BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Priėmimas 11
  • Dokumentai ir jų priėmimas 11
   • 1.

    Ar aukštojo neuniversitetinio mokslo išsilavinimas (profesinis bakalauras) yra prilygintas aukštajam universitetiniam? Ar su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu galima kandidatuoti į vyriausiojo specialisto pareigas?

    Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad  asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą. Mokslo ir studijų įstatyme yra apibrėžta, kad aukštasis universitetinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba kompetentingos institucijos pripažintas kaip jam lygiavertis išsilavinimas, o aukštasis koleginis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus koleginių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba kompetentingos institucijos pripažintas kaip jam lygiavertis išsilavinimas.

    Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymą ir specialiuosius reikalavimus atitinkamoms valstybės tarnautojų pareigybėms reglamentuoja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kurioje nustatyta, kad vyriausiojo specialisto pareigoms keliamas aukštojo universitetinio išsilavinimo (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalavimas. Taigi, turimas neuniversitetinio mokslo išsilavinimas (profesinis bakalauras) nesudaro galimybės pretenduoti į vyriausiojo specialisto pareigas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Ar galima atsiųsti elektroniniu paštu papildomus dokumentus dėl dalyvavimo konkurse?

    Papildomus dokumentus turite pateikti per VATIS sistemą. Vadovaudamasis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 6 punktu, pretendentas dokumentus Valstybės tarnybos departamentui turi pateikti tik per VATIS.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Kai kuriems konkursams reikalaujate dokumento „Darbo patirtį pagrindžiantis dokumentas“. Prie įkeliamų dokumentų nėra tokio tipo. Kaip įkelti tokį dokumentą?

    Jeigu norite įkelti darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą į VATIS sistemą, reikia pasirinkti skiltį ,,Kita“ ir ten galėsite įsikelti visus kitus reikalaujamus dokumentus.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Noriu dalyvauti konkurse. Kaip pateikti dokumentus per VATIS sistemą?

    Instrukcijos, kaip naudotis VATIS sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/public/tutorial.                                 

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 5.

    Kur galėčiau pasitikrinti savo studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą? 

    Pasitikrinti studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą (jeigu ji yra nurodyta) galite čia

    Taip pat daugiau informacijos apie studijų programas ir jų kryptis galite rasti čia

    Kilus abejonėms dėl įgyto išsilavinimo priskyrimo studijų krypčiai ar neradus informacijos nurodytuose šaltiniuose, rekomenduotina kreiptis į diploma išdavusią švietimo įstaigą/universitetą.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 6.

    Kokius dokumentus konkursui pretendentas turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)?

    Per VATIS pretendentas pateikia:

    1. Nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

    2. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reiklavimams formą.

    3. Asmens priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną.

    4. Diplomo (-ų) kopiją (-as).

    5. Kitus dokumentus Valstybės tarnybos departamento prašymu.

     

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 7.

    Kokiu atveju Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą, gali prašyti papildomų dokumentų?

    Papildomų dokumentų Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą, gali prašyti, kai jam būtina įsitikinti, ar pretendentas atitinka skelbiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 8.

    Kokia forma turi būti pateiktas dokumentas dėl pareigybės aprašyme specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos darbo patirties?

    Tai gali būti:

    1. pažyma iš darbovietės (išduota darbdavio arba buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens), kurioje būtų pažymėta, kokios funkcijos buvo atliekamos pretendentui einant tam tikras pareigas, įvardintas konkretus laikotarpis nuo kada iki kada asmuo vykdė nurodytas funkcijas, ėjo nurodytas pareigas ar pan. Pažymoje turėtų būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbdavio (ar buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens) parašas, antspaudas (jei privati įmonė), kiti rekvizitai.

    2. Pareigybės aprašymo, su nurodytomis funkcijomis, kopija.

    3. Darbo sutarties, jei joje aiškiai įvardintas veiklos pobūdis ir nurodytos konkrečios funkcijos bei priėmimo/perkėlimo/atleidimo data, kopija.

    4. Išrašas (ar jo kopija) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikto dokumento, kuriame aiškiai matytųsi laikotarpiai ir funkcijos, kurias vykdė pretendentas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 9.

    Per VATIS esu gavęs pranešimą „Gražinti prašymą pateikti papildomus dokumentus“ su nurodyta data. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

    Gavęs minėtą pranešimą turėtumėte atidžiai perskaityti konkursą administruojančio Valstybės tarnybos departamento darbuotojo Jums pateiktą informaciją ir pateikti per VATIS prašomus dokumentus iki nurodyto termino pabaigos. Jei Jums kyla klausimų dėl papildomų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į konkursąadministuojantį Valstybės tarnybos departamento darbuotoją jo nurodytu telefonu ar el. paštu.  

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 10.

    Ar galiu konkursui pateikti užsienio kalba man išduotus papildomai prašomus dokumentus?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu, visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai, dokumentas turėtų būti pateiktas valstybine (lietuvių) kalba.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 11.

    Ką daryti, jei negaliu į VATIS įkelti papildomai prašomų dokumentų?

    Su Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ITT paslaugų tarnybą: el. paštas [email protected]  tel. (8 5) 271 7777. Kreiptis į ITT paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.).

    Atnaujinta: 2022 05 31