BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Perkėlimas, tarnybinis kaitumas 23
  • 1.

   Ar gali būti karjeros valstybės tarnautojas (pvz., vyresnysis patarėjas) perkeltas laimėjus konkursą į įstaigos vadovo pareigas kitoje įstaigoje vadovaujantis VTĮ 21 straipsnio 2 dalimi (šioje dalyje nėra išskirtas karjeros valstybės tarnautojo perkėlimas į įstaigos vadovo pareigas laimėjus konkursą, kaip 21 straipsnio 1 dalyje, kur aiškiai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliams į įstaigos vadovo pareigas laimėjus konkursą toje pačioje įstaigoje)?

   Lietuvos Respublikos valstybes tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją, laimėjusį konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, į pareigas priima šioje institucijoje ar įstaigoje į pareigas priimantis asmuo, gavęs valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, kurioje valstybės tarnautojas laimėjo konkursą. Šioje dalyje nurodytas sprendimas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje karjeros valstybės tarnautojas ėjo pareigas, priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo karjeros valstybės tarnautojo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas šiai institucijai ar įstaigai pateikimo dienos. Tokį prašymą karjeros valstybės tarnautojas turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso rezultatų įsigaliojimo dienos.

   Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos vadovas yra valstybės tarnautojas, priimtas vadovauti valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai (VTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Sistemiškai vertinant VTĮ nuostatas manytina, karjeros valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į įstaigos vadovo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, perkeliamas vadovaujantis VTĮ 21 straipsnio 2 dalimi.

   Atnaujinta: 2022 05 31

  • 2.

   Ar galima priimti tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautoją, turintį, pvz., politikos mokslų bakalauro diplomą ir teisės mokslų magistrą, jei pareigybės aprašyme vienas iš specialiųjų reikalavimų yra turėti teisės srities aukštąjį  universitetinį išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis)?

   Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Metodika).  

   Metodikos 27 punkte nustatyta, kad rengiant pareigybės aprašymą specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties nustatomi vadovaujantis Metodikos 1 priede nustatytais tipiniais specialiaisiais reikalavimais valstybės tarnautojams, išskyrus tuos atvejus, kai rengiami politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai ir kai specialieji reikalavimai dėl išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos ir dėl darbo patirties yra reglamentuoti kituose teisės aktuose. Pareigybės aprašyme nustatoma viena arba abi alternatyvos iš Metodikos 1 priede nustatytų išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos, darbo patirties reikalavimų ir (ar) reikalavimų alternatyvų.

   Metodikos 1 priede nurodyta, kad į pareigas gali pretenduoti asmenys, turintys ir aukštesnį nei šiame priede nurodytą kvalifikacinį laipsnį pagal pareigybės aprašyme nurodytą (-as) studijų kryptį (-is).

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 3.

   Ar galima valstybės tarnautojui tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltam į lygiavertes pareigas, jeigu jau buvo paskelbtas konkursas į pareigas ir baigėsi dokumentų priėmimo laikas, tačiau konkurso data dar nepaskelbta?

   Kai į pareigas paskelbtas konkursas, tarnybinis kaitumas galimas tik  tuo atveju, jeigu įstaiga priima sprendimą atšaukti konkursą. Paminėtina, kad įstaiga konkursą gali atšaukti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, VII skyriuje nustatyta tvarka.

   Atnaujinta: 2021 12 23

  • 4.

   Ar gali valstybės tarnautojas, perkeltas tarnybinio kaitumo būdu, buvusioje institucijoje dirbti papildomai nuotoliniu būdu 0,25 ar 0,5 etato pareigose, iš kurių buvo perkeltas?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 19 straipsnyje yra išvardintos veiklos, nesuderinamos su valstybės tarnautojo pareigomis. VTĮ 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad valstybės tarnautojui draudžiama eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas.

   Valstybės tarnybos departamento nuomone, valstybės tarnautojas, perkeltas į kitą įstaigą tarnybinio kaitumo būdu, negali eiti valstybės tarnautojo pareigų įstaigoje, iš kurios jis yra perkeltas į kitą įstaigą, nei kontaktiniu, nei nuotoliniu būdu.

