BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Priėmimas 38
  • Dokumentai ir jų priėmimas 11
   • 1.

    Ar aukštojo neuniversitetinio mokslo išsilavinimas (profesinis bakalauras) yra prilygintas aukštajam universitetiniam? Ar su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu galima kandidatuoti į vyriausiojo specialisto pareigas?

    Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad  asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą. Mokslo ir studijų įstatyme yra apibrėžta, kad aukštasis universitetinis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus universitetinių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba kompetentingos institucijos pripažintas kaip jam lygiavertis išsilavinimas, o aukštasis koleginis išsilavinimas – išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose baigus koleginių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba kompetentingos institucijos pripažintas kaip jam lygiavertis išsilavinimas.

    Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymą ir specialiuosius reikalavimus atitinkamoms valstybės tarnautojų pareigybėms reglamentuoja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, kurioje nustatyta, kad vyriausiojo specialisto pareigoms keliamas aukštojo universitetinio išsilavinimo (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalavimas. Taigi, turimas neuniversitetinio mokslo išsilavinimas (profesinis bakalauras) nesudaro galimybės pretenduoti į vyriausiojo specialisto pareigas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Ar galima atsiųsti elektroniniu paštu papildomus dokumentus dėl dalyvavimo konkurse?

    Papildomus dokumentus turite pateikti per VATIS sistemą. Vadovaudamasis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 6 punktu, pretendentas dokumentus Valstybės tarnybos departamentui turi pateikti tik per VATIS.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Kai kuriems konkursams reikalaujate dokumento „Darbo patirtį pagrindžiantis dokumentas“. Prie įkeliamų dokumentų nėra tokio tipo. Kaip įkelti tokį dokumentą?

    Jeigu norite įkelti darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą į VATIS sistemą, reikia pasirinkti skiltį ,,Kita“ ir ten galėsite įsikelti visus kitus reikalaujamus dokumentus.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Noriu dalyvauti konkurse. Kaip pateikti dokumentus per VATIS sistemą?

    Instrukcijos, kaip naudotis VATIS sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/public/tutorial.                                 

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 5.

    Kur galėčiau pasitikrinti savo studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą? 

    Pasitikrinti studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą (jeigu ji yra nurodyta) galite čia

    Taip pat daugiau informacijos apie studijų programas ir jų kryptis galite rasti čia

    Kilus abejonėms dėl įgyto išsilavinimo priskyrimo studijų krypčiai ar neradus informacijos nurodytuose šaltiniuose, rekomenduotina kreiptis į diploma išdavusią švietimo įstaigą/universitetą.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 6.

    Kokius dokumentus konkursui pretendentas turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)?

    Per VATIS pretendentas pateikia:

    1. Nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

    2. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reiklavimams formą.

    3. Asmens priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną.

    4. Diplomo (-ų) kopiją (-as).

    5. Kitus dokumentus Valstybės tarnybos departamento prašymu.

     

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 7.

    Kokiu atveju Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą, gali prašyti papildomų dokumentų?

    Papildomų dokumentų Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą, gali prašyti, kai jam būtina įsitikinti, ar pretendentas atitinka skelbiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 8.

    Kokia forma turi būti pateiktas dokumentas dėl pareigybės aprašyme specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos darbo patirties?

    Tai gali būti:

    1. pažyma iš darbovietės (išduota darbdavio arba buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens), kurioje būtų pažymėta, kokios funkcijos buvo atliekamos pretendentui einant tam tikras pareigas, įvardintas konkretus laikotarpis nuo kada iki kada asmuo vykdė nurodytas funkcijas, ėjo nurodytas pareigas ar pan. Pažymoje turėtų būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbdavio (ar buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens) parašas, antspaudas (jei privati įmonė), kiti rekvizitai.

    2. Pareigybės aprašymo, su nurodytomis funkcijomis, kopija.

    3. Darbo sutarties, jei joje aiškiai įvardintas veiklos pobūdis ir nurodytos konkrečios funkcijos bei priėmimo/perkėlimo/atleidimo data, kopija.

