BDAR
gdpr

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Priėmimas 6
  • Vadovų konkursai 6
   • 1.

    Ar pretendentui į valstybės tarnautojo – įstaigos vadovo – pareigas prieš konkursą Valstybės tarnybose departamente būtų atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos, jeigu šiuo metu jo užimamos pareigybės aprašyme yra nustatytos tokios pačios  kompetencijos ir jų lygiai, kokios yra nustatytos ir pretenduojamai pareigybei?    

    Taip, kompleksinis vertinimas būtų atliekamas, nes tai pagal teisinį reglamentavimą yra būtina sąlyga, kad pretendentas galėtų dalyvauti konkurso į įstaigos vadovo pareigas vertinime komisijoje. 

    Daugiau informacijos galima rasti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo  VI skyriuje. 

     

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Kokia darbo patirtis laikoma vadovaujamojo darbo patirtimi ir kokie dokumentai tai gali pagrįsti? 

    Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 1 priedą „Tipiniai specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams“, vadovaujamo darbo patirtimi laikoma:  

    1. Patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims. 
    2. Patirtis vykdant asmenų, vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims, pavadavimo funkcijas. 
    3. Patirtis vykdant funkcijas, pagal kurias reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas). 

    Vertinant, ar pretendentas atitinka reikalavimą turėti nustatytų metų vadovaujamojo darbo patirtį, konkretų konkursą administruojantis Valstybės tarnybos departamento darbuotojas iš pretendento turi teisę prašyti darbo patirtį įrodančio dokumento ar jo kopijos. Toks dokumentas turėtų pagrįsti realaus funkcijų vykdymo faktą ir tokių funkcijų vykdymo laikotarpį. 

    Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantys dokumentais galėtų būti: 

    1. darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos (darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas);  
    2. darbdavio rašytinė informacija (pvz., išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi) apie susitartos/ų darbo funkcijos/ų turinį ir jos/jų apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai/oms keliamus reikalavimus;   
    3. pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;   
    4. vadovavimo komisijoms/asmenų grupės darbui atveju – teisės aktai (pvz., įsakymas), pavedimai, kiti dokumentai, susiję, su komisijos/grupės vadovo paskyrimu, įgaliojimais, vykdyta veikla ir kt.;  
    5. kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamojo darbo patirtį. 

      Daugiau informacijos galima rasti čia

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai.  Ar  konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo?

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. Konkursas turi būti baigtas ir jo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. VTĮ 14 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įstaigos vadovo pareigos lieka laisvos nepasibaigus įstaigos vadovo kadencijai arba įsteigus naują pareigybę, konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo ar naujos pareigybės įsteigimo dienos.

    Paklausime nurodytu atveju, kai įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai, siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos organizavimo tęstinumą, konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei pareigos atsilaisvins.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Jeigu pavaldžios įstaigos vadovo kadencija eina į pabaigą, ar būtina skelbti konkursą, jeigu yra galimybė, kad ji bus pratęsta?

    Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 punktu į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų nustatytais atvejais be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 5 punktu be konkurso į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas gali būti priimama šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, pratęsti įstaigos vadovo kadenciją nėra galimybės.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 5.

    Ar visiems pretendentams, kurie kandidatuoja į vadovų pareigas reikia atlikti kompleksinį vertinimą?

    Kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, kurie kandidatuoja į įstaigos vadovo pareigas. Detaliau galite susipažinti:

    http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/kompleksinis-vertinimas-912.html

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 6.

    Ar visi planuojantys kandidatuoti į įstaigų vadovų pareigas gali registruotis į kompleksinį vertinimą?

    Į kompleksinį vertinimą gali užsiregistruoti tik tie pretendentai, kurie kandidatuoja į konkrečias įstaigos vadovo pareigas ir atitinka konkretaus paskelbto konkurso pareigybėse aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

    Atnaujinta: 2022 05 31