo stažą įskaitomas stažas einant valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje, kuris turi įtakos atostogų trukmei. Kur reikėtų kreiptis?

   Iš valstybės tarnautojo pareigų  perėjus dirbti pagal darbo sutartį, visi klausimai, susiję su darbiniais santykiais reglamentuojami Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (toliau – DK). DK 138 str. 2 d. nustatyta, kad darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos papildomos atostogos. Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, susipažinę su klausimu dėl nepertraukiamo darbo stažo įskaitymo 2019-02- pateikė tokią nuomonę: „ papildomų atostogų suteikimas, kuris priklauso nuo darbuotojo nepertraukiamojo darbo stažo toje pačioje darbovietėje, turėtų būti siejamas su nepertraukiamu pareigų ėjimu toje pačioje darbovietėje, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu buvo eitos pareigos (valstybės tarnybos ar darbo). Jeigu Jūsų pateiktu atveju valstybės tarnautojas ėjo valstybės tarnautojo pareigas 20 metų ir tuomet toje pačioje darbovietėje vietoj valstybės tarnautojo pareigų iškart pradėjo dirbti darbo sutarties pagrindu, nepertraukiamasis darbo stažas toje pačioje darbovietėje papildomoms atostogų dienoms gauti turėtų būti 20 metų“.

   Dėl papildomų atostogų suteikimo siūlytina kreiptis į įstaigos personalo darbuotoją ir pasiaiškinti dėl papildomų atostogų suteikimo vadovaujantis DK ir atitinkamu Vyriausybės nutarimu (Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.).

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 12.

   Esu supažindinta, kad bus panaikinta mano pareigybė. Esu atleidžiama pagal VTĮ 51 str. 1 d. 9 p. Darbdavio įsakymas atleisti mane nuo 2019 m. balandžio 9 d., noriu sužinoti už kokį laikotarpį man bus sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas? Mano darbo metai įstaigoje skaičiuojami nuo liepos 25 d.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad VTĮ 51  straipsnio nurodytais pagrindais atleidžiamam valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, – tame tarpe ir piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. VTĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nustato tik valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų rūšis ir trukmę, tačiau nereglamentuoja kasmetinių atostogų suteikimo ir kompensavimo už nepanaudotas kasmetines atostogas tvarkos, valstybės tarnautojams turėtų būti taikomos atitinkamos Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos.

        DK 127 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad darbo santykiams pasibaigus darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

   DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatytas kasmetinių atostogų kaupimo apribojimas – teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Pagal to paties straipsnio 6 dalies nuostatas, kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

   Jums už laikotarpį nuo 2018-07-25  iki 2019-07-24 atostogos turėtų būti paskaičiuotos proporcingai, t. y. kiek priklausė nuo 2018-07-25 iki Jūsų atleidimo iš pareigų dienos ir jeigu Jūs jų neišnaudojote, turėtų būti sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 13.

   Esu valstybės tarnautoja, mokausi aukštojoje mokykloje antrame magistrantūros kurse neakivaizdiniame skyriuje. Norėčiau sužinoti, ar įstaigos vadovas privalo mane išleisti į sesiją pateikus universiteto pažymą? Jei taip, ar tai būtų kasmetinių atostogų sąskaita? Šios atostogos būtų mokamos ar nemokamos?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 6 str. 1 d., darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas       VTĮ 42 straipsnyje nustatytos valstybės tarnautojų kasmetinės atostogos bei jų trukmė, 43-46 straipsniuose nustatytos specifinės - tik valstybės tarnautojams taikomos atostogos: atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas, Nemokamos atostogos ir atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose. Vadovaujantis VTĮ 6 str. 1 d., valstybės tarnautojams taikomos taip pat Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 131 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytos  tikslinės atostogos:  nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti mokymosi ir kūrybinės atostogos.

   DK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:

   1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;

   2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

   3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;

   4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;

   5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

   Darbo kodekso 135 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Pažymėtina, kad DK nustatytas tik minimalus apmokėjimas už mokymosi atostogas – ne mažiau kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio, todėl manytume, kad įstatymų leidėjas už šias atostogas nedraudžia mokėti didesnių nei pusė vidutinio darbo užmokesčio sumų.

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, manytume, kad Jums pateikus mokymo įstaigos, kurioje mokotės pažymą, Jūsų įstaigos vadovas turėtų Jums suteikti mokymosi atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 14.

   Esu valstybės tarnautoja ir šiuo metu dirbu. Auginu 1,5 metų vaiką. Ar galiu vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 3 metai?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, valstybės tarnautojai turi teisę į Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 131 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytas  tikslinės atostogas:  nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti mokymosi ir kūrybinės atostogos.

   Darbo kodekso 134 straipsnyje nustatytos atostogas vaikui prižiūrėti. Pagal šio straipsnio  1 dalį atostogas vaikui prižiūrėti galima imti visas iš karto arba dalimis, o ketinant pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privaloma įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą nuostatą, Jūs turite teisę į atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai. Taigi, grįžusi į darbą, po kurio laiko galite vėl išeiti šių atostogų, iki vaikui sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 15.

   Esu valstybes tarnautoja, išsiskyrusi, ir auginu vaiką iki 14 metų. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą man priklauso 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Kokius dokumentus turiu pateikti darbdaviui, kad įrodyčiau, kad vaiką auginu viena ir gaučiau įstatymo numatytas 27 darbo dienų kasmetines minimalias atostogas?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d. nuostatomis, valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų <...> suteikiamos 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2010 m. kovo 30 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A143 – 531/2010) konstatavo, kad sprendžiant klausimą, ar asmuo vienas augina vaiką, būtina analizuoti ir aiškinti konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją. Šioje byloje kolegija taip pat pažymi, kad vaiko auginimo sampratai yra būdingi nuolatinumo ir nepertraukiamumo aspektai. Šie aspektai visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį kontaktą su vaiku. Todėl kito, atskirai nuo vaiko gyvenančio, tėvo pareigų dalyvauti auklėjant ir išlaikant vaiką (CK 3.165, 3.170 str.) vykdymas nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad jis (atskirai gyvenantis vienas iš vaiko tėvų) augina savo vaiką.

   Sprendžiant, koks valstybės tarnautojas laikytinas „vienu auginančiu vaiką“, rekomenduotina vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 ,,Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnio), taikymo teismų praktikoje” 12.2 punkte pateiktu išaiškinimu, jog ,,darbuotojais, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų amžiaus <…>yra pripažįstami darbuotojai, kurie faktiškai vieni augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki šešiolikos metų amžiaus (pavyzdžiui, yra našlys (našlė), vieniša motina (įmotė), kitas vaiko tėvas (įtėvis) atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam neterminuotai arba terminuotai apribota tėvų valdžia, santuoka yra nutraukta ar gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo, kt.). Šis sąrašas nėra baigtinis, nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų, kai darbuotojas bus laikomas faktiškai vienas auginantis vaiką. Šios teisės normos taikymui neturi reikšmės, ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką, ar kitas vaiko tėvas taip pat vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką.”