    4. Išrašas (ar jo kopija) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikto dokumento, kuriame aiškiai matytųsi laikotarpiai ir funkcijos, kurias vykdė pretendentas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 9.

    Per VATIS esu gavęs pranešimą „Gražinti prašymą pateikti papildomus dokumentus“ su nurodyta data. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

    Gavęs minėtą pranešimą turėtumėte atidžiai perskaityti konkursą administruojančio Valstybės tarnybos departamento darbuotojo Jums pateiktą informaciją ir pateikti per VATIS prašomus dokumentus iki nurodyto termino pabaigos. Jei Jums kyla klausimų dėl papildomų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į konkursąadministuojantį Valstybės tarnybos departamento darbuotoją jo nurodytu telefonu ar el. paštu.  

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 10.

    Ar galiu konkursui pateikti užsienio kalba man išduotus papildomai prašomus dokumentus?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu, visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai, dokumentas turėtų būti pateiktas valstybine (lietuvių) kalba.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 11.

    Ką daryti, jei negaliu į VATIS įkelti papildomai prašomų dokumentų?

    Su Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ITT paslaugų tarnybą: el. paštas [email protected]  tel. (8 5) 271 7777. Kreiptis į ITT paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.).

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Užsienio kalbų mokėjimo vertinimas ir tikrinimas 4
   • 1.

    Kokiais atvejais nereikia laikyti anglų kalbos testo ir įskaitomas atitinkamas kalbos lygis?

    • Pretendentams, turintiems pareigybės aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą filologijos studijų krypties išsilavinimą arba įgijusiems pusę ar daugiau kitos studijų krypties aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba, įskaitomas C1 užsienio kalbos mokėjimo lygis.
    • Jei pareigybės aprašyme nustatyta užsienio kalba, kuri pretendentui yra gimtoji kalba, ši kalba įskaitoma C1 lygiu.
    • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims įskaitomas paskutinių eitų valstybės tarnautojo pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis.
    • Valstybės tarnautojams, kurie pretenduoja į kitas valstybės tarnautojo pareigas ir kurių einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis, įskaitomas einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis.
    • Pretendentams, išlaikiusiems Aprašo 1 ir 2 priede nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ar tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus užsienio valstybėse, įskaitomas tarptautinio užsienio kalbos egzamino ar tarptautinio užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo išlaikymą liudijančiame dokumente įrašytas užsienio kalbos mokėjimo lygis.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Kur rasti akredituotus centrus, kuriuose galėčiau išsitestuoti anglų kalbos lygį?

    Akredituotų centrų sąrašą galite rasti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/uzsienio-kalbu-mokejimo-tikrinimas-911.html.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Anglų kalbą išsilaikiau akredituotame centre prieš daugiau nei trejus metus. Ar galioja ši pažyma?

    Jūsų pažyma jau negaliojanti. Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Kokiu atveju turiu pateikti konkurso specialiuosiuose reikalavimuose nustatyto užsienio kalbos mokėjimo įrodantį dokumentą?

    Pretenduojančio į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą ir dokumento pateikimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Bendrųjų kompetencijų testas ir jo laikymas 4
   • 1.

    Kokie vertinimo metodai gali būti taikomi konkurse?

    Pretendentų vertinimui komisijoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

    • interviu;

    • praktinė užduotis;

    • esė;

    • testas (konkretus tam tikram konkursui);

    • namų darbų užduotis ir jos pristatymas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Kokios užduotys sudaro bendrųjų kompetencijų testą?

