BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Atostogos 25
  • 1.

   Ar valstybės tarnautojas gali būti atšauktas iš suplanuotų ir patvirtintų kasmetinių atostogų be jo sutikimo esant rimtam pagrindui? Pvz., pagal įstaigos vadovo patvirtintą atostogų eilę yra patvirtintas atitinkamas atostogų laikotarpis. Iki suplanuotų ir patvirtintų kasmetinių atostogų pradžios tarnautojas buvo įpareigotas atlikti tam tikras užduotis. Tačiau iki atostogų pradžios užduotys nebuvo atliktos (prieš suplanuotas atostogas tarnautojas turėjo nedarbingumą). Ar šių užduočių atlikimui įstaigos vadovas gali savo sprendimu atšaukti patvirtintą valstybės tarnautojo suplanuotų kasmetinių atostogų laiką?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Taigi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai gali būti taikomi valstybės tarnautojams kaip papildomas valstybės tarnybos srityje susiklostančių santykių reguliatorius, kai atskirais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimą už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, darbuotojas turi teisę į kasmetines atostogas, o darbdavys – pareigą suteikti jas tais pačiais darbo metais, už kuriuos atostogos yra suteikiamos. Kiekvienoje konkrečioje situacijoje ši darbuotojo teisė ir atitinkama darbdavio pareiga įgyvendinamos šalių susitarimu. Reikalavimas susitarti dėl darbuotojo teisės į kasmetines atostogas įgyvendinimo tvarkos įstatyme įtvirtintas siekiant maksimaliai suderinti neretai besikertančius darbo sutarties šalių interesus (darbuotojo – pasirinkti atostogas norimos trukmės (pvz., dalimis) ir jam patogiu laiku, darbdavio – tinkamai organizuoti darbo procesą, kad dėl darbuotojų atostogų nenukentėtų įmonės ar įstaigos veiklos efektyvumas) (LAT 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis c. b. A. A. v. bendra Lietuvos ir Danijos įmonė UAB „Lautramotors“ Nr. 3K-3-437/2008).

   Pažymime, kad nei VTĮ, nei DK nėra įtvirtintas darbuotojų atšaukimo iš kasmetinių atostogų institutas. Nuo 2017-07-01 įsigaliojęs DK nereglamentuoja atšaukimo iš kasmetinių atostogų tvarkos, tačiau tai nereiškia, kad toks atšaukimas negalimas arba draudžiamas. Atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, vadovaujantis protingumo kriterijais,  manytume, kad atšaukimas iš kasmetinių atostogų galimas šalių susitarimu. Taip pat, vadovaujantis DK 24 straipsnio 1 dalies nuostata, kuri įtvirtina, jog įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas darbdaviai ir darbuotojai privalo veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, atšaukimo iš atostogų procedūros ir atvejai gali būti reglamentuoti įstaigos lokaliniuose norminiuose teisės aktuose.

   Pažymėtina, kad siekiant išvengti ginčų, tarnautojų prašymai/sutikimai, susiję su jų  teisių ir pareigų įgyvendinimu, turėtų būti fiksuojami raštu.

   Už valstybės tarnautojams nustatytų funkcijų bei užduočių vykdymą ir kontrolę atsakingi jų tiesioginiai vadovai, kurie užtikrina, kad jų vadovaujamų skyrių valstybės tarnautojams duoti pavedimai jų nedarbingumo ar atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams.

   Atnaujinta: 2021 06 18

  • 2.

   Ar valstybės tarnautoją perkeliant tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas kitoje įstaigoje reikia išmokėti kompensaciją už sukauptas kasmetines atostogas?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad perkeliamam tarnybinio kaitumo būdu (VTĮ 26 straipsnio 1 dalis) į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo perkėlimo iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos.

   Atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, kaitumo būdu perkeliamam valstybės tarnautojui išmokama ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2020 12 31

  • 3.

   Jei valstybės tarnautojas kasmetinių atostogų metu suserga, ir turi nedarbingumo pažymėjimą, kaip pratęsiamos atostogos? Ar reikia rašyti atskirą prašymą, ar atostogos automatiškai pratęsiamos tiek dienų, kiek sirgta?

   Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Taigi darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai gali būti taikomi valstybės tarnautojams, kaip papildomas valstybės tarnybos srityje susiklostančių santykių reguliatorius, kai atskirais atvejais nepakanka Valstybės tarnybos įstatymo normų.

   Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 129 straipsnyje yra numatyta kasmetinių atostogų perkėlimo ir pratęsimo tvarka. Kasmetinės atostogos yra suteikiamos darbuotojui pailsėti ir darbingumui atgauti, tačiau ne visais atvejais įmanoma pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį. Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalis nustato atvejus, kai darbuotojui, negalėjusiam pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, kasmetinės atostogos yra perkeliamos arba pratęsiamos. Šie atvejai yra laikino nedarbingumo laikotarpiai, nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpiai, nemokamų atostogų laikotarpiai tais atvejais, kai nemokamos atostogos buvo suteiktos darbuotojo reikalavimu (Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nurodyti atvejai).

   Darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais kai 129 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis ir šios aplinkybės, tame tarpe ir laikinas nedarbingumas, atsirado jau naudojantis kasmetinėmis atostogomis, darbuotojo nepanaudotos kasmetinės atostogos jam suteikiamos kitu šalių susitartu laiku, tačiau tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

   Atsižvelgiant į tai, kad Darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas šalių susitarimo institutas, manytina, kad dėl nedarbingumo nepanaudotų atostogų suteikimo, turėtų būti rašomas prašymas dėl atostogų pratęsimo, perkėlimo ar pridėjimo prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

   Atnaujinta: 2020 06 29

  • 4.

