BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Priėmimas 37
  • 1.

   Dalyvauju konkurse į xx įstaigą, kokia bus alga, jei laimėsiu šį konkursą?

   Kiekviename konkurso skelbime yra nurodytas pareiginės algos koeficientas ir pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) tai pareigybei. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro: 1) pareiginė alga; 2) priemokos; 3) priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą; 4) mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 2.

   Kokiais atvejais nereikia laikyti anglų kalbos testo ir įskaitomas atitinkamas kalbos lygis?

   • Pretendentams, turintiems pareigybės aprašyme nustatytos užsienio kalbos (-ų) aukštąjį ar jam prilygintą filologijos studijų krypties išsilavinimą arba įgijusiems pusę ar daugiau kitos studijų krypties aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatyta užsienio kalba, įskaitomas C1 užsienio kalbos mokėjimo lygis.
   • Jei pareigybės aprašyme nustatyta užsienio kalba, kuri pretendentui yra gimtoji kalba, ši kalba įskaitoma C1 lygiu.
   • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims įskaitomas paskutinių eitų valstybės tarnautojo pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis.
   • Valstybės tarnautojams, kurie pretenduoja į kitas valstybės tarnautojo pareigas ir kurių einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis, įskaitomas einamų pareigų pareigybės aprašyme nustatytas užsienio kalbos mokėjimo lygis.
   • Pretendentams, išlaikiusiems Aprašo 1 ir 2 priede nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ar tarptautinius užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testus užsienio valstybėse, įskaitomas tarptautinio užsienio kalbos egzamino ar tarptautinio užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testo išlaikymą liudijančiame dokumente įrašytas užsienio kalbos mokėjimo lygis.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 3.

   Kur rasti akredituotus centrus, kuriuose galėčiau išsitestuoti anglų kalbos lygį?

   Akredituotų centrų sąrašą galite rasti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/uzsienio-kalbu-mokejimo-tikrinimas-911.html.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 4.

   Anglų kalbą išsilaikiau akredituotame centre prieš daugiau nei trejus metus. Ar galioja ši pažyma?

   Jūsų pažyma jau negaliojanti. Pažyma apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 5.

   Ar galima atsiųsti elektroniniu paštu papildomus dokumentus dėl dalyvavimo konkurse?

   Papildomus dokumentus turite atsiųsti per VATIS sistemą. Vadovaudamasis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 6 punktu, pretendentas dokumentus Valstybės tarnybos departamentui turi pateikti tik per VATIS.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 6.

   Per kiek laiko įvyks konkursas?

   Konkursas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo tinkamai parengto pareigybės aprašymo pateikimo Valstybės tarnybos departamentui dienos, išskyrus Valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnio 3 ir 4 dalyse, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 21 punkte nustatytus atvejus arba kai Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu konkursą organizuojančios įstaigos prašymu konkursas skelbiamas vėliau.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 7.

   Kai kuriems konkursams reikalaujate dokumento „Darbo patirtį pagrindžiantis dokumentas“. Prie įkeliamų dokumentų nėra tokio tipo. Kaip įkelti tokį dokumentą?

   Jeigu norite įkelti darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą į VATIS sistemą, reikia pasirinkti skiltį ,,Kita“ ir ten galėsite įsikelti visus kitus reikalaujamus dokumentus.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 8.

   Noriu dalyvauti konkurse. Kaip pateikti dokumentus per VATIS sistemą?

   Instrukcijos, kaip naudotis VATIS sistema: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/public/tutorial.                                 

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 9.

   Kur rasti prisijungimą prie VATIS?

   Prisijungimas prie VATIS sistemos yra šiuo adresu: https://www.testavimas.vtd.lt.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 10.

   Kokie vertinimo metodai gali būti taikomi konkurse?

   Pretendentų vertinimui komisijoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

   • interviu;

   • praktinė užduotis;

   • esė;

   • testas (konkretus tam tikram konkursui);

   • namų darbų užduotis ir jos pristatymas.

   Atnaujinta: 2022 01 05

  • 11.

   Kur galėčiau pasitikrinti savo studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą? 

   Pasitikrinti studijų kryptį pagal aukštojo mokslo diplome nurodytą studijų programos kodą (jeigu ji yra nurodyta) galite čia

   Taip pat daugiau informacijos apie studijų programas ir jų kryptis galite rasti čia

   Kilus abejonėms dėl įgyto išsilavinimo priskyrimo studijų krypčiai ar neradus informacijos nurodytuose šaltiniuose, rekomenduotina kreiptis į diploma išdavusią švietimo įstaigą/universitetą.

   Atnaujinta: 2021 12 29

  • 12.

   Ar pretendentui į valstybės tarnautojo – įstaigos vadovo – pareigas prieš konkursą Valstybės tarnybose departamente būtų atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos, jeigu šiuo metu jo užimamos pareigybės aprašyme yra nustatytos tokios pačios  kompetencijos ir jų lygiai, kokios yra nustatytos ir pretenduojamai pareigybei?    