   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 12.2 punkte teismas padarė išvadą, kad aplinkybė „vienas (viena) augina vaiką“ yra vertinamoji ir priklauso nuo konkrečiu metu nustatytų faktų, t. y. darbdavio pareiga suteikti pailgintas kasmetines atostogas nėra permanentinė, aplinkybėms pasikeitus, sprendimas suteikti (nesuteikti) pailgintas atostogas gali kisti.

   Todėl kiekviena įstaiga turėtų vertinti ir analizuoti valstybės tarnautojo, pateikusio prašymą dėl 27 darbo dienų kasmetinių minimalių atostogų suteikimo, konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją ir pagal faktines aplinkybes priimti atitinkamą sprendimą. Konkrečių dokumentų, kokius turėtumėte pateikti darbdaviui, teisės aktuose nėra nustatyta. Jeigu  auginate vaiką viena, turėtumėte pateikti prašymą suteikti Jums 27 d. d. kasmetinių atostogų, kuriame turėtumėte nurodyti Jūsų konkrečią vaiko auginimo situaciją, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius turite.

   Tais atvejais, kai minimos garantijos baigiasi, pvz. 2019 m. rugsėjo 24 d. vaikui sukanka 14 metų, valstybės tarnautojui 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos turėtų būti suteikiamos proporcingai už laikotarpį skaičiuojant nuo jo darbo metų pradžios (jei jo darbo metų pradžia pvz. yra sausio 15 d.) iki teisės į 27 darbo dienas kasmetines minimalias atostogas pasibaigimo. Nurodytu atveju nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 24 d. imtinai, o nuo minimos garantijos pasibaigimo, likusiai darbo metų daliai – nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2020 m. sausio 14 d., už kurią valstybės tarnautojui būtų suteikiamos kasmetinės minimalios atostogos – proporcingai turėtų būti skaičiuojamos 22 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 16.

   Pagal naują valstybės tarnybos įstatymą, 42 str. 2 d., valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.
   Š. m. 2019-01-04 sukako 10 metų kaip dirbu valstybės tarnyboje, kiek man dienų prisidės atostogų, ir ar tas prisidėjimas bus vienkartinis, t.y. kitais metais nebus jo? ir ar jos prisiskaičiuos iškart 2019-01-04, ar vėliau?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Teisė į kasmetinių atostogų papildomas dienas valstybės tarnautojui atsiranda nuo tos dienos, kai jis įgyja 5 metų ar atitinkamai didesnį valstybės tarnybos stažą. Atitinkamas skaičius kasmetinių atostogų papildomų dienų pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo tos dienos, kai atsiranda teisinis pagrindas – įgyja 5 metų ar atitinkamai didesnį tarnybos stažą.

   Valstybės tarnautojams, turintiems didesnį kaip penkerių metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, papildomos 3 darbo dienų kasmetinės atostogos, už kiekvienų paskesnių 5 metų tarnybos stažą turi būti suteikiamos tais darbo metais, kai atsiranda teisinis pagrindas, t. y. kai valstybės tarnautojui sueina 5 metų tarnybos stažas, arba 6 papildomos dienos, kai sueina 10 metų tarnybos stažas ir atitinkamai t. t.

   Kasmetinės 3 (ar atitinkamai daugiau) darbo dienų papildomos atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus (t. y. teisę į 3 dienų papildomas atostogas valstybės tarnautojas turi šeštais, septintais, aštuntais, devintais, taip pat dešimtais tarnybos metais; teisę į 6 dienų papildomas atostogas – vienuoliktais, dvyliktais, tryliktais, keturioliktais ir penkioliktais tarnybos metais ir t. t.), kai yra įgytas 5 metų ar atitinkamai ilgesnis tarnybos stažas.

   Pagal Jūsų klausime pateiktą pavyzdį manytume, kad jeigu Jums 2019 m. sausio 4 d. suėjo 10 m. valstybės tarnybos stažas, tai nuo 2019 m. sausio 5 d. Jums jau turėtų priklausyti 6 papildomų darbo dienų atostogos, o visa kasmetinių atostogų trukmė nuo šios datos turėtų būti 28 darbo dienų.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 17.

   Kokiais atvejais galima išeiti nemokamų atostogų, kaip skaičiuojami jų suteikimo terminai?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 45 straipsnio 1 dalimi, nemokamos atostogos iki 3 mėnesių per vienus darbo metus dėl šeiminių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

   Nemokamų atostogų dažnumas per vienus darbo metus neribojamas, ribojama bendra nemokamų atostogų trukmė per vienus darbo metus – iki 3 mėnesių. Valstybės tarnautojo ir jį į pareigas priėmusio asmens susitarimu gali būti suteikiamos nemokamos atostogos daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus, tačiau maksimalus nemokamų atostogų laikotarpis per vienus darbo metus negali viršyti 3 mėnesių. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeiminių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos ir valstybės tarnautojui, kuris nėra panaudojęs jam priklausančių kasmetinių atostogų. VTĮ nedetalizuoja, dėl kokių šeiminių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Tokia dispozityvi norma reiškia, kad valstybės tarnautojas turi teisę prašyti, o jį į pareigas priėmęs asmuo turi teisę sutikti arba atsisakyti suteikti tokias atostogas.

   Vadovaujantis VTĮ 45 straipsnio 2 dalimi, Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais darbdavys privalo tenkinti valstybės tarnautojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo valstybės tarnautojas, trukmės nemokamas atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 18.

   Ar valstybės tarnautojui, auginančiam du vaikus iki 12 metų pagal LR DK 138 str. 3 d. galima suteikti asmens, priimančio į pareigas leidimu, vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį arba sutrumpinti vieną darbo dieną per savaitę (pasirinktinai)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Vadovaujantis Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalimi, valstybės tarnautojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas  dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant valstybės tarnautojui jo vidutinį darbo užmokestį.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 19.

   Asmuo dirbo valstybės tarnyboje nuo 1999 m. 2003 m. nutraukė tarnybos santykius, 2005 m. vėl pradėjo dirbti valstybės tarnyboje, kaip skaičiuojamas stažas dėl jo atostogų? 

   Valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnyje nustatyta, kad tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Taip pat šiame straipsnyje nustatyta, kad atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo dydis ir šio Įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė

   Atsižvelgdami į šias nuostatas, manytume, kad valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Valstybės tarnautojui turinčiam 5 metų tarnybos stažą, nuo kitos dienos, kai suėjo 5 metai,  atsiranda teisė į papildomas  3 darbo dienų  kasmetines atostogas, turinčiam 10 metų tarnybos stažą -  6 darbo dienų  kasmetines atostogas ir t. t.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 20.

   Esu valstybės tarnautoja. 2016 m. pabaigoje išėjau vaiko priežiūros atostogų. 2018 m. liepos pabaigoje grįžau į darbą. Norėčiau sužinoti, ar priklauso man kasmetinės atostogos už tą laiką, kai prižiūrėjau vaiką ir nedirbau? Jei priklauso, tai kiek? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Laikotarpiai, kurie įskaitomi į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos  yra nustatyti Darbo kodekso 127 str. 4 d. 1- 11 punktuose. Laikas, kurį darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai, šiame straipsnyje nėra nurodytas.  Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manome, kad už laiką, kurio metu valstybės tarnautojas buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol jam sueis treji metai, kasmetinės atostogoms neturėtų būti suteikiamos.     