   Esu valstybės tarnautoja ir noriu išgirsti aiškią nuomonę dėl nepanaudotų kasmetinių atostogų. Jei turiu 12 k. d. atostogų už 2017.09.02-2018.09.01 laikotarpį, tai iki kada turėčiau jas panaudoti, kad neprarasčiau, ar iki 2020-07-01, ar iki vėliau?

   VTĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimą už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   2019-01-01,VTĮ 42 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimą valstybės tarnautojams reglamentuoja DK 127 ir 128 straipsniai.

   Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad darbuotojai, iki Darbo kodekso (toliau – DK) įsigaliojimo (t. y. iki 2017-07-01) turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas bei į tai, kad Jūsų nurodytas laikotarpis, už kurį Jūs turite nepanaudotų kasmetinių atostogų, jau yra po DK įsigaliojimo, manytume, kad Jūs savo nepanaudotas 12 k. d. turėtumėte išnaudoti  vadovaudamiesi DK 127 str. 5 d nuostatomis, t. y. iki 2022-01-01.

   Kartu pateikiame Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonę šiuo klausimu:

   „Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 6 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad darbuotojai, iki Lietuvos Respublikos darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl trejų metų termino susitarė socialiniai partneriai derėdamiesi dėl DK nuostatų, o taip pat į tai, kad buvo treji metai (nuo 2017 m. liepos 1 d.), tam, kad būtų išnaudotos už ankstesnį laikotarpį nepanaudotas atostogas. Taip pat paminėtina, kad DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Kasmetinių atostogų tikslas – atkurti darbuotojo darbingumą, todėl įstatymas nustato abiejų šalių pareigą (darbuotojo – pasinaudoti, o darbdavio – suteikti) kasmetines atostogas bent vieną kartą per darbo metus. Todėl paprastai tokių atvejų, kai darbuotojas turi sukauptų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, neturėtų būti.

   Paminėtina, kad po 2020 m. liepos 1 d. bus prarandamos ne tik atostogų dienos, bet ir kompensacija už atostogų dienas, viršijančias trejų metų laikotarpį. Taigi darbuotojas turi teisę išnaudoti visas sukauptas kasmetines atostogas ar gauti už jas kompensaciją iki 2020 m. liepos 1 d. Po to darbuotojas galės pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis ar gauti už jas kompensaciją vadovaujantis DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

   Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytomis nuostatomis ir atsakydami į Jūsų klausimus, VDI Darbo teisės skyriaus specialistai teikia konsultaciją, jog pagal DK 128 straipsnio 2 dalį, už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus, taigi darbuotojo teisė pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) už pirmuosius darbo metus užtikrinama tais kalendoriniais metais, kada jis pradėjo dirbti ir išdirbo pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičių, ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmuosius darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2023 sausio 1 d. Tačiau, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti, pvz., 2019-10-01, jis bus išdirbęs pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus 2020 m. balandžio mėnesį, todėl teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už pirmus darbo metus būtų prarandama po šių kalendorinių metų ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2024 sausio 1 d.

   Už antrus ir vėlesnius darbo metus teisės pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis (ar gauti kompensaciją už jas) užtikrinama tais kalendoriniais metais, kai prasidėjo darbuotojo darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos ir, jiems pasibaigus, dar trejus kalendorinius metus. Pvz., darbuotojas pradėjo dirbti 2019-02-01, teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis už 2020-2021 darbo metus būtų prarandama po 2020 kalendorinių metų pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. 2024 sausio 1 d.

   Atkreipiame Jūsų dėmesį, jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, šio ribojimo terminas turi būti pratęsiamas. Pažymime, jog DK bei kiti norminiai darbo teisės aktai nenumato, kokie turi būti pateikiami dokumentai, kad pagrįstų faktą, jog darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis. VDI specialistų nuomone, kiekviena situacija yra individuali ir kiekvienu konkrečiu atveju dėl dokumentų pagrįstumo bei tinkamumo galėtų spręsti darbdavys. Pvz., kai darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl darbdavio veiksmų, galėtų būti pateikiami darbdavio įsakymai dėl atsisakymo suteikti kasmetinės atostogas ar pan. Paminėtina, kad darbdaviui nėra nustatytos pareigos raštu įforminti sprendimą, jog konkrečiam darbuotojui netaikomi DK 127 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti apribojimai, tačiau toks sprendimas galėtų būti įforminamas raštu.

   Informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl DK galite rasti internetiniame puslapyje www.vdi.lt skiltyje „DUK“.“

   Atnaujinta: 2020 02 24

  • 5.

   Valstybės tarnautojas pateikė prašymą, suteikti  20 kalendorinių dienų kasmetinių atostogų už praėjusį laikotarpį ir prašyme nurodė atostogas suteikti darbo dienomis, jis neskaičiavo šeštadienių ir sekmadienių.   Ar galima taip suteikti valstybės tarnautojui atostogas? Privalomas 14 kalendorinių dienų trukmės atostogas išnaudojęs.

   Jei yra prašoma atostogas suteikti kalendorinėmis dienomis, tai, vadovaujantis VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. ir turėtų būti skaičiuojamos kalendorinės dienos, o ne darbo dienos, neskaičiuojant savaitgalių. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigoje kasmetinių atostogų suteikimo tvarka turi būti vienoda visiems valstybės tarnautojams. Valstybės tarnautojas, naudodamasis savo teise, turėtų vadovautis protingumo ir sąžiningumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teise, o įstaigos vadovo sprendimas suteikti atostogas valstybės tarnautojams turėtų būti pagrįstas ir sąžiningas, taip pat nediskriminacinis.

   Atnaujinta: 2019 08 08

  • 6.

   Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojams kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis, prašau pasakyti (jeigu yra) kokį metodą (formulę) naudoti perskaičiuojant valstybės tarnautojų kasmetines atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas ?

