V. Valstybės tarnautojų socialinės ir kitos garantijos

Valstybės tarnautojų socialines ir kitas garantijas reglamentuoja VTĮ VIII skyrius ,,Valstybės tarnautojų socialinės ir kitos garantijos”.

1. Valstybės tarnautojai turi teisę į VTĮ nustatytas atostogas ir į Darbo kodekso nustatytas nėštumo ir gimdymo atostogas, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, ir mokymosi atostogas.

2. Valstybės tarnautojui suteikiamos 28 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip 5 metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių 3 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos. Už pirmuosius tarnybos metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po 6 tarnybos mėnesių toje įstaigoje.

3. Dėl šeimyninių aplinkybių ar kitų aplinkybių valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu valstybės tarnautojui gali būti suteikiamos nemokamos atostogos iki 3 mėnesių.

4. Valstybės tarnautojui, turinčiam ne trumpesnį kaip 3 mėnesių tarnybos stažą toje įstaigoje, jo ir į pareigas jį priėmusio asmens susitarimu gali būti suteiktos iki 1 metų trukmės atostogos kvalifikacijai tobulinti (valstybės tarnautojui paliekamos jo eitos pareigos, tačiau jam nustatytas darbo užmokestis nemokamas). Šiomis atostogomis pasinaudoti galima ne dažniau kaip 1 kartą per 5 metus.

5. Taip pat valstybės tarnautojui jį į pareigas priėmusio asmens ir valstybės tarnautojo susitarimu gali būti suteiktos atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos, tarptautinės organizacijos finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, kuriuose vykdoma su įstaigos misija ir strateginiais tikslais nesusijusi veikla užsienio valstybėje ir iki 5 darbo dienų atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas pagal VTĮ 39 str.

6. Valstybės tarnautojai privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu, jiems skiriama ir mokama valstybinė socialinio draudimo pensija.

7. Valstybės tarnautojams priklausančios šeitinės išmokos ir kompensacijos, jų dydis bei mokėjimo tvarka nustatyta VTĮ 41 str., todėl Darbo kodekso nuostatos dėl išeitinių išmokų valstybės tarnautojams netaikomos.

8. Tarnybos stažo skaičiavimo pagrindai nustatyti VTĮ 42 str. Atkreipiame dėmesį, kad nuo tarnybos stažo priklauso priedo už tarnybos stažą dydis ir kasmetinių papildomų atostogų trukmė.

9. Kitos garantijos, kurios taikomos karjeros valstybės tarnautojui, kurio pareigybė naikinama, buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ar įstaigos vadovui, valstybės tarnautojui žuvus, atliekant tarnybines pareigas ar mirus dėl dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, taip pat valstybės tarnautojui, kuris buvo sužalotas atlikdamas tarnybines pareigas arba susirgo sunkia liga dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu užsienio valstybėje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, ar dėl užsienio valstybėje įvykdyto teroro akto, ir kitos garantijos nustatytos VTĮ 43 str.

10. Sąlygos kada valstybės tarnautojams yra garantuojama einamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis nustatytos VTĮ 43 str. 5–8 d.

11. Valstybės tarnautojas turi teisę gauti išmokas už mokymosi ir komandiruotės išlaidas, o valstybės tarnautojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pašalpa.

12. Įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo, kuriems suėjo 65 metai, valstybės tarnyba gali būti pratęsta. Įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybos laikas pratęsiamas iki 1 metų ir bendras pratęstas tarnybos laikas negali viršyti 5 metų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-20