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 21.

   Norėčiau sužinoti ar vaiko priežiūros atostogose išbūtas laiko tarpas įsiskaičiuoja į stažą, gal kurį valstybės tarnautojui yra suteikiamos papildomos atostogos (Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 2 dalis)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  47 straipsnyje nustatyta, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai <…> laikotarpiai. Atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo dydis ir šio įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė.

   Vadovaujantis nurodytomis VTĮ nuostatomis, valstybės tarnautojams į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaitomos ir atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 22.

   Norėtume pasitikslinti situaciją dėl valstybės tarnautojams suteikiamos kasmetinių atostogų privalomos dalies, jei atostogos skaidomos dalimis. Ar įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui valstybės tarnautojams suteikiant atostogas bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų, 12 kalendorinių dienų ar visgi lieka 14 kalendorinių dienų? Šiuo metu susidaro situacija, kad valstybės tarnautojai prašyme nurodo suteikti jiems dalį kasmetinių atostogų 10 darbo dienų. Kaip pasiūlytumėte spręsti šią situaciją? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 str.1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų.

   Įstatymų leidėjas numatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ 42 str. Valstybės tarnautojams, kaip jau buvo minėta, taikomos DK nuostatos dėl kasmetinių atostogų suteikimo, apmokėjimo, perkėlimo ir pratęsimo bei kompensavimo už nepanaudotas atostogas, todėl valstybės tarnautojams taikytinos DK 127-130 str. nuostatos šiais klausimais bei DK 132-135 str. nuostatos dėl tikslinių atostogų. Atkreiptinas dėmesys, kad DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų.

   Pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusio VTĮ 42 str. valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

   VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad  nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis.

   Jeigu valstybės tarnautojui privalomoji 10 darbo dienų trukmės kasmetinių atostogų dalis suteikiama darbo dienomis, tai papildomų klausimų nekyla. Jeigu ši atostogų dalis suteikiama iš sukauptų ir nepanaudotų valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų kalendorinių dienų, tai suteikiant privalomą dešimties darbo dienų trukmės kasmetinių atostogų dalį, į šį laikotarpį turėtų būti įtrauktos ir dvi po pirmosios darbo savaitės sekančios poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis), t. y. privaloma kasmetinių atostogų dalis valstybės tarnautojams turėtų būti 12 kalendorinių dienų.

   Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad aptariama DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta norma dėl privalomosios bent vienos iš kasmetinių atostogų dalies, taikytina tik vienai valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų daliai.

   Įstatymų leidėjas nereglamentuoja į kiek dalių kasmetinės atostogos gali būti skaidomos, tačiau nustato vienintelį reikalavimą – kad viena iš suteikiamų kasmetinių atostogų dalių (nesvarbu kuri dalis būtų – pirmoji, antroji ir pan.) būtų ne trumpesnė kaip nustatyta įstatymu. Minimo imperatyvaus reikalavimo darbo teisinių santykių šalys negali pakeisti. Teoriškai tai reikštų, kad likusi atostogų dalis galėtų būti suteikiama nors ir po vieną dieną.

   Valstybės tarnautojas turi teisę pageidauti, kad kasmetinės atostogos būtų suteiktos dalimis, tačiau, naudodamasis savo teise, turėtų vadovautis protingumo ir sąžiningumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teise, o įstaigos vadovo atsisakymas suteikti kasmetines atostogas dalimis turėtų būti pagrįstas ir sąžiningas, taip pat nediskriminacinis.

   Atsižvelgdami į minėtas nuostatas, manytume, kad įstatymu neuždrausta valstybės tarnautojams kasmetines atostogas suteikti dalimis, svarbu, kad įstaigoje kasmetinių atostogų suteikimo tvarka būtų vienoda visiems valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 23.

   Kiek dienų kasmetinių atostogų priklauso valstybės tarnautojui šeimoje auginant neįgalų 10 m. vaiką?

   Valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

   Lingvistiškai nagrinėdami, minėtą normą, manytume, kad įstatymų leidėjas nustatė dvi alternatyvias būtinąsias sąlygas tam, kad valstybės tarnautojas turėtų teisę gauti įstatymo nustatytas 27 darbo  dienų kasmetines minimalias atostogas, t. y. valstybės tarnautojas turi:

   • vienas auginti vaiką iki keturiolikos metų;
   • arba vienas auginti neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

   Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. rugsėjo mėn. 29 d. konsultacijoje Nr. A3-91 nurodė, kad Darbo kodekso 166 straipsnio 2 dalies 2 punkte ( nuo 2017-07-01 įsigaliojusio DK 138 str. 1 d.) įtvirtinta teisės norma apima darbuotojus, kurie faktiškai vieni augina vaiką. Pažymėtina, kad minėta Darbo kodekso norma, nustato analogišką socialinę garantiją, taikomą darbuotojams, t. y. 35 kalendorinių dienų atostogos (pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusio DK 138 str. 1 d. – 25 darbo dienos), suteikiamos darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manytume, kad Jūsų atveju Jums priklauso 22 darbo  dienų kasmetinės minimalios atostogos (kadangi vaikas, kaip ir nurodėte paklausime, yra auginamas šeimoje) ir jeigu atitinkate VTĮ 42 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas (didesnį nei 5 metų stažą valstybės tarnyboje), priklauso 3  ar atitinkamai daugiau darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 24.

   Ar sukauptų kasmetinių atostogų likutis yra perkeliamas, jeigu valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į kitas pareigas kitoje įstaigoje, yra perkeliamas į laimėtas pareigas arba kaitumu yra perkeliamas į kitą įstaigą?

   Valstybė tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje (VTĮ pakeitimas 2020-06-25 Nr. XIII-3136) yra nustatyta, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais atleidžiamam, pagal šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalį (laimėjus konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą), 22 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 1 dalį perkeliamam į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką.

   Atsižvelgdami į minėtas nuostatas manytume, kad valstybės tarnautoją pagal VTĮ 21 straipsnio 2 dalį (laimėjus konkursą į kitą įstaigą), 22 straipsnio 3 dalį ir pagal 26 straipsnio 1 dalį (tarnybinis kaitumas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje) perkeliant į kitą įstaigą, jo nepanaudotų atostogų likutis nėra perkeliamas ir buvusi valstybės tarnautojo darbovietė valstybės tarnautojui turi išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2020 08 19

  • 25.

   Esu valstybės tarnautoja daugiau nei tris metus. Šiemet baigiau studijas ir gavau pakvietimą atlikti praktiką LR ambasadoje šešiems mėnesiams. Ar yra galimybė sustabdyti mano tarnybą ir neprarasti darbo vietos?