   Ir kaip turėtų būti suteikiamos atostogos už 2018 -2019 m. laikotarpį

   Pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 str. valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

          Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, vadovaujantis Darbo kodekso 127 str. 3 d. prasideda nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos (pvz., jei valstybės tarnautojas priimtas į pareigas 2018 m. rugsėjo 15 d., darbo metai, už kuriuos skaičiuojamos kasmetinės atostogos, yra 2018 m. rugsėjo 15 d. – 2019 m. rugsėjo 14 d.), t. y. valstybės tarnautojų darbo metai nesutampa su kalendoriniais metais.

       VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad  nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis. Be to, naujos redakcijos VTĮ nenustato jokių taisyklių ir reikalavimo, kad kalendorines atostogų dienas reikėtų perskaičiuoti į darbo dienas. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, už ankstesnius laikotarpius sukauptų ir nepanaudotų valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų kalendorinės dienos neturėtų būti perskaičiuojamos į darbo dienas, jos ir bus suteikiamos kalendorinėmis dienomis.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manytume, kad skaičiuojant kasmetines atostogas pvz. už 2018-09-15/2019-09-14 darbo laikotarpį, – už laikotarpį nuo 2018-09-15 iki 2018-12-31 jos turėtų būti paskaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o nuo 2019-01-01 iki 2019-09-14 darbo dienomis.

   Jeigu valstybės tarnautojas iki 2018-12-31 jau pasinaudojo visomis jam priklausiančiomis atostogomis už 2018-2019 m. laikotarpį kalendorinėmis dienomis, tai jos buvo suteiktos pagal galiojantį VTĮ (seną tvarką), taip kaip ir numato VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., ir jokių perskaičiavimų atlikti nereikia, nes to nenumato teisės aktai.

   Jeigu už 2018-2019 m. laikotarpį valstybės tarnautojui liko dalis nepanaudotų atostogų, tai ši dalis turėtų būti įvertinta pagal aukščiau nurodytą principą (atostogos iki 2018-12-31 turėtų būti paskaičiuojamos kalendorinėmis dienomis, o nuo 2019-01-01 darbo dienomis.).

   Jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas iki 2018-12-31 pvz., gaunasi 23,3233 kalendorinės dienos, tai vadovaujantis teisės analogija, manytume, kad reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 str.  8 dalyje suformuluotą nuostatą, kad „ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena“ ir valstybės tarnautojui suteikti 24 pilnas kalendorines atostogų dienas. Analogišką apvalinimo taisyklę reikėtų taikyti ir skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis.

   Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2019-01-01 keičiasi kasmetinių papildomų atostogų suteikimas. VTĮ 42 str. 3 d. nustatyta, kad valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Taigi, iki 2018-12-31 po 3 kalendorines dienas buvo suteikiama po 8, 11, 14, 17, 20 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, o nuo 2019-01-01 – po 3 darbo dienas po 5, 10, 15, 20, 25 metų valstybės tarnautojo tarnybos stažo, todėl atitinkamai turi būti perskaičiuotas papildomų dienų suteikimas valstybės tarnautojams, priklausomai nuo jų turimo tarnybos stažo.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 7.

   Norėjau pasiteirauti dėl valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų skaičiavimo nuo 2019-01-01. Jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas  iki 2018-12-31, pvz. gauname 12,3334 kalendorines dienas, tai ar reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 str. 8 dalyje suformuluota nuostatą ir valstybės tarnautojui suteikti  13 pilnų kalendorinių atostogų dienų bei tokį patį apvalinimą tada  reikėtų taikyti skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis? Ar būtų galima vadovautis matematiniu skaičiavimu  ir tas pačias gaunamas 12,3334 kalendorines dienas apvalinti į mažesnę pusę ir suteikti valstybės tarnautojui 12 pilnų kalendorinių atostogų dienų?

   Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) nėra nuostatų dėl atostogų apvalinimo, todėl jeigu suskaičiavus kasmetines atostogas iki 2018-12-31, pvz., gauname 12,3334 kalendorinės dienos, tai, vadovaudamiesi teisės analogija, manytume, kad reikėtų taikyti 2016 m. rugsėjo 14 d. priimto Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio  8 dalyje suformuluotą nuostatą, kad „ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena“, ir valstybės tarnautojui suteikti 13 pilnų kalendorinių  dienų. Analogišką apvalinimo taisyklę reikėtų taikyti ir skaičiuojant kasmetines atostogas darbo dienomis.

   Atkreiptinas dėmesys, kad turėtų būti vengiama dvigubo apvalinimo (tiek kalendorinių dienų, tiek darbo dienų) ir atsižvelgiama į faktiškai apskaičiuotą atostogų trukmę.

   Atostogų likučius iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. rekomenduojame apvalinti taip: jei valstybės tarnautojui atostogų likučių suma iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. yra mažiau arba lygu 1 diena, atostogų likutis turėtų būti apvalinamas iki 1 darbo dienos, jei atostogų likučių suma yra daugiau kaip 1 diena– apvalinama iki 2 darbo dienų.

   Atnaujinta: 2019 04 03

  • 8.

   Dirbu valstybės tarnyboje. Turiu neįgalumą, nustatytas darbingumo lygis keturiasdešimt proc. (40%). Valstybės tarnautojų registre nurodyta, kad man priklauso 37 darbo dienos atostogų. Stažas 21 metai. Ar man priklauso 5 papildomos atostogų darbo dienos dėl neįgalumo.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 42 straipsnio  1 ir 2 dalyse nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas bei įvertinę Jūsų pateiktą informaciją, jog Jums nustatytas 40 procentų  darbingumo lygis, manytume, kad Jums pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusį VTĮ turėtų priklausyti 37 darbo dienų kasmetinės atostogos, t. y. 27 darbo dienų minimalios kasmetinės atostogos bei įvertinus Jūsų turimą 21 m. tarnybos stažą, už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą Jums suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų (12 darbo dienų), tačiau kadangi bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos, todėl Jums turėtų būti nustatyta maksimali kasmetinių atostogų trukmė - 37 darbo dienų kasmetinės atostogos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 9.

