BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Pareigybės aprašymas 11
  • Pareigybės veiklos sritis 11
   • 1.

    Kaip nuspręsti, kuri veiklos sritis turėtų būti pagrindinė, o kuri ar kurios papildomos?

    Sprendimas dėl pagrindinės veiklos srities nustatymo turėtų būti priimamas atsižvelgiant į darbų apimtis ir tai, su kuria veiklos sritimi susijusiems darbams valstybės tarnautojas skiria ar planuojama, kad skirs daugiausiai laiko. Jei valstybės tarnautojo darbo laikas pasiskirsto daugmaž tolygiai tarp kelių veiklos sričių, pagrindinę veiklos sritį nustato pareigybės aprašymo rengėjas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Ką reiškia kiekviena nurodyta veiklos sritis? Kokią veiklą kiekviena nurodyta veiklos sritis apima (koks jos turinys)?

    Metodika veiklos sričių tikslios apibrėžties ir turinio nenustato. Tačiau Metodikos 2 punkte nurodyta, kad Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos VTĮ ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnyje yra apibrėžtos tame įstatyme naudojamos sąvokos, tarp kurių galima rasti ir metodikoje reglamentuotų veiklos sričių apibrėžimus. Sąvokų turinys detalizuojamas atskiruose Viešojo administravimo įstatymo straipsniuose.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Ką daryti, jei pareigybės funkcijos nėra susijusios su nei viena Metodikoje nurodyta veiklos sritimi? Ar yra galimybė įrašyti kitokią?

    Bendrųjų ir specialių veiklos sričių sąrašai yra baigtiniai.

    Metodikos 13.2. papunktyje nurodyta, kad sritys, kurios apima teismų, prokuratūros ir kitas specifines veiklas, vykdomas einant valstybės tarnautojo pareigas, priskiriamos kitoms šiame papunktyje nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims, kurios nustatomos tik Metodikos 3 priede išvardytoms pareigybėms, išskyrus šiame priede išvardintas pareigybes, kurioms veiklos sritis nenustatoma. Veiklos sričių klasifikatoriuje, pasirinkus specialiąsias veiklos sritis, yra galimybė pasirinkti „Kita (-os) veiklos sritys“. Tačiau tas gali būti taikoma tik pareigybėms, nurodytoms Metodikos 3 priedo antroje grafoje ir šis sąrašas taip pat yra baigtinis.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Pagal Metodikos 13.2 papunktį ,,Sritys, kurios apima teismų, prokuratūros ir kitas specifines veiklas, vykdomas einant valstybės tarnautojo pareigas, priskiriamos kitoms šiame papunktyje nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims.“ Jeigu valstybės tarnautojams nėra pritaikomo nei vieno iš VTD patvirtintų ruošinių (išskyrus padalinių vadovus), ar norint patvirtinti teisingus pareigybių aprašymus, šiems valstybės tarnautojams veiklos sritis (arba viena iš veiklos sričių) turėtų būti  priskirta ,,kitoms nenurodytoms specialiosioms veiklos sritims“ ir tuomet apsirašomos funkcijas ne pagal patvirtintus pareigybės aprašymo ruošinius (išskyrus privalomas vadovų f-cijas).

    Kaip nurodyta Metodikos 13 punkte, nustatant pareigybei priskiriamą veiklos sritį, atsižvelgiama į teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos ir/ar įstaigos padalinio veiklą, nuostatas. Metodikoje nustatytos veiklos sritys apima kone visas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykdomas veiklas, t. y. apima visas pagrindines viešajam administravimui priskirtinas sritis, kurios nustatytos Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnyje. Baigtinis sąrašas pareigybių, kurioms pareigybės aprašymą rengiančio asmens sprendimu gali būti nustatytos kitos specialios veiklos sritys, nurodytos Metodikos 3 priede.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Kaip parengti pareigybės aprašymą, jei asmuo vykdo skirtingų veiklos sričių funkcijas?