   Valstybė tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnyje yra nustatytos atostogos kvalifikacijai tobulinti. Šiame straipsnyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui, turinčiam ne trumpesnį kaip 3 mėnesių tarnybos stažą toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jo ir į pareigas jį priėmusio asmens susitarimu gali būti suteiktos iki vienerių metų trukmės atostogos kvalifikacijai tobulinti. Šiuo atveju valstybės tarnautojui paliekamos jo eitos pareigos, tačiau jam nustatytas darbo užmokestis nemokamas. Pasinaudoti šiame straipsnyje nurodytomis atostogomis valstybės tarnautojas gali ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus.

   Jei Jūsų praktika susijusi su specialių profesinių žinių plėtimu, manytume, kad Jums galėtų būti suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio mėn. 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-2053-331/2009 konstatuota, kad įstatymų leidėjas suteikė darbdaviui teisę, o ne pareigą suteikti valstybės tarnautojui atostogas kelti kvalifikaciją. Ši teisės norma numato galimybę sudaryti dviejų šalių susitarimą, kurio metu teisę išreikšti savo valią turi tiek atostogų kvalifikacijai tobulinti prašantis tarnautojas, tiek atostogų prašantį tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo. Tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo savo valią išreiškia kiekvienu konkrečiu atveju įvertindamas visas su prašomomis atostogomis kvalifikacijai tobulinti susijusias aplinkybes ir priimdamas atitinkamą sprendimą.

   Kitų galimybių stabdyti Jūsų tarnybą ir neprarasti darbo vietos VTĮ nenumato.

   Atnaujinta: 2019 03 29

 • Tarnybinė atsakomybė 7
  • 1.

   Valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba. Kokios nuobaudos pasekmės? Ar įstaiga, jeigu valstybės tarnautojas dalyvautų konkurse į naują darbo vietą šioje įstaigoje, matytų įrašą apie nuobaudą? Ar yra apribojimų dalyvauti valstybės tarnybos konkursuose?

   Valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 ,,Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas laikomas nebaustu tarnybine nuobauda, kai po tarnybinės nuobaudos paskyrimo datos praėjo vieni metai. Tarnybinė nuobauda ją paskyrusio asmens motyvuotu sprendimu gali būti panaikinta anksčiau, negu sueis šis vienerių metų terminas, arba kai valstybės tarnautojas gauna valstybės apdovanojimą.

   Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad  per vienus metus nuo tarnybinės nuobaudos paskyrimo padarytas kitas tarnybinis nusižengimas laikomas sunkinančia aplinkybe.

   Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad į valstybės tarnautojo pareigas negali būti priimtas asmuo, jeigu iš Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktos informacijos, iš šio įstatymo 53 straipsnyje nurodyto Valstybės tarnautojų registro gautos informacijos apie asmenis, atleistus iš valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą ar pripažintus padariusiais tarnybinį nusižengimą, už kurį jiems turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, iš asmens, siekiančio tapti valstybės tarnautoju, užpildytos deklaracijos ar kitų duomenų paaiškėja, kad asmuo neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Pagal šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 5 punktą, valstybės tarnautojas arba asmuo, pretenduojantis tapti valstybės tarnautoju, nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šio įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai.

   Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio  4 dalyje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jeigu prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. To paties straipsnio 5 dalyje nurodyta, kas yra laikoma šiurkščiu tarnybiniu nusižengimu.

   Vadovaujantis Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 ,,Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, vienkartinė piniginė išmoka neskiriama valstybės tarnautojui, turinčiam galiojančią tarnybinę nuobaudą.

   Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 ,,Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“, 14.1.21 papunktyje nustatyta, kad Valstybės tarnautojų registre kaupiami duomenys apie valstybės tarnautojams paskirtas tarnybines nuobaudas (teisinis pagrindas, sprendimo data ir numeris, rūšis, trumpas aprašymas, sprendimo apskundimo data, skundą nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir jos priimtas sprendimas, panaikinimo data, panaikinimo priežastys, žyma, kad valstybės tarnautojas yra padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, ir šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tipas, duomenys apie šiurkštaus tarnybinio nusižengimo tyrimo rezultatus (motyvuotos išvados surašymo data, teisinis pagrindas, siūlomos nuobaudos rūšis).

   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, valstybės tarnautojas būtų laikomas nebaustu tarnybine nuobauda, kai po tarnybinės nuobaudos paskyrimo datos praeis vieni metai, jeigu tarnybinę nuobaudą ją paskyrusio asmens motyvuotu sprendimu ji nebus panaikinta anksčiau, negu sueis šis vienerių metų terminas, arba jeigu valstybės tarnautojas gautų valstybės apdovanojimą. Valstybės tarnautojui negalės būti paskirta vienkartinė piniginė išmoka, kol jis turės galiojančią tarnybinę nuobaudą (pastabą). Jeigu per vienus metus nuo tarnybinės nuobaudos paskyrimo valstybės tarnautojas padarys kitą tarnybinį nusižengimą, tai bus laikoma sunkinančia aplinkybe. Valstybės tarnautojui paskirtos tarnybinės nuobaudos duomenys įrašomi į Valstybės tarnautojų registrą, kuriame tvarkomi valstybės tarnautojų duomenys. Valstybės tarnautojui laimėjus konkursą į kitą įstaigą ir jai įvedant jo duomenis į Valstybės tarnautojų registrą apie priėmimą į pareigas bei įstaigai atliekant kitus valstybės tarnautojo duomenų tvarkymo veiksmus, manytume, kad duomenys apie valstybės tarnautojui paskirtą tarnybinę nuobaudą galėtų būti matomi. Dalyvauti konkurse dėl paskirtos tarnybinės nuobaudos valstybės tarnautojas negalėtų, jeigu jis būtų atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju būtų pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 2.

   Ar Valstybės tarnybos įstatymo 33 str. 3 d. 4 punkte nustatyta tarnybinė nuobauda - atleidimas iš pareigų privalo būti paskirta, jei valstybės tarnautojui per paskutinius 12 mėn. buvo taikyta tarnybinė nuobauda - griežtas papeikimas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų gali būti skiriama už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, taip pat už kitą tarnybinį nusižengimą, jei prieš tai valstybės tarnautojui nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Manytume, kad VTĮ 33 straipsnio 4 dalies dispozityvi nuostata neįpareigoja valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą - atleidimą iš pareigų. 

   Vadovaujantis VTĮ 33 straipsnio 2 dalimi tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į Korupcijos prevencijos įstatymo ar į Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant valstybės tarnautojui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija yra išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 3.

   Ar buvimas ne tarnybos metu neblaiviam yra šiurkštus tarnybinis nusižengimas? Kokia turi būti skiriama tarnybinė nuobauda?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 33 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytas šiurkštus tarnybinis nusižengimas, t. y. buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat ne tarnybos (ne darbo) metu viešoje vietoje, jei valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą yra priskiriamas prie šiurkščių tarnybinių nusižengimų. Aiškindama VTĮ 33 straipsnio 5 dalies 8 punktą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad pats valstybės tarnautojo buvimas ne tarnybos metu neblaiviam savaime nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad valstybės tarnautojas padarė būtent šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Pastarajai aplinkybei konstatuoti taip pat yra būtina nustatyti kitas šios teisės normos taikymo prasme reikšmingas aplinkybes: kad valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos autoritetą. Šioms aplinkybėms nustatyti turi būti taikytini bendrieji su žmogaus orumu sietini arba visuomenės (jos didžiosios dalies) požiūrį į atitinkamą valstybės ir savivaldybės instituciją ir įstaigą formuojantys kriterijai (2011 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1098/2011).

