BDAR

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Tarnybinės veiklos vertinimas 14
  • 1.

   Ar reikia sudaryti valstybės tarnautojų vertinimo komisiją, jei valstybės tarnautojų vertinimo metu nesusidaro aplinkybės, dėl kurių valstybės tarnautojai turėtų būti vertinami komisijoje (nėra valstybės tarnautojų, nesutinkančių su tiesioginio vadovo vertinimais, valstybės tarnautojus į pareigas priėmęs asmuo nepageidauja, kad valstybės tarnautojų veiklą įvertintų komisija)?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose (toliau – įstaigos) sudaroma vertinimo komisija. Taip pat Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) (toliau – Aprašas), 33 punkte reglamentuota, kad valstybės tarnautojas į pareigas priimantis asmuo sudaro nuolatinę valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją.

   Vadovaujantis šiomis nuostatomis, įstaigose turi būti sudaryta nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, nepriklausomai nuo to, ar bus poreikis šiai komisijai organizuoti posėdį ar ne.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 2.

   Ar gali savivaldybės administracijos direktorius (valstybės tarnautojas priimtas politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu) būti įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nariu?

   Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimus Nr. 1176, 35 punkte nurodyta, kad vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 valstybės tarnautojų, einančių pareigas toje pačioje įstaigoje, kaip ir valstybės tarnautojas, kurio tarnybinė veikla yra vertinama. Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertinanti vertinimo komisija sudaroma iš skirtingų įstaigų ne žemesnės nei įstaigos vadovo, kurio tarnybinė veikla vertinama, pareigybių grupės valstybės tarnautojų.  Kitokių nuostatų dėl komisijos narių statuso ir pan. nėra.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 3.

   Jeigu į pareigas priimantis asmuo per 5 darbo dienas nuo motyvuoto siūlymo gavimo dienos priima sprendimą įgyvendinti motyvuotą siūlymą suteikti valstybės tarnautojui poilsio dienų, tai tomis poilsio dienomis valstybės tarnautojas turi pasinaudoti per 2 mėnesius?

   Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimus Nr. 1176, 56 p.  nurodyta, kad priėmus sprendimą įgyvendinti motyvuotą siūlymą ar vertinimo komisijos išvadoje pateiktą siūlymą, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos. Šis nustatytas 2 mėnesių terminas skirtas įgyvendinti bet kokiam tiesioginio vadovo ar vertinimo komisijos motyvuotam siūlymui, t. y. jokių išimčių nėra nustatyta. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad papildomų poilsio dienų suteikimas yra valstybės tarnautojo  skatinimo priemonė, manytina, kad valstybės tarnautojo prašymu šis terminas galėtų būti ir pratęstas (jei valstybės tarnautojas nepageidauja jam suteiktas poilsio dienas išnaudoti per 2 mėn. nuo į pareigas priimančio asmens sprendimo priėmimo, o pageidauja vėlesniu laiku), tačiau ne vėliau nei per tuos kalendorinius metus, kuriais ši skatinimo priemonė suteikta.

   Atnaujinta: 2020 02 14

  • 4.

   Ar galima vertinti valstybės tarnautoją, grįžusį iš tikslinių atostogų 2018-07-17, eilinio vertinimo metu? Užduotys, tarnautojui grįžus, buvo nustatytos.

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi, valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kasmet, jeigu jis ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina (ėjo) pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje vertinama jo veikla. Taigi, valstybės tarnautojai grįžus iš tikslinius atostogų liepos 17 d. (pareigas ėjus trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus), jos kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas neturi būti atliekamas. Turi būti tik susitarimas dėl einamųjų metų užduočių.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 5.

   Ar valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo iniciatyva gali būti atliktas tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas, kai iki kasmetinio vertinimo lieka mažiau negu du mėnesiai?

   Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimus Nr. 1176, 19 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas atliekamas ir motyvuotas siūlymas į pareigas priimančiam asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1d.  vadovaujantis šia nuostata, jeigu iki kasmetinio vertinimo liko mažiau kaip 2 mėnesiai, neeilini vertinimas nėra galimas.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 6.

   Ar gali valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas po vertinimo būti perkeltas į skyriaus vedėjo pareigas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus kadencijai priimtą valstybės tarnautoją, gali būti perkeltas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu tik tuo atveju, kai karjeros valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai ir jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Taip pat VTĮ 27 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad kai valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai, tiesioginio vadovo motyvuotu siūlymu ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu, karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, išskyrus pareigas, kurioms įstatymais nustatyta kadencija, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Įstatymas nenustato, kad perkėlimas galimas tik į nuosekliai aukštesnes pareigas, todėl darytina išvada, kad vyriausiasis specialistas, jo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, gali būti perkeliamas ir į skyriaus vedėjo pareigas, jeigu jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 7.

   Ar turės būti atliekamas valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinis vertinimas, jeigu jo tarnybinė veikla bus vertinama spalio mėnesį, neeilinio vertinimo metu?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 27 str. 4 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jei valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla. Nei VTĮ, nei poįstatyminiame teisės akte nėra nustatyta kiek laiko turi praeiti nuo neeilinio iki kasmetinio vertinimo. Tai reiškia, kad visų valstybės tarnautojų, ėjusių pareigas įstaigoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, tarnybinė veikla turi būti įvertinta kasmetinio vertinimo metu, nepriklausomai nuo to, kada vyko jų tarnybinės veiklos neeilinis vertinimas.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 8.

   Valstybės tarnautojas po vaiko priežiūros atostogų grįš į darbą gegužės 13 d. Kada galima atlikti jos tarnybinės veiklos vertinimą?