   Civilinės metrikacijos skyriaus valstybės tarnautojai dirba porinėmis savaitėmis pirmadieniais – penktadieniais, ne porinėmis savaitėmis antradieniais – šeštadieniais (t. y. dirba pirmadienį– penktadienį, šeštadienį– pirmadienį ilsisi, tada dirba antradienį–šeštadienį, ilsisi – sekmadienį ir vėl pirmadienį dirba). Valstybės tarnybos įstatymas numato kasmetines atostogas darbo dienomis (šiuo atveju darbuotojų darbo dienos nesutampa su kalendorinėmis darbo dienomis). Darbo kodekso 126 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos (t. y. kalendorinėmis dienomis).

   Klausimas: kaip suteikti valstybės tarnautojui atostogas, atsižvelgiant į turimą darbo stažą, 34 darbo dienos? Ar skaičiuoti kalendorines dienas? Ar leisti savaitėmis (gaunasi nepilna savaitė)?

   Valstybės tarnybos įstatyme (toliau – VTĮ) 6 str. 1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Įstatymų leidėjas numatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Naujos redakcijos VTĮ 42 str. nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Atsižvelgdami į šią nuostatą, manytume kad Civilinės metrikacijos skyriaus valstybės tarnautojams neturėtų būti taikomos DK 126 straipsnio 2 dalies nuostatos. Manytume, kad valstybės tarnautojui, atsižvelgiant į turimą tarnybos stažą ir reikia suteikti atostogas,  vadovaujantis VTĮ 42 str.1 ir 2 d.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 10.

   Karjeros valstybės tarnautojai (toliau-darbuotojai), kurios valstybės tarnybos stažas yra 12 metų nustatytas individualus darbo laiko režimas. Darbuotoja dirba 3 darbo dienas per savaitę iš viso 20 darbo valandų.

   Norėjome pasiteirauti:

   1. Ar darbuotojai, kuriai nustatytas toks individualus darbo laiko režimas, bus suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos ir 6 darbo dienų trukmės kasmetinės papildomos atostogos?

   2.  Kokia tvarka tokiu grafiku dirbančiai darbuotojai bus suteikiamos kasmetinės atostogos? Ar jos bus suteikiamos tik tomis dienomis kai darbuotoja dirba ar įprasta tvarka t. y. nepertraukiamai (nuo pirmadienio iki penktadienio)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų. Įstatymų leidėjas nustatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų rūšis ir trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   DK 40 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad darbas ne viso darbo laiko sąlygomis dirbantiems darbuotojams nesukelia ribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, tobulinant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis, atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes. Už darbą ne viso darbo laiko sąlygomis mokama proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, palyginti su darbu, dirbamu viso darbo laiko sąlygomis.

   Atsižvelgdami į nurodytas nuostatas, manytume, kad Jūsų nurodytu atveju valstybės tarnautojai turėtų būti suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos ir 6 darbo dienų trukmės kasmetinės papildomos atostogos įprasta tvarka t. y. nepertraukiamai (nuo pirmadienio iki penktadienio), vadovaujantis DK 128 straipsniu.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 11.

   Ar nuo 2019-01-01 iš valstybės tarnautojo pareigų perėjus dirbti pagal darbo sutartį toje pačioje įstaigoje į nepertraukiamą darbo stažą įskaitomas stažas einant valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje, kuris turi įtakos atostogų trukmei. Kur reikėtų kreiptis?

   Iš valstybės tarnautojo pareigų  perėjus dirbti pagal darbo sutartį, visi klausimai, susiję su darbiniais santykiais reglamentuojami Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (toliau – DK). DK 138 str. 2 d. nustatyta, kad darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, už darbą sąlygomis, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų ir tokių nukrypimų negalima pašalinti, ir už ypatingą darbų pobūdį suteikiamos papildomos atostogos. Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, susipažinę su klausimu dėl nepertraukiamo darbo stažo įskaitymo 2019-02- pateikė tokią nuomonę: „ papildomų atostogų suteikimas, kuris priklauso nuo darbuotojo nepertraukiamojo darbo stažo toje pačioje darbovietėje, turėtų būti siejamas su nepertraukiamu pareigų ėjimu toje pačioje darbovietėje, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu buvo eitos pareigos (valstybės tarnybos ar darbo). Jeigu Jūsų pateiktu atveju valstybės tarnautojas ėjo valstybės tarnautojo pareigas 20 metų ir tuomet toje pačioje darbovietėje vietoj valstybės tarnautojo pareigų iškart pradėjo dirbti darbo sutarties pagrindu, nepertraukiamasis darbo stažas toje pačioje darbovietėje papildomoms atostogų dienoms gauti turėtų būti 20 metų“.

   Dėl papildomų atostogų suteikimo siūlytina kreiptis į įstaigos personalo darbuotoją ir pasiaiškinti dėl papildomų atostogų suteikimo vadovaujantis DK ir atitinkamu Vyriausybės nutarimu (Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496.).

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 12.

   Esu supažindinta, kad bus panaikinta mano pareigybė. Esu atleidžiama pagal VTĮ 51 str. 1 d. 9 p. Darbdavio įsakymas atleisti mane nuo 2019 m. balandžio 9 d., noriu sužinoti už kokį laikotarpį man bus sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas? Mano darbo metai įstaigoje skaičiuojami nuo liepos 25 d.