   Pažymime, kad VTĮ 33 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindiniai kriterijai, kuriais remiantis turi būti parenkama tarnybinės nuobaudos rūšis, t. y. tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į Korupcijos prevencijos įstatymo ar į Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Pagal Korupcijos prevencijos įstatymą gauta informacija gali būti panaudota skiriant valstybės tarnautojui tarnybinę nuobaudą tik tuo atveju, kai ši informacija yra išslaptinama teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos, jog taikant konkrečią nuobaudos rūšį, tarp jų ir atleidimą iš tarnybos, esant veiką kvalifikuojantiems požymiams – pakartotinumui ar šiurkščiam tarnybiniam nusižengimui, privalu atsižvelgti į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir pasekmes, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinės bylos Nr. I-249/2004; Nr. A-334/2004; Nr. A-842/2005; Nr. A-726/2004). 

   Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manytume, kad skiriant konkrečią tarnybinę nuobaudą reikėtų atsižvelgti į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes, padarinius, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo ir į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, į tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

   Taip pat pažymime, kad vadovaujantis VTĮ nuostatomis sprendimą dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo, atsižvelgiant į tarnybinio nusižengimo tyrimą atlikusios komisijos pateiktą motyvuotą išvadą, priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 4.

   Prašome paaiškinti, ar gali būti pradedamas tarnybinio nusižengimo tyrimas asmeniui, jau neturinčiam valstybės tarnautojo statuso, dėl veiksmų, galimai netinkamai atliktų jam einant valstybės tarnautojo pareigas? Ar yra senaties terminas dėl teisės inicijuoti tokius tarnybinių nusižengimų tyrimus? Ar Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata turi būti taikoma taip, kad atleistų valstybės tarnautojų atžvilgiu tarnybinių nusižengimų tyrimai vykdomi, tęsiami ir sprendimai priimami tik tais atvejais, kai šie tyrimai pradėti, oficiali informacija gauta dar šiems asmenims einant valstybės tarnautojų pareigas? 

   Valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 32 – 36 straipsniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. nutarimu Nr. 977 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1390 redakcija) patvirtintas Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

    VTĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas, gavus oficialią informaciją apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas taip pat:

   1) kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas perkeliamas į valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

   2) kai valstybės tarnautojas, dėl kurio galimo tarnybinio nusižengimo gauta oficiali informacija arba dėl kurio pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų.

   To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad tarnybinę nuobaudą skiria arba sprendimą dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, priima valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo.

   Šiomis nuostatomis įstatymų leidėjas siekė įgyvendinti tarnybinės atsakomybės neišvengiamumo principą, sudaryti galimybę nustatyti griežtesnius reikalavimus asmeniui tam, kad jis būtų laikomas nepriekaištingos reputacijos ir galėtų eiti valstybės tarnautojo pareigas. 

   Vadovaudamiesi VTĮ 34 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, manytume, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas turėtų būti pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas tais atvejais, kai oficiali informacija apie galimą valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą gauta ar tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas dar šiems asmenims einant valstybės tarnautojo pareigas.

                     

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 5.

   Ar galima vykdyti toliau tarnybinio nusižengimo tyrimą, jei tyrimo eigoje valstybės tarnautojo, įtariamo padarius tarnybinį nusižengimą, nėra darbe dėl jo laikino nedarbingumo?

   Valstybės tarnautojų tarnybinę atsakomybę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 32 – 36 straipsniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. nutarimu Nr. 977 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1390 redakcija) patvirtintas Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

   VTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimu arba kai jis gauna oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą.

   Aprašo 8 punkte nustatyta, kad už įstaigos personalo administravimą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas nuo pavedimo pradėti tirti tarnybinį nusižengimą gavimo surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą, kuriuo pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, galimai padariusį tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas.

   Aprašo 11 punkte nustatyta, kad  už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas arba komisija tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo pavedimo pradėti tirti tarnybinį nusižengimą gavimo ( nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo). Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą tarnybinis nusižengimas negali būti visapusiškai ir objektyviai ištirtas, šį terminą už įstaigos personalo administravimą atsakingo asmens arba kito tarnybinį nusižengimą tirti įgalioto valstybės tarnautojo ( komisijos) motyvuotu prašymu gali pratęsti (ne ilgiau kaip 20 darbo dienų) valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo. Į tarnybinio nusižengimo tyrimo laiką neįskaitomas laikas, per kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų.

   Tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas arba komisija valstybės tarnautojo nedarbingumo laikotarpio neskaičiuoja į terminą, nurodytą Aprašo 11 punkte ( 20 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo), skirtą tarnybiniam nusižengimui tirti. Tačiau atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, manytume, kad pratęsti termino dėl valstybės tarnautojo, įtariamo padarius tarnybinį nusižengimą,  dėl laikino nedarbingumo nėra būtina, jei tarnautojui buvo įteiktas pranešimas ir buvo gautas jo paaiškinimas, taip pat jeigu nereikia gauti iš jo papildomų paaiškinimų..

   Aprašo 14 punkte nustatyta, kad ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo administravimą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas arba komisija pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui motyvuotą išvadą ir kitą tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiagą ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios arba ne vėliau kaip 41 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios, jeigu tarnybinio nusižengimo tyrimo terminas buvo pratęstas pagal Aprašo 11 punktą.

   Aprašo 17 punkte nustatyta, kad  gavęs motyvuotą išvadą ir kitą tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiagą, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima vieną iš sprendimų, nurodytų 17.1- 17.4 punktuose.

    VTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos (paaiškėjimo diena laikoma išvados surašymo diena), neįskaitant laiko, kurį valstybės tarnautojas nebuvo darbe dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo.

   Aprašo 20 punkte nustatyta, kad  su Aprašo 17 punkte nurodytu sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte  nurodyto sprendimo priėmimo dienos.  

   Kartu norime pažymėti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinime nurodyta, kad ne kiekvienas tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarkos pažeidimas yra besąlyginis pagrindas panaikinti įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarką reglamentuojančios normos yra dvejopos pagal jų pažeidimo pasekmes paskirtos nuobaudos teisėtumui. Vienų tarnybinės nuobaudos skyrimo taisyklių pažeidimą įstatymų leidėjas besąlygiškai sieja su paskirtosios nuobaudos neteisėtumu. Prie šių normų priskirtini VTĮ 30  (pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį VTĮ - 34 str.) straipsnyje nustatyti tarnybinių nuobaudų skyrimo terminai bei draudimas skirti daugiau negu vieną nuobaudą už tą patį tarnybinį pažeidimą. Kitų tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos pažeidimų įtaka paskirtos nuobaudos teisėtumui turi būti vertinama pagal bendrąsias taisykles, įtvirtintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte — administracinis aktas turi būti panaikintas, jeigu jis neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (šiuo aspektu žr. pvz., 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A14–736/2004, skelbtą 2006 m. Apibendrinime; 2009 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556–231/2009).

