BDAR
gdpr

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Pareigybės aprašymas 11
  • Pareigybės funkcijos 11
   • 1.

    Ar funkcija susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir/ar įstaigos veikla, vykdymu, įsiskaičiuoja į galimas 6 papildomas funkcijas?

    Funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų vykdymu yra nustatoma visada ir visoms pareigybėms ir ji neįsiskaičiuoja į 6 papildomas funkcijas, kurios nenustatytos ruošinyje ir kurias gali nusistatyti pati įstaiga.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 2.

    Jei ruošiniai privalomi, ir teks funkcijų vykdyti daugiau – ar tarnautojams turės būti mokamos priemokos?

    Visos ruošinyje nurodytos funkcijos nėra privalomai pasirenkamos (išskyrus įstaigos vadovą). Rengiamame kito, t. y. ne įstaigos vadovo, valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatomos ne mažiau kaip trys pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos. Vadovaujantis Metodikos 20 punktu, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo pareigybės lygmenį ir pareigybei nustatytas veiklos sritis, iš atitinkamo pareigybės aprašymo ruošinio parenkamos funkcijos, kurios turi būti susijusios tik su pareigybei nustatytomis veiklos sritimis ir pareigybės specializacija. Be to, vadovaujantis Metodikos 24 punktu, pareigybės aprašyme galima nustatyti ne daugiau kaip šešias papildomas funkcijas, kurios nenustatytos pareigybės aprašymo ruošinyje, bet susijusios su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla. Taip pat, kiekviename pareigybės aprašyme visada nustatoma funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla, vykdymu.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 3.

    Jei pareigybės funkcijos yra nustatytos kituose įstatymuose ar nutarimuose, kaip reikia daryti pareigybės aprašyme - ar pažymėti, kad funkcijos yra kituose teisės aktuose, ar tas visas funkcijas išrašyti/perkelti į pareigybės aprašymą?

    Metodikos 25 punkte nurodyta: jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 4.

    Ar galima nesirinkti ruošiniuose nustatytų funkcijų?

    Vadovaujantis Metodikos 20 punktu, atsižvelgiant į valstybės tarnautojo pareigybės lygmenį ir pareigybei nustatytas veiklos sritis, iš atitinkamo pareigybės aprašymo ruošinio parenkamos funkcijos, kurios turi būti susijusios tik su pareigybei nustatytomis veiklos sritimis ir pareigybės specializacija. Pagal Metodikos 21 punktą, rengiant valstybės tarnautojo, einančio įstaigos vadovo pareigas, pareigybės aprašymą, nustatomos visos pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos, rengiamame kito valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatomos ne mažiau kaip trys pareigybės aprašymo ruošinyje nustatytos funkcijos, į jas neįskaitant Metodikos 23 punkte nurodytos funkcijos. Taigi, trys funkcijos iš ruošinio yra privalomos. Jei pareigybės aprašyme yra nustatomos pvz. 2 veiklos sritys, iš pareigybės aprašymo ruošinio turi būti pasirenkama bent po 3 funkcijas (t. y. tokiu atveju yra privalomos iš viso 6 funkcijos – po 3 iš kiekvieno ruošinio).

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 5.

    Rengiant pareigybės aprašymą, kurio nėra tarp ruošinių, kiek funkcijų turi ar gali būti patvirtinta?

    Metodikos 3 punktas reglamentuoja, kad valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai įstaigose rengiami VATIS pagal pareigybių aprašymų ruošinius, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes, kurioms pareigybių aprašymų ruošiniai nėra rengiami.

    Metodikos 22 punkte nustatyta, kad rengiant politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą, funkcijos nustatomos atsižvelgiant į nustatytą pareigybės veiklos sritį (-is), jeigu ji (jos) nustatytos, pareigybės specializaciją ir (ar) planuojamą šio valstybės tarnautojo veiklą. Funkcijų skaičius nėra nustatomas.

    Metodikos 25 punkte nurodyta: jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas. Vadinasi, sistemoje rengiant pareigybės aprašymą, funkcijos į jį galėtų būti perkeliamos iš to teisės akto, kuriame jos nustatytos. Atsižvelgiant į tai, funkcijų kiekis neribotas.

    Tačiau, siekiant užtikrinti, kad pareigybės aprašymas netaptų pernelyg sudėtingas, rekomenduojama pareigybei priskirti ne daugiau kaip su trimis veiklos sritimis susijusias funkcijas, o bendrą funkcijų skaičių išlaikyti mažesnį nei 20. Jei pareigybei priskiriamos su viena veiklos sritimi susijusios funkcijos, rekomenduotina, kad bendras funkcijų skaičius būtų ne didesnis nei 12.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 6.

    Pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 23 punkte nurodyta: Pareigybės aprašyme visada nustatoma funkcija, susijusi su nenuolatinio pobūdžio pavedimų, susijusių su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla, vykdymu. Kur šį įrašą daryti ? Ruošinyje tokio įrašo nėra.