   Atnaujinta: 2021 09 09

  • 5.

   Kitos įstaigos karjeros valstybės tarnautojas sutinka kaitumo būdu ateiti į laikinai laisvą valstybės tarnautojo pareigybę (tikslinių atostogų metu).  Jis parašė prašymą dėl perkėlimo į pakaitinio valstybės tarnautojo vietą. Ar galime jį persikelti?

   Galimybės karjeros valstybės tarnautoją perkelti tarnybinio kaitumo būdu į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – VTĮ) nenumato.

   Šiuo atveju karjeros valstybės tarnautoją galima būtų perkelti laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė, ir institucijų ar įstaigų vadovai šį klausimą suderina tarpusavyje (VTĮ 21 straipsnio 5 dalis).

   Atnaujinta: 2021 01 04

  • 6.

   Ar galėtų būti teikiamas pasiūlymas po tarnybinės veiklos vertinimo vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas? Paaiškinkite, kaip suprantamos „lygiavertės pareigos“ pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 1 priedą.

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 2 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta lygiaverčių pareigų sąvoka. Lygiavertės pareigos – tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. VTĮ 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautojų pareigybės skirstomos į 10 grupių, nurodytų šio įstatymo 1 priede. Šiame priede yra nustatyta 10 pareigybių grupių –  aukščiausia pareigybės grupė yra 1 grupė, žemiausia – 10 grupė, ir trys įstaigų grupės.

   VTĮ 1 priede nustatyta, kad skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami 6 pareigybės grupei (vedėjas – 6, vyresnysis patarėjas – 6.1), todėl atsižvelgiant į minėtą lygiaverčių pareigų sąvoką ir į tai, kad vedėjas ir vyresnysis patarėjas yra priskiriami tai pačiai pareigybės grupei, šios pareigybės laikytinos lygiavertėmis pareigomis.

   VTĮ 27 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus labai gerai, tiesioginio vadovo rašytiniu motyvuotu siūlymu valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Vadovaujantis anksčiau minėtu teisiniu reguliavimu, manytina, kad po tarnybinės veiklos vertinimo vyresniojo patarėjo perkėlimas į vedėjo pareigas negali būti laikytinas karjeros valstybės tarnautojo perkėlimu į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas, nes šios pareigos yra lygiavertės. Esant poreikiui vyresnįjį patarėją perkelti į skyriaus vedėjo pareigas galima vadovaujantis valstybės tarnautojų tarnybinio kaitumo principu. Valstybės tarnautojų tarnybinis kaitumas, kaip vienas iš karjeros principo įgyvendinimo būdų, yra reglamentuotas VTĮ ir Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įgyvendinimo“.

   VTĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į kitas pareigas, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkeliamam į lygiavertes pareigas nustatoma jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga, o perkeliamam iš valstybės tarnautojo, neturinčio pavaldžių asmenų, pareigų į lygiavertes valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas – jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau visais šiame punkte nustatytais atvejais pareiginės algos koeficientas negali būti didesnis, negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas, arba mažesnis, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas; jeigu iki valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigybei nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento trūksta mažiau kaip vieno pareiginės algos koeficiento, į lygiavertes valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas perkeliamam valstybės tarnautojui nustatomas tai pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas.

   Daugiau informacijos apie tarnybinį kaitumą galite rasti Valstybės tarnybos departamento parengtose Rekomendacijose dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas (Skilties „Teisinė informacija“ skyrelyje „Rekomendacijos“).

   Atnaujinta: 2022 02 23

  • 7.

   Ar gali  kadencijai paskirtas valstybės tarnautojas būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitą  įstaigą ir į žemesnes pareigas (nepriskirtas kadencinei pareigybei)?

   Negali. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo. Šios dalies nuostatos netaikomos kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2022 02 23

  • 8.

   Ar galima perkelti savivaldybės seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas, jei jis atitinka pareigybei keliamus reikalavimus?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 31 straipsnio 9 dalies nuostata, seniūną į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, taip pat kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui, ir iki tol jo eitos kadencijos metu visi metiniai tarnybinės veiklos vertinimai buvo geri arba labai geri (Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 10 dalis).