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 6.

   Ar teismo nutartimi nuo pareigų nušalintam valstybės tarnautojui reikia pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą?

   Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) neįpareigoja valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens kitų įstatymų nustatytų subjektų sprendimu nušalintam valstybės tarnautojui pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą, jei nėra informacijos apie galimą tarnybinį nusižengimą. Atsižvelgdami į tai manytume, kad tuo atveju, jei teismo nutartyje, kuria valstybės tarnautojui skirta procesinė prievartos priemonė – laikinas nušalinimas, įstaigai nenurodyta, kad reikalinga nušalintam valstybės tarnautojui pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą, įstaiga pati turėtų kreiptis į nutartį priėmusį teismą prašydama informacijos apie nušalinto valstybės tarnautojo veiksmus/neveikimą, susijusį su pareigų vykdymu. Tik gavusi oficialios informacijos, jog valstybės tarnautojas įtariamas dėl netinkamo pareigų vykdymo, įstaiga nušalintam valstybės tarnautojui turėtų pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą pagal VTĮ 34 straipsnio 1 dalies nuostatas.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 7.

   Prašome pateikti nuomonę dėl Valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos „kompetentingos įstaigos“ patikrinimo. Kas galėtų būti laikoma „kompetentinga įstaiga“

   Dėl Valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) 30 straipsnio 1 dalyje (pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį VTĮ - 34 str.)  nustatyto termino tarnybinei nuobaudai skirti byloje (2015 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-502-602/2015) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) teisėjų kolegija pažymi, jog lingvistiškai aiškinant teisės normą, matyti, kad įstatymų leidėjas išskyrė tris atvejų grupes, kai netaikomas bendrasis 6 mėnesių terminas nuobaudai paskirti. Visu pirma, tokie atvejai yra, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją); antra – kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą; trečia – kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas. Taigi tiek antru, tiek trečiu atvejais nėra reikalaujama, kad tarnybinis nusižengimas būtų nustatomas atliekant atitinkamą tyrimą ar patikrinimą. Vien Seimo kontrolieriaus tyrimo ar kompetentingos institucijos patikrinimo atlikimo faktas jau yra pakankamas pagrindas taikyti specialų – trejų metų nuo nusižengimo padarymo dienos – terminą nuobaudai paskirti (šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2802/2012). Kompetentingo subjekto tarnybinis patikrinimas gali būti atliekamas turint tikslą įvertinti institucijos, skyriaus ar pareigūno veiklą ir būti apskritai nesusijęs su tarnybinės atsakomybės taikymu, tai savo paskirtimi yra viena iš tarnybinės veiklos vidaus ar išorinės kontrolės formų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1159/2014). 

   Dėl įstaigoje atliekamo valstybės tarnautojo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo ir kompetentingos institucijos patikrinimo santykio LVAT yra pasisakęs LVAT 2013 m. liepos 2 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-143-1354-13, kur pažymėta, kad pareiškėjos atžvilgiu atliktas tarnybinis tyrimas yra vidinis valstybės tarnautojo galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo aplinkybių aiškinimasis, todėl jis negali būti tapatinamas su Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje (pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį VTĮ - 34 str.1 d.)  nurodytos kompetentingos institucijos, t. y. ne darbdavio, pavedimu atliekamu tarnybiniu patikrinimu. Dėl 3 metų tarnybinės atsakomybės taikymo LVAT 2018 m. vasario 1 d. administracinėje byloje Nr. A-504-520/2018 teisėjų kolegija konstatavo, kad „28. <…> nėra nurodyta apie jokį atliktą šios institucijos patikrinimą, kurį būtų galima vertinti kaip kompetentingos institucijos patikrinimą <…>.“

   Vadovaudamiesi paminėta teismų praktika, manytume, kad kompetentinga institucija VTĮ 34 straipsnio 1 dalies kontekste turėtų būti laikoma kita (ne valstybės tarnautojo darbdavys) institucija, turinti įgaliojimus pagal nustatytas funkcijas atlikti tam tikrų įstaigų patikrinimus tam tikrose veiklos srityse.

   Atnaujinta: 2019 04 29

 • Kiti klausimai 11
  • 1.

   Kaip suprasti Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 patvirtinto Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo 4 punkto nuostatą, kad kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos? Ar ji reiškia, kad apskritai per metus gali būti skiriama viena piniginė išmoka bet kuriuo Aprašo 2.1–2.5 papunktyje numatytu atveju, ar tai, kad per metus vienu atveju galima skirti, pvz., valstybės tarnautojo jubiliejinės sukakties proga, kitu atveju – valstybės tarnautojui atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, trečiu atveju – Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis ir t. t. Svarbu, kad ne tas pats atvejis būtų?

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1219 redakcija) patvirtintas Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių piniginių išmokų, nurodytų Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 31 straipsnio 2 dalies 5 punkte, skyrimo tvarką.

   Aprašo 2 punkte nustatyta, kad vienkartinė piniginė išmoka valstybės tarnautojui gali būti skiriama esant įstatymuose nustatytiems skatinimo pagrindams šiais atvejais: 1) valstybės tarnautojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, 2) Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis, 3) valstybės tarnautojų gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinių sukakčių progomis, 3) valstybės tarnautojams įgijus teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją. Aprašo 4 punkte nustatyta, kad kiekvienu atveju, nurodytu Apraše, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos.

   Atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą, taip pat į tai, kad per tuos pačius vienerius metus valstybės tarnautojo atžvilgiu gali atsirasti keletas teisinių pagrindų skatinimui (valstybės tarnautojo gyvenimo ir tarnybos metų jubiliejinė sukaktis, valstybės tarnautojas įgijo teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, valstybės tarnautojas atliko vienkartinės ypatingos svarbos užduotį), Valstybės tarnybos departamento nuomone, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos, atsižvelgiant į kiekvieną atskirą teisinį pagrindą, t. y., kad vienkartinės piniginės išmokos daugiau nei vieną kartą per metus negalima būtų skirti esant tam pačiam teisiniam pagrindui – pvz., keletą kartų per metus skirti vienkartinę piniginę išmoką valstybės tarnautojui atlikus ypatingos svarbos užduotį ar keletą kartų per metus skirti vienkartinę piniginę išmoką Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų švenčių dienų progomis. Tačiau, kaip jau minėta, jeigu tam pačiam valstybės tarnautojui  kartą per metus jau buvo skirta vienkartinė išmoka už, pvz., tarnybos metų jubiliejinę sukaktį, tai atsiradus kitam teisiniam pagrindui – tas pats valstybės tarnautojas įgijo teisę į valstybinę pensiją, – valstybės tarnautojui galėtų būti skiriama dar viena vienkartinė piniginė išmoka.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 2.

   Ar darbo tarybos gali būti sudaromos ne tik darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, bet ir valstybės tarnautojų interesams ginti?