   Šio valstybės tarnautojo tarnybinė veikla bus vertinama kasmetinio vertinimo metu, t. y. sekančių metų sausio mėnesį. Neeilinis  tarnybinės veiklos vertinimas šiuo atveju negalimas, nes jis gali būti atliekamas tik praėjus 6 mėnesiams nuo kasmetinio vertinimo arba ėjus pareigas įstaigoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, ir iki lapkričio 1 d. (grįžus į pareigas gegužės 13 d. jis būtų ne anksčiau kaip lapkričio 13 d., t. y. po leistino termino).

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 9.

   Ar į pareigas priimančiam asmeniui teikiant siūlymą nustatyti didesnę pareiginę algą, taikant ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį koeficientą negu jam iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau neviršijant tai pareigybei nustatyto didžiausio koeficiento, galima siūlyti pvz. 0,7 ar 1,2 didesnį koeficientą, ar gali būti siūloma tik 0,5, 1, 1,5?

   Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiginės algos didinimo nustatytas tik galimas koeficiento didinimo intervalas, t. y. ne mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnis, manytina, kad galima siūlyti didinti bet kokiu koeficientu, patenkančiu į nurodytąjį.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 10.

   Ar siūlymas didinti koeficientą turi būti vieno skaitmenis po kablelio ar galima ir du ? Pvz. siūloma nustatyti 1,41 didesnį koeficientą ar 1,4?

   Atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymui, perskaičiuojant pareiginės algos koeficientą, šis turėjo būti nustatomas  2 skaitmenų po kablelio tikslumu, manytume, kad ir šiuo atveju gali būti ir keli skaičiai po kablelio.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 11.

   Ar tiesioginiam vadovui įvertinus valstybės tarnautoją labai gerai, jis privalo būti vertinamas ir vertinimo komisijoje?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 dalyje nurodyta, kad valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose sudaromos vertinimo komisijos, kurios į pareigas priimančio asmens prašymu arba valstybės tarnautojo, nesutinkančio su tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimu, kreipimusi, teikia į pareigas priimančiam asmeniui išvadą dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo. Taigi, vertinimo komisijoje valstybės tarnautojo veikla vertinama tik jeigu to pageidauja jis pats arba į pareigas priimantis asmuo.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 12.

   Tiesioginis vadovas įvertino labai gerai, siūlo padidinti koeficientą1,5. Įstaigos vadovas nesutinka su koeficiento didinimu. Kokie toliau veiksmai?

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 str.  reglamentuota, kad šio straipsnio 8 d. ir 9 d.  nurodyti siūlymai yra įgyvendinami į pareigas priimančio asmens sprendimu. Taip pat Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 52 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo motyvuoto siūlymo gavimo dienos, priima sprendimą dėl motyvuoto siūlymo įgyvendinimo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo po valstybės tarnautojo vertinimo labai gerai, nepatenkinamai ar vertinus jo veiklą tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje, priima sprendimą įgyvendinti arba ne gautą motyvuotą siūlymą. Priėmus sprendimą neįgyvendinti, procedūra baigiama ir valstybės tarnautojo teisinė padėtis nepasikeičia.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 13.

   Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 8 p. numatyta, kad įvertinus valstybės tarnautojo veiklą labai gerai, valstybės tarnautojui gali būti taikomos šio įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytos skatinimo priemonės. Ar tai reiškia, kad  valstybės tarnautojui to paties vertinimo metu gali būti taikomas kelios 31 st. 2 d. 1, 2, 3, 4 ir 6 punktuose nustatytos skatinimo priemonės (valstybės tarnautojo vertinimo formoje, prie gali siūlymų nurodoma, kad  „pažymimas vienas variantas“)?

   Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas), 10.7 papunkčiu bei Aprašo 1 ir 5 prieduose patvirtintomis Tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinio/ neeilinio vertinimo metu  formomis, tiesioginiam vadovui įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą, turi būti teikiamas vienas iš Valstybės tarybos įstatyme numatytų siūlymų, tame tarpe ir viena iš galimų skatinimo priemonių.

   Atnaujinta: 2019 04 19

  • 14.

   Jeigu valstybės tarnautojo kvalifikacija buvo įvertinta 3 balais, ar privaloma nurodyti, kas rekomenduojama tobulinti ir sudaryti kvalifikacijos tobulinimo planą?

   Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176  (toliau – Aprašas) 10.5 papunkčio nuostata, tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas, atsižvelgdamas į kvalifikacijos vertinimo rezultatus, įrašo valstybės tarnautojui rekomenduotiną tobulinti kvalifikaciją ir (arba) sudaro valstybės tarnautojo individualų kvalifikacijos tobulinimo planą. Taigi, Motyvuoto siūlymo III skyrius Kvalifikacijos tobulinimas turi būti užpildomas visais atvejais, nepriklausomai nuo įvertinimo (t. y. įrašoma kas rekomenduotina tobulinti arba sudaromas Individualus kvalifikacijos tobulinimo planas arba ir tas ir tas).  Įrašant rekomenduotiną tobulinti kvalifikaciją, galima   nurodyti sritį, kurioje valstybės tarnautojas turėtų pasisemti žinių, nurodyti, kokius įgūdžius lavinti, nurodyti tobulintinas kompetencijas, gebėjimus ir pan.... (pvz. gilinti žinias finansų valdymo srityje, lavinti bendradarbiavimo įgūdžius, dalyvaujant darbo grupėse, komisijose ir pan.)

   Atnaujinta: 2019 04 19