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad VTĮ 51  straipsnio nurodytais pagrindais atleidžiamam valstybės tarnautojui jo atleidimo iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, – tame tarpe ir piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. VTĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Atsižvelgiant į tai, kad VTĮ nustato tik valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų rūšis ir trukmę, tačiau nereglamentuoja kasmetinių atostogų suteikimo ir kompensavimo už nepanaudotas kasmetines atostogas tvarkos, valstybės tarnautojams turėtų būti taikomos atitinkamos Darbo kodekso (toliau – DK) nuostatos.

        DK 127 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad darbo santykiams pasibaigus darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

   DK 127 straipsnio 5 dalyje nustatytas kasmetinių atostogų kaupimo apribojimas – teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Pagal to paties straipsnio 6 dalies nuostatas, kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais.

   Jums už laikotarpį nuo 2018-07-25  iki 2019-07-24 atostogos turėtų būti paskaičiuotos proporcingai, t. y. kiek priklausė nuo 2018-07-25 iki Jūsų atleidimo iš pareigų dienos ir jeigu Jūs jų neišnaudojote, turėtų būti sumokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 13.

   Esu valstybės tarnautoja, mokausi aukštojoje mokykloje antrame magistrantūros kurse neakivaizdiniame skyriuje. Norėčiau sužinoti, ar įstaigos vadovas privalo mane išleisti į sesiją pateikus universiteto pažymą? Jei taip, ar tai būtų kasmetinių atostogų sąskaita? Šios atostogos būtų mokamos ar nemokamos?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau − VTĮ) 6 str. 1 d., darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis Įstatymas       VTĮ 42 straipsnyje nustatytos valstybės tarnautojų kasmetinės atostogos bei jų trukmė, 43-46 straipsniuose nustatytos specifinės - tik valstybės tarnautojams taikomos atostogos: atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas, Nemokamos atostogos ir atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose. Vadovaujantis VTĮ 6 str. 1 d., valstybės tarnautojams taikomos taip pat Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 131 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytos  tikslinės atostogos:  nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti mokymosi ir kūrybinės atostogos.

   DK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:

   1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris kalendorines dienas kiekvienam egzaminui;

   2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi kalendorines dienas kiekvienai įskaitai;

   3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;

   4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – trisdešimt kalendorinių dienų;

   5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po šešias kalendorines dienas kiekvienam egzaminui.

   Darbo kodekso 135 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, kurių darbo santykiai su darbdaviu tęsiasi ilgiau negu penkerius metus, už mokymosi atostogas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, paliekama ne mažiau kaip pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Pažymėtina, kad DK nustatytas tik minimalus apmokėjimas už mokymosi atostogas – ne mažiau kaip pusė vidutinio darbo užmokesčio, todėl manytume, kad įstatymų leidėjas už šias atostogas nedraudžia mokėti didesnių nei pusė vidutinio darbo užmokesčio sumų.

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisės aktų nuostatas, manytume, kad Jums pateikus mokymo įstaigos, kurioje mokotės pažymą, Jūsų įstaigos vadovas turėtų Jums suteikti mokymosi atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 14.

   Esu valstybės tarnautoja ir šiuo metu dirbu. Auginu 1,5 metų vaiką. Ar galiu vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 3 metai?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau - VTĮ) 6 straipsnio 1 dalimi, valstybės tarnautojai turi teisę į Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 131 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose nustatytas  tikslinės atostogas:  nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti mokymosi ir kūrybinės atostogos.

   Darbo kodekso 134 straipsnyje nustatytos atostogas vaikui prižiūrėti. Pagal šio straipsnio  1 dalį atostogas vaikui prižiūrėti galima imti visas iš karto arba dalimis, o ketinant pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privaloma įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.

   Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą nuostatą, Jūs turite teisę į atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai. Taigi, grįžusi į darbą, po kurio laiko galite vėl išeiti šių atostogų, iki vaikui sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 15.

   Esu valstybes tarnautoja, išsiskyrusi, ir auginu vaiką iki 14 metų. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą man priklauso 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Kokius dokumentus turiu pateikti darbdaviui, kad įrodyčiau, kad vaiką auginu viena ir gaučiau įstatymo numatytas 27 darbo dienų kasmetines minimalias atostogas?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 42 str. 1 d. nuostatomis, valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų <...> suteikiamos 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2010 m. kovo 30 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A143 – 531/2010) konstatavo, kad sprendžiant klausimą, ar asmuo vienas augina vaiką, būtina analizuoti ir aiškinti konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją. Šioje byloje kolegija taip pat pažymi, kad vaiko auginimo sampratai yra būdingi nuolatinumo ir nepertraukiamumo aspektai. Šie aspektai visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį kontaktą su vaiku. Todėl kito, atskirai nuo vaiko gyvenančio, tėvo pareigų dalyvauti auklėjant ir išlaikant vaiką (CK 3.165, 3.170 str.) vykdymas nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad jis (atskirai gyvenantis vienas iš vaiko tėvų) augina savo vaiką.

   Sprendžiant, koks valstybės tarnautojas laikytinas „vienu auginančiu vaiką“, rekomenduotina vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 ,,Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnio), taikymo teismų praktikoje” 12.2 punkte pateiktu išaiškinimu, jog ,,darbuotojais, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų amžiaus <…>yra pripažįstami darbuotojai, kurie faktiškai vieni augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki šešiolikos metų amžiaus (pavyzdžiui, yra našlys (našlė), vieniša motina (įmotė), kitas vaiko tėvas (įtėvis) atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam neterminuotai arba terminuotai apribota tėvų valdžia, santuoka yra nutraukta ar gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo, kt.). Šis sąrašas nėra baigtinis, nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų, kai darbuotojas bus laikomas faktiškai vienas auginantis vaiką. Šios teisės normos taikymui neturi reikšmės, ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką, ar kitas vaiko tėvas taip pat vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką.”

   Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 12.2 punkte teismas padarė išvadą, kad aplinkybė „vienas (viena) augina vaiką“ yra vertinamoji ir priklauso nuo konkrečiu metu nustatytų faktų, t. y. darbdavio pareiga suteikti pailgintas kasmetines atostogas nėra permanentinė, aplinkybėms pasikeitus, sprendimas suteikti (nesuteikti) pailgintas atostogas gali kisti.

   Todėl kiekviena įstaiga turėtų vertinti ir analizuoti valstybės tarnautojo, pateikusio prašymą dėl 27 darbo dienų kasmetinių minimalių atostogų suteikimo, konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją ir pagal faktines aplinkybes priimti atitinkamą sprendimą. Konkrečių dokumentų, kokius turėtumėte pateikti darbdaviui, teisės aktuose nėra nustatyta. Jeigu  auginate vaiką viena, turėtumėte pateikti prašymą suteikti Jums 27 d. d. kasmetinių atostogų, kuriame turėtumėte nurodyti Jūsų konkrečią vaiko auginimo situaciją, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jeigu tokius turite.

   Tais atvejais, kai minimos garantijos baigiasi, pvz. 2019 m. rugsėjo 24 d. vaikui sukanka 14 metų, valstybės tarnautojui 27 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos turėtų būti suteikiamos proporcingai už laikotarpį skaičiuojant nuo jo darbo metų pradžios (jei jo darbo metų pradžia pvz. yra sausio 15 d.) iki teisės į 27 darbo dienas kasmetines minimalias atostogas pasibaigimo. Nurodytu atveju nuo 2019 m. sausio 15 d. iki 2019 m. rugsėjo 24 d. imtinai, o nuo minimos garantijos pasibaigimo, likusiai darbo metų daliai – nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2020 m. sausio 14 d., už kurią valstybės tarnautojui būtų suteikiamos kasmetinės minimalios atostogos – proporcingai turėtų būti skaičiuojamos 22 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 16.

   Pagal naują valstybės tarnybos įstatymą, 42 str. 2 d., valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.
   Š. m. 2019-01-04 sukako 10 metų kaip dirbu valstybės tarnyboje, kiek man dienų prisidės atostogų, ir ar tas prisidėjimas bus vienkartinis, t.y. kitais metais nebus jo? ir ar jos prisiskaičiuos iškart 2019-01-04, ar vėliau?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 42 straipsnio 2 dalimi, valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Teisė į kasmetinių atostogų papildomas dienas valstybės tarnautojui atsiranda nuo tos dienos, kai jis įgyja 5 metų ar atitinkamai didesnį valstybės tarnybos stažą. Atitinkamas skaičius kasmetinių atostogų papildomų dienų pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo tos dienos, kai atsiranda teisinis pagrindas – įgyja 5 metų ar atitinkamai didesnį tarnybos stažą.

   Valstybės tarnautojams, turintiems didesnį kaip penkerių metų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, papildomos 3 darbo dienų kasmetinės atostogos, už kiekvienų paskesnių 5 metų tarnybos stažą turi būti suteikiamos tais darbo metais, kai atsiranda teisinis pagrindas, t. y. kai valstybės tarnautojui sueina 5 metų tarnybos stažas, arba 6 papildomos dienos, kai sueina 10 metų tarnybos stažas ir atitinkamai t. t.

   Kasmetinės 3 (ar atitinkamai daugiau) darbo dienų papildomos atostogos suteikiamos už kiekvienus darbo metus (t. y. teisę į 3 dienų papildomas atostogas valstybės tarnautojas turi šeštais, septintais, aštuntais, devintais, taip pat dešimtais tarnybos metais; teisę į 6 dienų papildomas atostogas – vienuoliktais, dvyliktais, tryliktais, keturioliktais ir penkioliktais tarnybos metais ir t. t.), kai yra įgytas 5 metų ar atitinkamai ilgesnis tarnybos stažas.

   Pagal Jūsų klausime pateiktą pavyzdį manytume, kad jeigu Jums 2019 m. sausio 4 d. suėjo 10 m. valstybės tarnybos stažas, tai nuo 2019 m. sausio 5 d. Jums jau turėtų priklausyti 6 papildomų darbo dienų atostogos, o visa kasmetinių atostogų trukmė nuo šios datos turėtų būti 28 darbo dienų.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 17.

   Kokiais atvejais galima išeiti nemokamų atostogų, kaip skaičiuojami jų suteikimo terminai?

   Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 45 straipsnio 1 dalimi, nemokamos atostogos iki 3 mėnesių per vienus darbo metus dėl šeiminių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu.

   Nemokamų atostogų dažnumas per vienus darbo metus neribojamas, ribojama bendra nemokamų atostogų trukmė per vienus darbo metus – iki 3 mėnesių. Valstybės tarnautojo ir jį į pareigas priėmusio asmens susitarimu gali būti suteikiamos nemokamos atostogos daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus, tačiau maksimalus nemokamų atostogų laikotarpis per vienus darbo metus negali viršyti 3 mėnesių. Nemokamos atostogos iki 3 mėnesių dėl šeiminių aplinkybių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos ir valstybės tarnautojui, kuris nėra panaudojęs jam priklausančių kasmetinių atostogų. VTĮ nedetalizuoja, dėl kokių šeiminių ar kitų aplinkybių gali būti suteikiamos nemokamos atostogos. Tokia dispozityvi norma reiškia, kad valstybės tarnautojas turi teisę prašyti, o jį į pareigas priėmęs asmuo turi teisę sutikti arba atsisakyti suteikti tokias atostogas.

   Vadovaujantis VTĮ 45 straipsnio 2 dalimi, Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais darbdavys privalo tenkinti valstybės tarnautojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo valstybės tarnautojas, trukmės nemokamas atostogas.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 18.

