BDAR

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Priėmimas 15
  • 1.

   Jeigu pavaldžios įstaigos vadovo kadencija eina į pabaigą, ar būtina skelbti konkursą, jeigu yra galimybė, kad ji bus pratęsta?

   Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 1 punktu į įstaigų vadovų pareigas priimama 5 metų kadencijai konkurso būdu arba įstatymų nustatytais atvejais be konkurso. Asmuo negali eiti tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.  Vadovaujantis VTĮ 14 straipsnio 5 punktu be konkurso į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas gali būti priimama šio įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse nurodytais atvejais ir tvarka. Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, pratęsti įstaigos vadovo kadenciją nėra galimybės.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 2.

   Kokius dokumentus konkursui/atrankai pretendentas turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)?

   Per VATIS pretendentas pateikia:

   1. Nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

   2. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reiklavimams formą.

   3. Asmens priimamo į valstybės tarnautojo pareigas klausimyną.

   4. Diplomo (-ų) kopiją (-as).

   5. Kitus dokumentus Valstybės tarnybos departamento prašymu.

    

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 3.

   Ar galima prašymą dalyvauti konkurse/atrankoje siųsti konkursą administruojančiam Valstybės tarnybos departamento darbuotojui el. paštu?

   Vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d.  nutarimo Nr. 1295 redakcija) (toliau – Konkursų aprašas) 16 punktu pretendentas dokumentus į konkursą/atranką pateikia tik per VATIS.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 4.

   Kokiu atveju Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką, gali prašyti papildomų dokumentų?

   Papildomų dokumentų Valstybės tarnybos departamento darbuotojas, administruojantis konkursą/atranką gali prašyti, kai jam būtina įsitikinti ar pretendentas atitinka skelbiamos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 5.

   Kokia forma turi būti pateiktas dokumentas dėl pareigybės aprašyme specialiuosiuose reikalavimuose nustatytos darbo patirties?

   Tai gali būti:

   1. pažyma iš darbovietės (išduota darbdavio arba buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens), kurioje būtų pažymėta, kokios funkcijos buvo atliekamos pretendentui einant tam tikras pareigas, įvardintas konkretus laikotarpis nuo kada iki kada asmuo vykdė nurodytas funkcijas, ėjo nurodytas pareigas ar pan. Pažymoje turėtų būti nurodyta: įmonės pavadinimas, darbdavio (ar buvusio darbdavio ar jo įgalioto asmens) parašas, antspaudas (jei privati įmonė), kiti rekvizitai.

   2. Pareigybės aprašymo, su nurodytomis funkcijomis, kopija.

   3. Darbo sutarties, jei joje aiškiai įvardintas veiklos pobūdis ir nurodytos konkrečios funkcijos bei priėmimo/perkėlimo/atleidimo data, kopija.

   4. Išrašas (ar jo kopija) iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pateikto dokumento, kuriame aiškiai matytųsi laikotarpiai ir funkcijos, kurias vykdė pretendentas.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 6.

   Per kiek laiko turi būti patikrinamas per VATIS pateiktas pretendento prašymas dalyvauti konkurse/atrankoje?

   Pretendento prašymas turi būti patikrintas per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo termino pabaigos.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 7.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą Gražinti prašymą pateikti papildomus dokumentus" su nurodyta data. Kokius veiksmus turėčiau atlikti?

   Gavęs minėtą pranešimą turėtumėte atidžiai perskaityti konkursą/atranką administruojančio Valstybės tarnybos departamento darbuotojo Jums pateiktą informaciją ir pateikti per VATIS prašomus dokumentus. Jei Jums kyla klausimų dėl papildomų dokumentų pateikimo, galite kreiptis į konkursą/atranką administuojantį Valstybės tarnybos departamento darbuotoją jo nurodytu telefonu ar e. paštu.  

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 8.

   Kokiu atveju turiu pateikti konkurso/atrankos specialiuosiuose reikalavimuose nustatyto užsienio kalbos mokėjimo įrodantį dokumentą?

   Pretenduojančio į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą ir dokumento pateikimo atvejus nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintas Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1V-279 redakcija).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 9.

   Ar galiu konkursui/atrankai pateikti užsienio kalba man išduotus papildomai prašomus dokumentus:

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsniu visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą tvarko valstybine kalba. Atsižvelgiant į tai dokumentas xx turėtų būti pateiktas valstybine (lietuvių) kalba.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 10.

   Ką daryti, jei negaliu į VATIS įkelti papildomai prašomų dokumentų:

   Su Valstybės tarnautojų registru (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacine sistema (VATIS) susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ITT paslaugų tarnybą: el. paštas ittpagalba@vrm.lt  tel. (8 5) 271 7777. Kreiptis į ITT paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.).

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 11.

   Ką daryti, jei negaliu prisiskambinti telefonu, nurodytu konkurso/atrankos skelbime, skiltyje Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai"?

   Parašyti el. laišką adresu, kuris nurodytas toje pačioje skelbimo skiltyje.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 12.

   Per VATIS esu gavęs (-usi) pranešimą, kad Atitinku bendruosius ir specialiuosius reikalavimus". Dėl darbo vertinamojo pokalbio, nesulaukiu jokio pranešimo, gal galite pakomentuoti situaciją?

   Vadovaujantis Konkursų aprašo, 39 punktu, informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą gausite likus ne mažiau kaip 5 d. d. iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, per VATIS sistemą.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 13.

   Ar visiems pretendentams, kurie kandidatuoja į vadovų pareigas reikia atlikti kompleksinį vertinimą?

   Kompleksinis vertinimas atliekamas tik pretendentams, kurie kandidatuoja į įstaigos vadovo pareigas. Detaliau galite susipažinti:

   http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/centralizuota-2019/kompleksinis-vertinimas-912.html

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 14.

   Ar visi planuojantys kandidatuoti į įstaigų vadovų pareigas gali registruotis į kompleksinį vertinimą?

   Į kompleksinį vertinimą gali užsiregistruoti tik tie pretendentai, kurie kandidatuoja į konkrečias įstaigos vadovo pareigas ir atitinka konkretaus paskelbto konkurso pareigybėse aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Atnaujinta: 2019 12 20

  • 15.

   Ar yra galimybė redaguoti paskelbtą konkursą (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti). Konkursas paskelbtas Valstybės tarnybos departamento portale (portalas.vtd.lt)?

   Tokios galimybės nėra.

   Atnaujinta: 2019 12 20