BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Perkėlimas, tarnybinis kaitumas 25
  • 1.

   Ar galima priimti tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautoją, turintį, pvz., politikos mokslų bakalauro diplomą ir teisės mokslų magistrą, jei pareigybės aprašyme vienas iš specialiųjų reikalavimų yra turėti teisės srities aukštąjį  universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis)?

   Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Metodika).  

   Metodikos 27 punkte nustatyta, kad rengiant pareigybės aprašymą specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties nustatomi vadovaujantis Metodikos 1 priede nustatytais tipiniais specialiaisiais reikalavimais valstybės tarnautojams, išskyrus tuos atvejus, kai rengiami politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir kai specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos ir dėl darbo patirties yra reglamentuoti kituose teisės aktuose. Pareigybės aprašyme nustatoma viena arba abi alternatyvos iš Metodikos 1 priede nustatytų išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimų ir (ar) reikalavimų alternatyvų.

   Metodikos 1 priede nurodyta, kad į pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ir aukštesnį nei šiame priede nurodytą kvalifikacinį laipsnį pagal pareigybės aprašyme nurodytą (-as) studijų kryptį (-is).

   Atnaujinta: 2022 01 21

  • 2.

   Dirbu seniūnijoje vyresniuoju specialistu (išsilavinimas – technikumas), noriu būti perkeltas į kitą seniūniją vyresniuoju specialistu (lygiavertes pareigas). Studijuoju kolegijoje. Ar galiu pasinaudoti tarnybiniu kaitumu?

                                                        

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.  To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Vyresniojo specialisto pareigybei Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu, 1 priede nustatytas aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316  pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję valstybės tarnautojai atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos. Sistemiškai įvertinus VTĮ nuostatas, manytina, kad valstybės tarnautojai, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, toliau eina pareigas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. sausio 1 d., tačiau jie negali būti perkelti tarnybinio kaitumo būdu, jei neatitinka specialiųjų reikalavimų (turėti aukštąjį išsilavinimą), numatytų VTĮ 26 straipsnio 3 dalyje.

   Atnaujinta: 2021 12 23

  • 3.

   Ar galima valstybės tarnautojui tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltam į lygiavertes pareigas, jeigu jau buvo paskelbtas konkursas į pareigas ir baigėsi dokumentų priėmimo laikas, tačiau konkurso data dar nepaskelbta?

   Kai į pareigas paskelbtas konkursas, tarnybinis kaitumas galimas tik  tuo atveju, jeigu įstaiga priima sprendimą atšaukti konkursą. Paminėtina, kad įstaiga konkursą gali atšaukti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, VII skyriuje nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2021 12 23

  • 4.

   Ar gali valstybės tarnautojas, perkeltas tarnybinio kaitumo būdu, buvusioje institucijoje dirbti papildomai nuotoliniu būdu 0,25 ar 0,5 etato pareigose, iš kurių buvo perkeltas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnyje yra išvardintos veiklos, nesuderinamos su valstybės tarnautojo pareigomis. VTĮ 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad valstybės tarnautojui draudžiama eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas.

   Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojas, perkeltas į kitą įstaigą tarnybinio kaitumo būdu, negali eiti valstybės tarnautojo pareigų įstaigoje, iš kurios jis yra perkeltas į kitą įstaigą, nei kontaktiniu, nei nuotoliniu būdu.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 5.

   Kitos įstaigos karjeros valstybės tarnautojas sutinka kaitumo būdu ateiti į laikinai laisvą valstybės tarnautojo pareigybę (tikslinių atostogų metu).  Jis parašė prašymą dėl perkėlimo į pakaitinio valstybės tarnautojo vietą. Ar galime jį persikelti?

   Galimybės karjeros valstybės tarnautoją perkelti tarnybinio kaitumo būdu į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) nenumato.

   Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautoją galima būtų perkelti laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė, ir institucijų ar įstaigų vadovai šį klausimą suderina tarpusavyje (VTĮ 21 straipsnio 5 dalis).