   Ar valstybės tarnautojui, auginančiam du vaikus iki 12 metų pagal LR DK 138 str. 3 d. galima suteikti asmens, priimančio į pareigas leidimu, vieną papildomą poilsio dieną per mėnesį arba sutrumpinti vieną darbo dieną per savaitę (pasirinktinai)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Vadovaujantis Darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalimi, valstybės tarnautojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas  dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų - dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant valstybės tarnautojui jo vidutinį darbo užmokestį.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 19.

   Asmuo dirbo valstybės tarnyboje nuo 1999 m. 2003 m. nutraukė tarnybos santykius, 2005 m. vėl pradėjo dirbti valstybės tarnyboje, kaip skaičiuojamas stažas dėl jo atostogų? 

   Valstybės tarnybos įstatymo 47 straipsnyje nustatyta, kad tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Taip pat šiame straipsnyje nustatyta, kad atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio Įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo dydis ir šio Įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė

   Atsižvelgdami į šias nuostatas, manytume, kad valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Valstybės tarnautojui turinčiam 5 metų tarnybos stažą, nuo kitos dienos, kai suėjo 5 metai,  atsiranda teisė į papildomas  3 darbo dienų  kasmetines atostogas, turinčiam 10 metų tarnybos stažą -  6 darbo dienų  kasmetines atostogas ir t. t.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 20.

   Esu valstybės tarnautoja. 2016 m. pabaigoje išėjau vaiko priežiūros atostogų. 2018 m. liepos pabaigoje grįžau į darbą. Norėčiau sužinoti, ar priklauso man kasmetinės atostogos už tą laiką, kai prižiūrėjau vaiką ir nedirbau? Jei priklauso, tai kiek? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Laikotarpiai, kurie įskaitomi į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos  yra nustatyti Darbo kodekso 127 str. 4 d. 1- 11 punktuose. Laikas, kurį darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai, šiame straipsnyje nėra nurodytas.  Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manome, kad už laiką, kurio metu valstybės tarnautojas buvo išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol jam sueis treji metai, kasmetinės atostogoms neturėtų būti suteikiamos.     

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 21.

   Norėčiau sužinoti ar vaiko priežiūros atostogose išbūtas laiko tarpas įsiskaičiuoja į stažą, gal kurį valstybės tarnautojui yra suteikiamos papildomos atostogos (Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnio 2 dalis)?

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ)  47 straipsnyje nustatyta, kad tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas. Į tarnybos stažą taip pat įskaitomas kasmetinių, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai <…> laikotarpiai. Atsižvelgiant į tarnybos stažą, nustatomi šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto priedo dydis ir šio įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė.

   Vadovaujantis nurodytomis VTĮ nuostatomis, valstybės tarnautojams į tarnybos Lietuvos valstybei stažą įskaitomos ir atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 22.

   Norėtume pasitikslinti situaciją dėl valstybės tarnautojams suteikiamos kasmetinių atostogų privalomos dalies, jei atostogos skaidomos dalimis. Ar įsigaliojus naujam Valstybės tarnybos įstatymui valstybės tarnautojams suteikiant atostogas bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų, 12 kalendorinių dienų ar visgi lieka 14 kalendorinių dienų? Šiuo metu susidaro situacija, kad valstybės tarnautojai prašyme nurodo suteikti jiems dalį kasmetinių atostogų 10 darbo dienų. Kaip pasiūlytumėte spręsti šią situaciją? 

   Valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 6 str.1 d. nustatyta, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja VTĮ. Taigi jie valstybės tarnautojams taikomi papildomai, kai tam tikrais atvejais nepakanka VTĮ normų.

   Įstatymų leidėjas numatė, kad valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ, o kasmetinių atostogų suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas, kasmetinių atostogų perkėlimą ir pratęsimą, kompensavimo už nepanaudotas atostogas ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – DK).

   Valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja VTĮ 42 str. Valstybės tarnautojams, kaip jau buvo minėta, taikomos DK nuostatos dėl kasmetinių atostogų suteikimo, apmokėjimo, perkėlimo ir pratęsimo bei kompensavimo už nepanaudotas atostogas, todėl valstybės tarnautojams taikytinos DK 127-130 str. nuostatos šiais klausimais bei DK 132-135 str. nuostatos dėl tikslinių atostogų. Atkreiptinas dėmesys, kad DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų.

   Pagal nuo 2019-01-01 įsigaliojusio VTĮ 42 str. valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

   VTĮ pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad  nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis.

   Jeigu valstybės tarnautojui privalomoji 10 darbo dienų trukmės kasmetinių atostogų dalis suteikiama darbo dienomis, tai papildomų klausimų nekyla. Jeigu ši atostogų dalis suteikiama iš sukauptų ir nepanaudotų valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų kalendorinių dienų, tai suteikiant privalomą dešimties darbo dienų trukmės kasmetinių atostogų dalį, į šį laikotarpį turėtų būti įtrauktos ir dvi po pirmosios darbo savaitės sekančios poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis), t. y. privaloma kasmetinių atostogų dalis valstybės tarnautojams turėtų būti 12 kalendorinių dienų.

   Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad aptariama DK 128 straipsnio 1 dalyje nustatyta norma dėl privalomosios bent vienos iš kasmetinių atostogų dalies, taikytina tik vienai valstybės tarnautojo kasmetinių atostogų daliai.

   Įstatymų leidėjas nereglamentuoja į kiek dalių kasmetinės atostogos gali būti skaidomos, tačiau nustato vienintelį reikalavimą – kad viena iš suteikiamų kasmetinių atostogų dalių (nesvarbu kuri dalis būtų – pirmoji, antroji ir pan.) būtų ne trumpesnė kaip nustatyta įstatymu. Minimo imperatyvaus reikalavimo darbo teisinių santykių šalys negali pakeisti. Teoriškai tai reikštų, kad likusi atostogų dalis galėtų būti suteikiama nors ir po vieną dieną.