    Bendrųjų kompetencijų testas yra skirtas įvertinti pretendentų turimas bendrąsias ir profesines kompetencijas, kurios yra reikalingos valstybės tarnautojams, siekiantiems užimti konkrečias pareigas. Bendrųjų ir profesinių kompetencijų testas gali būti taikomas konkursuose į specialisto, vyresniojo specialisto, vyriausiojo specialisto, skyriaus vedėjo, patarėjo, vidinio departamento (valdybos) direktoriaus pavaduotojo, vidinio departamento direktoriaus pareigas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Konkurso į vyriausiojo specialisto pareigas pirmame etape (testas) surinkau pereinamąjį balą. Ar kitą kartą galiu nedalyvauti pirmame konkurso etape ir iš karto patekti į kitą etapą?

    Bendrųjų kompetencijų testo rezultatas galioja tik konkrečiai tam konkursui, kuriame jį laikėte. Dalyvaujant kitame konkurse testą reikia laikyti iš naujo.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Kaip žinoti, ar konkurso metu bus taikomas bendrųjų gebėjimų testas?

    Informaciniame pranešime apie konkurso organizavimo datą, laiką ir vietą pretendentai taip pat yra informuojami apie pretendentų vertinimui planuojamus taikyti metodus. Dažniausiai testas yra taikomas į konkursą atvykus 7 ir daugiau pretendentų, tačiau galutinis sprendimas dėl testo taikymo yra priimamas konkurso dieną, atsižvelgiant į atvykusių pretendentų skaičių.

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Vadovų konkursai 6
   • 1.

    Ar pretendentui į valstybės tarnautojo – įstaigos vadovo – pareigas prieš konkursą Valstybės tarnybose departamente būtų atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos, jeigu šiuo metu jo užimamos pareigybės aprašyme yra nustatytos tokios pačios  kompetencijos ir jų lygiai, kokios yra nustatytos ir pretenduojamai pareigybei?    

    Taip, kompleksinis vertinimas būtų atliekamas, nes tai pagal teisinį reglamentavimą yra būtina sąlyga, kad pretendentas galėtų dalyvauti konkurso į įstaigos vadovo pareigas vertinime komisijoje. 

    Daugiau informacijos galima rasti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo  VI skyriuje. 

     

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Kokia darbo patirtis laikoma vadovaujamojo darbo patirtimi ir kokie dokumentai tai gali pagrįsti? 

    Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 1 priedą „Tipiniai specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams“, vadovaujamo darbo patirtimi laikoma:  

    1. Patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims. 
    2. Patirtis vykdant asmenų, vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims, pavadavimo funkcijas. 
    3. Patirtis vykdant funkcijas, pagal kurias reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas). 

    Vertinant, ar pretendentas atitinka reikalavimą turėti nustatytų metų vadovaujamojo darbo patirtį, konkretų konkursą administruojantis Valstybės tarnybos departamento darbuotojas iš pretendento turi teisę prašyti darbo patirtį įrodančio dokumento ar jo kopijos. Toks dokumentas turėtų pagrįsti realaus funkcijų vykdymo faktą ir tokių funkcijų vykdymo laikotarpį. 

    Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantys dokumentais galėtų būti: 

    1. darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos (darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas);  
    2. darbdavio rašytinė informacija (pvz., išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi) apie susitartos/ų darbo funkcijos/ų turinį ir jos/jų apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai/oms keliamus reikalavimus;   
    3. pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;   
    4. vadovavimo komisijoms/asmenų grupės darbui atveju – teisės aktai (pvz., įsakymas), pavedimai, kiti dokumentai, susiję, su komisijos/grupės vadovo paskyrimu, įgaliojimais, vykdyta veikla ir kt.;  
    5. kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamojo darbo patirtį. 

      Daugiau informacijos galima rasti čia

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai.  Ar  konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo?

    Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. Konkursas turi būti baigtas ir jo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. VTĮ 14 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įstaigos vadovo pareigos lieka laisvos nepasibaigus įstaigos vadovo kadencijai arba įsteigus naują pareigybę, konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo ar naujos pareigybės įsteigimo dienos.

    Paklausime nurodytu atveju, kai įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai, siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos organizavimo tęstinumą, konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei pareigos atsilaisvins.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Jeigu pavaldžios įstaigos vadovo kadencija eina į pabaigą, ar būtina skelbti konkursą, jeigu yra galimybė, kad ji bus pratęsta?

    Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 punktu į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų nustatytais atvejais be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 5 punktu be konkurso į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas gali būti priimama šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, pratęsti įstaigos vadovo kadenciją nėra galimybės.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 5.

    Ar visiems pretendentams, kurie kandidatuoja į vadovų pareigas reikia atlikti kompleksinį vertinimą?

    Kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, kurie kandidatuoja į įstaigos vadovo pareigas. Detaliau galite susipažinti:

    http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/kompleksinis-vertinimas-912.html

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 6.

    Ar visi planuojantys kandidatuoti į įstaigų vadovų pareigas gali registruotis į kompleksinį vertinimą?

    Į kompleksinį vertinimą gali užsiregistruoti tik tie pretendentai, kurie kandidatuoja į konkrečias įstaigos vadovo pareigas ir atitinka konkretaus paskelbto konkurso pareigybėse aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Pakaitinių tarnautojų atranka 2
   • 1.

    Esu karjeros valstybės tarnautoja. Ar man laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas būsiu atleista iš pareigų, ar vyks mano perkėlimas į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje institucijoje?

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  21 straipsnio 2 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, yra perkeliamas. Minėtame straipsnyje nėra nurodyta „laimėjus atranką“, todėl manytina, kad karjeros valstybės tarnautojui laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, jis turėtų būti  priimamas į laimėtas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, atleidus jį iš karjeros valstybės tarnautojo pareigų.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Kokiam laikotarpiui priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas?

    Tikslią  informaciją apie pakaitinio valstybės tarnautojo darbo terminą suteikia priimanti įstaiga. Kreipkitės į ją arba susisiekite su atranką administruojančiu Valstybės tarnybos departamento specialistu, kuris nurodys įstaigos kontaktinį asmenį.

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Asmenų, kurių kadencija pasibaigusi, priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas 3
   • 1.

    Ar gali būti karjeros valstybės tarnautojas (pvz., vyresnysis patarėjas) perkeltas laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas kitoje įstaigoje vadovaujantis VTĮ 21 straipsnio 2 dalimi (šioje dalyje nėra išskirtas karjeros valstybės tarnautojo perkėlimas į įstaigos vadovo pareigas laimėjus konkursą, kaip 21 straipsnio 1 dalyje, kur aiškiai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliams į įstaigos vadovo pareigas laimėjus konkursą toje pačioje įstaigoje)?

    Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją, laimėjusį konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, į pareigas priima šioje institucijoje ar įstaigoje į pareigas priimantis asmuo, gavęs valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, kurioje valstybės tarnautojas laimėjo konkursą. Šioje dalyje nurodytas sprendimas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo karjeros valstybės tarnautojo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas šiai institucijai ar įstaigai pateikimo dienos. Tokį prašymą karjeros valstybės tarnautojas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso rezultatų įsigaliojimo dienos.

    Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos vadovas yra valstybės tarnautojas, priimtas vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai (VTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Sistemiškai vertinant VTĮ nuostatas manytina, karjeros valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į įstaigos vadovo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, perkeliamas vadovaujantis VTĮ 21 straipsnio 2 dalimi.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Nuo 2022 m. sausio 14 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai leidžia kadencijai į pareigas priimtus įstaigų vadovus ir valstybės tarnautojus pasibaigus jų kadencijai į lygiavertes ar žemesnes pareigas priimti be konkurso. Kokiais atvejais taikoma ši nuostata?

    Nuo 2022 m. sausio 14 d. įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalies nuostata, kad įstatymuose nustatytai kadencijai į pareigas priimti įstaigų vadovai (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) ar kadencijai priimti karjeros valstybės tarnautojai Vyriausybės nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos (kai iš pareigų atleidžiama šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu) gali būti priimti į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje be konkurso.

    Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalyje nurodytų asmenų priėmimo į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).