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 6.

   Ar galėtų būti teikiamas pasiūlymas po tarnybinės veiklos vertinimo vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas? Paaiškinkite, kaip suprantamos „lygiavertės pareigos“ pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta lygiaverčių pareigų sąvoka. Lygiavertės pareigos – tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. VTĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 10 grupių, nurodytų šio įstatymo 1 priede. Šiame priede yra nustatyta 10 pareigybių grupių –  aukščiausia pareigybės grupė yra 1 grupė, žemiausia – 10 grupė, ir trys įstaigų grupės.

   VTĮ 1 priede nustatyta, kad skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami 6 pareigybės grupei (vedėjas – 6, vyresnysis patarėjas – 6.1), todėl atsižvelgiant į minėtą lygiaverčių pareigų sąvoką ir į tai, kad vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami tai pačiai pareigybės grupei, šios pareigybės laikytinos lygiavertėmis pareigomis.

   VTĮ 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Vadovaujantis anksčiau minėtu teisiniu reguliavimu, manytina, kad po tarnybinės veiklos vertinimo vyresniojo patarėjo perkėlimas į vedėjo pareigas negali būti laikytinas karjeros valstybės tarnautojo perkėlimu į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, nes šios pareigos yra lygiavertės. Esant poreikiui vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus vedėjo pareigas galima vadovaujantis valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo principu. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas, kaip vienas iš karjeros principo įgyvendinimo būdų, yra reglamentuotas VTĮ ir Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įgyvendinimo“.

   VTĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 3 punkte įtvirtinta nuostata, pagal kurią perkeliamam į lygiavertes pareigas valstybės tarnautojui yra nustatoma jo turėta pareiginė alga.

   Daugiau informacijos apie tarnybinį kaitumą galite rasti Valstybės tarnybos departamento parengtose Rekomendacijose dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 7.

   Ar gali  kadencijai paskirtas valstybės tranautojas būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitą  įstaigą ir į žemesnes pareigas (nepriskirtas kadencinei pareigybei)?

   Negali, nes Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad  kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Šios dalies nuostatos netaikomos kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2020 10 08

  • 8.

   Ar galima perkelti savivaldybės seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas, jei jis atitinka pareigybei keliamus reikalavimus?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 31 straipsnio 9 dalies nuostata, seniūną į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, taip pat kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui, ir iki tol jo eitos kadencijos metu visi metiniai tarnybinės veiklos vertinimai buvo geri arba labai geri (Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 10 dalis).

   Atkreiptinas dėmesys, kad seniūno pareigybei netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo  nuostatos dėl perkėlimo į seniūno pareigas po karjeros valstybės tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo, tačiau, galima perkelti valstybės tarnautoją į seniūno pareigas laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė (Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4 dalis).

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manytina, kad teisės aktuose nėra numatyta galimybė perkelti seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas.

   Atnaujinta: 2020 08 03

  • 9.

   VTĮ 29 str. 4 d. numatyta, jog perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma pareiginė alga, kuri nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu iki perkėlimo nustatyta. O kaip elgtis, kai perkeliama esant tarnybiniam būtinumui? Vyr. specialistą perkeliame į skyriaus vedėjo pareigas kelių mėnesių laikotarpiui. Tai taip pat nustatome 0,5 didesnį koeficientą, negu turėtą? O galima palikti tą patį arba nustatyti pvz. 0,3 didesnį?

   Vadovaujantis VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 1 punktu perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Tą patį punktą taikome ir laikinam perkėlimui. Kitokios koeficientų alternatyvos laikinam perkėlimui VTĮ nėra numatytos.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 10.

   Valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas yra 7,3) esant tarnybinei būtinybei laikinai perkeliamas į skyriaus vedėjo pareigas. Kaip jam turi būti nustatoma pareiginė alga?

   Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojui, perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Minimu atveju tai būtų 7,3+0,5=7,8.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 11.

   Ar gali valstybės tarnautojas, kurio pareiginės algos koeficientas yra 5,37, būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, kur pareiginės algos koeficientas 6,4?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 ir 3 dalimis, valstybės tarnautojo perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu galimas tik į laisvas lygiavertes arba į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio  2 dalį, lygiavertėmis pareigomis laikomos tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 punktą, valstybės tarnautojui, perkeliamam į lygiavertes pareigas, nustatoma jo turėta pareiginė alga.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 12.

   Ar po konkurso paskelbimo į laisvas valstybės tarnautojo pareigas galima kreiptis dėl perkėlimo į jas tarnybinio kaitumo būdu? Ar dėl perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu galima kreiptis tik prieš konkurso į tas pareigas paskelbimą?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnis.

   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, kai yra laisvos valstybės tarnautojo pareigos.  Taigi, kol pareigos yra laisvos, tol yra galimybė valstybės tarnautojui kreiptis su prašymu dėl perkėlimo ir būti perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautoj pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu,  konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki konkurso pradžios. Tačiau įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė apsispręsti kokiu būdu užpildyti laisvą pareigybę – organizuojant konkursą ar perkeliant asmenį į šias pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 13.

   Valstybės tarnautoja "A" išėjo atostogų vaikui prižiūrėti. Vietoj jos priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. Greitai  valstybės tarnautojai baigsis atostogos vaikui prižiūrėti, bet pakaitinį valstybės tarnautoją įstaiga nori išsaugoti. Ar galima perkelti pakaitinį valstybės tarnautoją į kitas lygiavertes pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ("B" valstybės tarnautojo atostogų vaikui prižiūrėti metu)?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Taigi, jeigu pakaitinis valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas vietoj negalinčio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo, jis gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 14.

   Šiuo metu dirbu pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo – vyresniojo specialisto pareigose. Ar yra galimybė mano prašymu būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą karjeros valstybės tarnautojo – vyresniojo specialisto pareigas? Pareigybės aprašyme specialiuosius reikalavimus atitinku.

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Remiantis tuo, pakaitinio valstybės tarnautojo tarybinis kaitumas į kitą įstaigą nėra galimas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 15.

   Norėčiau sužinoti, ar į pareigas priimantis asmuo (įstaigos vadovas) gali netenkinti prašymo perkelti tarnautoją tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą, į kurią jis nori būti perkeltas?

   Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).  Aprašo 9 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą tenkinti prašymą ar jo netenkinti  priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai valstybės tarnautojas prašo būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, ši įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos valstybės tarnautoją supažindina su sprendimu ir šio sprendimo kopiją išsiunčia įstaigai, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas. Pagal Aprašo 10 punktą, valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto sprendimo kopijos gavimo įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, dienos. Iš šių nuostatų matyti, kad įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, į pareigas priimantis asmuo negali  atsisakyti perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 16.

   Ar gali tiesioginis vadovas jam pavaldžiam valstybės tarnautojui neleisti būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu į kitas laisvas lygiavertes pareigas dėl susidariusio darbuotojų trūkumo?

   Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas).  VTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.  Taip pat Aprašo 6 punkte nurodyta, kad prašymą perkelti jį į kitas pareigas valstybės tarnautojas pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o 9 punkte reglamentuota, kad sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo priima į pareigas priimantis asmuo. Tarnybinio kaitumo procedūrose tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas nedalyvauja, dėl jo perkėlimo ar neperkėlimo jokių sprendimų nepriima. Taigi, Valstybės  tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomone, tiesioginis vadovas neturi teisės uždrausti valstybės tarnautojui būti perkeltam į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 17.

   Kaip sužinoti apie galimybę valstybės tarnautojui persikelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas (pvz. iš vieno miesto į kitą), kur rasti informaciją - ar reikia tik stebėti skelbiamus konkursus?

   Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas), 3 punkte nurodyta, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga informaciją apie įstaigos poreikį (įstaigos administracijos padalinio pavadinimas, pareigybės pavadinimas, pareigybių skaičius, darbo vieta) perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas skelbia Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) arba kituose informaciniuose šaltiniuose. VATIS taip pat gali būti skelbiama ir valstybės tarnautojo, siekiančio būti perkeltu į kitas pareigas informacija apie save (VATIS posistemėje „Savitarna“).

   Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos nėra įpareigotos skelbti apie laisvas vietas įstaigoje šioje sistemos, rekomenduojama informacijos ieškoti ir kitais, įstatymams neprieštaraujančiais būdais (pvz. tiesioginiai kreipiantis į įstaigas ir klausiant).

   Paminėtina, kad pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu,  konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip 3 darbo dienos  iki konkurso pradžios. 

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 18.

   Esu pakaitinė karjeros valstybės tarnautoja (dirbu daugiau kaip 2 metai, vietoj vaiko priežiūros atostogose esančio valstybės tarnautojo). Ar  grįžus į pareigas valstybės tarnautojui, vietoj kurio einu pareigas, aš galiu būti perkelta į kitas nuolatines toje įstaigoje be konkurso? Ar pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas turi tokias pat teises kaip nepakaitinis?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Toks perkėlimas (į kitas pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas) galimas, jei jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Tačiau pakaitinis valstybės tarnautojas be konkurso negali būti perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo (nuolatines) pareigas nei toje pačioje, nei kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 19.

   Skyriuje karjeros valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas) išeina mokymosi atostogų. Ar galima į jo pareigas mokymosi atostogų laikotarpiui laikinai perkelti kitą skyriuje dirbantį  asmenį - darbuotoją pagal darbo sutartį?

   Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta, kad valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje. To paties straipsnio 11 dalyje įtvirtinta valstybės tarybos sąvoka – valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir techninio pobūdžio funkcijas. Iš šių sąvokų išplaukia, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali vykdyti viešojo administravimo veiklos, todėl negali būti perkeltas laikinai esant tarnybinei būtinybei į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 20.

   Esu laikinai, esant tarnybinei būtinybei, perkelta į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Tarnybinės būtinybės laikas dar nėra pasibaigęs, tačiau būti šiose laikinose pareigose dėl objektyvių priežasčių nebenoriu. Ar yra galimybė man būti sugrąžintai į savas pareigas?

   Valstybės tarybos įstatymo  21 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją į kitas, laikinas pareigas galima perkelti esant tarnybinei būtinybei tik su jo rašytiniu sutikimu, išskyrus karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atveju. Atsižvelgdami į šią nustatą, manytume, kad karjeros valstybės tarnautojui atsisakius/ atšaukus savo sutikimą eiti laikinas pareigas, jis turėtų būti grąžinamas į savas pareigas.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 21.

   Įstaigoje, kuri yra III įstaigų grupėje, valstybės tarnautojas eina patarėjo pareigas ir jam nustatytas pareiginės algos koeficientas  yra 7,9. Tarnybinio kaitumo būdu jis nori būti perkeltas į kitas lygiavertes – patarėjo pareigas įstaigoje, kuri priklauso II įstaigų grupei ir kurioje žemiausias patarėjo pareiginės algos koeficientas yra 8,3. Kaip teisingai turi būti nustatomas pareiginės algos koeficientas šiuo atveju?

   Tarnybinis kaitumas nesaistomas nei su įstaigų grupėmis, nei su įstaigos priklausymu valstybės ar savivaldybės įstaigai – karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Atvejus, kaip turėtų būti nustatytas perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas nustato Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 1 ir 4 dalys. Bendra pareiginės algos koeficiento nustatymo taisyklė nurodyta VTĮ 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. 