   Atkreiptinas dėmesys, kad seniūno pareigybei netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo  nuostatos dėl perkėlimo į seniūno pareigas po karjeros valstybės tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo, tačiau galima perkelti valstybės tarnautoją į seniūno pareigas laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė (Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4 dalis).

   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manytina, kad teisės aktuose nėra numatyta galimybė perkelti seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 9.

   VTĮ 29 str. 4 d. numatyta, jog perkeliamam į aukštesnes pareigas valstybės tarnautojui nustatoma pareiginė alga, kuri nustatoma taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą negu iki perkėlimo. O kaip elgtis, kai perkeliama esant tarnybiniam būtinumui? Vyr. specialistą perkeliame į skyriaus vedėjo pareigas kelių mėnesių laikotarpiui. Tai taip pat nustatome taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą negu turėtą? O ar galima palikti tą patį arba nustatyti, pvz. 0,3 didesnį?

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 4 dalies 1 punktu, perkeliamam ar laikinai perkeliamam į aukštesnes pareigas valstybės tarnautojui nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį, negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas, ir ne mažesnį, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas. Jeigu iki pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento trūksta mažiau kaip 1 pareiginės algos koeficiento, valstybės tarnautojui nustatomas tai pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas. Kitokios koeficientų alternatyvos laikino perkėlimo atveju VTĮ nėra numatytos.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 10.

   Valstybės tarnautojas – vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas yra 7,3) – esant tarnybinei būtinybei laikinai perkeliamas į skyriaus vedėjo pareigas. Kaip jam turi būti nustatoma pareiginė alga?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad perkeliamam ar laikinai perkeliamam į aukštesnes pareigas valstybės tarnautojui nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį, negu tai pareigybei nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas, ir ne mažesnį, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas. Jeigu iki pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento trūksta mažiau kaip vieno pareiginės algos koeficiento, valstybės tarnautojui nustatomas tai pareigybei, į kurią yra perkeliama, nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 11.

   Ar gali valstybės tarnautojas, kurio pareiginės algos koeficientas yra 5,37, būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, kur pareiginės algos koeficientas 6,4?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 ir 3 dalimis, valstybės tarnautojo perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu galimas tik į laisvas lygiavertes arba į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio  3 dalį, lygiavertėmis pareigomis laikomos tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punktą, valstybės tarnautojui, perkeliamam į lygiavertes pareigas, nustatoma jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 12.

   Ar po konkurso paskelbimo į laisvas valstybės tarnautojo pareigas galima kreiptis dėl perkėlimo į jas tarnybinio kaitumo būdu? Ar dėl perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu galima kreiptis tik prieš konkurso į tas pareigas paskelbimą?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnis.

   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, kai yra laisvos valstybės tarnautojo pareigos. Taigi, kol pareigos yra laisvos, tol yra galimybė valstybės tarnautojui kreiptis su prašymu dėl perkėlimo ir būti perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautoj pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu  konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.  Tačiau įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė apsispręsti, kokiu būdu užpildyti laisvą pareigybę – organizuojant konkursą ar perkeliant asmenį į šias pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 13.

   Valstybės tarnautoja „A“ išėjo atostogų vaikui prižiūrėti. Vietoj jos priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. Greitai valstybės tarnautojai baigsis atostogos vaikui prižiūrėti, bet pakaitinį valstybės tarnautoją įstaiga nori išsaugoti. Ar galima perkelti pakaitinį valstybės tarnautoją į kitas lygiavertes pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas („B“ valstybės tarnautojo atostogų vaikui prižiūrėti metu)?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Taigi, jeigu pakaitinis valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas vietoj negalinčio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo, jis gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 14.

   Norėčiau sužinoti, ar į pareigas priimantis asmuo (įstaigos vadovas) gali netenkinti prašymo perkelti tarnautoją tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą, į kurią jis nori būti perkeltas?

   Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas). Aprašo 9 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą tenkinti prašymą ar jo netenkinti priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai valstybės tarnautojas prašo būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, ši įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos valstybės tarnautoją supažindina su sprendimu ir šio sprendimo kopiją išsiunčia įstaigai, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas. Pagal Aprašo 10 punktą, valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto sprendimo kopijos gavimo įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, dienos. Iš šių nuostatų matyti, kad įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, į pareigas priimantis asmuo negali atsisakyti perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 15.

   Kaip sužinoti apie galimybę valstybės tarnautojui persikelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas (pvz. iš vieno miesto į kitą), kur rasti informaciją? Ar reikia tik stebėti skelbiamus konkursus?

   Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (toliau – Aprašas), 3 punkte nurodyta, kad valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga informaciją apie įstaigos poreikį (įstaigos administracijos padalinio pavadinimas, pareigybės pavadinimas, pareigybių skaičius, darbo vieta) perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas skelbia Valstybės tarnybos informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) arba kituose informaciniuose šaltiniuose. VATIS taip pat gali būti skelbiama ir valstybės tarnautojo, siekiančio būti perkeltu į kitas pareigas informacija apie save (VATIS savitarnos posistemėje).

   Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos nėra įpareigotos skelbti apie laisvas vietas įstaigoje šioje sistemoje, rekomenduojama informacijos ieškoti ir kitais įstatymams neprieštaraujančiais būdais (pvz. tiesioginiai kreipiantis į įstaigas ir klausiant).

   Paminėtina, kad pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 7 punktą, konkursą inicijavusios įstaigos motyvuotu prašymu konkursas gali būti atšauktas ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki konkurso pradžios. 

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 16.

   Esu pakaitinė karjeros valstybės tarnautoja (dirbu daugiau kaip 2 metus vietoj vaiko priežiūros atostogose esančio valstybės tarnautojo). Ar grįžus į pareigas valstybės tarnautojui, vietoj kurio einu pareigas, aš galiu būti perkelta į kitas nuolatines pareigas toje įstaigoje be konkurso? Ar pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas turi tokias pat teises kaip nepakaitinis?

   Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Toks perkėlimas (į kitas pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas) galimas, jei jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Tačiau pakaitinis valstybės tarnautojas be konkurso negali būti perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo (nuolatines) pareigas nei toje pačioje, nei kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 17.

   Skyriuje karjeros valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas) išeina mokymosi atostogų. Ar galima į jo pareigas mokymosi atostogų laikotarpiui laikinai perkelti kitą skyriuje dirbantį asmenį – darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį?

   Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta, kad valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje. To paties straipsnio 11 dalyje įtvirtinta valstybės tarybos sąvoka – valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir (arba) padedama valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir techninio pobūdžio funkcijas. Iš šių sąvokų išplaukia, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali vykdyti viešojo administravimo funkcijų, todėl negali būti perkeltas laikinai esant tarnybinei būtinybei į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 18.

   Esu laikinai, esant tarnybinei būtinybei, perkelta į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Tarnybinės būtinybės laikas dar nėra pasibaigęs, tačiau būti šiose laikinose pareigose dėl objektyvių priežasčių nebenoriu. Ar yra galimybė man būti sugrąžintai į iki perkėlimo eitas pareigas?

   Valstybės tarybos įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją į kitas, laikinas pareigas galima perkelti esant tarnybinei būtinybei tik su jo rašytiniu sutikimu, išskyrus karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejus. Atsižvelgdami į šią nuostatą, manytume, kad karjeros valstybės tarnautojui atsisakius/ atšaukus savo sutikimą eiti laikinas pareigas, jis turėtų būti grąžinamas į iki perkėlimo eitas pareigas.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 19.

   Įstaigoje, kuri yra III įstaigų grupėje, valstybės tarnautojas eina patarėjo pareigas ir jam nustatytas pareiginės algos koeficientas yra 7,9. Tarnybinio kaitumo būdu jis nori būti perkeltas į kitas lygiavertes – patarėjo – pareigas įstaigoje, kuri priklauso II įstaigų grupei ir kurioje žemiausias patarėjo pareiginės algos koeficientas yra 8,3. Kaip teisingai turi būti nustatomas pareiginės algos koeficientas šiuo atveju?