    Atkreipiame dėmesį, kad:

     – asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, turi teisę per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos kreiptis į tą pačią įstaigą, kurioje ėjo pareigas ir buvo atleistas iš jų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą, su rašytiniu prašymu dėl galimybės būti priimtam į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso. 

    – įstaiga turi teisę per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos savo iniciatyva (nesant pateikto Aprašo 151 punkte nurodyto prašymo) raštu pasiūlyti asmeniui, kurio kadencija pasibaigusi ir kuris buvo atleistas iš pareigų toje įstaigoje pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą, užimti laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, teisės aktuose ar pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

    – asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka pateikti dokumentus dalyvauti konkurse toje pačioje ar kitoje įstaigoje. Tokiu atveju asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje gali būti priimtas be konkurso Aprašo 21 punkto 3 ir 4 pastraipose nustatyta tvarka sustabdžius konkurso procedūras ir patikrinus asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

     – jeigu asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, tuo pačiu metu įgyja teisę ir atkurti valstybės tarnautojo statusą pagal Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ar 3 dalies nuostatas, asmens, kurio kadencija pasibaigusi, pasirinkimu vienu metu įgyvendinama viena iš šių teisių – Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ar 3 dalyse nustatyta teisė arba Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalyje nustatyta teisė. Neįgyvendinus vienos iš šių teisių, asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali įgyvendinti kitą teisę, jei nepasibaigęs jos įgyvendinimo terminas.

    Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalies nuostatos taikomos įstaigų vadovams, kurie Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu iš pareigų atleisti 2022-01-14 ar vėliau.

    SVARBU! Tuo atveju, jei asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, yra pateikęs Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka dokumentus dalyvauti konkurse, jis į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje gali būti priimtas be konkurso Aprašo nustatyta tvarka sustabdžius konkurso procedūras ir patikrinus jo gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

    Esant tokiam atvejui, asmuo, kurio kadencija pasibaigusi ir kuris yra pateikęs Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka dokumentus dalyvauti konkurse, turėtų apie tai el. p. informuoti už konkurso organizavimą atsakingą asmenį (el. p. adresas būna nurodytas konkretaus skelbimo skiltyje „Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai“) arba/ir nurodyti informaciją gyvenimo aprašymo dalyje „Profesija arba pareigos“ įrašant „asmuo, kurio kadencija pasibaigusi“.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Esu atleistas pasibaigus kadencijai pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Prieš tai dirbau privačiame sektoriuje.  Ar yra galimybė be konkurso užimti karjeros valstybės tarnautojo pareigas?

    2022 m. sausio 14 d. įsigaliojo Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalies nuostata – įstatymuose nustatytai kadencijai į pareigas priimti įstaigų vadovai (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) ar kadencijai priimti karjeros valstybės tarnautojai Vyriausybės nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos (kai iš pareigų atleidžiama šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu) gali būti priimti į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje be konkurso.

    Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalyje nurodytų asmenų priėmimo į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas tvarką nustato Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).

    Apraše numatyta, kad:

    – asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, turi teisę per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos kreiptis į tą pačią įstaigą, kurioje ėjo pareigas ir buvo atleistas iš jų pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą, su rašytiniu prašymu dėl galimybės būti priimtam į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso;

    – įstaiga turi teisę per 6 mėnesius nuo atleidimo iš pareigų dienos savo iniciatyva (nesant pateikto Aprašo 151 punkte nurodyto prašymo) raštu pasiūlyti asmeniui, kurio kadencija pasibaigusi ir kuris buvo atleistas iš pareigų toje įstaigoje pagal Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą, užimti laisvas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, jeigu jis atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, teisės aktuose ar pareigybės, į kurią pretenduoja, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus;

    – asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, gali Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka pateikti dokumentus dalyvauti konkurse toje pačioje ar kitoje įstaigoje. Tokiu atveju asmuo, kurio kadencija pasibaigusi, į lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje gali būti priimtas be konkurso Aprašo 21 punkto 3 ir 4 pastraipose nustatyta tvarka sustabdžius konkurso procedūras ir patikrinus asmens, kurio kadencija pasibaigusi, gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

    Atkreipiame dėmesį, kad Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 41 dalies nuostatos taikomos įstaigų vadovams ar kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams, kurie Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytu pagrindu iš pareigų atleidžiami 2022-01-14 ar vėliau.