   Valstybės tarnautojas turi teisę pageidauti, kad kasmetinės atostogos būtų suteiktos dalimis, tačiau, naudodamasis savo teise, turėtų vadovautis protingumo ir sąžiningumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teise, o įstaigos vadovo atsisakymas suteikti kasmetines atostogas dalimis turėtų būti pagrįstas ir sąžiningas, taip pat nediskriminacinis.

   Atsižvelgdami į minėtas nuostatas, manytume, kad įstatymu neuždrausta valstybės tarnautojams kasmetines atostogas suteikti dalimis, svarbu, kad įstaigoje kasmetinių atostogų suteikimo tvarka būtų vienoda visiems valstybės tarnautojams.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 23.

   Kiek dienų kasmetinių atostogų priklauso valstybės tarnautojui šeimoje auginant neįgalų 10 m. vaiką?

   Valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų trukmę reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

   Lingvistiškai nagrinėdami, minėtą normą, manytume, kad įstatymų leidėjas nustatė dvi alternatyvias būtinąsias sąlygas tam, kad valstybės tarnautojas turėtų teisę gauti įstatymo nustatytas 27 darbo  dienų kasmetines minimalias atostogas, t. y. valstybės tarnautojas turi:

   • vienas auginti vaiką iki keturiolikos metų;
   • arba vienas auginti neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

   Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. rugsėjo mėn. 29 d. konsultacijoje Nr. A3-91 nurodė, kad Darbo kodekso 166 straipsnio 2 dalies 2 punkte ( nuo 2017-07-01 įsigaliojusio DK 138 str. 1 d.) įtvirtinta teisės norma apima darbuotojus, kurie faktiškai vieni augina vaiką. Pažymėtina, kad minėta Darbo kodekso norma, nustato analogišką socialinę garantiją, taikomą darbuotojams, t. y. 35 kalendorinių dienų atostogos (pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusio DK 138 str. 1 d. – 25 darbo dienos), suteikiamos darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų.

   Atsižvelgdami į išdėstytas nuostatas, manytume, kad Jūsų atveju Jums priklauso 22 darbo  dienų kasmetinės minimalios atostogos (kadangi vaikas, kaip ir nurodėte paklausime, yra auginamas šeimoje) ir jeigu atitinkate VTĮ 42 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas (didesnį nei 5 metų stažą valstybės tarnyboje), priklauso 3  ar atitinkamai daugiau darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.

   Atnaujinta: 2019 03 29

  • 24.

   Ar sukauptų kasmetinių atostogų likutis yra perkeliamas, jeigu valstybės tarnautojas, laimėjęs konkursą į kitas pareigas kitoje įstaigoje, yra perkeliamas į laimėtas pareigas arba kaitumu yra perkeliamas į kitą įstaigą?

   Valstybė tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 48 straipsnio 5 dalyje (VTĮ pakeitimas 2020-06-25 Nr. XIII-3136) yra nustatyta, kad šio įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais atleidžiamam, pagal šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalį (laimėjus konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą), 22 straipsnio 3 dalį, 26 straipsnio 1 dalį perkeliamam į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką.

   Atsižvelgdami į minėtas nuostatas manytume, kad valstybės tarnautoją pagal VTĮ 21 straipsnio 2 dalį (laimėjus konkursą į kitą įstaigą), 22 straipsnio 3 dalį ir pagal 26 straipsnio 1 dalį (tarnybinis kaitumas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje) perkeliant į kitą įstaigą, jo nepanaudotų atostogų likutis nėra perkeliamas ir buvusi valstybės tarnautojo darbovietė valstybės tarnautojui turi išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

   Atnaujinta: 2020 08 19

  • 25.

   Esu valstybės tarnautoja daugiau nei tris metus. Šiemet baigiau studijas ir gavau pakvietimą atlikti praktiką LR ambasadoje šešiems mėnesiams. Ar yra galimybė sustabdyti mano tarnybą ir neprarasti darbo vietos?

   Valstybė tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 43 straipsnyje yra nustatytos atostogos kvalifikacijai tobulinti. Šiame straipsnyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui, turinčiam ne trumpesnį kaip 3 mėnesių tarnybos stažą toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jo ir į pareigas jį priėmusio asmens susitarimu gali būti suteiktos iki vienerių metų trukmės atostogos kvalifikacijai tobulinti. Šiuo atveju valstybės tarnautojui paliekamos jo eitos pareigos, tačiau jam nustatytas darbo užmokestis nemokamas. Pasinaudoti šiame straipsnyje nurodytomis atostogomis valstybės tarnautojas gali ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus.

   Jei Jūsų praktika susijusi su specialių profesinių žinių plėtimu, manytume, kad Jums galėtų būti suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio mėn. 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-2053-331/2009 konstatuota, kad įstatymų leidėjas suteikė darbdaviui teisę, o ne pareigą suteikti valstybės tarnautojui atostogas kelti kvalifikaciją. Ši teisės norma numato galimybę sudaryti dviejų šalių susitarimą, kurio metu teisę išreikšti savo valią turi tiek atostogų kvalifikacijai tobulinti prašantis tarnautojas, tiek atostogų prašantį tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo. Tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo savo valią išreiškia kiekvienu konkrečiu atveju įvertindamas visas su prašomomis atostogomis kvalifikacijai tobulinti susijusias aplinkybes ir priimdamas atitinkamą sprendimą.

   Kitų galimybių stabdyti Jūsų tarnybą ir neprarasti darbo vietos VTĮ nenumato.

   Atnaujinta: 2019 03 29