   Tarnybinis kaitumas nesaistomas nei su įstaigų grupėmis, nei su įstaigos priklausymu valstybės ar savivaldybės įstaigai – karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Kaip turėtų būti nustatytas perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas, nustato Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 29 straipsnio 1–4 dalys. Bendra pareiginės algos koeficiento nustatymo taisyklė nurodyta VTĮ 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. 

   Perkeliant patarėją į kitas patarėjo pareigas reikia vadovautis VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kuriame nustatyta, kad perkeliamam į lygiavertes pareigas nustatoma jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga, o perkeliamam iš valstybės tarnautojo, neturinčio pavaldžių asmenų, pareigų į lygiavertes valstybės tarnautojo, turinčio pavaldžių asmenų, pareigas – jo iki perkėlimo turėta pareiginė alga, taikant ne mažiau kaip 1 didesnį pareiginės algos koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau visais šiame punkte nustatytais atvejais pareiginės algos koeficientas negali būti didesnis, negu tai pareigybei (nagrinėjamu atveju II įstaigų grupėje) nustatytas didžiausias pareiginės algos koeficientas, arba mažesnis, negu tai pareigybei (nagrinėjamu atveju II įstaigų grupėje) nustatytas mažiausias pareiginės algos koeficientas.

   Atnaujinta: 2022 02 23

  • 20.

   Ar būtina atleisti pakaitinį valstybės tarnautoją ir iš naujo jį priimti, kai jis laimėjo konkursą į karjeros valstybės  tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, pakaitinis valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, perkeliamas į šias pareigas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo prašymo perkelti jį į laimėtas pareigas pateikimo dienos.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 21.

   Ar įstaigos vadovas gali būti perkeliamas į departamento direktoriaus pareigas tarnybinio  kaitumo būdu?

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) tokios galimybės numatytos nėra. VTĮ 26 straipsnis reglamentuoja tik karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, priimtų vietoj karjeros valstybės tarnautojų, perkėlimą į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

   Atnaujinta: 2019 05 03

  • 22.

   Ar gali tarnybinio kaitumo būdu valstybės tarnautojas, einantis patarėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje I įstaigų grupei, būti perkeltas į skyriaus vedėjo pareigas įstaigoje, priskirtoje II arba III įstaigų grupei?

   Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 26 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas laisvas lygiavertes (t. y. priklausančias tai pačiai pareigybių grupei) arba žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje. Tarnybinis kaitumas nesiejamas su įstaigų grupėmis.

   Atsižvelgiant į tai, patarėjas, kurio pareigybė priskirta 7.1 pareigybių grupei, gali būti perkeltas į lygiavertes skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo, kurio pareigybė priskirta 7 pareigybių grupei pagal VTĮ 1 priedą (tai lygiavertės pareigos, nes yra toje pačioje pareigybių grupėje), pareigas tarnybinio kaitumo būdu, nepriklausomai nuo to, kurioje įstaigų grupėje yra įstaiga.

   Patarėjo perkelti tarnybiniu kaitumu į skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pareigas negalima, nes tai būtų aukštesnės pareigos.

   Atnaujinta: 2022 02 07

  • 23.

   Ar galima karjeros valstybės tarnautoją perkelti laikinai, esant tarnybinei būtinybei, į įstaigos vadovo pareigas, jeigu jis neatitinka tos pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 6 dalimi, karjeros valstybės tarnautojas į pareigas priimančio asmens sprendimu gali būti laikinai perkeltas į įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemoje, kai yra tarnybinė būtinybė. To paties straipsnio 61 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojas su jo rašytiniu sutikimu gali būti laikinai perkeltas į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo, priimamo į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu, pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui, kuriam politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas, ir jeigu jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

   Vertindami įstatymą sistemiškai, manytume, kad karjeros valstybės tarnautojas, laikinai perkeliamas į įstaigos vadovo pareigas esant tarnybinei būtinybei, turėtų atitikti specialiuosius reikalavimus, nustatytus tos pareigybės – įstaigos vadovo – aprašyme.

   Atnaujinta: 2022 02 07