   Teikiame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonę, kuri yra suderinta su Vidaus reikalų ministerija, Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

   „Valstybės tarnybos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2019 m. sausio 1 d., darbo tarybų instituto nebuvo, tačiau priėmus naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d., darbo tarybų institutas jau nurodytas. Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusios redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo 11 ir 27 straipsniuose yra nurodytos tam tikros darbo tarybos subjektinės teisės, pavyzdžiui, stebėtojų teisėmis dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojų pareigas ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijoje. Šių konkrečių darbo tarybos teisių, įvardintų Valstybės tarnybos įstatyme, nereglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Kitos darbo tarybos veiklą, jos teises ir pareigas reglamentuojančios teisės normos yra įtvirtintos Darbo kodekse ir jų perkelti į Valstybės tarnybos įstatymą nėra būtina, nes valstybės tarnautojams darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas (Valstybės tarnybos įstatymo 6 str. 1 dalis). Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 3 dalyje ir 35 straipsnio 2 dalyje numatytas darbo tarybų atstovų dalyvavimas atrankos ir vertinimo komisijose stebėtojų teisėmis, kai atrenkami ar vertinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai. Be to, 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad „Valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos, į kurias taip pat įtraukiami toje valstybės ir savivaldybės institucijoje ar įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos atstovai ar darbo tarybos atstovai. Šios komisijos ne rečiau kaip kas ketvirtį peržiūri laisvas (neužimtas) atitinkamos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų pareigybių sąraše esančias pareigybes ir įvertina šioms pareigybėms priskirtas funkcijas ir nustačiusios, kad konkrečiai pareigybei priskirtos funkcijos po šio įstatymo įsigaliojimo nėra laikomos viešuoju administravimu ir nepatenka į kitų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje išvardytų funkcijų apimtį, sudaro tokių pareigybių sąrašus ir pateikia juos atitinkamų institucijų ar įstaigų vadovams. Tokios pareigybės turi būti panaikintos ir prireikus funkcijoms atlikti steigiamos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.“ Taigi nurodytuose įstatymuose darbo tarybų atstovams suteikti įgaliojimai atstovauti ir valstybės tarnautojų interesus.

   Pažymėtina, kad Darbo kodekse įtvirtintas darbo tarybos institutas nėra kilęs tik iš Europos Sąjungos direktyvų perkėlimo. Mūsų valstybėje jis buvo pasirinktas kaip darbuotojų atstovavimo forma, kurios pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus, bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi. Tokiam reglamentavimui pritarė socialiniai partneriai. Pagal Darbo kodeksą darbuotojai turi būti informuojami ir su jais turi būti konsultuojamasi klausimais apie esamą ir būsimą įmonės, įstaigos, organizacijos veiklą, ekonominę padėtį bei darbo santykių būklę. Manome, kad daugumą atvejų toks informavimas ir konsultavimas yra aktualus ir valstybės tarnautojams.

   Taip pat reikia įvertinti ir tai, kad atsisakius darbo tarybų instituto valstybės tarnyboje, gali susiklostyti situacija, kad įstaigoje turės būti įsteigta darbo taryba, nes joje dirbs 20 ir daugiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (Darbo kodekso 169 str. 1 dalis) ir darbdavys turės informuoti ir konsultuotis su darbo taryba, bet darbo taryba galės perduoti informaciją tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o tuo tarpu valstybės tarnautojai nebus informuojami ir su jais nebus konsultuojamasi. Kartu pažymėtina, kad atsisakius darbo tarybų instituto valstybės tarnyboje, valstybės tarnautojams informavimo ir konsultavimo srityse galėtų atstovautų tik profesinė sąjunga, kurios nariais jie yra, tačiau narystė profesinėje sąjungoje grindžiama savanoriškumo principu, todėl valstybės tarnautojui neišreiškus valios būti profesinės sąjungos nariu, jo interesų informavimo bei konsultavimo srityje neatstovautų joks subjektas.

   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, kad darbo tarybos turi būti ne tik darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bet ir valstybės tarnautojų atstovai.“

   Atnaujinta: 2021 03 09

  • 3.

   Prašome paaiškinti, kaip suprasti, kas yra laikoma lygiavertėmis pareigomis

   Atsakymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad  lygiavertės pareigos – tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. VTĮ 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 10 grupių, nurodytų šio įstatymo 1 priede. Aukščiausia yra 1 grupė, žemiausia – 10 grupė. VTĮ 1 priede valstybės tarnautojų pareigybių grupės nurodomos nuo aukščiausios (Eil. Nr. 1) iki žemiausios (Eil. Nr. 10). Pažymėtina, kad kiekvienoje grupėje nurodytos pareigybės yra lygiavertės, pvz. pareigybių grupėje Nr. 6  (VTĮ 1 priedas) lygiavertės pareigos yra: skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas, komisijos sekretoriato vadovas, tarybos sekretoriato vadovas, seniūnas, skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (Seimo kanceliarijoje), taip pat vyresnysis patarėjas, patarėjas (Seimo kanceliarijoje), kurios nurodytos kaip Nr. 6.1. Analogiškai ir kitose grupėse, pvz. kaip Nr. 7 ir Nr. 7.1 nurodytos pareigos yra lygiavertės.

   Taigi, valstybės tarnautojų pareigybės lygiavertės viena kitai yra tada, kai priklauso tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 4.

   Ar vykstant ilgesnės trukmės nei viena savaitė komandiruotei priklauso dienpinigiai už nedarbo dienas (šeštadienį ir sekmadienį)?

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 383  
   redakcija) „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtinti:

   1. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas;

   1.2. Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas;

   1.3. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės. 

   Dienpinigių į komandiruotę vykstančiam valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas) mokėjimo tvarka nustatyta Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 5.

   Valstybės tarnybos įstatymo keliuose straipsniuose yra minimos tarnybinės komandiruotės. Prašome paaiškinti, kas yra laikoma tarnybine komandiruote, kaip ji įforminama? Ar išvykstant į komandiruotę 1 darbo dienai Lietuvoje yra mokami dienpinigiai?

   Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalyje pateikta darbuotojo komandiruotės sąvoka: „Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje“.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 383  
   redakcija) „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtintų Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių (toliau – Taisyklės) 2 punkte nustatyta, kad komandiruotė suprantama:

   • kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnyje, arba
   • valstybės politiko arba valstybės pareigūno, arba teisėjo, arba valstybės tarnautojo, arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), išvykimas iš nuolatinės darbo vietos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens siuntimu tobulinti kvalifikacijos. 

   Taisyklių 5 punkte nustatyta, kad  siuntimas į komandiruotę įstaigoje turi būti įformintas taip, kad būtų aiškus sprendimą dėl siuntimo į komandiruotę priėmęs asmuo (įstaigos vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo), komandiruojamas asmuo (vardas, pavardė, pareigos), komandiruotės dienos, vieta (vietos), į kurią (kurias) komandiruojama, komandiruotės tikslas, su komandiruote susijusios išlaidos (toliau – komandiruotės išlaidos), kurias apmoka įstaiga, jeigu bus mokamas, – komandiruotės išlaidų avansas (toliau – avansas).

   Taisyklių 17.1 punkte nustatyta, kad dienpinigiai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną.

   Atsižvelgdami į aukščiau nurodytą nuostatą, manytume, jog išvykstant į komandiruotę 1 darbo dienai Lietuvoje dienpinigiai nėra mokami.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 6.