    Atnaujinta: 2022 05 31

  • Kiti klausimai 8
   • 1.

    Dalyvauju konkurse į xx įstaigą, kokia bus alga, jei laimėsiu šį konkursą?

    Kiekviename konkurso skelbime yra nurodytas pareiginės algos koeficientas ir pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) tai pareigybei. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priemokos; 3) priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 4) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 2.

    Per kiek laiko įvyks konkursas?

    Konkursas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui dienos, išskyrus Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 21 punkte nustatytus atvejus arba kai Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu konkursą organizuojančios įstaigos prašymu konkursas skelbiamas vėliau.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 3.

    Kur rasti prisijungimą prie VATIS?

    Prisijungimas prie VATIS sistemos yra šiuo adresu: https://www.testavimas.vtd.lt.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 4.

    Dalyvavau konkurse į valstybės tarnautojo pareigas. Kaip galėčiau susipažinti su šio konkurso protokolu, garso ir/ar vaizdo įrašu?

    Duomenų subjekto teisių, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente tvarką nustato Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 ,,Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 27V-99 redakcija) (toliau – tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 24.1 papunktyje nustatyta, kad susipažinimas su pretendentų vertinimo komisijoje protokolu, savo spręstais testais ir raštu atliktomis užduotimis galimas iš karto pasibaigus pretendentų vertinimui komisijoje arba Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Pretendentams gali būti išduodami protokolo išrašai, neatskleidžiant kitų pretendentų duomenų. Pretendentų spręstų testų ir raštu atliktų užduočių kopijos neišduodamos. Susipažinimas su <....> testo žodžiu skaitmeniniu garso įrašu, kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu, pretendentų vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso arba garso ir vaizdo įrašu galimas Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Asmenims skaitmeninio garso bei garso ir vaizdo įrašo kopijos neišduodamos, jie gali tik išklausyti savo garso arba peržiūrėti savo vaizdo įrašą. Susipažinimą organizuoja Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už konkretaus kompleksinio vertinimo organizavimą arba konkretaus pretendentų vertinimo komisijos sekretorius (jiems nesant – kiti įgalioti Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai).

    Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta, kad kai pretendentų vertinimas komisijoje vyko telekomunikacijų galiniais įrenginiais ir nebuvo techninių galimybių pretendentams stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą, jų prašymu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo pateikia protokolo išrašą, nurodydamas jame pretendentų vardus, pavardes, užimtas vietas (eiliškumą) ir gautus balus. Susipažinę su protokolo išrašu, stebėtojai ir pretendentai jį turi sunaikinti.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 5.

    Ar yra galimybė dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas nuotoliniu būdu?

    Esant Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo 3.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, tokia galimybė yra.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 6.

    Per kiek laiko turi būti patikrinamas per VATIS pateiktas pretendento prašymas dalyvauti konkurse?

    Pretendento prašymas turi būti patikrintas po dokumentų priėmimo termino pabaigos per 5 darbo dienas.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 7.

    Ką daryti, jei negaliu prisiskambinti telefonu, nurodytu konkurso skelbime, skiltyje Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai“?

    Parašyti el. laišką adresu, kuris nurodytas toje pačioje skelbimo skiltyje.

    Atnaujinta: 2022 05 31

   • 8.

    Per VATIS esu gavęs pranešimą, kad „atitinku bendruosius ir specialiuosius reikalavimus“. Dėl darbo vertinamojo pokalbio nesulaukiu jokio pranešimo. Gal galite pakomentuoti situaciją?

    Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 39 punktą, informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą gausite per VATIS sistemą likus ne mažiau kaip 3 d. d. iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios. Konkursas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui dienos.

    Atnaujinta: 2022 05 31