   Taip, kompleksinis vertinimas būtų atliekamas, nes tai pagal teisinį reglamentavimą yra būtina sąlyga, kad pretendentas galėtų dalyvauti konkurso į įstaigos vadovo pareigas vertinime komisijoje. 

   Daugiau informacijos galima rasti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo  VI skyriuje. 

    

   Atnaujinta: 2021 12 29

  • 13.

   Kokia darbo patirtis laikoma vadovaujamojo darbo patirtimi ir kokie dokumentai tai gali pagrįsti? 

   Pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 1 priedą „Tipiniai specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams“, vadovaujamo darbo patirtimi laikoma:  

   1. Patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims. 
   2. Patirtis vykdant asmenų, vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims, pavadavimo funkcijas. 
   3. Patirtis vykdant funkcijas, pagal kurias reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas). 

   Vertinant, ar pretendentas atitinka reikalavimą turėti nustatytų metų vadovaujamojo darbo patirtį, konkretų konkursą administruojantis Valstybės tarnybos departamento darbuotojas iš pretendento turi teisę prašyti darbo patirtį įrodančio dokumento ar jo kopijos. Toks dokumentas turėtų pagrįsti realaus funkcijų vykdymo faktą ir tokių funkcijų vykdymo laikotarpį. 

   Vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantys dokumentais galėtų būti: 

   1. darbo sutartis, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos (darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas);  
   2. darbdavio rašytinė informacija (pvz., išduota pažyma) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi) apie susitartos/ų darbo funkcijos/ų turinį ir jos/jų apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai/oms keliamus reikalavimus;   
   3. pareigybės aprašymas, pareiginiai nuostatai ar darbo (veiklos) aprašas;   
   4. vadovavimo komisijoms/asmenų grupės darbui atveju – teisės aktai (pvz., įsakymas), pavedimai, kiti dokumentai, susiję, su komisijos/grupės vadovo paskyrimu, įgaliojimais, vykdyta veikla ir kt.;  
   5. kiti dokumentai, pagrindžiantys vadovaujamojo darbo patirtį. 

     Daugiau informacijos galima rasti čia

   Atnaujinta: 2021 12 29

  • 14.

   Dalyvauju konkurse užimti darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas. Noriu pasikonsultuoti dėl konkurso procedūrų. Kur galėčiau kreiptis?

   Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka yra decentralizuota, Valstybės tarnybos departamentas joje nedalyvauja – visus darbo konkursų organizavimo ir vykdymo darbus atlieka pačios įstaigos. Taigi visais konkurso organizavimo klausimais pretendentai, siekiantys užimti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, turi kreiptis į konkursą organizuojančią įstaigą, o iškilus techniniams klausimams naudojantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos savitarna – į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos tel. (8 5) 271 7777 arba ittpagalba@vrm.lt.

   Dėl darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, konkurso organizavimo ir vykdymo galimų pažeidimų prašome kreiptis, pagal Viešojo administravimo įstatymą, į konkursą organizavusią įstaigą arba, pagal Darbo kodeksą, per 3 mėnesius į Darbo ginčų komisiją.

   Atnaujinta: 2021 01 11

  • 15.

   Kokios užduotys sudaro bendrųjų kompetencijų testą?

   Bendrųjų kompetencijų testas yra skirtas įvertinti pretendentų turimas bendrąsias kompetencijas, kurios yra reikalingos visiems valstybės tarnautojams bet kurioje veiklos srityje. Bendrųjų kompetencijų testas gali būti taikomas konkursuose į specialisto, vyresniojo specialisto, vyriausiojo specialisto, skyriaus vedėjo, patarėjo, vidinio departamento (valdybos) direktoriaus pavaduotojo, vidinio departamento direktoriaus pareigas.

   Atnaujinta: 2021 01 08

  • 16.

   Koks darbo užmokestis bus mokamas laimėjus XX pareigas?

   Informacijos dėl konkrečios pareigybės darbo užmokesčio, darbo funkcijų, darbo vietos ir kt. turėtumėte kreiptis į priimančios įstaigos personalo specialistus.

   Atnaujinta: 2021 01 08

  • 17.

   Dalyvavau konkurse į valstybės tarnautojo pareigas. Kaip galėčiau susipažinti su šio konkurso protokolu, garso ir/ar vaizdo įrašu?