    Vadovaujantis Metodikos 15 punktu, pareigybės aprašyme gali būti nustatyta tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys Tai reiškia, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme negali būti nustatoma/-mos tik bendroji/-osios veiklos sritis/-ys. Pareigybės aprašyme, nustatant tik specialiąsias veiklos sritis arba specialiąsias ir bendrąsias veiklos sritis, nustatoma viena pagrindinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos veiklos sritys. Nustatant, kuri veiklos sritis yra pagrindinė, o kuri papildoma, vertinama pareigybės specifika bei teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio veiklą. Nustačius veiklos sritis, atitinkamai iš kiekvienos veiklos srities pareigybės aprašymo ruošinio reiks pasirinkti funkcijas (bent 3 funkcijos iš ruošinio yra privalomos).

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Valstybės tarnautojas atsakingas už keletą sričių įstaigoje. Iki šiol jo pareigybės aprašyme buvo nustatyta, kad jis atsako už viešuosius pirkimus, už korupcijos prevenciją, užtikrina asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, koordinuoja komunikavimo procesą. Koks turi būti paruoštas pareigybės aprašymas?

    Vadovaujantis Metodikos 15 punktu, pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys. Tai reiškia, kad valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme negali būti nustatoma/-mos tik bendroji/-osios veiklos sritis/-ys. Pareigybės aprašyme, nustatant tik specialiąsias veiklos sritis arba specialiąsias ir bendrąsias veiklos sritis, nustatoma viena pagrindinė ir ne daugiau kaip dvi papildomos veiklos sritys. Nustatant, kuri veiklos sritis yra pagrindinė, o kuri papildoma, vertinama pareigybės specifika bei teisės aktai, reglamentuojantys įstaigos ir (ar) įstaigos padalinio veiklą.

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veiklos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Jeigu skyriaus vedėjo veikla susijusi su funkcijomis bendrosiose veiklos srityse – teisė, viešieji pirkimai, tarptautiniai ryšiai, personalo administravimas ir dar vienoje specialiojoje srityje, kaip visas šias 5 išvardytas sritis sutalpinti į 3 veiklos sritis?

    Pagal Metodikos 16 punktą, įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo pareigybės aprašymuose nustatomos visos įstaigos padaliniui priskirtos veikos sritys, neišskiriant, kuri yra pagrindinė, kurios papildomos. Taigi, ir skyriaus vedėjui veiklos sričių skaičius nėra ribojamas ir nustatomos visos skyriui priskirtos veiklos sritys.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui reikia nustatyti veiklos sritį ir specializaciją?

    Vadovaujantis Metodikos 16 punktu, įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos veiklos sritys, neišskiriant kuri yra pagrindinė, o kurios papildomos. Ši nuostata taikoma ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybėms.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Ar reikia nurodyti, kad yra papildoma veiklos sritis, jei funkcijų, susijusių su ta veiklos sritimi yra gal 1-2 ir valstybės tarnautojas tos srities funkcijas vykdo tik kartais?

    Papildomų veiklos sričių nereikia nustatinėti tais atvejais, kai galimos papildomos funkcijos tam valstybės tarnautojui bus nenuolatinio pobūdžio ir jų atlikimui proporcingai skiriama labai mažai laiko.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Rengiamas valstybės tarnautojo – vidaus auditoriaus pareigybės aprašymo projektas. Ar būtina jo pareigybės aprašyme šalia bendrosios veiklos srities „vidaus auditas“ nurodyti ir specialiąją veiklos sritį?

    Metodikos 13 punkte nustatyta, kad pareigybės aprašyme gali būti nustatytos tik specialiosios veiklos sritys arba specialiosios ir bendrosios veiklos sritys.

    Teisės akte nėra nustatyta išimčių, todėl ir vidaus auditoriaus pareigybės aprašyme, jei tai valstybės tarnautojo pareigybė, be bendrosios veiklos srities turi būti nustatoma ir specialioji veiklos sritis.

    Priešingu atveju tai turėtų būti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, ką, beje leidžia ir Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    Ar bendroji veiklos sritis gali būti nustatoma kaip pagrindinė, o specialiosios veiklos sritis ar sritys – kaip papildoma/-os veiklos sritis/-ys?

    Veiklos sričių nustatymą ir pasirinkimą reglamentuoja Metodikos 13-16 punktai, kurie nedraudžia bendrąją veiklos sritį nurodyti kaip pagrindinę.  

    Atnaujinta: 2021 11 09