    Papildoma funkcija įrašoma automatiškai VATIS, rengiant pareigybės aprašymą.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 7.

    Rengiant naujus pareigybių aprašymus prie standartizuotų funkcijų patarėjams ar specialistams nėra pavadavimo funkcijos. Ar tai reikštų, kad dabar pavadavimas bus kaip papildoma funkcija už kurią reikės mokėti priedą?

    Pareigybėms, kurios pagal savo paskirtį ir pobūdį yra pavaduojančios (pvz. direktoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybėje ir pan.) tokia funkcija yra. Kitiems valstybės tarnautojams pavadavimas gali būti pavedamas laikinai, šią funkciją suformulavus raštu, skiriant priemoką, kaip tai numato VTĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 8.

    Ar struktūrinio padalinio vadovas (skyriaus vedėjas) „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus“ ar „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus“?

    Manytume, kad struktūrinio padalinio vadovui tinkamesnis yra pirmasis variantas – „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus“. Vykdydamas pavedimus, susijusius su struktūrinio padalinio veikla, jis tuo pačiu vykdo ir pavedimus, kurie susiję su pačia įstaiga.

    Antrasis variantas – „Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus“, manytina, turėtų būti taikytinas pareigybėms, nepriklausančioms jokiam struktūriniam padaliniui.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 9.

    Jei valstybės tarnautojo pareigybei funkcijos yra nurodomos kituose teisės aktuose, ar privaloma visas funkcijas perkelti į pareigybės aprašymą?

    Metodikos 25 punkte nurodyta, kad jeigu valstybės tarnautojo pareigybei įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ar įstatymų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose priskiriamos kitos funkcijos nei pareigybės aprašymo ruošinyje, pareigybės aprašyme trumpai nurodoma, pagal kokį teisės aktą ir kokias funkcijas vykdys valstybės tarnautojas.

    Tokiu atveju, nurodžius teisės aktą, kuriame funkcijos yra nurodytos, galima į pareigybės aprašymą ne perkelti visas tame teisės akte išvardintas funkcijas, o įrašyti apibendrintai, kad vykto X teisės akte išvardintas Y pareigybei priskirtas funkcijas.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 10.

    Metodikos 16 punkte numatyta, kad įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatomos visos jo kuruojamos, veiklos sritys. Ar kiekvienai veiklos sričiai galima įrašyti 6 papildomas funkcijas? Jei pvz. veiklos sričių yra 6, tai kiek papildomų funkcijų galime įrašyti į pareigybės aprašymą? Ar papildomos įstaigos įrašomos funkcijos įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybei maksimaliai gali būti tik 6?

    Metodikos 24 punkte nustatyta, jog pareigybės aprašyme galima nustatyti ne daugiau kaip šešias papildomas funkcijas, kurios nenustatytos pareigybės aprašymo ruošinyje, bet susijusios su įstaigos padalinio ir (ar) įstaigos veikla. Į šiame punkte nurodytas šešias papildomas funkcijas neįskaitoma Metodikos 23 punkte nurodyta funkcija. Atskiroms pareigybėms nėra numatyta jokių išimčių. Taigi, rengiant įstaigos vadovo pavaduotojo pareigybės aprašymą, papildomų funkcijų gali būti ne daugiau kaip 6, nepriklausomai nuo to, kiek veiklos sričių nustatoma.

    Atnaujinta: 2021 11 09

   • 11.

    Ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės aprašyme gali būti funkcija „rengia teisės aktus“ (čia  būtų tarybos sprendimai, mero potvarkiai, direktoriaus įsakymai).

    Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad visi viešojo administravimo subjektai:

    1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

    2) konsultuoja asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;

    3) vykdo administracinę procedūrą;

    4) atlieka viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (kai viešojo administravimo subjektas yra viešasis juridinis asmuo).

    To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas pavedama atlikti darbuotojams arba valstybės tarnautojams taip, kad šios funkcijos nesudarytų daugiau negu pusės valstybės tarnautojui jo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytose viešojo administravimo srityse ir ne daugiau kaip pusės valstybės tarnautojo darbo laiko atliekant jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytose viešojo administravimo srityse.

    Teisės aktų rengimas galėtų būti priskirtas administracinio reglamentavimo – specialiajai veiklos sričiai. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, administracinis reglamentavimas – viešojo administravimo subjektų veikla rengiant įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir priimant norminius administracinius aktus.

    Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, teisės aktų rengimas neatitinka nei  vienos  7 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos, kuri galėtų būti priskiriama ir darbuotojams, todėl manytina, kad tai yra viešojo administravimo veikla, kuri turėtų būti priskiriama valstybės tarnautojams, bet ne darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį.

    Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, galėtų rengti tik individualius teisės aktus.

    Atnaujinta: 2021 11 09