   Duomenų subjekto teisių, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente tvarką nustato Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 27V-94 ,,Dėl Asmens duomenų tvarkymo, saugojimo ir šių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 27V-99 redakcija) (toliau – tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 24.1 papunktyje nustatyta, kad susipažinimas su pretendentų vertinimo komisijoje protokolu, savo spręstais testais ir raštu atliktomis užduotimis galimas iš karto pasibaigus pretendentų vertinimui komisijoje arba Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Pretendentams gali būti išduodami protokolo išrašai, neatskleidžiant kitų pretendentų duomenų. Pretendentų spręstų testų ir raštu atliktų užduočių kopijos neišduodamos. Susipažinimas su <....> testo žodžiu skaitmeniniu garso įrašu, kompleksinio vertinimo pusiau struktūruoto interviu ir žodžiu atliekamų praktinių užduočių skaitmeniniu garso įrašu, pretendentų vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso arba garso ir vaizdo įrašu galimas Valstybės tarnybos departamento patalpose iš anksto suderintu laiku. Asmenims skaitmeninio garso bei garso ir vaizdo įrašo kopijos neišduodamos, jie gali tik išklausyti savo garso arba peržiūrėti savo vaizdo įrašą. Susipažinimą organizuoja Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už konkretaus kompleksinio vertinimo organizavimą arba konkretaus pretendentų vertinimo komisijos sekretorius (jiems nesant – kiti įgalioti Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojai arba darbuotojai).

   Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta, kad kai pretendentų vertinimas komisijoje vyko telekomunikacijų galiniais įrenginiais ir nebuvo techninių galimybių pretendentams stebėti balų skaičiavimą ir rezultatų paskelbimą, jų prašymu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo pateikia protokolo išrašą, nurodydamas jame pretendentų vardus, pavardes, užimtas vietas (eiliškumą) ir gautus balus. Susipažinę su protokolo išrašu, stebėtojai ir pretendentai jį turi sunaikinti.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 18.

   Įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai.  Ar  konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. Konkursas turi būti baigtas ir jo rezultatai skelbiami ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki įstaigos vadovo kadencijos pabaigos. VTĮ 14 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai įstaigos vadovo pareigos lieka laisvos nepasibaigus įstaigos vadovo kadencijai arba įsteigus naują pareigybę, konkursas į įstaigos vadovo pareigas skelbiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareigų atsilaisvinimo ar naujos pareigybės įsteigimo dienos.

   Paklausime nurodytu atveju, kai įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o kai jam sukanka 65 metai, siekiant įgyvendinti įstaigos veiklos organizavimo tęstinumą, konkursas į įstaigos vadovo pareigas galėtų būti skelbiamas anksčiau nei pareigos atsilaisvins.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 19.

   Esu karjeros valstybės tarnautoja. Ar man laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas būsiu atleista iš pareigų, ar vyks mano perkėlimas į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje institucijoje?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  21 straipsnio 2 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, yra perkeliamas. Minėtame straipsnyje nėra nurodyta „laimėjus atranką“, todėl manytina, kad karjeros valstybės tarnautojui laimėjus atranką į kitos institucijos pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, jis turėtų būti  priimamas į laimėtas pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, atleidus jį iš karjeros valstybės tarnautojo pareigų.

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 20.

   Kokiam laikotarpiui priimamas pakaitinis valstybės tarnautojas?

   Tikslią  informaciją apie pakaitinio valstybės tarnautojo darbo terminą suteikia priimanti įstaiga. Kreipkitės į ją arba susisiekite su atranką administruojančiu Valstybės tarnybos departamento specialistu, kuris nurodys įstaigos kontaktinį asmenį.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 21.

   Ar yra galimybė dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas nuotoliniu būdu?

   Esant Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo 3.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, tokia galimybė yra.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 22.

   Konkurso į vyriausiojo specialisto pareigas pirmame etape (testas) surinkau pereinamąjį balą. Ar kitą kartą galiu nedalyvauti pirmame konkurso etape ir iš karto patekti į kitą etapą?

   Bendrųjų kompetencijų testo rezultatas galioja tik konkrečiai tam konkursui, kuriame jį laikėte. Dalyvaujant kitame konkurse testą reikia laikyti iš naujo.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 23.

   Kaip žinoti, ar konkurso metu bus taikomas bendrųjų gebėjimų testas?

   Informaciniame pranešime apie konkurso organizavimo datą, laiką ir vietą pretendentai taip pat yra informuojami apie pretendentų vertinimui planuojamus taikyti metodus. Dažniausiai testas yra taikomas į konkursą atvykus 7 ir daugiau pretendentų, tačiau galutinis sprendimas dėl testo taikymo yra priimamas konkurso dieną, atsižvelgiant į atvykusių pretendentų skaičių.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 24.

   Jeigu pavaldžios įstaigos vadovo kadencija eina į pabaigą, ar būtina skelbti konkursą, jeigu yra galimybė, kad ji bus pratęsta?

   Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 punktu į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų nustatytais atvejais be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 5 punktu be konkurso į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas gali būti priimama šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, pratęsti įstaigos vadovo kadenciją nėra galimybės.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 25.