   Gal galėtumėt paaiškinti, ar antstolis yra valstybės tarnautojas, ar prilyginamas jam?

   Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis gali teikti šiame Įstatyme numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio funkcijų (toliau – savo funkcijų). Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas – valstybės tarnautojas, priimtas į pareigas neterminuotam laikui arba įstatymų nustatytai kadencijai ir šio įstatymo nustatyta tvarka galintis siekti karjeros valstybės tarnyboje. 

   Atsižvelgiant į minėtas įstatymų nuostatas antstolis Valstybės tarnybos įstatymo prasme nėra valstybės tarnautojas.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 7.

   Ar statutiniams valstybės tarnautojams taikomos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos?

   Ne. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 5 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kam VTĮ netaikomas- 10 punkte nurodyta, jog VTĮ netaikomas statutiniams valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 8.

   Dėl blogo mikroklimato, psichologinio spaudimo. 

   Esu karjeros valstybės tarnautojas. Norėjau pasiteirauti kokios mano teisės ir kur dėl jų galėčiau kreiptis? Laikinai neturime viršininko, jį pavaduoja pavaduotoja, tačiau mano manymu ji pradėjo savivaldžiauti. Su tarnautojais ir kitais darbuotojais (specialistais) elgiasi grubiai. Komanduoja pakeltu tonu, žemina orumą, sumenkina žmogų įžeidimais ir panašiai. Jei mano, kad padarei ką ne taip, viešai prie kitų darbuotojų tave aprėkia.  

   Norėčiau konsultacijos: ar deramas toks elgesys aukštesnes pareigas užimančio asmens? Ir kur tokiu atveju reikėtų kreiptis? 

   Darbuotojų tarpusavio santykių, galimos patiriamos psichologinės įtampos įstatymai tiesiogiai nereglamentuoja, tačiau netinkamas psichologinis klimatas darbo vietoje laikomas kaip viena iš netinkamų sąlygų dirbti. Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnyje nustatytos valstybės tarnautojų pareigos, kurias valstybės tarnautojai privalo vykdyti, pvz. gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams; laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių ir kt.

   Už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą valstybės tarnautojai gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Darbo kodekso 24 straipsnyje nustatyti bendradarbiavimo principai. Šio straipsnio 1 dalis įpareigoja darbuotoją ir darbdavį veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise; 5 ir 6 dalyse nustatyta, kad kiekviena iš šalių privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros darbdavio ir darbuotojo ar visų darbuotojų gerovės, darbo santykių darnaus vystymosi ir kitos darbo sutarties šalies teisėtų interesų gynimo; jeigu viena šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šiame straipsnyje nustatytas pareigas, kita šalis turi teisę į žalos atlyginimą ar reikalauti, kad jos teisės būtų apgintos kitais būdais.

   Jūsų situacijoje siūlytume kreiptis į aukštesnės įstaigos, kuriai Jūsų įstaiga pavaldi, vadovą, kad būtų sprendžiama Jūsų vadovo elgesio problema bei įstaigos mikroklimatas. Taip pat rekomenduotume surinkti kuo daugiau objektyvių įrodymų. Tokiais įrodymais galėtų būti: tarpusavio susirašinėjimai, pokalbių įrašai, staigus darbo rezultatų pasikeitimas ir panašiai. Konkrečiais atvejais reikėtų stengtis  daugiau bendrauti elektroniniu paštu. Jūsų aukštesnės įstaigos vadovas, turėdamas akivaizdžius įrodymus, kad dėl netinkamo Jūsų laikinos vadovės (Jūs minit pavaduotoją) elgesio  vyrauja bloga atmosfera, patiriamas psichologinis smurtas, tai trukdo kitų tarnautojų darbui ir  rezultatams, privalėtų vertinti jos veiklą arba esant pagrindui skirti atitinkamą nuobaudą, tame tarpe ir galimą atleidimą iš darbo.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 9.

   Darbo kodekso 169 str. reglamentuoja darbo tarybos sudarymą. Mūsų įstaigoje yra patvirtinta 83 etatai, iš jų: 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, 74 valstybės tarnautojai. Yra veikianti profesinė sąjunga. Ar, sudarant darbo tarybą atsižvelgiama tik į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičių, ar ir į valstybės tarnautojų skaičių.

   Ar tokiu atveju būtina steigti Darbo tarybą, ar jos funkcijas gali atlikti profesinė sąjunga?

   Valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas.

   Jeigu Jūsų įstaigoje veikianti profesinė sąjunga atitinka Darbo kodekso 169 str. 3 d. nuostatas, mūsų manymu, tokiu atveju darbo taryba gali būti nesudaroma.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 10.

   Ar į vidutinį darbuotojų skaičių darbo tarybai sudaryti turėtų būti įtraukiami ir valstybės tarnautojai?

   Pagal Darbo kodekso  (toliau – DK) 165 straipsnio 4 dalies nuostatas, darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, DK nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio ar darbovietės lygmeniu informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Pažymėtina, kad DK 169 straipsnio 1 dalyje darbdaviui nustatyta pareiga sudaryti darbo tarybą, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus kai darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga (ar kelios profesinės sąjungos), kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų.

   Atsižvelgdami į tai, kad darbo taryba atstovauja visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu ir į tai, kad valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose dirba tiek darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys, tiek valstybės tarnautojai, manytume, kad į vidutinį darbuotojų skaičių darbo tarybai sudaryti turėtų būti įtraukiami ir valstybės tarnautojai, taip pat jie gali būti darbo tarybos rinkimų komisijos nariais bei renkami darbo tarybos nariais.

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonė: „valstybės tarnautojų – įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų išrinkimas į darbo tarybą neprieštarautų DK 170 str. 3 d. nuostatai, jeigu pagal atskirus įgaliojimus ar įstaigos steigimo dokumentus jie neatstovauja darbdavio“.

   Atnaujinta: 2019 04 29

  • 11.

   Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai ir suteiktos 5 mokamos poilsio dienos. Tarnautojas išeina iš darbo ir nespėja panaudoti šių 5 mokamų poilsio dienų.
   Ar tarnautojui išeinant iš darbo turi būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas 5 poilsio dienas kaip ir už nepanaudotas kasmetines atostogas? Ar šios dienos tiesiog lieka nepanaudotos?

    Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 27 straipsnio 8 punktu kai valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu valstybės tarnautojui gali būti taikoma VTĮ 31 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta skatinimo priemonė suteikiant iki 5 mokamų poilsio dienų arba atitinkamai trumpinant darbo laiką. Kompensacijos mechanizmas VTĮ nėra numatytas. Manytume, kad išeinant iš darbo negali būti išmokama kompensacija už šias paskirtas poilsio dienas, nes tai nėra valstybės tarnautojo atostogos.  (Ne)pasinaudoti kai kuriomis skatinimo priemonėmis taip pat yra valstybės tarnautojo apsisprendimo teisė, tačiau tarnautojui paliekant valstybės tarnybą VTĮ nenumato šių nepanaudotų apmokamų dienų kompensavimo mechanizmo.

   Atnaujinta: 2019 04 29