   Tais atvejais, kai, perkeliant valstybės tarnautoją į lygiavertes pareigas iš vienos įstaigų grupės į kitą, valstybės tarnautojo turimas pareiginės algos koeficientas nepatenka į pareigybės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, grupei nustatyto minimalaus ar maksimalaus leistino pareigybių koeficientų intervalą, turėtų būti nustatytas toks pareiginės algos koeficientas, kuris patektų į atitinkamai įstaigų grupei priskirtos pareigybių grupės nustatytą pareiginės algos koeficiento intervalą. Sistemiškai vertinant VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš žemesnės įstaigų grupės į aukštesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas nesiekia aukštesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatyto minimalaus koeficiento, jam turėtų būti nustatytas žemiausiais koeficientas iš pareigybės grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Analogiškai, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš aukštesnės įstaigų grupės į žemesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas viršija žemesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatytą maksimalų koeficientą, jam turėtų būti nustatytas aukščiausiais koeficientas iš pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Tokiu būdu išlaikoma vieninga įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir išvengiama situacijų, kai valstybės tarnautojams taikomi individualūs koeficientai, neatitinkantys VTĮ 1 priede nustatytų pareigybės grupės koeficientų intervalo. Tais atvejais, kai perkeliamo iš įstaigos, esančios vienoje įstaigų grupėje, į įstaigą, esančią kitoje įstaigų grupėje, valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas patenka į tos įstaigos grupės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, pareiginių algų koeficientų intervalą, turėtų būti taikomos VTĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos taisyklės. 

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 22.

   Ar būtina atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją ir iš naujo jį priimti, kai jis laimėjo konkursą į karjeros valstybės  tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, pakaitinis valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar a įstaigoje, perkeliamas į šias pareigas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas pateikimo dienos.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 23.

   Ar įstaigos vadovas gali būti perkeliamas į departamento direktoriaus pareigas tarnybinio  kaitumo būdu?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) tokios galimybės numatytos nėra. VTĮ 26 straipsnis reglamentuoja tik karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų vietoj karjeros valstybės tarnautojų, perkėlimą į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 24.

   Ar gali tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautojas, einantis patarėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje I įstaigų grupei, būti perkeltas į skyriaus vedėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje II arba III įstaigų grupei?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja VTĮ 26 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas laisvas lygiavertes (t. y. priklausančias tai pačiai pareigybių grupei) arba žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Tarnybinis kaitumas nesiejamas su įstaigų grupėmis.

   Atsižvelgiant į tai, patarėjas, kurio pareigybė priskirta 7.1 pareigybių grupei, gali būti perkeltas į lygiavertes, skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo, kurio pareigybė priskirta 7 pareigybių grupei pagal VTĮ 1 priedą (tai lygiavertės pareigos, nes yra toje pačioje pareigybių grupėse), pareigas tarnybinio kaitumo būdu, nepriklausomai nuo to, kurioje įstaigų grupėje yra įstaiga.

   Patarėjo perkelti tarnybiniu kaitumu į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas negalima, nes tai būtų aukštesnės pareigos.

   Atnaujinta: 2020 04 10

  • 25.

   Ar galima karjeros valstybės tarnautoją perkelti laikinai, esant tarnybinei būtinybei, į įstaigos vadovo pareigas, jeigu jis neatitinka tos pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas į pareigas priimančio asmens sprendimu  gali būti laikinai perkeltas į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemoje, kai yra tarnybinė būtinybė.

   Nors minėtame Valstybės tarnybos įstatymo straipsnyje, reglamentuojančiame laikiną perkėlimą į kitas valstybės tarnautojo pareigas, nėra nuostatos, kad laikinai perkelti galima tik tuomet, kai valstybės tarnautojas atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, vertindami įstatymą sistemiškai, manytume, kad ir šiuo atveju karjeros valstybės tarnautojas, laikinai perkeliamas į įstaigos vadovo pareigas esant tarnybinei būtinybei, turėtų atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus tos pareigybės - įstaigos vadovo – aprašyme.

   Atnaujinta: 2020 04 10