   Kokius dokumentus konkursui/atrankai pretendentas turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)?

   Per VATIS pretendentas pateikia:

   1. Nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

   2. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reiklavimams formą.

   3. Asmens priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną.

   4. Diplomo (-ų) kopiją (-as).

   5. Kitus dokumentus Valstybės tarnybos departamento prašymu.

    

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 26.

   Ar galima prašymą dalyvauti konkurse/atrankoje siųsti konkursą administruojančiam Valstybės tarnybos departamento darbuotojui el. paštu?

   Vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d.  nutarimo Nr. 1295 redakcija) (toliau – Konkursų aprašas) 16 punktu pretendentas dokumentus į konkursą/atranką pateikia tik per VATIS.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 27.

   Kokiu atveju Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką, gali prašyti papildomų dokumentų?

   Papildomų dokumentų Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką gali prašyti, kai jam būtina įsitikinti ar pretendentas atitinka skelbiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 28.

   Kokia forma turi būti pateiktas dokumentas dėl pareigybės aprašyme specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos darbo patirties?

   Tai gali būti:

   1. pažyma iš darbovietės (išduota darbdavio arba buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens), kurioje būtų pažymėta, kokios funkcijos buvo atliekamos pretendentui einant tam tikras pareigas, įvardintas konkretus laikotarpis nuo kada iki kada asmuo vykdė nurodytas funkcijas, ėjo nurodytas pareigas ar pan. Pažymoje turėtų būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbdavio (ar buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens) parašas, antspaudas (jei privati įmonė), kiti rekvizitai.

   2. Pareigybės aprašymo, su nurodytomis funkcijomis, kopija.

   3. Darbo sutarties, jei joje aiškiai įvardintas veiklos pobūdis ir nurodytos konkrečios funkcijos bei priėmimo/perkėlimo/atleidimo data, kopija.

   4. Išrašas (ar jo kopija) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikto dokumento, kuriame aiškiai matytųsi laikotarpiai ir funkcijos, kurias vykdė pretendentas.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 29.

   Per kiek laiko turi būti patikrinamas per VATIS pateiktas pretendento prašymas dalyvauti konkurse/atrankoje?

   Pretendento prašymas turi būti patikrintas per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 30.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą Gražinti prašymą pateikti papildomus dokumentus su nurodyta data. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

   Gavęs minėtą pranešimą turėtumėte atidžiai perskaityti konkursą/atranką administruojančio Valstybės tarnybos departamento darbuotojo Jums pateiktą informaciją ir pateikti per VATIS prašomus dokumentus iki nurodyto termino pabaigos. Jei Jums kyla klausimų dėl papildomų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į konkursą/atranką administuojantį Valstybės tarnybos departamento darbuotoją jo nurodytu telefonu ar el. paštu.  

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 31.

   Kokiu atveju turiu pateikti konkurso/atrankos specialiuosiuose reikalavimuose nustatyto užsienio kalbos mokėjimo įrodantį dokumentą?

   Pretenduojančio į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą ir dokumento pateikimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 32.

   Ar galiu konkursui/atrankai pateikti užsienio kalba man išduotus papildomai prašomus dokumentus:

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai dokumentas xx turėtų būti pateiktas valstybine (lietuvių) kalba.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 33.

   Ką daryti, jei negaliu į VATIS įkelti papildomai prašomų dokumentų:

   Su Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ITT paslaugų tarnybą: el. paštas ittpagalba@vrm.lt  tel. (8 5) 271 7777. Kreiptis į ITT paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 34.

   Ką daryti, jei negaliu prisiskambinti telefonu, nurodytu konkurso/atrankos skelbime, skiltyje Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai"?

   Parašyti el. laišką adresu, kuris nurodytas toje pačioje skelbimo skiltyje.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 35.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą, kad „atitinku bendruosius ir specialiuosius reikalavimus“. Dėl darbo vertinamojo pokalbio nesulaukiu jokio pranešimo. Gal galite pakomentuoti situaciją?

   Pagal Konkursų aprašo 39 punktą, informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą gausite per VATIS sistemą likus ne mažiau kaip 3 d. d. iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

   Atnaujinta: 2020 12 28

  • 36.

   Ar visiems pretendentams, kurie kandidatuoja į vadovų pareigas reikia atlikti kompleksinį vertinimą?

   Kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, kurie kandidatuoja į įstaigos vadovo pareigas. Detaliau galite susipažinti:

   http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/kompleksinis-vertinimas-912.html

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 37.

   Ar visi planuojantys kandidatuoti į įstaigų vadovų pareigas gali registruotis į kompleksinį vertinimą?

   Į kompleksinį vertinimą gali užsiregistruoti tik tie pretendentai, kurie kandidatuoja į konkrečias įstaigos vadovo pareigas ir atitinka konkretaus paskelbto konkurso pareigybėse aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20